Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/11

Smiltenē 2011. gada 25. augustā

Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 25. augusta lēmumu (prot. Nr. 12, 2. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu un
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldības nodevas" 3. un 9. punktu

Veikt Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Nodevas likme par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai dienā no pl. 6.00 - 22.00 iekasē pašvaldība tirdzniecības vietā:

3.1. tirdzniecībai ar amatniecības izstrādājumiem (pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi, pašu ražotajai produkcijai, suvenīri ar Smiltenes novada, Latvijas Valsts vai nacionālo svētku saistītu simboliku) dienā - 0,50 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 3,00;

3.2. tirdzniecībai ar pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (medus izstrādājumi, dažādi dārzeņi, augļi, Jāņu zāles, meža veltes u.c.) dienā - 0,50 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 3,00;

3.3. tirdzniecībai ar ziediem, dēstiem, stādiem, dzīvniekiem dienā - 0,50 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 3,00;

3.4. tirdzniecībai ar pārtiku bez alkoholiskiem dzērieniem dienā - 1,00 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 6,00; vitrīnām - ne mazāk kā Ls 10,00; sildierīcēm ne mazāk kā Ls 15,00;

3.5. tirdzniecībai ar pārtiku ar alkoholiskiem dzērieniem dienā - 2,00 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 15,00;

3.6. tirdzniecībai ar rūpnieciskiem suvenīriem, mūzikas ierakstiem, reklāmu stendiem, atrakcijām 1,00 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 6,00;

3.7. tirdzniecībai ar rūpniecības precēm dienā - 1,50 Ls/m2, bet ne mazāk kā Ls 9,00."

2. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Nodevas likme par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskos sabiedriskos dienas pasākumos dienā no pl. 6.00 - 22.00:

4.1. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei, suvenīriem Ls 15,00;

4.2. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alu vai sidru Ls 25,00;

4.3. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alkoholiskajiem dzērieniem 40,00."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Nodevas likme par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskos sabiedriskos diennakts pasākumos diennaktī no pl. 00.00 - 24.00 (nepārsniedzot 24 stundas):

4.11. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei, suvenīriem Ls 20,00;

4.12. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alu vai sidru Ls 35,00;

4.13. Sabiedriskajai ēdināšanai, bufetei ar alkoholiskajiem dzērieniem 60,00."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Noteikumu 4. punktā un 4.1 punktā minētajos gadījumos tirdzniecību vietu skaits tiek noteikts pēc reģistrētajiem kases aparātiem."

5. Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:

"Noteikumu 4., 4.1, 5. un 6. punktā minētajos gadījumos tirdzniecības dalībnieki ir atbrīvoti no 3. punktā minētās nodevas maksāšanas."

6. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:

"Noteikumu 4., 4.1, 5. un 6. punktā minētā nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas."

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

 

Saistošo noteikumu Nr. 11/11 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Spēkā esošie Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada 19. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā" nosaka ar nodevu apliekamos objektus, nodevas apmērus, nodevas maksātājus, nodevas samaksas termiņus, personas, kuras atbrīvojamas no nodevas, nodevas iekasēšanas kārtību un kontroli. Saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldības nodeva tiek iekasēta par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā.

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā" paredz precizēt nodevas apmēru un nodevas iekasēšanu par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai atkarībā no diennakts laika, kad tirdzniecība tiek veikta, kā arī precizēt nodevas likmes par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskos sabiedriskos pasākumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka:

1. Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;

2. Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 1.punkts noteic, ka vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas;

3. Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 3. punkts noteic, ka pašvaldības nodevas uzliek saskaņā ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis - precizēt nodevas apmēru un nodevas iekasēšanu par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībai atkarībā no diennakts laika, kad tirdzniecība tiek veikta, kā arī precizēt nodevas likmes par vienas pastāvīgas tirdzniecības vietas izmantošanu publiskos sabiedriskos pasākumos.

3. Informācija par iespējamo saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt pašvaldības nodevas, kuru apmērs nepārsniegs sniegto pakalpojumu administrēšanai un sniegšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu, tādēļ saistošo noteikumu izpildei netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par iespējamo saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz privātpersonām, kuras novada administratīvajā teritorijā saņem pašvaldības publiski sniegtos pakalpojumus vai izmanto pašvaldības uzturēto infrastruktūru.

Plānots, ka saistošajiem noteikumiem būs pozitīva ietekme, jo iekasētā pašvaldības nodeva tiks izlietota komercdarbību atbalstošu vai attīstošu projektu īstenošanai un komercdarbības vides izpētes projektu īstenošanai, kā arī Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošu teritoriju uzturēšanai un labiekārtošanai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas veikt tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā, ir jāvēršas Smiltenes novada domē vai attiecīgā Smiltenes novada pagasta pārvaldē.

Nodevas samaksas termiņi, personas, kuras atbrīvojamas no nodevas, nodevas iekasēšanas kārtība un kontrole noteikta Smiltenes novada pašvaldības 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā".

6. Informācija par konsultācijām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11/11Pieņemts: 25.08.2011.Stājas spēkā: 01.10.2011.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 9 (14), 30.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306110
01.10.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva