Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 222., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Liegums personai piedalīties Latvijas Republikā nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs

(1) Personai nav atļauts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs, kas Latvijas Republikā tiek organizētas bez Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegtas licences.

(2) Informācija par Latvijas Republikā licencētiem interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājiem pieejama Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas mājaslapā internetā."

2. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrs

(1) Fiziskajai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt, lai tai tiktu noteikts liegums Latvijas Republikā spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs (turpmāk - liegums) un tā tiktu iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

(2) Liegums attiecas uz piedalīšanos šā likuma 5. pantā minētajās azartspēlēs, 44. panta pirmajā daļā minētajās interaktīvajās azartspēlēs un 74. pantā minētajās interaktīvajās izlozēs.

(3) Minimālais lieguma termiņš ir 12 mēneši no dienas, kad fiziskā persona iekļauta pašatteikušos personu reģistrā.

(4) Pašatteikušos personu reģistra mērķis ir aizsargāt sabiedrības intereses un fizisko personu tiesības atturēties no pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs.

(5) Pašatteikušos personu reģistra pārzinis ir Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(6) Azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājam šā likuma 36. panta septītajā daļā, 53. panta pirmās daļas 6. punktā un 80. panta desmitajā daļā minēto pienākumu veikšanai tiek nodrošināta autorizēta attālināta piekļuve pašatteikušos personu reģistra datiem.

(7) Fiziskajai personai, ierodoties šā likuma 20. pantā minētajā azartspēļu organizēšanas vietā, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai azartspēļu organizētājs spētu nodrošināt šā panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma izpildi.

(8) Ministru kabinets nosaka:

1) pašatteikušos personu reģistrā iekļaujamo informāciju;

2) lieguma pieprasījuma saturu, tā iesniegšanas un reģistrēšanas kārtību;

3) kārtību, kādā fiziskā persona tiek izslēgta no pašatteikušos personu reģistra;

4) pašatteikušos personu reģistrā iekļautās informācijas glabāšanas termiņu, lai veiktu nozares un sociālo procesu monitoringu un uzraudzību;

5) kārtību, kādā azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājs pieprasa un saņem informāciju par pašatteikušos personu reģistra datiem, lai nodrošinātu šā likuma 36. panta septītajā daļā, 53. panta pirmās daļas 6. punktā un 80. panta desmitajā daļā minēto pienākumu izpildi.

(9) Azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai azartspēļu organizēšanas vietā būtu publiski pieejama informācija par iespēju reģistrēties pašatteikušos personu reģistrā un par pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs kaitīgo ietekmi. Ministru kabinets nosaka prasības publiski pieejamai informācijai par iespēju reģistrēties pašatteikušos personu reģistrā un par pārmērīgas tieksmes uz azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, spēlēšanu vai piedalīšanos interaktīvajās izlozēs kaitīgo ietekmi."

3. Papildināt 36. pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Azartspēļu organizētājam ir pienākums pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti.

(6) Azartspēļu organizētājs pēc šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma saņemšanas nodod to Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā azartspēļu organizētājs šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu nodod Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai.

(7) Azartspēļu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai azartspēļu organizēšanas vietā neatrastos fiziskā persona, kura iekļauta pašatteikušos personu reģistrā."

4. Papildināt 53. panta pirmo daļu ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minētā fiziskās personas pieprasījuma pieņemšanu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un tā nodošanu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā;

6) ka fiziskajām personām, kuras iekļautas pašatteikušos personu reģistrā, ir liegts piedalīties interaktīvajās azartspēlēs interaktīvo azartspēļu interneta mājaslapā."

5. Papildināt 80. pantu ar devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un nodot to Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, kas informāciju par šo fizisko personu iekļauj pašatteikušos personu reģistrā.

(10) Interaktīvo izložu organizētājam ir pienākums nodrošināt, lai fiziskajām personām, kuras iekļautas pašatteikušos personu reģistrā, ir liegts piedalīties interaktīvajās izlozēs interaktīvo izložu interneta mājaslapā."

6. Papildināt 82. panta otro daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"8) uzturēt šā likuma 4.1 pantā minēto pašatteikušos personu reģistru;

9) nodrošināt, lai azartspēļu, tai skaitā interaktīvo azartspēļu, un interaktīvo izložu organizētājs varētu saņemt informāciju no pašatteikušos personu reģistra;

10) pieņemt šā likuma 4.1 panta pirmajā daļā minēto fiziskās personas pieprasījumu pēc pārliecināšanās par fiziskās personas identitāti un iekļaut šo fizisko personu pašatteikušos personu reģistrā;

11) veikt šā likuma 4.1 pantā minētajā pašatteikušos personu reģistrā iekļauto fizisko personu lieguma izpildes kontroles un uzraudzības pasākumus."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"27. Šā likuma 4.1 pants, 36. panta piektā, sestā un septītā daļa, 53. panta pirmās daļas 5. un 6. punkts, 80. panta devītā un desmitā daļa, 82. panta otrās daļas 8., 9., 10. un 11. punkts piemērojams ar 2020. gada 1. janvāri.

28. Ministru kabinets šā likuma 4.1 panta astotajā un devītajā daļā un 36. panta sestajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2019. gada 1. jūnijam.

29. Lai nodrošinātu šā likuma 4.1 panta piemērošanas uzsākšanu no 2020. gada 1. janvāra, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija:

1) līdz 2019. gada 31. decembrim ir tiesīga pieņemt fizisko personu iesniegumus ar prasību noteikt liegumu spēlēt azartspēles, tai skaitā interaktīvās azartspēles, un piedalīties interaktīvajās izlozēs. Iesniegumā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un lieguma termiņu;

2) veic visas nepieciešamās darbības, lai informācija par šā pārejas noteikuma 1. apakšpunktā minētajām personām no 2020. gada 1. janvāra tiktu iekļauta šā likuma 4.1 pantā minētajā pašatteikušos personu reģistrā.

30. Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu organizētājs šā likuma 54.1 panta pirmajā daļā un 79.1 panta pirmajā daļā minēto uzdevumu novērst atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās azartspēlēs un interaktīvajās izlozēs pilda līdz brīdim, kamēr ir spēkā attiecīgie pieprasītie liegumi piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs.

31. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, netiek pieņemti jauni šā likuma 54.1 panta astotajā daļā un 79.1 panta astotajā daļā minētie spēlētāju paziņojumi par viņu izslēgšanu no interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistra."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 3. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.04.2019.Stājas spēkā: 13.04.2019.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 12.04.2019. OP numurs: 2019/75.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
306224
13.04.2019
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"