Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 3

Ventspilī 2019. gada 14. martā (prot. Nr. 6; 9. §)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto
un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124; 2015, Nr. 213; 2016, Nr. 19; 2016. Nr. 216; 2016, Nr. 252; 2017, Nr. 25; 2017, Nr. 158; 2017, Nr. 228; 2018, Nr.23; 2018, Nr. 224) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdus "Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu".

2. Svītrot Noteikumu 4.1 punktu.

3. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"Noteikumos noteikto pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa atbilstības novērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par palīdzības pieprasītāju un viņa ģimeni pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām."

4. Svītrot Noteikumu 18.18.1; 18.24. un 18.25. apakšpunktu.

5. Izdarīt Noteikumu 7.9. apakšnodaļā šādus grozījumus:

5.1. svītrot 96.2. un 96.3. apakšpunktu;

5.2. svītrot 97. punkta otro teikumu;

5.3. svītrot 98.2., 98.3. un 98.4. apakšpunktu;

5.4. svītrot 100. punktu;

5.5. Papildināt Noteikumus ar 100.1 punktu šādā redakcijā:

"100.1 Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.5. apakšnodaļā noteikto pabalstu."

5.6. svītrot 102., 103. un 104. punktu.

6. Izdarīt Noteikumu 7.11. apakšnodaļā šādus grozījumus:

6.1. svītrot 110.2. apakšpunktu;

6.2. svītrot 112. punktu;

6.3. papildināt Noteikumus ar 112.2 punktu šādā redakcijā:

"112.2 Pabalstu piešķir absolventiem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.6. apakšnodaļā noteikto pabalstu."

6.4. svītrot 113., 114. un 115. punktu.

7. Svītrot Noteikumu 7.18.1 apakšnodaļu.

8. Svītrot Noteikumu 184.4. apakšpunktu.

9. Papildināt Noteikumus ar 186.1 punktu šādā redakcijā:

"186.1 Noteikumu 184.1. vai 184.2. apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir bērniem, kuri attiecīgajā gadā nav saņēmuši Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" 3.7. apakšnodaļā noteikto pabalstu."

10. Svītrot Noteikumu 7.24. un 7.25. apakšnodaļu.

11. Noteikumi stājas spēkā vienlaicīgi ar Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošo noteikumu Nr. 4 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm" spēkā stāšanos.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas pašvaldībā ir spēkā Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošie noteikumi "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (turpmāk - Noteikumi), kas noteic kārtību, kādā personas/ģimenes tiek atzītas par maznodrošinātām, sociālās palīdzības un citu pašvaldības pabalstu veidus un to saņemšanas kārtību, kā arī valsts noteiktās sociālās garantijas un pašvaldības sniegto materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm un šī atbalsta saņemšanas kārtību.

Pēdējo gadu laikā ir mainījies valsts normatīvo aktu regulējums un veidojusies vienota izpratne par sociālās palīdzības pabalstiem un citiem pašvaldību sniegtajiem materiālā atbalsta veidiem iedzīvotājiem. Līdz ar to nepieciešama Noteikumu aktualizēšana, pilveidošana un sistematizācija.

Ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto materiālo atbalstu, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, un pašvaldības materiālo palīdzību, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas, lietderīgi šī atbalsta sniegšanas kārtību un apmēru reglamentēt vienos saistošajos noteikumos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir izstrādāts jauns saistošo noteikumu projekts "Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm", kur pārskatāmā veidā ir ietverts Ventspils pilsētas pašvaldības sniegtais materiālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm.

Līdz ar jauno saistošo noteikumu projekta izstrādi, kas ietver normatīvo regulējumu attiecībā uz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, no Noteikumiem ir jāsvītro tās normas, kas ir attiecināmas uz materiālā atbalsta sniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm.

Ar grozījumiem tiek atcelts pašvaldības pabalsts ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem, kas paredzēja 90% apmērā kompensēt izdevumus par alergologa un alergologa-pulmonologa sniegtajiem pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 3 gadiem. Pašvaldības pabalsts ir zaudējis savu aktualitāti, jo sākot ar 2017. gada novembri alergologa un alergologa - pulmanologa pakalpojums ar ģimenes ārsta nosūtījumu visiem bērniem tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Projektā svītrots viss Noteikumos ietvertais normatīvais regulējums, kas ir attiecināms gan uz Ministru kabineta noteikumos paredzēto materiālo atbalstu, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas. Grozījumi izdarīti arī Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā.

Ar grozījumiem no Noteikumiem tiek svītrota apakšnodaļa, kas noteic pabalsta ārsta speciālista pakalpojumu maksas kompensēšanai bērniem apmēru un tā saņemšanas nosacījumus.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Projektā svītrotās Noteikumu normas attiecībā uz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm tiek iekļautas jaunā saistošo noteikumu projektā, līdz ar to ietekmes uz budžetu nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Projekta piemērošanā var vērsties pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Sociālais dienests", kas nodrošinās Projekta izpildi.

Projekta izpilde neietekmēs pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" funkcijas un uzdevumus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekts izskatīts Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (14.01.2019.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Projekts ir izskatīts arī Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (24.01.2019.), Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (26.02.2019.) un Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (07.03.2019.). Projekts un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, kā arī pieejams Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36 un Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10 un Talsu ielā 39.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 14.03.2019.Stājas spēkā: 06.04.2019.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 01.04.2019. OP numurs: 2019/65.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305925
06.04.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)