Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 59

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 8. p.)

Grozījumi "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par privātajiem pensiju fondiem"
25. panta otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 19. maija normatīvajos noteikumos Nr. 100 "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.2. punktu šādā redakcijā:

"2.1.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu,".

2. Papildināt 6. punktu aiz vārdiem "zaudējumu aprēķina" ar vārdiem "un pārējo apvienoto ienākumu pārskata".

3. Izteikt 19.1.2. punktu šādā redakcijā:

"19.1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.1.2.1. Parāda instrumenti

19.1.2.2. Kapitāla instrumenti

19.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti".

4. Izslēgt 19.1.3. punktu.

5. Izteikt 19.1.4. un 19.1.5. punktu šādā redakcijā:

"19.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

19.1.4.1. Parāda instrumenti

19.1.4.2. Kapitāla instrumenti

19.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

19.1.5.1. Parāda instrumenti

19.1.5.2. Debitoru parādi".

6. Izslēgt 19.1.6. punktu.

7. Izteikt 19.2.2. punktu šādā redakcijā:

"19.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.2.2.1. Parāda instrumenti

19.2.2.2. Atvasinātie finanšu instrumenti".

8. Izslēgt 19.2.3. punktu.

9. Izteikt 19.2.4. punktu šādā redakcijā:

"19.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

19.2.4.1. Pakārtotās saistības

19.2.4.2. Kreditori".

10. Izteikt 19.3.5. punktu šādā redakcijā:

"19.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos".

11. Izteikt 20.2., 20.3. un 20.4. punktu šādā redakcijā:

"20.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (pensiju plāna gadījumā - neto aktīvu kustības pārskatā), un arī tādi finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumenti, kapitāla instrumenti un atvasinātie finanšu instrumenti.

20.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (pensiju plāna gadījumā - neto aktīvu kustības pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumenti.

20.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda termiņnoguldījumus kredītiestādēs, regulētajā tirgū tirgotus parāda vērtspapīrus un citus finanšu ieguldījumus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumenti un debitoru parādi."

12. Izslēgt 20.5. punktu.

13. Izteikt 21.2. punktu šādā redakcijā:

"21.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas parāda instrumentiem un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

14. Izslēgt 21.3. punktu.

15. Izteikt 21.4. punktu šādā redakcijā:

"21.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda pakārtotās saistības un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

16. Izteikt 22.5. punktu šādā redakcijā:

"22.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī datus uzrāda šādā sadalījumā:

22.5.1. posteņi, kuri netiks pārklasificēti par peļņu vai zaudējumiem, t.sk:

22.5.1.1. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj pamatlīdzekļu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto,

22.5.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezerve saskaņā ar 38. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

22.5.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

22.5.2. posteņi, kurus var pārklasificēt par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

22.5.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

22.5.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpība un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzinātā summa saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

22.5.2.3. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības izmaiņu efektīvo daļu, ja pensiju fonds lieto naudas plūsmas riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto,

22.5.2.4. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerves efektīvā daļa, ja pensiju fonds lieto neto ieguldījuma ārvalstu darbībās riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto."

17. Izteikt 23.6. un 23.7. punktu šādā redakcijā:

"23.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

23.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā".

18. Izslēgt 23.8. un 23.9. punktu.

19. Izteikt 23.21. punktu šādā redakcijā:

"23.21. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

23.21.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās

23.21.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi".

20. Aizstāt 25. punktā skaitļus un zīmi "19.1.1.-19.1.6." ar skaitļiem, zīmēm un vārdu "19.1.1., 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5.".

21. Aizstāt 26. punktā skaitļus un zīmi "19.2.1.-19.2.4." ar skaitļiem, zīmi un vārdu "19.2.1., 19.2.2. un 19.2.4.".

22. Izteikt 27., 28. un 29. punktu šādā redakcijā:

"27. Dividenžu ienākumi

Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemtās un saņemamās dividendes un citus līdzīgus ienākumus.

28. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, un no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

29. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī pensiju fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā."

23. Izslēgt 30. un 31. punktu.

24. Aizstāt 33. punktā vārdus "pārvērtēšanas rezerves" ar vārdiem "uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos".

25. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

Šajā postenī uzrāda arī īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības, t.sk. pozitīvās nemateriālās vērtības, samazinājumu, kas samazināts par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām."

26. Izteikt 48.1. punktu šādā redakcijā:

"48.1. pensiju fonda pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;".

27. Izteikt 51.4. punktu šādā redakcijā:

"51.4. kritērijiem, pēc kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija attiecīgajās kategorijās atbilstoši 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteiktajam;".

28. Izteikt 51.7. punktu šādā redakcijā:

"51.7. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem, neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;".

29. Aizstāt 56. punktā vārdus "un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" ar vārdu "instrumentiem".

30. Izteikt 63.1.2. punktu šādā redakcijā:

"63.1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

63.1.2.1. Parāda instrumenti

63.1.2.2. Kapitāla instrumenti

63.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti".

31. Izslēgt 63.1.3. punktu.

32. Izteikt 63.1.4. un 63.1.5. punktu šādā redakcijā:

"63.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

63.1.4.1. Parāda instrumenti

63.1.4.2. Kapitāla instrumenti

63.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

63.1.5.1. Parāda instrumenti

63.1.5.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

63.1.5.3. Debitoru parādi".

33. Izslēgt 63.1.6. un 63.2.1. punktu.

34. Izteikt 63.2.2. un 63.2.3. punktu šādā redakcijā:

"63.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

63.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā".

35. Papildināt noteikumus ar 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.2 Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Šajā postenī uzrāda pensiju plāna dalībnieku individuālās iemaksas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma 9. panta trešās daļas nosacījumiem veiktās solidaritātes nodokļa daļas iemaksas attiecīgajā pensiju plānā. Pielikumā atšifrē minēto iemaksu summas."

36. Aizstāt 71. punktā skaitļus un zīmi "63.1.2.-63.1.5." ar skaitļiem un zīmēm "63.1.2., 63.1.4., 63.1.5.".

37. Izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda neto aktīvu pārskata 63.1.2., 63.1.4., 63.1.5. un 63.1.8. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu/samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus."

38. Aizstāt 79. punktā vārdus "un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" ar vārdu "instrumentiem".

39. Izteikt 95. punktu šādā redakcijā:

"95. Pensiju fonda bilancē un pensiju plāna neto aktīvu pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu."

40. Izteikt 96. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai neto aktīvu kustības pārskatā, vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto."

41. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Grāmatvedības politikā pensiju fonds nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

98.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

98.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

98.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā."

42. Papildināt noteikumus ar 106. punktu šādā redakcijā:

"106. Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada 26. martā, piemērojami, sagatavojot pensiju fonda gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu."

43. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece G. Razāne

 

Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 59

"1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1. Finanšu instruments (financial instrument) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

2. Finanšu aktīvs (financial asset) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu saistības (financial liability) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Atvasinātie finanšu instrumenti (derivative) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē.

7. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

9. Patiesā vērtība (fair value) - 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

10. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) - 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

12. Uzskaites vērtība (carrying amount) - 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Iegādes vērtība (cost) - 16. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Ieguldījumu īpašums (investment property) - 40. Starptautiskā grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100

Naudas plūsmas pārskats
par 20___. gadu
(pārskata periods)

N.p.k. Pozīcijas nosaukums Pārskata gadā Iepriekšējā pārskata gadā
1. Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā    
1.1. Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)    
1.2. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums    
1.3. Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"    
1.4. Vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra pieaugums/(samazinājums)    
1.5. Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/zaudējumi    
1.6. Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, novērtētajiem nefinanšu aktīviem    
1.7. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi    
1.8. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/zaudējumi    
1.9. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas    
1.10. Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kas atzīta postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"    
1.11. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās [1.1.+...+1.10.]    
1.12. Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums    
1.13. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums    
1.14. Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums    
1.15. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums    
1.16. Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums    
1.17. Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums    
1.18. Saistību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)    
1.19. Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)    
1.20. Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)    
1.21. Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)    
1.22. Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)    
1.23. Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā    
1.24. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+…+1.23.]    
2. Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā    
2.1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)    
2.2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana    
2.3. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)    
2.4. Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana    
2.5. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (iegāde)    
2.6. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana    
2.7. Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda    
2.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā [2.1.+...+2.7.]    
3. Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā    
3.1. Akciju emisija    
3.2. Pakārtoto saistību piesaistīšana    
3.3. Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai    
3.4. Parāda vērtspapīru emisija    
3.5. Parāda vērtspapīru (atpirkšana)    
3.6. Pašu akciju (atpirkšana)/pārdošana    
3.7. Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda    
3.8. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā [3.1.+...+3.7.]    
4. Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) [1.24.+2.8.+3.8.]    
5. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā    
6. Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)    
7. Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās [4.+5.+6.]    

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100

Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

  Apmaksātais pamatkapitāls
(atbilstoši
akciju
veidiem)
Akciju
emisijas uzcenojums
Pašas akcijas Rezerves
kapitāls
Pārējās rezerves Nesadalītā
peļņa/
zaudējumi
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos Kopā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā                
Grāmatvedības politiku izmaiņas                
Pārrēķinātais atlikums                
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts                
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts                
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts                
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts                
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtē- šanas rezultāts                
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)                
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi                
Akciju emisija/dzēšana                
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana                
Atlikums pārskata gada sākumā                
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts                
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts                
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts                
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts                
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts                
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinā-jums (kopā)                
Pārskata gada peļņa/zaudējumi                
Akciju emisija/dzēšana                
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana                
Atlikums pārskata gada beigās               "
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 26.03.2019.Stājas spēkā: 09.04.2019.Zaudē spēku: 13.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2019. OP numurs: 2019/70.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306072
09.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)