Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 24. nr.; 1999, 21. nr.; 2001, 1., 12. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 2., 12. nr.; 2006, 1., 15. nr.; 2007, 10., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 174., 206. nr.; 2011, 80. nr.; 2013, 40. nr.; 2015, 91. nr.; 2017, 128., 203. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "līniju būve" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "maršrutu apkalpes vieta" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2.  1. pantā:

izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3) autoosta - no brauktuves nodalīta teritorija ar būvēm, kas paredzētas autotransporta kustības organizēšanai, autotransporta līdzekļu un pasažieru apkalpošanai vai apmaiņai maršrutos;";

aizstāt 5. punktā vārdu "autopārvadājumu" ar vārdu "pārvadājumu";

izteikt 18.1 un 19. punktu šādā redakcijā:

"181licences kartīte - noteiktas formas dokuments vai ieraksts valsts informācijas sistēmā, kas apliecina, ka pārvadātājs ar konkrēto autotransporta līdzekli var veikt dokumentā vai ierakstā norādītā veida komercpārvadājumus;

19) maršrutu apkalpes vietas - autoosta, pasažieru apmaiņas vieta un pietura;";

izteikt 26.1 punktu šādā redakcijā:

"261pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru - pakalpojums, kurā pasažieris pēc vienošanās ar pārvadātāju tiek aizvests uz pasažiera norādīto vietu [tai skaitā pasažieru pārvadājumu pakalpojums, kuru piedāvā, pieprasa un apstiprina, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus (tai skaitā tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē)] un par kuru norēķinās atbilstoši taksometra skaitītājā reģistrētajai braukšanas maksai un papildmaksai;";

papildināt pantu ar 26.3 punktu šādā redakcijā:

"263pasažieru apmaiņas vieta - no brauktuves nodalīta teritorija, kurā atrodas platformas un kura paredzēta autotransporta kustības organizēšanai, autotransporta līdzekļu un pasažieru apmaiņai maršrutos;";

papildināt pantu ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"281pietura - vieta pasažieru apmaiņai maršrutos;";

papildināt pantu ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"321tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojums - tiešsaistes pakalpojums autopārvadājumiem;

322tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs - komersants, kas atbilstoši ar pārvadātāju noslēgtam līgumam tiešsaistes režīmā organizē autopārvadājumus un sniedz saistītus pakalpojumus;".

3. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Likuma darbība

Šis likums reglamentē tiesiskās attiecības starp pārvadātāju, autovadītāju, tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju, ekspeditoru, nosūtītāju, saņēmēju un pasažieri, organizējot un izpildot pasažieru un kravas pārvadājumus kā profesionālu darbību."

4. Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Pašvaldības kontroles dienests

(1) Pašvaldības kontroles dienests ir pašvaldības izveidota institūcija vai tās noteikta amatpersona, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

(2) Lai kontrolētu autopārvadājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, pašvaldības kontroles dienesta amatpersonas ir tiesīgas:

1) apturēt autotransporta līdzekļus, ar kuriem veic pasažieru komercpārvadājumus, vai autotransporta līdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai;

2) veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus.

(3) Kārtību, kādā pašvaldības kontroles dienests aptur autotransporta līdzekļus, ar kuriem veic pasažieru komercpārvadājumus, un autotransporta līdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai, nosaka Ministru kabinets."

5.  5.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdus "autotransporta nozares" ar vārdu "Autopārvadātāju";

izslēgt 12. punktu;

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13) autoostu reģistrāciju, reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu, autoostu pakalpojumu maksas pārbaudi un autoostu darbības uzraudzību reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai;";

papildināt daļu ar 14., 15., 16. un 17. punktu šādā redakcijā:

"14) eksāmenu organizēšanu un pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātu izsniegšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra regulas (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes direktīvu 96/26/EK 8. panta 3. punktam;

15) speciālo atļauju (licenču) un licences kartīšu izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem, vieglajiem automobiļiem un kravas pārvadājumiem;

16) tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju un reģistrācijas anulēšanu;

17) pasažieru un kravas pašpārvadājumu sertifikātu izsniegšanu un anulēšanu."

6.  5.4 pantā:

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8) lēmumu izsniegt vai anulēt speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili;";

papildināt pantu ar 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"9) lēmumu izsniegt vai anulēt licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili;

10) lēmumu par autoostas reģistrāciju, reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu;

11) lēmumu par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas anulēšanu vai tīmekļvietnes lietotnes bloķēšanu;

12) lēmumu izsniegt vai anulēt pasažieru un kravas pašpārvadājumu sertifikātu."

7.  6. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "autopārvadājumu" ar vārdu "pārvadājumu";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti Autotransporta direkcija izsniedz, izdarot ierakstu tās uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz desmit gadiem. Licences kartīti izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem."

8.  29. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar pārvadātāja īpašumā vai turējumā esošu M1 kategorijas vieglo automobili, kurā ir ne vairāk kā četras pasažieru sēdvietas.";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili veic ar M1 kategorijas vieglo automobili, kurš izlaists ne agrāk kā 2009. gada 1. janvārī un kura radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nepārsniedz 150 gramus, bet, ja minētais automobilis izlaists līdz 2008. gada 31. decembrim, tā motora tilpums nepārsniedz 2000 kubikcentimetrus.

(6) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar autotransporta līdzekli, kam normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā ir izsniegtas taksometra numura zīmes. Taksometra numura zīmes atļauts saņemt vai mainīt pret vispārējās izmantošanas reģistrācijas numura zīmēm, pamatojoties uz plānošanas reģiona vai republikas pilsētas pašvaldības izdarītu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(7) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru veic ar autotransporta līdzekli, kas aprīkots ar taksometra pazīšanas zīmi, gaismas kontrolsignālu, taksometra skaitītāju un informāciju par pārvadātāju, autovadītāju un tarifiem.

(8) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili veic ar autotransporta līdzekli, kas aprīkots ar informāciju par tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju, pārvadātāju un autovadītāju.

(9) Ministru kabinets nosaka prasības šā panta septītajā un astotajā daļā minētajam aprīkojumam un tā izvietojumam."

9.  30. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "autopārvadājumu" ar vārdu "pārvadājumu";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti Autotransporta direkcija izsniedz, izdarot ierakstu tās uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz desmit gadiem. Licences kartīti izsniedz uz laiku līdz 12 mēnešiem."

10.  33. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"33. pants. Maršrutu apkalpes vietas";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieturas ierīko, labiekārto un uztur ceļu īpašnieki.

(3) Autoostu izvietojumu un skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Autoostu ierīko un uztur tās īpašnieks vai valdītājs.";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Autoostas, kurās apkalpo reģionālās nozīmes maršrutus, iedala kategorijās atbilstoši to apkalpotajai administratīvajai teritorijai, reisiem un pasažieru skaitam.

(32) Autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz pārbaudei Autotransporta direkcijai informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai, kas noteikta atbilstoši autoostas kategorijai un obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem.";

izteikt piektās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) autoostu reģistrācijas, reģistrācijas apturēšanas un anulēšanas, kā arī autoostu darbības uzraudzības kārtību;";

izteikt piektās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā autoostas īpašnieks vai valdītājs iesniedz Autotransporta direkcijai informāciju par autoostas pakalpojumu maksu reģionālās nozīmes maršrutu reisu apkalpošanai.";

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Autotransporta direkcija reģistrē autoostu, ja autoostas īpašnieks vai valdītājs ir reģistrēts komercreģistrā un tam nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Autotransporta direkcija aptur vai anulē autoostas reģistrāciju, ja autoostas īpašnieka vai valdītāja darbībā konstatē būtisku autopārvadājumu jomu regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu."

11.  35. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis plānošanas reģiona vai republikas pilsētas pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.";

papildināt pantu ar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 un 1.7 daļu šādā redakcijā:

"(11) Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība izsniedz pārvadātājam, kurš reģistrēts komercreģistrā un kuram nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

(12) Plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz, publicējot informāciju savā tīmekļvietnē. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz uz četriem gadiem.

(13) Pamatojoties uz plānošanas reģiona vai republikas pilsētas pašvaldības izsniegto speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, pārvadātāja autotransporta līdzeklim izsniedz licences kartīti, ja autotransporta līdzeklis:

1) atbilst šā likuma 29. panta prasībām attiecībā uz pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru;

2) ir aprīkots ar taksometra skaitītāju, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) lietošanā uz pārvadātāja vārda.

(14) Vienā administratīvajā teritorijā autotransporta līdzeklim izsniedz vienu licences kartīti kā konkrētās speciālās atļaujas (licences) neatņemamu sastāvdaļu.

(15) Plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz, izdarot ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un neizmantojot drošu elektronisko parakstu. Licences kartīti izsniedz uz pārvadātāja iesniegumā pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz:

1) speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

2) termiņu, līdz kuram autotransporta līdzeklis nodots turējumā pārvadātājam;

3) termiņu, līdz kuram derīga taksometram piešķirtā atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

4) periodu, par kuru veikts plānošanas reģiona vai republikas pilsētas pašvaldības noteiktais maksājums par licences kartītes izsniegšanu;

5) periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.

(16) Plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība var noteikt maksu par licences kartītes izsniegšanu.

(17) Kārtību, kādā plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība izsniedz un anulē licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, nosaka Ministru kabinets.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kārtību, kādā plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un kādā veicami pasažieru pārvadājumi ar taksometru, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu šādā redakcijā:

"(31) Plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība var ar motivētu lēmumu anulēt speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, ja pārvadātājs:

1) būtiski pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pārvadājumu saistības vai kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru, vai rada draudus pasažieru drošībai;

2) iesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru anulēšanu. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem.

(32) Ja speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru tiek anulēta, spēku zaudē arī licences kartīte.

(33) Plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība var anulēt autotransporta līdzeklim izsniegto licences kartīti, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru anulēšanu. Lēmumu par licences kartītes anulēšanu plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru regulējošo noteikumu pārkāpumiem.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili un licences kartīti attiecībā uz katru autotransporta līdzekli.";

papildināt pantu ar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 un 5.6 daļu šādā redakcijā:

"(51) Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili Autotransporta direkcija izsniedz pārvadātājam, kurš reģistrēts komercreģistrā un kuram nav nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

(52) Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili Autotransporta direkcija izsniedz, izdarot ierakstu tās uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu. Vienlaikus informāciju par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili izsniedz uz četriem gadiem.

(53) Pamatojoties uz Autotransporta direkcijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, pārvadātāja autotransporta līdzeklim izsniedz licences kartīti, ja autotransporta līdzeklis atbilst šā likuma 29. panta prasībām attiecībā uz pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili.

(54) Autotransporta direkcija licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili izsniedz, izdarot ierakstu tās uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu. Vienlaikus informāciju par licences kartītes izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pārvadātāja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(55) Licences kartīti izsniedz uz pārvadātāja iesniegumā pieprasīto termiņu, kas nepārsniedz:

1) speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

2) termiņu, līdz kuram autotransporta līdzeklis nodots turējumā pārvadātājam;

3) termiņu, līdz kuram derīga autotransporta līdzeklim piešķirtā atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

4) periodu, par kuru veikts maksājums par licences kartītes izsniegšanu;

5) periodu, par kuru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums.

(56) Kārtību, kādā Autotransporta direkcija izsniedz un anulē licences kartīti pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, nosaka Ministru kabinets.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kārtību, kādā Autotransporta direkcija izsniedz un anulē speciālo atļauju (licenci) un kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu šādā redakcijā:

"(61) Autotransporta direkcija var anulēt speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, ja pārvadātājs:

1) būtiski pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās pārvadājumu saistības vai kārtību, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili, vai rada draudus pasažieru drošībai;

2) iesniedz iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili anulēšanu. Lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu Autotransporta direkcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili regulējošo noteikumu pārkāpumiem.

(62) Ja speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili tiek anulēta, spēku zaudē arī licences kartīte.

(63) Autotransporta direkcija var anulēt autotransporta līdzeklim izsniegto licences kartīti, ja pārvadātājs iesniedz iesniegumu par licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili anulēšanu. Lēmumu par licences kartītes anulēšanu Autotransporta direkcija pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pārvadātāja nodokļu saistību izpildi vai to administratīvo sodu izpildi, kuri piemēroti par pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili regulējošo noteikumu pārkāpumiem.";

izslēgt septīto daļu;

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Autotransporta direkcija sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijai informāciju par autotransporta līdzekļiem, kuriem izsniegtas vai anulētas licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili."

12. Papildināt likumu ar 35.1 un 35.2 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru starptautiskas nozīmes transporta infrastruktūras objektu (autoosta, dzelzceļa stacija, lidosta, osta) publiskiem mērķiem paredzētajās teritorijās

(1) Transporta infrastruktūras objektā (autoostā, dzelzceļa stacijā, lidostā, ostā) (turpmāk - objekts) taksometru pakalpojumu sniegšanai publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ir ierobežota piekļuve, ja:

1) objektā veic starptautiskus pasažieru pārvadājumus;

2) objekta darba laikā, kas pārsniedz vispārpieņemto darba laiku, pasažieriem nav pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi;

3) objekta publiski pieejamā teritorija ir atsevišķi no brauktuves norobežota teritorija, kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam.

(2) Ierobežojumus piekļuvei objekta publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai nosaka Ministru kabinets.

(3) Objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru var veikt pārvadātājs vai uz līguma pamata izveidota pārvadātāju apvienība (turpmāk - apvienība), kas nodrošina:

1) pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā;

2) personu ar kustību traucējumiem apkalpošanu;

3) autotransporta līdzekļus:

a) kuri ir ar ietilpību līdz piecām sēdvietām,

b) kuri ir ar ietilpību no sešām līdz deviņām sēdvietām,

c) kuru vecums nepārsniedz piecus gadus, skaitot no autotransporta līdzekļa pirmās reģistrācijas,

d) kuru virsbūves krāsa, kas norādīta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, un vizuālais noformējums atbilst pārvadātāja vai apvienības reģistrētai preču zīmei vai dizainparaugam,

e) kuri aprīkoti tādu pasažieru (bērnu) pārvadāšanai, kuru augums nepārsniedz 150 centimetrus;

4) braucienu no objekta saskaņā ar pārvadātāja vai apvienības noteiktu vienu tarifu nolīgšanai, vienam kilometram un vienai minūtei;

5) norēķinu ar pasažieri par braucienu no objekta ar fiksētā tirdzniecības vietā iegādātu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā) reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas izsniegtu priekšapmaksu apliecinošu dokumentu, darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā.

(4) Pārvadātāja vai apvienības dalībnieka atbilstību šā panta trešās daļas prasībām izvērtē plānošanas reģions vai republikas pilsētas pašvaldība, izsniedzot licences kartīti ar speciālu atzīmi. Šī licences kartīte vienlaikus dod tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru plānošanas reģiona vai republikas pilsētas teritorijā, kurā izsniegta speciālā atļauja (licence).

(5) Piekļuvi objekta publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai kontrolē objekta īpašnieks vai valdītājs.

(6) Plānošanas reģions un republikas pilsētas pašvaldība var anulēt autotransporta līdzeklim izsniegto šā panta ceturtajā daļā minēto licences kartīti, ja konstatēti šā panta trešās daļas prasību pārkāpumi.

(7) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā izsniedz un anulē šā panta ceturtajā daļā minēto licences kartīti;

2) kārtību, kādā organizē un kontrolē pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru objekta publiskiem mērķiem paredzētajā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi, un kārtību, kādā veicama ar minētajiem pārvadājumiem saistītās informācijas apmaiņa.

35.2 pants. Tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumi

(1) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus Latvijas Republikā var sniegt un pārvadātājs un autovadītājs šos pakalpojumus var izmantot, ja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Autotransporta direkcijas uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Autotransporta direkcija reģistrē tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēju, ja tas atbilst šādām prasībām:

1) ir reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī atbilstoši komersanta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām;

2) tam nav nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kuru kopsumma pārsniedz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību;

3) tas ir izpildījis visas Patērētāju tiesību aizsardzības centram iesniegtās rakstveida apņemšanās par konstatēto pārkāpumu novēršanu un visus Patērētāju tiesību aizsardzības centra tam piemērotos lēmumus;

4) tas nodrošina informācijas apstrādi un glabāšanu atbilstoši šā panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai;

5) tā izmantotā tīmekļvietne vai mobilā lietotne nodrošina:

a) informāciju par piedāvāto pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, tarifiem, papildmaksu par papildu pakalpojumiem, pārvadātāju, autovadītāju un autotransporta līdzekli, kā arī iespēju pieprasīt autotransporta līdzekli, kas piemērots personai ar kustību traucējumiem,

b) iespēju tiešsaistē pieprasīt un apstiprināt komercpārvadājumu pakalpojumu,

c) pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili - iespēju aprēķināt braukšanas maksu un veikt samaksu tiešsaistē bezskaidras naudas norēķinus, kā arī brauciena beigās pasažierim uz tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēto pasažiera elektroniskā pasta adresi nosūtīt elektroniski sagatavotu rēķinu un informāciju par saņemto komercpārvadājumu pakalpojumu.

(2) Reģistrāciju anulē, ja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbībā konstatē būtiskus šo komercdarbību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumus, kā arī ja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs nepamatoti liedz piekļuvi pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru vai vieglo automobili pakalpojumam.

(3) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes darbību bloķē, ja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumi tiek piedāvāti bez reģistrācijas.

(4) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējam aizliegts tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēt un piedāvāt pārvadātāju, autovadītāju un autotransporta līdzekli, kas neatbilst šā likuma 35. panta pirmās, piektās un astotās daļas prasībām.

(5) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējam aizliegts nepamatoti liegt piekļuvi pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumam, kā arī dzēst vai labot informāciju par Latvijas teritorijā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē pieņemtajiem, atteiktajiem un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem.

(6) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par Latvijas teritorijā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvātajiem, pārvadātāja atteiktajiem un sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem. Šo informāciju tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs apstrādā un glabā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstī vismaz piecus gadus.

(7) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai, reģistrācijas anulēšanai un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes bloķēšanai;

2) tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitāti un tajā norādāmo informāciju;

3) tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzības kārtību;

4) kārtību, kādā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, un šīs informācijas apjomu."

13. 37. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pasažieris komercpārvadājumu pakalpojumu ar taksometru nolīgst, vienojoties mutvārdos vai izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus (tai skaitā tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē). Pakalpojuma līguma izpildi apliecina taksometra skaitītāja reģistrēts darījumu apliecinošs dokuments (čeks).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasažieris komercpārvadājumu pakalpojumu ar vieglo automobili nolīgst tiešsaistē tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. Pakalpojuma līguma izpildi apliecina brauciena beigās pasažierim uz tā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēto elektroniskā pasta adresi nosūtīts elektroniski sagatavots rēķins, kas atbilst grāmatvedības un nodokļu jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasībām par attaisnojuma dokumentiem un satur informāciju par saņemto pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēju."

14. 39. pantā:

izteikt 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Braukšanas maksa pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili ir kopējā naudas summa par braucienu, un to veido nolīgšanas maksa un maksa par brauciena garumu vai ilgumu vai arī nolīgšanas maksa un maksa par brauciena garumu un ilgumu kopā. Braukšanas maksā neiekļauj papildmaksu par atsevišķi no pasažieru komercpārvadājuma sniegtiem pakalpojumiem vai pakalpojuma izpildes papildu izmaksām.";

papildināt pantu ar 5.2, 5.3 un 5.4 daļu šādā redakcijā:

"(52) Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru:

1) pārvadātājs nosaka braukšanas maksas aprēķinā piemērojamo tarifu nolīgšanai, vienam kilometram un vienai minūtei;

2) sagatavojot cenrādi, tarifiem var noteikt atlaides vai palielinājumus, kas nepārsniedz 50 procentus no tarifa apmēra. Cenrādī norāda tarifus ar iekļautām atlaidēm vai palielinājumiem un to atšifrējumu;

3) cenrādī atsevišķi norāda šā likuma 35.1 panta trešās daļas 4. punktā minētos tarifus un informāciju par papildmaksu;

4) pārvadātājs par tarifiem un cenrādi (ja tāds sagatavots) paziņo, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, ja tarifi vai cenrādis tiek mainīts;

5) tarifus pārvadātājs norāda uz autotransporta līdzekļa virsbūves, cenrādi izvieto autotransporta līdzekļa salonā uz priekšējā paneļa, kā arī norāda tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.

(53) Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru paziņojumā un cenrādī norādāmo informāciju un prasības attiecībā uz informācijas par tarifiem izvietošanu uz autotransporta līdzekļa un tā salonā nosaka Ministru kabinets.

(54) Pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili:

1) braukšanas maksu aprēķina saskaņā ar tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja norādītu tarifu nolīgšanai, vienam kilometram un vienai minūtei;

2) tarifus un papildmaksu tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs norāda tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē."

15. 40. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"40. pants. Pārvadātāja, autovadītāja un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja pienākumi un atbildība";

papildināt pantu ar devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili, pieņemot izsaukumu no personas ar kustību traucējumiem, pārvadātājs vai tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs pēc minētās personas pieprasījuma nodrošina autotransporta līdzekli, kas piemērots personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, un autovadītāju, kurš var sniegt pakalpojumu šādām personām.

(10) Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili autovadītājam ir pienākums pēc pilnvarotās kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma iesniegt pārbaudei pārvadājumu veikšanai nepieciešamos dokumentus un nodrošināt iespēju nolasīt taksometra skaitītāja summāros rādītājus vai informāciju par tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē reģistrēto pārvadājumu pakalpojumu.

(11) Pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru:

1) autovadītājam ir pienākums pirms brauciena informēt pasažieri par braukšanas maksas aprēķinā piemēroto tarifu un papildmaksu atbilstoši cenrādim;

2) autovadītājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja taksometra skaitītājs nav ieslēgts, ja tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām vai ja nav ievērota normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu noteiktā taksometra skaitītāja lietošanas kārtība;

3) autovadītājam aizliegts uzņemt taksometrā citus pasažierus, ja tam nepiekrīt taksometrā esošie pasažieri, kā arī aizliegts ar citu personu (kuras nepiedalīsies braucienā) starpniecību uzaicināt un komplektēt pasažierus, norādot brauciena virzienu vai galapunktu;

4) autovadītājam, norēķinoties ar pasažieri atbilstoši taksometra skaitītāja reģistrētajai braukšanas maksai vai kopējai maksai, ko veido braukšanas maksa un cenrādī noteiktā papildmaksa, ir pienākums izsniegt taksometra skaitītāja reģistrētu darījumu apliecinošu dokumentu (čeku).

(12) Pārvadātājam ir pienākums nodrošināt iespēju taksometros veikt bezskaidras naudas norēķinus.

(13) Pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili:

1) autovadītājs braukšanas maksas aprēķinam lieto tīmekļvietni vai mobilo lietotni, kuras programma nodrošina iespēju tiešsaistē pieprasīt, apstiprināt un atteikt pārvadājumu pakalpojumu, aprēķināt braukšanas maksu un veikt bezskaidras naudas norēķinus;

2) autovadītājam aizliegts veikt pasažieru komercpārvadājumus, ja tīmekļvietne vai mobilā lietotne nedarbojas tiešsaistes režīmā;

3) autovadītājam aizliegts maksu par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu saņemt skaidrā naudā;

4) autovadītājam aizliegts uzņemt pasažieri, izmantojot citus komercpārvadājumu pakalpojuma pieprasījuma veidus.

(14) Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs un pārvadātājs, kas sniedz pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni, ir solidāri atbildīgi par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanu."

16. Papildināt 43. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pasažierim ir tiesības pārtraukt pakalpojuma līgumu un atteikties maksāt par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumu, ja autovadītājs pārkāpj šā likuma 40. panta vienpadsmitās daļas 2. punktu vai trīspadsmitās daļas 2. punktu."

17. Izteikt 51. pantu šādā redakcijā:

"51. pants. Pašpārvadājumi

(1) Pasažieru pašpārvadājumus ar autobusu vai kravas pašpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas, atļauts veikt, ja pašpārvadājuma veicējs ir saņēmis pašpārvadājumu sertifikātu. Pašpārvadājumu sertifikāts ir dokuments vai ieraksts Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, kas apliecina, ka pašpārvadājuma veicējs var veikt dokumentā vai ierakstā norādītā veida pašpārvadājumus.

(2)   Pašpārvadājumu sertifikātu iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem un iekšzemes kravas pašpārvadājumiem Autotransporta direkcija izsniedz, izdarot ierakstu tās uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē un nenoformējot atsevišķu rakstveida lēmumu. Vienlaikus informāciju par pašpārvadājumu sertifikāta izsniegšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūta uz pašpārvadājuma veicēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Pašpārvadājumu sertifikātu starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem un starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem Autotransporta direkcija izsniedz papīra formā, informāciju par sertifikāta izsniegšanu ievadot Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē. Pašpārvadājumu sertifikātu izsniedz uz laiku no viena līdz 60 mēnešiem.

(3) Kārtību, kādā veicami pasažieru vai kravas pašpārvadājumi, kārtību, kādā izsniedz un anulē pasažieru vai kravas pašpārvadājumu sertifikātu, kārtību, kādā atsaka pasažieru vai kravas pašpārvadājumu sertifikāta izsniegšanu, kā arī kārtību, kādā publisko informāciju par spēkā esošajiem sertifikātiem, nosaka Ministru kabinets."

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 38., 39., 40., 41., 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"38. Šā likuma 29. panta piekto daļu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

39. Šā likuma grozījumi par 1. panta papildināšanu ar 32.1 un 32.2 punktu, šā likuma papildināšanu ar 4.2 pantu, 29. panta otrās un ceturtās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu, 35. panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, panta papildināšanu ar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 un 1.7 daļu, trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, panta papildināšanu ar 3.1, 3.2 un 3.3 daļu, ceturtās daļas izslēgšanu, piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, panta papildināšanu ar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 un 5.6 daļu, sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar 6.1, 6.2 un 6.3 daļu, šā likuma papildināšanu ar 35.1 un 35.2 pantu, 37. panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar piekto daļu, 39. panta 5.1 daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar 5.2, 5.3 un 5.4 daļu, 40. panta nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar devīto, desmito, vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito un četrpadsmito daļu stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

40. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. augustam izdod šā likuma 4.2 panta trešajā daļā, 29. panta devītajā daļā, 35. panta 1.7, trešajā, 5.6 un sestajā daļā, 35.1 panta otrajā un septītajā daļā, 35.2 panta septītajā daļā un 39. panta 5.3 daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. augustam piemērojami Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumi Nr. 147 "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili" un Ministru kabineta 2018. gada 6. marta noteikumi Nr. 148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

41. Ministru kabinets līdz 2019. gada 30. novembrim izdod šā likuma 33. panta piektās daļas 1. un 3. punktā minētos noteikumus.

42. Līdz 2019. gada 31. oktobrim personas, kuras sniedz tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumus, nodrošina darbības atbilstību šā likuma 35.2 panta pirmajā daļā minētajām prasībām.

43. Ministru kabinets līdz 2019. gada 30. novembrim izdod šā likuma 51. panta trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. novembrim piemērojami Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Autopārvadājumu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.06.2019.Stājas spēkā: 12.07.2019.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
307804
12.07.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"