Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 60

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 9. p.)

Grozījumi "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes
sabiedrību likuma 72. panta pirmo daļu un
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma
56. panta pirmo daļu un 57. panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 19. maija normatīvajos noteikumos Nr. 99 "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā gada pārskata un pusgada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.22. punktu šādā redakcijā:

"4.2 2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu vai pārskata perioda konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu;".

2. Izteikt 13.3. punktu šādā redakcijā:

"13.3. ieguldījumu politikas aprakstu, tās izmaiņas pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos, kuros veikti fonda ieguldījumi, novērtējumu;".

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Papildus šo noteikumu 13. punktā minētajam pārvaldnieks ziņojumā par alternatīvo ieguldījumu fondu, kurš dibināts kā komercsabiedrība:

13.1 1. sniedz skaidru informāciju par alternatīvo ieguldījumu fonda attīstību, finansiālo darbību, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem fonds saskaras. Šo informāciju pamato ar vispusīgu un visaptverošu alternatīvo ieguldījumu fonda attīstības, finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu analīzi atbilstoši tā darbības apjomam un sarežģītībai;

13.1 2. pēc nepieciešamības, lai izprastu alternatīvo ieguldījumu fonda attīstību, finansiālo stāvokli vai darbības rezultātus, šo noteikumu 13.11. punktā minētajā analīzē iekļauj:

13.12.1. finanšu rādītājus, kas raksturo finansiālo stāvokli un darbības rezultātus,

13.12.2. galvenos attiecīgo alternatīvo ieguldījumu fondu un tā darbību raksturojošos nefinanšu rādītājus, kā arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi un nodarbinātības jautājumiem vai citu informāciju, ja tā ir būtiska,

13.1 2.3. pēc nepieciešamības - atsauces uz finanšu pārskatos norādītajām summām un papildu skaidrojumus par tām."

4. Izteikt 19.1.3. punktu šādā redakcijā:

"19.1.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.1.3.1. Parāda instrumenti

19.1.3.2. Kapitāla instrumenti

19.1.3.3. Atvasinātie finanšu instrumenti".

5. Izslēgt 19.1.4. punktu.

6. Izteikt 19.1.5. un 19.1.6. punktu šādā redakcijā:

"19.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

19.1.5.1. Parāda instrumenti

19.1.5.2. Kapitāla instrumenti

19.1.6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

19.1.6.1. Parāda instrumenti

19.1.6.2. Debitoru parādi".

7. Izslēgt 19.1.7. punktu.

8. Izteikt 19.2.2. punktu šādā redakcijā:

"19.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā".

9. Izslēgt 19.2.3. punktu.

10. Izteikt 19.2.4. punktu šādā redakcijā:

"19.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā".

11. Izteikt 20.2., 20.3. un 20.4. punktu šādā redakcijā:

"20.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (fonda gadījumā - ienākumu un izdevumu pārskatā), un arī tādi finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumenti, kapitāla instrumenti un atvasinātie finanšu instrumenti.

20.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (fonda gadījumā - ienākumu un izdevumu pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumenti.

20.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumenti un debitoru parādi."

12. Izslēgt 20.5. punktu.

13. Izteikt 21.2., 21.3. un 21.4. punktu šādā redakcijā:

"21.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas finanšu instrumentiem un pārējās saistības, kuras fonds klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem, kuras fonds klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.4. Finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

Šajā postenī uzrāda saņemtās atlīdzības apmēru par finanšu aktīviem, kuri nodoti kādai citai personai, taču fonds saglabā būtisku riska un ieguvumu daļu, kas izriet no nodotā finanšu aktīva saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, piemēram, no vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo). Pielikumā sniedz informāciju par attiecīgajiem finanšu aktīvu veidiem un tiem atbilstošajām finanšu saistībām."

14. Izteikt 25., 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"25. Ienākumi no dividendēm

Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemtās un saņemamās dividendes.

26. Pārējie ienākumi

Šajā postenī uzrāda iepriekšējos gados atzītā vērtības samazinājuma (izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.3., 19.1.5. un 19.1.6. postenī uzrādītajiem aktīviem) apvērsi, ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu (izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.3., 19.1.5. un 19.1.6. postenī uzrādīto aktīvu) atgūšanas, kā arī citus ienākumus, kas saistīti ar fonda pārvaldīšanu, bet nav uzrādāmi 23.1.1.-23.1.3. postenī.

27. Procentu izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos izdevumus par saistībām, kas uzrādītas aktīvu un saistību pārskata 19.2.1., 19.2.2., 19.2.4., 19.2.5. un 19.2.6. postenī, t.i., izdevumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pārdevējam, amortizējot pozitīvo starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu, kā arī citus procentu izdevumus.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem."

15. Izteikt 31., 32. un 33. punktu šādā redakcijā:

"31. Pārējie izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus (izņemot aktīvu un saistību pārskata 19.1.3., 19.1.5. un 19.1.6. postenī uzrādītajiem aktīviem). Šajā postenī ietver zaudējumus, kas radušies attiecīgo aktīvu (izņemot aktīvus, kas uzrādīti aktīvu un saistību pārskata 19.1.3., 19.1.5. un 19.1.6. postenī) norakstīšanas rezultātā, ja tiem iepriekš nav atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi vai arī atzītie zaudējumi izrādījušies mazāki par norakstāmo summu.

32. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda starpību starp naudas summu, kas saņemta no aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.3., 19.1.5., 19.1.6. un 19.1.8. postenī atspoguļoto ieguldījumu pārdošanas, t.sk. vērtspapīru dzēšanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei, koriģējot to šādā kārtībā:

32.1. palielinot to par ieguldījuma vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

32.2. samazinot to par ieguldījuma vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

33. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda aktīvu un saistību pārskata 19.1.2., 19.1.3., 19.1.5., 19.1.6. un 19.1.8. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu/samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus."

16. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Aktīvu un saistību pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu."

17. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība un pārvaldnieks fonda grāmatvedības politikā nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

18. Izteikt 54.6. punktu šādā redakcijā:

"54.6. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem un neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;".

19. Papildināt 56. un 63. punktu aiz skaitļa "19.1.2." ar zīmēm un skaitļiem ", 19.1.3., 19.1.5.,".

20. Papildināt noteikumus ar 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"74. Noteikumu grozījumi attiecībā uz pusgada pārskatā iekļautā aktīvu un saistību pārskata posteņu izkārtojumu un saturu ir piemērojami, sagatavojot ieguldījumu fonda pusgada pārskatu par pārskata periodu, kurš sākas 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk.

75. Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada 26. martā, piemērojami, sagatavojot fonda gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu."

21. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pamatnostādnēm ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. direktīvas 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītajiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2006/43/ES un atceļ Padomes direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK."

22. Izteikt noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 60

"Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 99

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Fonda neto aktīvi - fonda vērtība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 30. panta izpratnē.

2. Finanšu instruments (financial instrument) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu aktīvs (financial asset) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Finanšu saistības (financial liability) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

5. Atvasinātais finanšu instruments (derivative) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē.

8. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

9. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

10. Patiesā vērtība (fair value) - 13. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

12. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Uzskaites vērtība (carrying amount) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Iegādes vērtībā vērtēts (valued at cost) - 27. Starptautiskā grāmatvedības standarta 4. punkta izpratnē.

15. Ieguldījumu īpašums (investment property) - 40. Starptautiskā grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Ieguldījumu fonda un atvērtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata, konsolidētā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 26.03.2019.Stājas spēkā: 09.04.2019.Zaudē spēku: 08.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2019. OP numurs: 2019/70.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
306073
09.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)