Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.66

Rīgā 2018.gada 19.decembrī (prot. Nr.41, 100.§)
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību

(Saistošo noteikumu nosaukums Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6.panta ceturtās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk – sistēmas) un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – asenizatori) reģistrācijas un uzskaites kārtību, kā arī to kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. prasību minimumu asenizatoram;

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no sistēmām.

2. Saistošie noteikumi neattiecas uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuru ekspluatācijai ir izsniegtas piesārņojošo darbību atļaujas vai apliecinājumi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

II. Pašvaldības kompetence sistēmu uzskaites un kontroles jomā un sistēmas īpašnieka pienākumi

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk – Departaments) uzraudzība pār Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām sistēmām ietver:

3.1. sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu;

3.2. sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli;

3.3. sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

3.4. nekustamajā īpašumā radīto vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīžu kontroli;

3.5. kontroli par sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu, apjoma uzskaiti un to nodošanu attīrīšanai.

4. Sistēmas īpašnieks vai valdītājs (turpmāk – Īpašnieks) iesniedz Departamentā sistēmas reģistrācijas iesniegumu:

4.1. līdz 2021. gada 31. decembrim par sistēmām, kas izbūvētas un/vai nodotas ekspluatācijā līdz 2021. gada 31. decembrim;

4.2. viena mēneša laikā pēc sistēmas izbūves un/vai nodošanas ekspluatācijā par sistēmām, kas izbūvētas pēc 2021. gada 31. decembra.

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

5. Īpašnieka pienākums ir:

5.1. (svītrots ar Rīgas domes 14.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41);

5.2. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām;

5.3. nodrošināt Departamenta atbildīgajai amatpersonai piekļuvi sistēmām tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un sistēmu darbības pārbaudei;

5.4. ražotāja vai uzstādītāja noteiktā laikā veikt sistēmas tehnisko apkopi, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēts septiķis;

5.5. reizi divos gados veikt akreditētā laboratorijā vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīzes kvalitātes noteikšanai no sistēmām, kuras notekūdeņus novada vidē pēc attīrīšanas, un analīžu rezultātus iesniegt Departamentā. Ja analīzēs konstatēta neatbilstība saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām, Departamenta noteiktajā termiņā jāveic atkārtota pārbaude;

5.6. līdz kārtējā gada 1. maijam iesniegt Departamentā rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu atbilstoši saistošo noteikumu 2. pielikumam, iesniedzot to klātienē, nosūtot pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi dmv@riga.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

5.7. pēc Departamenta pieprasījuma iesniegt atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

6. Ja notikušas izmaiņas sistēmas reģistrācijas apliecinājumā norādītajā informācijā (Īpašnieka maiņa, sistēmas pārbūve, sistēmas veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto personu sastāvā), Īpašniekam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām jāiesniedz paziņojums Departamentā par veiktajām izmaiņām, norādot ziņas par veiktajām izmaiņām un to veikšanas datumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

III. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība

7. Departaments izveido un uztur asenizatoru reģistru.

8. Reģistrācijas nodrošināšanai asenizators iesniedz Departamentā rakstveida iesniegumu un līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju.

9. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

9.1. asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību vai saimniecisko darbību;

9.2. asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas pašpārvadājumiem;

9.3. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

9.4. noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku.

10. Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

10.1. personīgi Departamentā Brīvības ielā 49/53, Rīgā;

10.2. pa pastu;

10.3. elektroniski (e-pasts: dmv@riga.lv) normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

11. Lai veiktu reģistrāciju, Departaments normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju un pārliecinās par atbilstību saistošo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām:

11.1. Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

11.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datubāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona;

11.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" publiskajā datubāzē reģistrētajiem datiem par saņemtajām atļaujām komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu;

11.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē par nodokļu un nodevu apmaksu.

12. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Departamentā saistošo noteikumu 9.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

13. Asenizatora iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad ir iesniegti visi šajos saistošajos noteikumos norādītie dokumenti. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.

14. Asenizatora reģistrācija asenizatoru reģistrā tiek veikta, ja asenizators atbilst saistošo noteikumu 9.punktā izvirzītajām prasībām.

15. Departamenta atbildīgā amatpersona piecu darba dienu laikā no dienas, kad Departaments pieņēmis lēmumu par asenizatora atbilstību saistošo noteikumu prasībām, izvieto Departamenta tīmekļvietnē informāciju par asenizatora reģistrācijas faktu. Ja iesniegums nav parakstīts, ir iesniegts, neievērojot Valsts valodas likuma prasības, vai tam nav pievienoti pilnvarojumu apliecinoši dokumenti, Departaments iesniegumu atstāj bez virzības un nosaka iesniedzējam termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Ja Departamenta norādītie trūkumi noteiktajā termiņā netiek novērsti, Departaments iesniegumu atzīst par neiesniegtu un atdod to atpakaļ iesniedzējam.

16. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājumu jomu, profesionālās darbības sfēru, vides aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, tostarp asenizatoram Latvijā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, Departamenta izveidota komisija:

16.1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur asenizatora tiesības sniegt decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot par izslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja pārkāpumi netiks novērsti;

16.2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis pārkāpumus, pieņem lēmumu par izslēgšanu no asenizatoru reģistra.

17. Departamenta tīmekļvietnē tiek veiktas atzīmes par asenizatora darbības apturēšanu un dzēšanu no asenizatora reģistra, par to rakstveidā nosūtot paziņojumu asenizatoram.

18. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas ieraksta dzēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Departamenta direktoram, savukārt Departamenta direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

19. Ja asenizatora pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai reģistrācijas ieraksts ir dzēsts, pamatojoties uz informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas komercpārvadājuma licence vai sertifikāts kravas pašpārvadājumiem, asenizatora reģistrācijas ieraksts tiek atjaunots, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" lēmumu par licences kravas komercpārvadājumiem vai sertifikāta kravas pašpārvadājumiem atjaunošanu/izsniegšanu.

20. Departaments reizi gadā pārbauda saistošo noteikumu 11.punktā minēto informāciju par asenizatoriem un aktualizē to.

21. Asenizators sistēmās savāktos notekūdeņus pārvadā ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportlīdzekli.

IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no sistēmām

22. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

23. Notekūdeņu minimālo izvešanas biežumu (reizes/gadā) no notekūdeņu krājtvertnēm nosaka atbilstoši formulai:

23.1. ja īpašumā ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I =

B – C1

 

I =

B – C2

, kur

A

 

A

I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B – notekūdeņu daudzums pēc ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem (m3/gadā);

A – krājtvertnes tilpums (m3);

C1 – izlietotā ūdens daudzums, kas tiek izmantots zemesgabala laistīšanai, noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu (m3);

C2 – izlietotā ūdens daudzums gadā, laistot 1 m2 zemesgabala, ir 0,4 m3, ja nav uzstādīta ūdens mēriekārta (m3), pieņemot, ka izlietotā ūdens daudzums zemesgabala laistīšanai nevar pārsniegt pusi no ūdens patēriņa skaitītāja rādījuma m3 C2 ≤ B/2;

23.2. ja īpašumā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji:

I =

B1 – C2

, kur

A

I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums (reizes/gadā);

B1 – notekūdeņu daudzums, pieņemot, ka viena deklarētā persona rada 25 l/diennaktī (9125 l/gadā) jeb 9,125 m3/gadā;

A – krājtvertnes tilpums (m3);

C2 - izlietotā ūdens daudzums gadā, laistot 1 m2 zemesgabala, ir 0,4 m3, ja nav uzstādīta ūdens mēriekārta (m3), pieņemot, ka izlietotā ūdens daudzums zemesgabala laistīšanai nevar pārsniegt pusi no B1;

C2 ≤

B1

).

2

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

24. (Svītrots ar Rīgas domes 14.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

25. Ja mainās īpašumā dzīvojošo personu skaits, kas izmantots, lai noteiktu minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu, vai personu skaits, kas deklarējušas dzīvesvietu īpašumā, ir lielāks, nekā faktiski dzīvojošo personu skaits vismaz 30 dienas pēc kārtas, Īpašnieks par izmaiņām paziņo Departamentam rakstveidā vai arī, izmantojot elektronisko pastu (dmv@riga.lv).

26. Minimālais notekūdeņu nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

27. Minimālais notekūdeņu nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ja Īpašnieks dūņas neizmanto kompostēšanai vai kā mēslojumu, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju.

V. Sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

28. Departamenta atbildīgā amatpersona ir tiesīga:

28.1. pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas faktu apliecinošo attaisnojuma dokumentu esību;

28.2. veikt no sistēmām vidē novadāmo notekūdeņu analīzes un pieprasīt sistēmas Īpašniekam veikt samaksu par analīzēm, ja vidē novadāmie notekūdeņi neatbilst saistošo noteikumu 1. pielikuma prasībām;

28.3. saskaņojot ar Īpašnieku, piekļūt sistēmām tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;

28.4. pārbaudīt sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā veicot tās precizēšanu, pamatojoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

28.5. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoru reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

29. Departaments kontrolē saistošo noteikumu izpildi.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

30. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

31. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Departamenta amatpersonas.

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

32. Saistošo noteikumu 31. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt Departamenta direktoram.

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

33. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā komisija.

(Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1. pielikums
Rīgas domes 2018.gada 19.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 66

(Pielikuma numerācija grozīta ar Rīgas domes 14.04.2021. noteikumiem Nr. 41)

Prasības no lokālām attīrīšanas iekārtām vidē emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu suspendētajām vielām, kopējo slāpekli un kopējo fosforu

Nr.p.k.

Parametrs

Koncentrācija vai attīrīšanas tehnoloģija

Piesārņojuma samazinājuma procenti

References analīzes metode

1.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), ja temperatūra ir 20 °C (neveicot nitrifikāciju)

25 mg/l

70-90

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Izšķīdušo skābekli nosaka pirms un pēc piecu dienu inkubācijas perioda
20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. Pievieno nitrifikācijas kavētāju

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

125 mg/l

75

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Kālija dihromāta izmantošana

3.

Suspendētās
vielas – kopējais daudzums

mazāk nekā
35 mg/l

90

Raksturīgā parauga filtrēšana caur 0,45 μm filtra membrānu. Žāvēšana 105 °C temperatūrā un svēršana

4.

Kopējais fosfors (Pkop)

1 mg/l

80

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija

5.

Kopējais slāpeklis

(Nkop)

10 mg/l

70-80

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija

1. Piesārņojuma samazinājuma (turpmāk – samazinājums) procentus nosaka, salīdzinot piesārņojošās vielas daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas iekārtās ieplūstošajos notekūdeņos.

2. Kopējais slāpeklis (Nkop) ir organiskā slāpekļa un neorganiskā slāpekļa summa.

2. pielikums
Rīgas domes 2018. gada 19. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 66

(Pielikums Rīgas domes 14.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 41 redakcijā)

DEKLARĀCIJA PAR _________. GADĀ IZVESTAJIEM NOTEKŪDEŅIEM NO DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

1.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs:

 

2.

Būves kadastra apzīmējums, uz kuru attiecas decentralizētā kanalizācija:

 

3.

Objekta adrese:

 

4.

Ūdens patēriņš gadā, m3:

 

5.

Ūdens patēriņš gadā dārza laistīšanai, ja ir uzstādīts ūdens skaitītājs (C1), m3:

 

6.

Dārza laukums, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs dārza laistīšanai (C2) m2:

 
 

Izvešanas reize Nr.p.k

Asenizatora nosaukums, kurš sniedzis pakalpojumu vai čeka Nr.

Izvestie notekūdeņi, m3

   
   
   
   
   

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja, vai pilnvarotās personas:

Vārds, uzvārds:

  

Tālrunis:

  

E-pasta adrese:

  

Paraksts:

  

Informēšana par personas datu apstrādi

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Mājokļu un vides departaments). Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, e-pasts: dac@riga.lv.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde: Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", Rīgas domes 2018. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību".

Mērķis ir apzināt, reģistrēt un kontrolēt decentralizēto sistēmu īpašnieku (valdītājus), pilnvarotās personas, nekustamajos īpašumos esošās notekūdeņu krājtvertnes un sausās tualetes, lai novērstu vides piesārņojumu. Personas datu saņēmēji – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (ja iesniedz iesniegumu klātienē), Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs (kas uztur informācijas sistēmas), kā arī apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu, un pasta pakalpojumu sniedzēji, ja dokumentus nosūta/saņem pa pastu.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā piecus gadus pēc iesnieguma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašuma tiesības pārbaudīs Vienotajā valsts datorizētajā zemesgrāmatā.

Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai ja neesat apmierināts ar Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar departamentu vai personas datu aizsardzības speciālistu vai arī Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, sistēmu kontroles un uzraudzības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 66Pieņemts: 19.12.2018.Stājas spēkā: 29.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2019. OP numurs: 2019/19.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
304471
{"selected":{"value":"12.05.2021","content":"<font class='s-1'>12.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.05.2021","iso_value":"2021\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2019","iso_value":"2019\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2019.-11.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.05.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"