Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 178

Rīgā 2019. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 21 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
20. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 103. nr.; 2011, 3. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 4.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.15. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pretendenta vai zvērināta notāra zināšanu un prasmju pārbaudei Notariāta likumā noteiktajā kārtībā izveidotās eksāmenu komisijas (turpmāk - komisija) locekļi vismaz nedēļu pirms eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes no sava vidus ar balsu vairākumu ievēlē komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Vēlēšanu procesu var organizēt neklātienē elektroniskas balsošanas veidā. Vēlēšanu procesu organizē Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk - padome). Komisijas sekretāra pienākumus pilda padomes norīkota persona."

3. Svītrot 6. punktā vārdus "vai komisijas priekšsēdētāja vietnieku".

4. Izteikt 9. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šādos gadījumos komisijas loceklis par šiem apstākļiem paziņo komisijai un komisijas sekretārs, norādot iemeslu, to fiksē komisijas sēdes protokolā."

5. Aizstāt 11. punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

6. Svītrot 13. punktā vārdus "nosūtot paziņojumu uz viņa prakses vietas adresi".

7. Aizstāt 18. punktā vārdus "rakstisku paziņojumu padomei un zvērinātam notāram uz viņa prakses vietas adresi" ar vārdiem "paziņojumu padomei un zvērinātam notāram".

8. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Par eksāmena vai regulārās kvalifikācijas pārbaudes norises vietu un laiku padome vismaz piecas darbdienas pirms norises dienas informē pretendentu vai zvērinātu notāru."

9. Svītrot 20. un 21. punktu.

10. Aizstāt 22.2. un 23.1. apakšpunktā vārdus "nepieciešamo dokumentu projektus" ar vārdiem "nepieciešamā dokumenta projektu".

11. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmo daļu rīko atsevišķā dienā. Komisijas locekļi, kuri vērtē eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otro un trešo daļu, var nepiedalīties eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajā daļā. Ja eksāmens vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaude rīkojama pieciem vai mazāk pretendentiem vai pieciem vai mazāk zvērinātiem notāriem, eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmo daļu var rīkot vienā dienā ar otro un trešo daļu."

12. Papildināt 25. punkta pirmo teikumu aiz vārda "komisijas" ar vārdu "priekšsēdētāja".

13. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Pirms eksāmena vai kvalifikācijas pārbaudes uzsākšanas komisijas sekretārs pārbauda komisijas rīcībā esošo pretendenta vai zvērināta notāra personas datu atbilstību pretendenta vai zvērināta notāra personu apliecinošajam dokumentam."

14. Izteikt 34. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Saņemto individuālo šifrēto kodu pretendents vai zvērināts notārs norāda eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes otrās daļas darbā, lai identificētu savu personu."

15. Izteikt 38. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pretendents vai zvērināts notārs izvēlas eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes trešās daļas biļeti."

16. Izteikt 41. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc atbildes plāna izstrādāšanas komisija noklausās pretendenta vai zvērināta notāra atbildi uz prakses jautājumu (kāzusu) un teorijas jautājumiem."

17. Aizstāt 47. punktā vārdu "piecu" ar vārdu "desmit".

18. Izteikt 49. punkta trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu). Pēc otrās daļas novērtēšanas pabeigšanas komisijas priekšsēdētājs atver aploksni ar papīra lapu ar individuālo šifrēto kodu, pretendenta vai zvērināta notāra vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz to komisijas sekretāram."

19. Papildināt 51. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kopējo vērtējumu iegūst, summējot visus trīs vērtējumus un izdalot ar trīs. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu)."

20. 52. punktā:

20.1. izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu).";

20.2. svītrot trešo teikumu.

21. Aizstāt 53. punktā vārdu "piecas" ar vārdu "desmit".

22. Svītrot 54. punktu.

23. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja zvērināts notārs kārto regulāro kvalifikācijas pārbaudi, galīgo kvalifikācijas pārbaudes novērtējumu nosaka, summējot abās zvērināta notāra kvalifikācijas pārbaudes daļās iegūto vidējo vērtējumu un dalot ar divi. Iegūto aritmētisko rezultātu noapaļo līdz diviem cipariem aiz komata (ja decimāldaļskaitļa trešais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks par pieci, otro ciparu aiz komata apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz sešas balles, uzskatāms, ka zvērināts notārs kvalifikācijas pārbaudi nav nokārtojis."

24. Svītrot 59. punkta pirmo teikumu.

25. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Protokola oriģināleksemplāru glabā padomē."

26. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Lēmums par eksāmena rezultātiem stājas spēkā, kad to ir parakstījis komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalījās eksāmenā. Lēmuma par eksāmena rezultātiem oriģināleksemplāru glabā padomē. Eksāmena galarezultātus padome triju dienu laikā pēc eksāmena paziņo pretendentam un Tieslietu ministrijai."

27. Svītrot 63. punktā vārdus "nosūtot paziņojumu uz zvērināta notāra prakses vietas adresi".

28. Izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Šajos noteikumos minētos paziņojumus zvērinātiem notāriem nosūta elektroniski."

29. Izteikt 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 485

Zvērināta notāra amata pretendenta vai zvērināta notāra prasmju vērtējuma lapa
(eksāmena vai ārkārtas kvalifikācijas pārbaudes pirmajai daļai)

     
(pārbaudījuma norises vieta) (pārbaudījuma datums un laiks)
Personālatlases speciālists  
  (vārds, uzvārds)
Pretendents vai zvērināts notārs  
  (vārds, uzvārds)
1. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
2. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
3. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
4. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
5. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
6. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
7. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
8. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
9. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
10. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti
11. jautājuma  
vērtējuma pamatojums  
 
______ punkti

Personālatlases speciālista komentārs

Personālatlases speciālista paraksts    

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 30. jūnija
noteikumiem Nr. 485

Praktisko un teorētisko zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji
(eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes otrajai un trešajai daļai)

Nr.
p. k.
Novērtējums Skaidrojums,
novērtējuma kritēriji
Garīgā darbība Apguves līmenis
1. Desmit balles Izcila izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Izcila prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas. Spēja darboties kā nozares ekspertam Analīze, sintēze, izvērtēšana Izcili
2. Deviņas balles Pilnīga izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas Analīze, sintēze, izvērtēšana Teicami
3. Astoņas balles Pietiekama izpratne par zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem. Iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas Analīze, sintēze, izvērtēšana Ļoti labi
4. Septiņas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēti arī atsevišķi mazāksvarīgi trūkumi sarežģītāko jautājumu risināšanā Zināšanu lietošana standartsituācijās Labi
5. Sešas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēti arī atsevišķi trūkumi sarežģītāko jautājumu risināšanā Zināšanu lietošana standartsituācijās Gandrīz labi
6. Piecas balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta daļēja prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēta atsevišķu svarīgu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne Neapmierinoši
7. Četras balles Apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, iegūta daļēja prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas, taču konstatēta svarīgu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne Neapmierinoši
8. Trīs balles Apgūtas virspusējas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, taču nav prasmes tās praktiski izmantot Neapmierinoši
9. Divas balles Nav izpratnes par biežāk lietotajiem zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Neapmierinoši
10. Viena balle Nav apgūti zvērinātu notāru profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti Neapmierinoši"

30. Aizstāt 4. un 5. pielikumā skaitli "5" ar skaitli "10".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 178Pieņemts: 23.04.2019.Stājas spēkā: 26.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 25.04.2019. OP numurs: 2019/82.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
306417
26.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva