Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 56

Rīgā 2019. gada 26. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 5. p.)

Grozījumi "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma
86. panta otro un trešo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2016. gada 29. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 201 "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. uzskaites vērtība (carrying amount) - 36. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.2. patiesā vērtība (fair value) - 13. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.3. finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.4. finanšu instruments (financial instrument) - 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.5. finanšu aktīvs (financial asset) - 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.6. finanšu saistības (financial liability) - 32. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē;

2.7. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē;

2.8. finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.9. finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē;

2.10. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē;

2.11. atvasinātais finanšu instruments (derivative) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.12. vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) - 16. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē;

2.13. faktiskā procentu likme (effective interest rate) - 9. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.14. apdrošināšanas līgums (insurance contract) - 4. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.15. ieguldījumu līgums - līgums, kas juridiskajā izpratnē ir apdrošināšanas līgums, taču, pamatojoties uz 4. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteiktajiem kritērijiem, neatbilst apdrošināšanas līguma definīcijai;

2.16. apdrošināšanas risks (insurance risk) - 4. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.17. finanšu risks (financial risk) - 4. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.18. aplēses dalība peļņā (discretionary participation feature) - 4. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.19. garantētie ieguvumi (guaranteed benefits) - 4. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.20. meitas sabiedrība (subsidiary) - 10. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.21. asociētā sabiedrība (associate) - 28. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 3. punkta izpratnē;

2.22. nemateriālā vērtība (goodwill) - 3. Starptautiskā Finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē;

2.23. ieguldījumu īpašums (investment property) - 40. Starptautiskā Grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē."

2. Izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā:

"5.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu vai pārskata perioda konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu;".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pielikumā iekļauj skaidrojošu informāciju par bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata (konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata) posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas ir būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtēšanu."

4. Papildināt 13.1. punktu aiz vārda "skaits" ar vārdiem un zīmēm "apdrošinātājā (grupā)".

5. Izteikt 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kurus, ievērojot 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, apdrošinātājs klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un arī tādus finanšu aktīvus, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, kapitāla instrumentus un atvasinātos finanšu instrumentus.

30. Postenī "Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos" atspoguļo to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kurus, pamatojoties uz 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā minētajiem faktoriem, t.i., komercdarbības modeli finanšu aktīvu pārvaldības jomā un finanšu aktīvu līgumisko naudas plūsmu iezīmēm, apdrošinātājs klasificē kā finanšu aktīvus, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, piemēram, kapitāla instrumentus un parāda instrumentus."

6. Izslēgt 31. punktu.

7. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" atspoguļo ienākumus šādā sadalījumā:

47.1. ienākumus, kuri netiks pārklasificēti par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

47.1.1. ieguldījumu zemes gabalos un ēkās, kas tiek izmantoti apdrošinātāja darbības nodrošināšanai, pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu,

47.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezervi saskaņā ar 38. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto,

47.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

47.2. ienākumus, kurus var pārklasificēt par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

47.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

47.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpību un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzināto summu saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto."

8. Izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Postenī "Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo finanšu saistības, t.sk. atvasinātos finanšu instrumentus un emitētos parāda instrumentus, kurus, ievērojot 9. Starptautiskajā Finanšu pārskatu standartā noteikto, apdrošinātājs klasificē kā finanšu saistības, kuras tiek novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un arī tādas finanšu saistības, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā."

9. Izteikt 90. un 91. punktu šādā redakcijā:

"90. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, un no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, kā arī no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

91. Postenī "Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā" atspoguļo patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī apdrošinātājs neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā."

10. Izslēgt 92. un 93. punktu.

11. Izteikt 97. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Postenī "Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse" atspoguļo finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus un cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām."

12. Papildināt noteikumus ar 98.1 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Postenī "Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi" atspoguļo to peļņas vai zaudējumu daļu no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīta uzskaitē, izmantojot pašu kapitāla metodi."

13. Izteikt 107.1. punktu šādā redakcijā:

"107.1. apdrošinātāja pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;".

14. Izteikt 115. punktu šādā redakcijā:

"115. Finanšu pārskatos aktīvus, ja tiem ir atzīts vērtības samazinājums, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu."

15. Izteikt 116. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībā atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar 21. Starptautiskajā Grāmatvedības standartā noteikto."

16. Izteikt 119. punktu šādā redakcijā:

"119. Nosakot grāmatvedības politiku, apdrošinātājs norāda katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

119.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

119.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

119.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā."

17. Izteikt 124.1.9. punktu šādā redakcijā:

"124.1.9. aktīvu, kuriem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, iegādes vērtību, vērtības samazināšanās zaudējumu apmēru un uzskaites vērtību gan pārskata gada sākumā, gan beigās,".

18. Aizstāt 139. punktā vārdu "Komisijas" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisijas".

19. Papildināt noteikumus ar 145. punktu šādā redakcijā:

"145. Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada 26. martā, piemērojami, apdrošinātājam sagatavojot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu. Apdrošinātājs var izvēlēties piemērot Komisijas Regulā (ES) 2017/1988 (2017. gada 3. novembris), ar kuru attiecībā uz 4. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, noteikto atbrīvojumu."

20. Izteikt noteikumu 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

21. Izteikt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš

 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 56

"1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201

BILANCES POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Aktīvi

1.1. Materiālie aktīvi

1.2. Ieguldījumi zemes gabalos un ēkās

1.2.1. Pašu darbības nodrošināšanai

1.2.2. Ieguldījumu īpašums

1.3. Nemateriālie aktīvi

1.3.1. Nemateriālā vērtība

1.3.2. Pārējie

1.4. Ieguldījumi radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

1.5. Ieguldījumi asociēto sabiedrību pamatkapitālā

1.6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1.6.1. Kapitāla instrumenti

1.6.2. Parāda instrumenti

1.6.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

1.7. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

1.7.1. Kapitāla instrumenti

1.7.2. Parāda instrumenti

1.8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

1.8.1. Aizdevumi

1.8.1.1. Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

1.8.1.2. Citi aizdevumi

1.8.2. Debitoru parādi

1.8.2.1. Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām

1.8.2.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji

1.8.2.1.2. Starpnieki

1.8.2.2. Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas operācijām

1.8.2.3. Noguldījumi pie cedenta

1.8.2.4. Pārējie debitori

1.9. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1.9.1. Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

1.9.2. Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

1.10. Nodokļu aktīvi

1.11. Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumi

1.11.1. Pārapdrošinātāja daļa nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

1.11.2. Pārapdrošinātāja daļa dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs

1.11.3. Pārapdrošinātāja daļa atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs

1.11.4. Pārapdrošinātāja daļa gratifikāciju un atlaižu tehniskajās rezervēs

1.11.5. Pārapdrošinātāja daļa citās tehniskajās rezervēs

1.12. Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.12.1. Nauda kasē

1.12.2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

1.13. Kopā aktīvi

2. Kapitāls un rezerves

2.1. Apmaksātais pamatkapitāls

2.2. Akciju emisijas uzcenojums

2.3. Pašu akcijas/pajas (-)

2.4. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

2.5. Izlīdzināšanas rezerve

2.6. Rezerve aplēses dalībai peļņā

2.7. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

2.8. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi

2.9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

2.10. Kopā kapitāls un rezerves

3. Saistības

3.1. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības

3.1.1. Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves

3.1.2. Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

3.1.3. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves

3.1.4. Gratifikāciju un atlaižu tehniskās rezerves

3.1.5. Citas tehniskās rezerves

3.1.6. Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

3.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

3.2.1. Ieguldījumu līgumu, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji, finanšu saistības

3.2.2. Pārējās ieguldījumu līgumu finanšu saistības

3.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

3.2.4. Emitētie parāda instrumenti

3.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

3.3.1. Ieguldījumu līgumu finanšu saistības

3.3.2. Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

3.3.3. Pakārtotās saistības

3.3.4. Aizņēmumi

3.3.5. Kreditori

3.3.5.1. Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām

3.3.5.1.1. Apdrošinājuma ņēmēji

3.3.5.1.2. Starpnieki

3.3.5.2. Kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas operācijām

3.3.5.3. Pārējie kreditori

3.4. Uzkrājumi

3.4.1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām

3.4.2. Pārējie uzkrājumi

3.5. Nodokļu saistības

3.6. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

3.7. Kopā saistības

4. Kopā kapitāls un rezerves un saistības

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.2016. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINA POSTEŅU IZKĀRTOJUMA PARAUGS

1. Nopelnītās prēmijas

1.1. Bruto prēmijas

1.1.1. Bruto parakstītās prēmijas

1.1.2. OCTAA obligātie atskaitījumi (-)

1.2. Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās (-)

1.3. Izmaiņas nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/-)

1.4. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs (+/-)

2. Citi tehniskie ienākumi, neto

3. Piekritušās atlīdzību prasības, neto

3.1. Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto

3.1.1. Bruto atlīdzību summa

3.1.1.1. Izmaksātās atlīdzības

3.1.1.2. Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

3.1.1.3. Izmaksātās atpirkuma summas

3.1.1.4. Atgūto zaudējumu summas (-)

3.1.2. Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās apdrošināšanas atlīdzībās (-)

3.2. Izmaiņas atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/-)

3.3. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs (+/-)

4. Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/-)

5. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs (+/-)

6. Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs (+/-)

7. Gratifikācijas, neto

8. Neto darbības izdevumi

8.1. Klientu piesaistīšanas izdevumi

8.2. Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/-)

8.3. Administratīvie izdevumi

8.4. Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas komisijas nauda un līdzdalība peļņā (-)

9. Citi tehniskie izdevumi, neto

10. Izmaiņas izlīdzināšanas rezervē (+/-)

11. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi/ienākumi un komisijas naudas maksājumi

12. Neto procentu ienākumi un dividenžu ienākumi

13. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

14. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

15. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts

16. Materiālo aktīvu, ieguldījumu ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

17. Nolietojums

18. Vērtības samazināšanās zaudējumi vai vērtības samazinājuma apvērse

18.1. Finanšu aktīvu, kas netiek vērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, vērtības samazināšanās zaudējumi

18.2. Cedētās pārapdrošināšanas un retrocesijas līgumu vērtības samazināšanās zaudējumi

18.3. Materiālo aktīvu, ieguldījumu zemes gabalos un ēkās pašu darbības nodrošināšanai, ieguldījumu īpašuma, nemateriālās vērtības un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi

19. Negatīvā nemateriālā vērtība

20. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitas sabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi

21. Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

23. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

24. Pārskata gada peļņas sadale

24.1. Akcionāriem dividendēs

24.2. Rezervei aplēses dalībai peļņā

24.3. Izlīdzināšanas rezervei

25. Peļņa/zaudējumi uz vienu akciju"

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
26.03.2019. normatīvajiem noteikumiem Nr. 56

"4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.11.20216. normatīvajiem noteikumiem Nr. 201

KAPITĀLA UN REZERVJU IZMAIŅU PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums Parakstītais pamatkapitāls Akciju emisijas uzcenojums Pašu akcijas/ pajas Rezerves kapitāls Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos Izlīdzināšanas rezerve Rezerve aplēses dalībai peļņā Uzkrātā peļņa/ zaudējumi Kopā
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā                  
Grāmatvedības politiku izmaiņas                  
Pārrēķinātais atlikums                  
Akciju emisija/dzēšana                  
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana                  
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums                  
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums                  
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums                  
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi                  
Dividendes                  
Atlikums pārskata gada sākumā                  
Akciju emisija/dzēšana                  
Pašu akciju atpirkšana/pārdošana                  
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums                  
Izlīdzināšanas rezerves pieaugums/samazinājums                  
Rezerves aplēses dalībai peļņā pieaugums/samazinājums                  
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/zaudējumi                  
Dividendes                  
Atlikums pārskata gada beigās                 "
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 56Pieņemts: 26.03.2019.Stājas spēkā: 09.04.2019.Zaudē spēku: 14.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.04.2019. OP numurs: 2019/70.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
306068
09.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)