Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/16

Smiltenē 2016. gada 28. septembrī

Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu (prot. Nr. 15, 3. §)

Ar precizējumiem, kas izdarīti
ar Smiltenes novada domes
2016. gada 26. oktobra lēmumu (prot. Nr. 16, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punktu

 

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā;".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.2. psihologa pakalpojumi;".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.3. asistenta pakalpojumi;".

4. Izteikt 9. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"9. No pašvaldības budžeta līdzekļiem sociālā pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā tiek segtas personām, kurām ir:".

5. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Veicot samaksu par pakalpojumu, ievēro šādas prasības:

11.1.1. pēc pakalpojuma samaksas (izņemot samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk - ilgstošas aprūpes institūcija) sniegto pakalpojumu) klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, noteikto ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot persona tiek atzīta par maznodrošinātu;

11.1.2. ja klienta ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par šo noteikumu 11.1.1. apakšpunktā noteikto līmeni, bet klients nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu, klients maksā daļu no pakalpojuma maksas - starpību starp viņa ienākumu līmeni un pašvaldībā noteikto maznodrošinātas personas ienākumu līmeni. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz apgādnieks;

11.1.3. līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka ģimenes rīcībā, nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:

11.1.3.1. par vienas personas ģimeni - 1,0;

11.1.3.2. par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli - 0,5;

11.1.4. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo noteikumu 11.1.3. apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma maksas - starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 11.1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība."

6. Svītrot 26.punktu.

7. 27.3., 27.4., 27.5., 27.6., 27.7., 27.8., 27.9. apakšpunktu aizstāt ar 27.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. Aprūpe mājās pakalpojums netiek apmaksāts no pašvaldības budžeta personām, kurām ir materiālie resursi, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi."

8. Svītrot skaitli un vārdus: "23. Aprūpe mājās pakalpojums netiek sniegts personām:".

9. Papildināt saistošos noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV.1 Asistenta pakalpojumi

27.1 Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

27.2 Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

27.21. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;

27.22. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;

27.23. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas un citos pasākumos.

27.3 Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumiem Nr. 942."

10. Svītrot 34. punktu.

11. Svītrot 39. punktu.

12. Papildināt saistošos noteikumus ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Psihologa pakalpojumi

41.1 Psihologa pakalpojumi bez maksas tiek sniegti:

41.11. pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;

41.12. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu ārkārtas situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību;

41.13. gadījumos, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas (ģimenes) sociālajai atveseļošanai;

41.14. bērniem, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām, lai no vardarbības cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Sociālais pakalpojums ietver desmit psihologa konsultācijas.

41.2.Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona ar iesniegumu vēršas pie sociālā darbinieka.

41.3. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību vai sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns ir pamatojums psihologa pakalpojuma piešķiršanai."

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks I. Ādamsons

 

Saistošo noteikumu Nr. 12/16 "Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai uzlabotu personu un ģimenes funkcionalitāti, uzlabotu socializācijas iespējas, nodrošinātu atbalstu krīzes situācijā, kā arī paplašinātu pakalpojumu saņēmēju loku.

Nepieciešams noteikt papildus sociālo pakalpojumu veidus un precizēt kārtību, kādā tie saņemami, pakalpojumu samaksas kārtību.

Īss projekta satura izklāsts Grozījumi nosaka:

1. Prasības, veicot samaksu par pakalpojumu.

2. Noteikti papildus sociālo pakalpojumu veidi:

1.1. psihologa pakalpojumi;

1.2. asistenta pakalpojumi, kas tiek sniegti, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānots, ka papildu naudas līdzekļi atbilstoši iesniegtajiem saistošajiem noteikumiem nebūs nepieciešami. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, papildināt esošo institūciju kompetenci.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada Sociālais dienests Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/10 "Smiltenes novada .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/16Pieņemts: 28.09.2016.Stājas spēkā: 15.11.2016.Zaudē spēku: 12.09.2019.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 11 (58), 14.11.2016.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305500
15.11.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)