Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10. nr.; 2007, 22. nr.; 2008, 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 161. nr.; 2013, 194. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 250. nr.; 2018, 112. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "līzinga ņēmējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs" (attiecīgā locījumā).

2. 3. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"3. pants. Obligātās apdrošināšanas objekts un pienākums";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto transportlīdzekli, noslēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošina ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vai, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībā, - tirdzniecības uzņēmums (komersants). Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai transportlīdzekli, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai transportlīdzekļa lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs. Transportlīdzekļa īpašniekam ir pienākums noslēgt apdrošināšanas līgumu, ja to nav noslēdzis transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta otrajā daļā noteiktā apdrošināšanas pienākuma nav:

1) transportlīdzekļa īpašniekam, kurš:

a) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no uzskaites noņemtu transportlīdzekli nodevis tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai,

b) nodevis transportlīdzekli līzingā citai personai;

2) transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam, kurš:

a) ir darba tiesiskajās vai dienesta attiecībās ar transportlīdzekļa īpašnieku vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju,

b) piedalās ceļu satiksmē izmēģinājuma braucienā ar tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli, kuru tirdzniecības uzņēmums (komersants) normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tirdzniecību noteiktajā kārtībā aprīkojis ar tirdzniecības numura zīmēm."

3. 5. panta pirmajā daļā:

aizstāt 2. punktā vārdus "citā valstī" ar vārdiem "citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) tirdzniecībai paredzētu transportlīdzekli, kuru tirdzniecības uzņēmums (komersants) normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tirdzniecību noteiktajā kārtībā aprīkojis ar tirdzniecības numura zīmēm."

4. 6. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Eiropas Ekonomikas zonas valsts" ar vārdiem "vai Šveices Konfederācija";

papildināt otro daļu ar vārdiem "un Šveices Konfederācijā".

5. 9. pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "citā valstī" ar vārdiem "Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā";

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) izsniegtas tirdzniecības numura zīmes. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz tirdzniecības numura zīmes derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Apdrošināšanas līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī vai apdrošināšanas līgumā noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tā noslēgšanas. Ja apdrošināšanas līgums stājas spēkā līdz pulksten 12.00, tad, aprēķinot šā līguma termiņa beigas, tā spēkā stāšanās diena ieskaitāma, bet, ja apdrošināšanas līgums noslēgts pulksten 12.00 vai vēlāk, - nav ieskaitāma."

6. 9.1 panta pirmās daļas 2. punktā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"šādi dati par transportlīdzekli:";

izteikt "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) dati, kas norādīti transportlīdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošā dokumentā, ja transportlīdzeklis atsavināts Latvijas Republikā vai ja tas atsavināts vai noņemts no uzskaites Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā,";

izteikt "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) dati, kas norādīti transportlīdzekļu tirdzniecībai paredzētā reģistrā, ja tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) izsniegtas tirdzniecības numura zīmes,";

papildināt punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) dati, kas norādīti transportlīdzeklim izsniegtā licences kartītē pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli."

7. 10. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa - ar apdrošinātājam iesniegtajā pieteikumā norādīto laiku, bet ne agrāk kā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, ja transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieteikumam pievieno šā līguma izbeigšanas pamatojumu - pierādījumus, kas apstiprina vienu no šādiem nosacījumiem:";

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) tiek likvidēta juridiskā persona - transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs;";

papildināt pirmo daļu ar 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"5) tiek mainīts transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja nosaukums (juridiskajai personai) vai vārds vai uzvārds (fiziskajai personai);

6) apdrošinātājam anulēta licence sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas veikšanai;

7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākta apdrošinātāja likvidācija;

8) transportlīdzeklim mainās tā identifikācijas numurs, transportlīdzekli pārreģistrējot Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā.";

izteikt piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu), vai jebkuram citam transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst:";

izteikt piektās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) atlikušajam laikposmam, skaitot no apdrošināšanas līguma izbeigšanas dienas, ja līgums tiek izbeigts šā panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7. vai 8. punktā minēto apstākļu dēļ un ja, pamatojoties uz attiecīgo apdrošināšanas līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.";

izteikt sesto un 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(6) Neatkarīgi no tā, vai apdrošināšanas līgumā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir iesniedzis pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu, apdrošināšanas līgums uzskatāms par izbeigtu ar brīdi, kad:

1) transportlīdzeklim mainās īpašnieks:

a) transportlīdzeklis pārreģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā,

b) pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, bet transportlīdzeklis vēl nav pārreģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

2) transportlīdzeklis, kuram ir citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas numura zīme un attiecībā uz kuru noslēgts apdrošināšanas līgums saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu, tiek reģistrēts Latvijas Republikā;

3) transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte;

4) transportlīdzeklim izsniegtas taksometra numura zīmes;

5) transportlīdzeklim izsniegta licences kartīte pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo transportlīdzekli;

6) transportlīdzeklim izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa norakstīšanu;

7) transportlīdzekļa līzinga gadījumā - mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs;

8) transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai un par to izdarīta atzīme transportlīdzekļu reģistrā.

(61) Ja apdrošināšanas līgums ir izbeidzies kādā no šā panta sestajā daļā minētajiem gadījumiem un transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļas atmaksu, transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu), vai jebkuram citam transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst atlikušajam laikposmam no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja, pamatojoties uz attiecīgo līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.";

izteikt septītās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) transportlīdzekļa līzinga gadījumiem, ja transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts un tiek izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

a) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs kļūst par transportlīdzekļa īpašnieku,

b) transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks kļūst par transportlīdzekļa turētāju,

c) mainās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks, nemainot transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju;".

8. Izteikt 13. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšanai transportlīdzekļa līzinga gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs tiek pielīdzināts transportlīdzekļa īpašniekam."

9. 15. panta pirmajā daļā:

aizstāt 1. punktā skaitli "5 000 000" ar skaitli "5 210 000";

aizstāt 2. punktā skaitli "1 000 000" ar skaitli "1 050 000".

10. 17. pantā:

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "Eiropas Ekonomikas zonas valstī" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "Eiropas Ekonomikas zonas valstī un Šveices Konfederācijā (attiecīgā skaitlī un locījumā)";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "Eiropas Ekonomikas zonas valsts" ar vārdiem "Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas";

aizstāt piektās daļas 2. punktā vārdus "novēršanai un profilakses" ar vārdu "novēršanas".

11. 18. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem (morālo kaitējumu) ir personiskas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

12. 19. pantā:

papildināt pirmās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "materiālie zaudējumi" ar vārdiem "(mantiskie zaudējumi)";

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "nemateriālie zaudējumi" ar vārdiem "(morālais kaitējums)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja trešā persona uzskata, ka tai nodarītie zaudējumi, kas minēti šā panta pirmajā un otrajā daļā, naudas izteiksmē ir lielāki nekā atbilstoši šā panta trešajai daļai aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība, tai ir tiesības vērsties pie apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību."

13. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zaudējumi sakarā ar cietušās personas ārstēšanu ir:

1) izdevumi, kas saistīti ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes sniegto palīdzību cietušajai personai, cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības un medicīniskās rehabilitācijas iestādē (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), cietušās personas kopšanu, ārstniecisko līdzekļu iegādi, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos (ieskaitot ceļa izdevumus, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi), kā arī protezēšanu, endoprotezēšanu un tehnisko palīglīdzekļu iegādi vai nomu;

2) šā likuma 21. pantā noteiktajā kārtībā aprēķinātie tās personas nesaņemtie ienākumi par ārstniecības iestādes apliecināto darbnespējas laiku, kura kopj ceļu satiksmes negadījumā cietušu bērnu."

14. Izteikt 21. panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Nesaņemtos ienākumus veido:

1) cietušajai personai, kura ceļu satiksmes negadījuma brīdī uzskatāma par darba ņēmēju (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē), - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātā cietušās personas vidējā izpeļņa, no kuras atskaitīti nodokļi (ja tie maksājami) un pēc veselības kaitējuma nodarīšanas cietušajai personai piešķirtā slimības nauda un slimības pabalsti;

2) cietušajai personai, kura ceļu satiksmes negadījuma brīdī nav uzskatāma par darba ņēmēju (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē), bet gūst ienākumus, - summa, kura aprēķināta, iepriekšējo 12 mēnešu ienākumu summu dalot ar šo mēnešu skaitu, un no kuras atskaitīti nodokļi (ja tie maksājami) un pēc veselības kaitējuma nodarīšanas cietušajai personai piešķirtie slimības pabalsti.

(3) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs cietušās personas darba devējam atlīdzina cietušajai personai izmaksāto slimības naudu par cietušās personas pārejošas darbnespējas laiku, kuru apliecina darbnespējas lapa, un darba devēja samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas cietušās personas pārejošas darbnespējas laikā."

15. 22. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja cietušajai personai, kurai ir darbspēju zaudējums, ir iespēja apgūt profesiju, lai gūtu ienākumus no darba, kas ir savienojams ar tās pašreizējo veselības stāvokli, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sedz mācību maksu un citus ar profesionālās izglītības apguvi saistītus saprātīgus izdevumus:

1) personai, kura ceļu satiksmes negadījuma brīdī ir nepilngadīga vai mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē un nav apguvusi profesiju;

2) personai, kura apgūst profesiju, ja attiecīgās profesionālās izglītības pakāpe nav augstāka par to izglītības pakāpi, kāda cietušajai personai bija ceļu satiksmes negadījuma brīdī.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto mācību maksu un citus ar profesionālās izglītības apguvi saistītus saprātīgus izdevumus ārpus ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas dzīvesvietas valsts apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina, ja attiecīgās izglītības apguve ir pamatota un iepriekš rakstveidā saskaņota ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju."

16. 23. panta pirmajā daļā:

izteikt 1. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) kamēr viņi mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika klātienē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam vai neatkarīgi no vecuma, ja pirms pilngadības sasniegšanas viņi kļuvuši par personām, kurām noteikta invaliditāte;";

izteikt 2. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) kamēr viņi mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika klātienē, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku, vai neatkarīgi no vecuma, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku un pirms pilngadības sasniegšanas viņi kļuvuši par personām, kurām noteikta invaliditāte;";

aizstāt 3. punktā vārdus "bērns invalīds" ar vārdiem "bērns, kuram noteikta invaliditāte".

17. Izteikt 24. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļus, kas samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu (ieskaitot samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli) un valsts sociālo pabalstu veidā saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām."

18. Izteikt 27. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja transportlīdzekļa īpašnieks piekrīt transportlīdzekļa atzīšanai par bojā gājušu, zaudējumu atlīdzību izmaksā apmērā, kāds atbilst transportlīdzekļa vērtībai pirms ceļu satiksmes negadījuma, kā arī atlīdzina izdevumus par izziņu, kas apliecina numurētā agregāta piederību, izdevumus par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un izdevumus par transportlīdzekļa atlieku nogādāšanu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumā. Tiesības uz transportlīdzekļa atliekām iegūst apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs. Izdevumus par transportlīdzekļa atlieku nogādāšanu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumā atlīdzina personai, kura atliekas tur nogādājusi un iesniegusi attiecīgos dokumentus."

19. 31. pantā:

aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "Eiropas Ekonomikas zonas valstī" ar vārdiem "Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā" un vārdus "attiecīgās valsts" - ar vārdiem "attiecīgās valsts apdrošinātāja";

izslēgt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "vai tā pilnvaroto pārstāvi";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja ir stājies spēkā gala nolēmums kriminālprocesā vai iestājies kriminālatbildības noilgums un, izvērtējot ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, noskaidrots, ar kuru transportlīdzekli ir nodarīti zaudējumi, bet nav iespējams noskaidrot, kura no personām, kas atradās šajā transportlīdzeklī, bija transportlīdzekļa vadītājs, un ja šā transportlīdzekļa īpašnieks vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs (ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiskā persona) vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs ceļu satiksmes negadījuma brīdī:

1) ir atradies transportlīdzeklī, ar kuru nodarīti zaudējumi, pieņem, ka viņš ir bijis šā transportlīdzekļa vadītājs, un viņam netiek atlīdzināti ceļu satiksmes negadījumā nodarītie zaudējumi, ja vien viņš nav sniedzis informāciju par šā transportlīdzekļa vadītāju;

2) nav atradies transportlīdzeklī, ar kuru nodarīti zaudējumi, pieņem, ka viena no attiecīgajā transportlīdzeklī bijušajām personām ir šā transportlīdzekļa vadītājs. Visām minētajā transportlīdzeklī bijušajām personām izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas aprēķināta, ievērojot proporcionalitātes principu: katrai personai pienākošos apdrošināšanas atlīdzību proporcionāli samazina par apmēru, kas ir viena daļa no kopējā personu skaita transportlīdzeklī, vienlaikus ņemot vērā šā transportlīdzekļa vadītāja atbildības pakāpi. Minētais nav attiecināms uz tādu cietušo personu, par kuru noteikti ir zināms, ka tā nav bijusi šā transportlīdzekļa vadītājs."

20. 35. pantā:

izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14) transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja mantai un saskaņā ar līzinga līgumu lietotajiem transportlīdzekļiem nodarītos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, kurā iesaistīti transportlīdzekļi, kas līzingā nodoti vienai un tai pašai personai, kura Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā ir norādīta kā transportlīdzekļu turētājs;";

papildināt pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15) zaudējumus, kuri nodarīti ar transportlīdzekli, kas izmantots terorakta veikšanai."

21. Izteikt 36. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja transportlīdzekļa vadītājs nav paziņojis par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam, vai transportlīdzekļa tiesīgajam lietotājam, kurš nav bijis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs, ir pienākums:

1) paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos atbilstoši šā panta otrajai daļai, ja tā rīcībā ir informācija par ceļu satiksmes negadījumu;

2) piecu dienu laikā pēc apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieprasījuma saņemšanas, lai apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs varētu pārliecināties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, sniegt informāciju (ja tāda ir tā rīcībā vai ja tādu var iegūt, veicot saprātīgus pasākumus) par:

a) ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, kā arī iesniegt aizpildītu saskaņoto paziņojumu (ja tāds ir tā rīcībā vai ja tādu var iegūt, veicot saprātīgus pasākumus),

b) transportlīdzekļa vadītāju, kurš vadījis transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījuma brīdī (norādot attiecīgo personu identificējošos datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet attiecībā uz ārzemnieku - vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas adresi),

c) transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, kura lietošanā nodots transportlīdzeklis (norādot attiecīgo personu identificējošos datus: fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet attiecībā uz ārzemnieku - vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas adresi; juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi)."

22. 37. pantā:

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Veikt transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi sakarā ar transportlīdzeklim nodarīto bojājumu Latvijas Republikā ir tiesīgs Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja sertificēts eksperts, kas tehniskās ekspertīzes veikšanas procesā var iesaistīt arī citu personu, par kuras rīcību tas atbild.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja citā valstī reģistrēts transportlīdzeklis bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā Latvijas Republikā, eksperts ir tiesīgs izvērtēt attiecīgās valsts kompetentas personas sagatavoto šā transportlīdzekļa zaudējumu novērtēšanas dokumentāciju un, ja tā ir pamatota, aprēķināt radušos zaudējumus, ņemot vērā transportlīdzekļa remonta izmaksas valstī, kurā tas remontējams vai remontēts, vai zaudējumus par transportlīdzekļa bojāeju."

23. Izteikt 38. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personai, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par tai nodarītajiem zaudējumiem, tiesības celt prasību pret apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem (mantisko zaudējumu) un nemateriālajiem zaudējumiem (morālo kaitējumu) izbeidzas, ja tās nav pieteiktas triju gadu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas."

24. Papildināt 39. pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Visas prasījuma tiesības, kas izriet no šā likuma vai apdrošināšanas līguma, izbeidzas, ja apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais, apdrošinātājs vai jebkura cita persona tās pienācīgi neizmanto triju gadu laikā un šajā likumā nav noteikts cits noilguma termiņš."

25. 41. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli vai vadījis transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu,";

papildināt pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktu ar vārdiem "kad apdrošinātājam ir pamatotas šaubas par tā rīcībā esošajā aizpildītajā saskaņotajā paziņojumā fiksētās informācijas patiesumu";

papildināt pirmās daļas 1. punkta "d1" apakšpunktu ar vārdiem "kad apdrošinātājam ir pamatotas šaubas par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem";

papildināt pirmās daļas 1. punktu ar "f" apakšpunktu šādā redakcijā:

"f) vadījis noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu transportlīdzekli, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījuma brīdī transportlīdzekļa vadītājs ir bijis labticīgs valdītājs;";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, kurš nav bijis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs, ja:

a) tas atbilstoši šā likuma 36. panta trešās daļas 2. punktam pēc apdrošinātāja pieprasījuma nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu vai nav sniedzis informāciju par transportlīdzekļa vadītāju, lai apdrošinātājs varētu pārliecināties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, kad tam ir pamatotas šaubas par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem,

b) konstatēts kāds no šā panta pirmās daļas 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajiem gadījumiem. Regresa prasību iespējams iesniegt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs, kurš nav bijis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītājs, pieļāvis transportlīdzekļa vadīšanu šā panta pirmās daļas 1. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajā gadījumā vai pieļāvis ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu šā panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā minētajā gadījumā un ja zaudējumu piedziņa no transportlīdzekļa vadītāja nav iespējama;";

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju, ja:

a) tas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju,

b) tas atbilstoši šā likuma 36. panta trešās daļas 2. punktam pēc apdrošinātāja pieprasījuma nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu, nav sniedzis informāciju par transportlīdzekļa vadītāju vai transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju, lai apdrošinātājs varētu pārliecināties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, kad tam ir pamatotas šaubas par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem,

c) konstatēts kāds no šā panta pirmās daļas 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajiem gadījumiem. Regresa prasību iespējams iesniegt tikai tad, ja ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs pieļāvis transportlīdzekļa vadīšanu šā panta pirmās daļas 1. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajā gadījumā vai pieļāvis ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu šā panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā minētajā gadījumā un ja zaudējumu piedziņa no transportlīdzekļa vadītāja nav iespējama,

d) transportlīdzeklim nav noteiktajā kārtībā izdarīta valsts tehniskā apskate un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar transportlīdzekļa tehnisko stāvokli,

e) transportlīdzeklis atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam nav bijis aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu;";

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) tirdzniecības uzņēmumu (komersantu), ja tas nav ievērojis kārtību, kādā tirdzniecībai paredzētie transportlīdzekļi piedalās ceļu satiksmē;";

papildināt pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) personu, kura transportlīdzekli ieguvusi, izdarot noziedzīgu nodarījumu.";

izteikt otrās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju vai transportlīdzekļa īpašnieku, vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju, ja nav apdrošināta īpašnieka civiltiesiskā atbildība;

2) transportlīdzekļa vadītāju, ja viņš vadījis noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu transportlīdzekli, izņemot gadījumus, kad ceļu satiksmes negadījuma brīdī transportlīdzekļa vadītājs ir bijis labticīgs valdītājs;";

papildināt otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) personu, kura transportlīdzekli ieguvusi, izdarot noziedzīgu nodarījumu;";

papildināt otro daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) tirdzniecības uzņēmumu (komersantu), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tirdzniecībai pieņemtais transportlīdzeklis nodarījis zaudējumu un kurš nav apdrošinājis īpašnieka civiltiesisko atbildību.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir veicis apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, bet pēc tam ir konstatēti fakti, kuri nebija zināmi, bet kuriem būtu bijusi būtiska nozīme, pieņemot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības pieprasīt, lai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs atmaksā tam nepamatoti izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu, pamatojoties uz Civillikumā noteiktajām atprasījuma tiesībām.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību par izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības un šā likuma 51. panta trešās daļas 1. punktā minēto izdevumu atlīdzināšanu šajā pantā minētajos gadījumos."

26. 44. pantā:

izslēgt otrās daļas 6. punktā vārdu un skaitli "un 50.1";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "starpniecību" ar vārdu "izplatīšanu".

27. Izteikt 49. panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"49. pants. Konsultatīvā padome un informācijas sniegšana valsts pārvaldes institūcijām

(1) Lai sekmētu valsts pārvaldes institūciju, apdrošinātāju, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja un citu iesaistīto personu sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jomā, tiek izveidota Konsultatīvā padome, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Valsts policijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas automoto biedrības, Autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto", Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas, biedrības "Auto Asociācija", Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas un Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas, kā arī - proporcionāli minēto institūciju un organizāciju skaitam - Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pilnvarotu apdrošinātāju pārstāvji un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pārstāvis."

28. Izteikt 50. pantu šādā redakcijā:

"50. pants. Informācijas sniegšana

(1) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz informāciju par:

1) noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem vismaz pēdējo piecu gadu laikā un atbilstoši šiem līgumiem sakarā ar apdrošināšanas gadījumu iesniegto pieteikumu skaitu, uz kuru pamata veikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, - 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja pieprasījuma;

2) apdrošināšanas līguma spēkā esību - pēc transportlīdzekļa īpašnieka vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā transportlīdzekļa turētāja, vai ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas pieprasījuma;

3) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju un tā apdrošināšanas prasību kārtošanas pārstāvjiem - pēc ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas pieprasījuma, ja ceļu satiksmes negadījums noticis:

a) Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un zaudējumu nodarījis transportlīdzeklis, kurš parasti atrodas Latvijas Republikā,

b) Latvijas Republikā vai ārpus tās un zaudējumu nodarījis transportlīdzeklis, kurš parasti atrodas ārpus Latvijas Republikas;

4) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju - 30 dienu laikā pēc trešās personas pieprasījuma, ja trešai personai ir likumīgas intereses iegūt šo informāciju;

5) apdrošinātājiem, pie kuriem iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu.

(2) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs šā panta pirmās daļas 1. un 4. punktā minēto informāciju sniedz pēc šajos punktos minēto personu rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētā informācija ir pieejama Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā internetā pēc šajos punktos minēto personu rakstveida pieprasījuma saņemšanas. Šā panta pirmās daļas 5. punktā minētā informācija ir publiski pieejama Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja mājaslapā internetā.

(3) Par šā panta pirmās daļas 1. punktā minētās informācijas sagatavošanu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības pieprasīt un saņemt maksu, kas nepārsniedz informācijas sagatavošanas izdevumus."

29. Izslēgt 50.1 pantu.

30. 51. pantā:

izslēgt pirmās daļas 4. punktu;

izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) izdevumus par atlīdzības lietas administrēšanu vai citām prasības nokārtošanai nepieciešamajām darbībām, ja saskaņā ar šo likumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, un izdevumus, kas radušies, atgūstot no Garantijas fonda izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības regresa kārtībā;".

31. Izteikt 57. pantu šādā redakcijā:

"57. pants. Ceļu satiksmes negadījumu novēršana

(1) Ceļu satiksmes negadījumu novēršana ir ceļu satiksmes drošības pasākumu kopums, lai:

1) nodrošinātu preventīvos pasākumus ceļu satiksmes drošības jomā;

2) informētu un izglītotu ceļu satiksmes dalībniekus;

3) mazinātu ceļu satiksmes negadījumu iestāšanās biežumu;

4) novērstu un mazinātu ceļu satiksmes negadījumu sekas.

(2) Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošinātāji katru ceturksni ieskaita Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontā divus procentus no parakstīto apdrošināšanas prēmiju summas, kas norādīta apdrošināšanas līgumā tā noslēgšanas brīdī, no tās atskaitot šā likuma 10. pantā minētajos gadījumos transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam atmaksāto prēmijas daļu. Šā likuma 14. panta otrajā un trešajā daļā minētajos gadījumos parakstītā apdrošināšanas prēmija ir apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī aprēķinātā prēmija, no kuras atskaitīts apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājums, ko apdrošinātājam kompensē Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs no Garantijas fonda.

(3) Par naudas izlietojumu lemj Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā, lai paaugstinātu vispārējo ceļu satiksmes drošības līmeni valstī, - Ceļu satiksmes drošības padome, ievērojot, ka ne mazāk par pusi no šā panta otrajā daļā minētajiem līdzekļiem izmanto Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes."

32. Papildināt 58. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras" ar vārdiem "Autotransporta direkcijas".

33. Aizstāt 59. panta piektajā daļā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" ar vārdiem "Fizisko personu datu apstrādes likuma".

34. Papildināt pārejas noteikumus ar 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19. Šā likuma 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta grozījumos minētais apdrošinātāja atbildības limits piemērojams ceļu satiksmes negadījumiem, kuri notikuši, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

20. Ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai līdz šā likuma 3. panta trešās daļas 1. punkta "a" apakšpunkta spēkā stāšanās dienai, transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, iesniedzot apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par šā līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieteikumam pievienojot apdrošināšanas līguma izbeigšanas pamatojumu - pierādījumu, ka transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots tirdzniecības uzņēmumam (komersantam) tirdzniecībai līdz šajā punktā minētās tiesību normas spēkā stāšanās dienai. Šādā gadījumā transportlīdzekļa īpašniekam vai - transportlīdzekļa līzinga gadījumā - transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam transportlīdzekļa turētājam (ja tas noslēdzis attiecīgu apdrošināšanas līgumu) ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu, kura atbilst atlikušajam laikposmam no pieteikuma iesniegšanas dienas līdz apdrošināšanas līguma termiņa beigām un no kuras atskaitīti ne vairāk kā pieci procenti no apdrošināšanas prēmijas daļas par atlikušo periodu, ja, pamatojoties uz attiecīgo apdrošināšanas līgumu, nav pieteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 14. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 27. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.03.2019.Stājas spēkā: 01.05.2019.Tēma: Apdrošināšana; Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 27.03.2019. OP numurs: 2019/61.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
305814
01.05.2019
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"