Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 274

Rīgā 2019. gada 25. jūnijā (prot. Nr. 30 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 9. panta trešo daļu, 14. panta 33. punktu
un Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 57. nr.; 2011, 27. nr.; 2012, 197. nr.; 2017, 159. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Centrs nosaka norises laikus šādām ar eksāmenu saistītām darbībām (turpmāk - valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki):

13.1. aploksnes ar eksāmena materiāliem atvēršana;

13.2. eksāmena materiāla elektroniskās versijas (turpmāk - e-materiāls) ievietošanas laiks Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) un e-materiāla atvasinājumu veidošana papīra formā;

13.3. eksāmena un tā daļu izpildes sākums un beigas;

13.4. eksāmena rakstu daļas norise;

13.5. eksāmena atbilžu lapas aizpildīšana;

13.6. eksāmena mutvārdu daļas norise, mutvārdu daļas ieraksta lietojumprogrammatūras (turpmāk - ieraksta programmatūra) izmantošana un datu nesēja nogādāšana centrā;

13.7. aizpildīto eksāmena materiālu sakārtošana, ievietošana aploksnēs un aplokšņu aizlīmēšana;

13.8. atbalsta pasākumu piemērošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem)."

2. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja izglītības iestāde nevar nodrošināt eksāmena norisi atbilstoši valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem, izglītības iestādes vadītājs par to nekavējoties informē centru. Centrs izglītības iestādei nosaka citus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus."

3. Izteikt 23. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Atbildīgā augstskolas amatpersona divu darbdienu laikā nodrošina personas iesniegumā norādīto eksāmenu reģistrēšanu informācijas sistēmā."

4. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka piekļuves tiesības informācijas sistēmai ir tikai tai personai, kurai ir Valsts izglītības informācijas sistēmas izglītības iestādes lietotāja tiesības (turpmāk - informācijas sistēmas lietotājs)."

5. Svītrot 27. un 28. punktu.

6. Aizstāt 33. punktā vārdus "valsts vispārējās vidējās izglītības standartam un attiecīgā mācību priekšmeta standartam" ar vārdiem "un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam".

7. Papildināt 43. punktu aiz vārdiem "mutvārdu daļas vērtētājs" ar vārdiem "mutvārdu daļas intervētājs".

8. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Eksāmena novērošanā var piedalīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji (turpmāk - dienesta novērotājs) un personas, ar kurām centrs ir noslēdzis līgumu par eksāmenu novērošanu (turpmāk - centra novērotājs). Dienesta novērotājs un centra novērotājs eksāmena novērošanā piedalās visu eksāmena vai tā daļas norises darbību laiku. Dienesta novērotājs un centra novērotājs nevar piedalīties eksāmena novērošanā, ja viņš ir klases audzinātājs, tēvs, māte (aizbildnis), brālis, māsa, vectēvs, vecāmāte vai laulātais izglītojamam, kurš kārto eksāmenu."

9. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Eksāmenu darbu vērtēšanu nodrošina centrs. Nepieciešamo vērtētāju - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu - skaitu atbilstoši informācijas sistēmā reģistrētajiem izglītojamo iesniegumiem nosaka centrs."

10. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms katra eksāmena norises dienas no informācijas sistēmas izdrukā eksāmenam pieteikto izglītojamo sarakstu (turpmāk - izglītojamo kodu saraksts). Izglītojamo kodu sarakstā ir norādīts izglītojamam piešķirtais unikālais identifikācijas kods (turpmāk - izglītojamā kods), pēc kura eksāmena organizācijas procesā tiek identificēti izglītojamā aizpildītie eksāmena materiāli. Izglītības iestādes vadītājs pārliecinās, vai attiecīgajā izglītojamo kodu sarakstā norādītie izglītojamo kodi atbilst izglītojamo iesniegumos norādītajiem eksāmeniem."

11. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Eksāmenu materiālu piegāde

52. Centrs nosaka eksāmenu materiālu piegādes vietu un laiku un par to informē pašvaldības atbildīgās amatpersonas ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā eksāmena norises dienas.

53. Centrs eksāmenu materiālus iesaiņo slēgtā aploksnē (turpmāk - aploksne) atbilstoši informācijas sistēmā reģistrēto izglītojamo skaitam.

54. Centrs nodrošina aplokšņu piegādi pašvaldībām vai attiecīgajai izglītības iestādei slēgtā iepakojumā (turpmāk - paka), kurā ievietots pavadraksts. Pavadrakstā norāda katrai izglītības iestādei paredzēto aplokšņu skaitu.

55. Eksāmena materiālu piegādi veic fiziska vai juridiska persona, ar kuru centrs noslēdzis līgumu par paku piegādi, vai centra pilnvarota amatpersona (turpmāk - piegādātājs).

56. Centrs piegādātājam nodod pakas un noformē pavadzīmi, kurā norāda paku skaitu.

57. Piegādātājs pakas nodod attiecīgās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai. Pieņemot pakas, atbildīgā amatpersona pārliecinās:

57.1. par paku neskartību un skaita atbilstību pavadzīmē norādītajam skaitam;

57.2. par aplokšņu skaita atbilstību pavadrakstā norādītajam skaitam.

58. Ja tiek konstatēts pakas bojājums, paku skaita neatbilstība pavadzīmē norādītajam skaitam, aplokšņu skaita neatbilstība pavadrakstā norādītajam skaitam vai aploksnes bojājums, pašvaldības atbildīgā amatpersona vismaz divu amatpersonu (izglītības iestāžu vadītāju vai divu citas pašvaldības atbildīgo amatpersonu) klātbūtnē sastāda aktu, raksturojot bojājumu vai norādot iztrūkuma apmēru, kā arī nekavējoties par to ziņo centram. Centrs dod norādījumus turpmākajai darbībai ar eksāmenu materiāliem.

59. Pašvaldības atbildīgā amatpersona:

59.1. līdz aplokšņu nodošanai attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai citas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai nodrošina to uzglabāšanu;

59.2. nodod pašvaldības izglītības iestādēm paredzētās aploksnes attiecīgās izglītības iestādes vadītājam;

59.3. nodod aploksnes citas pašvaldības atbildīgajai amatpersonai, ja pašvaldībai piegādātas citas pašvaldības izglītības iestādei adresētas aploksnes.

60. Pašvaldības atbildīgā amatpersona aploksnes izglītības iestāžu vadītājiem vai citas pašvaldības atbildīgajām amatpersonām nodod iepriekš norādītās telpās. Katrs izglītības iestādes vadītājs vai citas pašvaldības atbildīgā amatpersona pavadrakstā parakstās par aplokšņu saņemšanu.

61. Izglītības iestādes vadītājs pēc aplokšņu saņemšanas no pašvaldības atbildīgās amatpersonas vai piegādātāja līdz to atvēršanas brīdim saskaņā ar attiecīgā eksāmena valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem nodrošina aplokšņu uzglabāšanu neatvērtā veidā.

62. Eksāmena atsevišķas daļas materiālu centrs var piegādāt elektroniskā veidā. Centrs e-materiālu ievieto informācijas sistēmā saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem.

63. Informācijas sistēmas lietotājs saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises darbību laikiem izglītības iestādes vadītāja tiešā klātbūtnē informācijas sistēmā saņem e-materiālu un izdrukā to papīra formātā (turpmāk - atvasinājums). Izglītības iestādes vadītājs nodrošina atvasinājuma pavairošanu papīra formātā."

12. Izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Eksāmena materiāls, e-materiāls, atvasinājums un pavairotais atvasinājums ir ierobežotas pieejamības informācija līdz attiecīgā eksāmena norises beigām. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, lai to aprite izglītības iestādē notiktu, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību. Personas, kurām darba pienākumu pildīšanai ir pieeja eksāmena materiālam, paraksta rakstveida apliecinājumu, ka tās ir iepazinušās ar minētajiem normatīvajiem aktiem un apņemas tos ievērot."

13. Aizstāt 78.1 punktā vārdus "eksāmenus valodu mācību priekšmetos" ar vārdiem "svešvalodu eksāmena mutvārdu daļu".

14. Papildināt noteikumus ar 84.1 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Ja dienesta novērotājs vai centra novērotājs eksāmena norises gaitā konstatē pārkāpumus, viņš iesniedz ziņojumu centrā. Eksāmena vadītājs sniedz paskaidrojumu centram par dienesta novērotāja vai centra novērotāja konstatētajiem pārkāpumiem."

15. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Ja novērotājs, centra novērotājs vai dienesta novērotājs pārkāpj šo noteikumu prasības, izglītības iestādes vadītājs par konstatētajiem pārkāpumiem iesniedz ziņojumu centrā."

16. Papildināt 87. punktu aiz vārdiem "centra novērotājs" ar vārdiem "dienesta novērotājs".

17. Aizstāt 92. punktā vārdu "valodu" ar vārdu "svešvalodu".

18. Papildināt 96. punktu aiz vārda "secībā" ar vārdiem "un izglītojamo kodu sarakstu, kurā atzīmēta izglītojamo piedalīšanās eksāmenā".

19. Papildināt noteikumus ar 111.1 punktu šādā redakcijā:

"111.1 Izglītības iestādes vadītājs nodrošina eksāmena mutvārdu daļas datņu uzglabāšanu līdz nākamā mācību gada sākumam, pēc tam tās iznīcina."

20. Svītrot 115. punktu.

21. Papildināt noteikumus ar 122.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"122.5. eksāmena darba uzdevumi veikti, izmantojot palīglīdzekļus, kuri nav atļauti attiecīgā eksāmena programmā."

22. Izteikt 124. punktu šādā redakcijā:

"124. Izglītojamā iegūtais vērtējums eksāmenā tiek reģistrēts informācijas sistēmā un ierakstīts centra izsniegtajā sertifikātā."

23. Papildināt noteikumus ar 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Grozījumu šo noteikumu 33. punktā, kas paredz, ka eksāmena programmu centrs izstrādā atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam, piemēro:

137.1. no 2020. gada 1. septembra - attiecībā uz 1., 4., 7. un 10. klasi;

137.2. no 2021. gada 1. septembra - attiecībā uz 2., 5., 8. un 11. klasi;

137.3. no 2022. gada 1. septembra - attiecībā uz 3., 6., 9. un 12. klasi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministra vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 274Pieņemts: 25.06.2019.Stājas spēkā: 29.06.2019.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
307794
29.06.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)