Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2019.gada 21.martā (prot. Nr.5, 13.§)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem"

Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 9.nr., 2013, 233.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kādu normatīvo aktu pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 26., 27., 30., 31. un 31.1 punktu".

2. Svītrot 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktu.

3. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

3.1.1. bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta III invaliditātes grupa - 250 euro;

3.1.2. bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II invaliditātes grupa - 260 euro;

3.1.3. bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa - 280 euro."

4. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

"4.1. Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 700 euro, no kura:

4.1.1. pabalsta summu 500 euro apmērā izmaksā skaidrā naudā;

4.1.2. pabalsta summu 200 euro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā."

5. Izteikt 5.1.punktu šādā redakcijā:

"5.1. Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, apmērs ir:

5.1.1. bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II vai III invaliditātes grupa - 130 euro;

5.1.2. bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa - 140 euro."

6. Aizstāt 6.1.punktā skaitli "142,29" ar skaitli "250".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā Latvijas Republikas Tiesībsarga 2018.gadā veikto pārbaudi pašvaldībās par jauniešu situāciju un atbalstu uzsākot patstāvīgu dzīvi, kā arī ņemot vērā, ka daudzus gadus Liepājas pilsētas pašvaldībā nav palielināts atbalsta apmērs, ir nepieciešams pilnveidot atbalsta sistēmu bāreņiem, palielinot pašvaldības sniegtā atbalsta apmēru.

Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM"" (turpmāk - projekts), kuru apstiprinot, papildu Ministru kabineta noteikumos noteiktajam minimālajam bāreņu sociālo garantiju apmēram, pašvaldība paredz lielāku materiālo atbalstu bāreņiem.

Juridiskais pamatojums:

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi) noteic sociālās garantijas pilngadību sasniegušajam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuras ir pienākums nodrošināt pašvaldībai, kā arī noteic sociālo garantiju minimālo apmēru.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu izpildi, Liepājas pilsētas dome ir apstiprinājusi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošos noteikumus Nr.25 "PAR PABALSTIEM PILNGADĪBU SASNIEGUŠAJIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM" (turpmāk - saistošie noteikumi), kuri nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk - bārenis), par kura ārpus ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas bāriņtiesa, pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts attiecas uz bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība vai Liepājas pilsētas bāriņtiesa, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Projektā ir papildināta atsauce uz normatīvajos aktos sniegto deleģējumu, kā arī palielināts materiālā atbalsta apmērs.

Projekts paredz palielināt pabalstu apmērus:

1) vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

- bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta III invaliditātes grupa - 250 euro;

- bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II invaliditātes grupa - 260 euro;

- bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa - 280 euro;

2) vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 700 euro, kur:

- pabalsta summu 500 euro apmērā piešķir skaidrā naudā;

- pabalsta summu 200 euro apmērā piešķir sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, apmaksājot bāreņa iesniegto pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādi, kas izrakstīta tirdzniecības vietā;

3) pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē:

- bāreņiem un bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta II vai III invaliditātes grupa - 130 euro;

- bāreņiem, kuriem noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuriem pēc pilngadības sasniegšanas noteikta I invaliditātes grupa - 140 euro;

4) vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei - līdz 250 euro, kuru piešķir mantiskā veidā.

Vienlaicīgi projekts paredz, ka vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiks izmaksāts arī ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietotajiem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas un ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Apstiprinot saistošo noteikumu projektu, pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai 2019.gadā ir nepieciešami 82 780 euro. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests", sagatavojot budžeta projektu 2019.gadam, ir ieplānojis līdzekļus minēto pabalstu izmaksai 2019.gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Attiecīgo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notikušas ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J.Vilnītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.25 "Par pabalstiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 21.03.2019.Stājas spēkā: 06.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 05.04.2019. OP numurs: 2019/69.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
306032
06.04.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)