Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 789

Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 51. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
24. panta otro daļu un 47. panta 4.1 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 121. nr.; 2014, 138. nr.; 2018, 133. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 2. un 3. punktu.

3. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Valsts sekretārs un centrālās valsts iestādes vadītājs, ņemot vērā ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei (turpmāk - ministrija) apstiprināto valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta apropriāciju, nosaka budžeta izpildītājiem resursu izdevumu segšanai vai ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmēru gadā.

5. Budžeta izpildītāji sagatavo finansēšanas plānu projektus (1. pielikums - pamatbudžetam, 2. pielikums - speciālajam budžetam). Sākotnējos finansēšanas plānu projektus iesniedz sadalījumā pa ceturkšņiem (turpmāk - prognoze pa ceturkšņiem)."

4. Izteikt 6. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiek veidota jauna tiešās pārvaldes iestāde, kura tiks ierakstīta Publisko personu un to iestāžu sarakstā un kura veiks valsts budžeta izpildi tai atvērtajos valsts budžeta kontos, kā arī ja tiek reorganizēta vai likvidēta esošā, ministrija, kuras padotībā atrodas iestāde, pirms iestādes izveides, likvidācijas vai reorganizācijas par to elektroniski informē Valsts kasi."

5. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Budžeta izpildītāji atsevišķus finansēšanas plānu projektus sagatavo, ja:

7.1. apstiprināta apropriācija vairāku programmu un apakšprogrammu izpildei;

7.2. izdevumu segšanai paredzēta ārvalstu finanšu palīdzība vai transferts no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

7.3. apstiprināta apropriācija valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildei, tai skaitā sadalījumā pa projektiem;

7.4. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētā projekta īstenotāja ir valsts budžeta iestāde."

6. Izteikt 9. un 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9. Budžeta programmai "Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana" un budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmām finansēšanas plānus negatavo.

9.1 Finansēšanas plānu projektus un prognozi pa ceturkšņiem izstrādā, ievērojot šādus nosacījumus:

9.1 1. prognozes pa ceturkšņiem ieņēmumu un izdevumu summas veido pozitīvu gada kopsummu;

9.1 2. prognozes pa ceturkšņiem finansēšanas summas veido pozitīvu vai negatīvu gada kopsummu atkarībā no budžeta rādītāja;

9.1 3. budžeta rādītāja "Finansiālā bilance" summa, ko veido finansēšanas plānu projektu ieņēmumu un izdevumu summas gadam un prognozes pa ceturkšņiem summas, ir vienāda ar budžeta rādītāja "Finansēšana" summu ar pretējo zīmi;

9.1 4. ja saņemts finansējums vairāku gadu projektam vai pasākumam, tad kārtējā gadā plāno ieņēmumus atbilstoši faktiski saņemto ieņēmumu apmēram, izdevumus kārtējam gadam un atlikuma izmaiņas (palielinājumu), bet nākamajos gados plāno izdevumus un atlikuma izmaiņas (samazinājumu), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi."

7. Aizstāt 10. punktā vārdus "finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmā" ar vārdiem "e-pakalpojumā ePlāni".

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ministrija pārbauda finansēšanas plānu projektus un ne vēlāk kā astoņas darbdienas pirms saimnieciskā gada sākuma iesniedz tos Valsts kasē ePlānos, norādot finansēšanas plānu projektu skaitu. Iesniedzot ePlānos grozījumus finansēšanas plānos, ministrija norāda finansēšanas plānu projektu skaitu un iesniegšanas pamatojumu. Ja, sākoties saimnieciskajam gadam, gadskārtējais valsts budžeta likums nav stājies spēkā, finansēšanas plānu projektu sagatavošanas termiņu un nosacījumus Valsts kasē nosaka finanšu ministrs."

9. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Valsts kase, pamatojoties uz reģistrētajiem finansēšanas plāniem, piešķir gada summas apmērā:

15.1. dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem;

15.2. asignējumus."

10. Izteikt 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. nepieciešams pārdalīt piešķirtos asignējumus valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp budžeta izpildītājiem, klasifikācijas kodiem vai projektiem;".

11. Svītrot 16.5. apakšpunktu.

12. Svītrot 17. punktu.

13. Svītrot 18. punktā vārdus "bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms nākamā mēneša sākuma".

14. Papildināt 35. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Izdevumus budžeta izpildītāji veic atbilstoši maksājumu laika grafikiem un finansēšanas nepieciešamībai, tai skaitā neveic nepamatotus avansa maksājumus."

15. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no ministrijas papildu informāciju, kas nepieciešama, lai pārbaudītu šajos noteikumos minēto nosacījumu ievērošanu."

16. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja pēc finansēšanas plānu grozījumiem faktiskā izpilde kontā pārsniedz piešķirtos asignējumus, ministrija nedēļas laikā pēc asignējumu piešķiršanas, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms saimnieciskā gada beigām nodrošina faktiskās izpildes atbilstību piešķirtajiem asignējumiem, veicot grozījumus finansēšanas plānā vai veicot klasifikācijas kodu labojumus vai darījumu pārgrāmatošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu."

17. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā saskaņo šādā kārtībā:

39.1. Valsts kase pēc šo noteikumu 50. punktā minēto neizmantoto budžeta asignējumu slēgšanas līdz kārtējā saimnieciskā gada deviņpadsmitajai darbdienai ePārskatos nodrošina kopsavilkuma pārskatu;

39.2. ministrija līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmit otrajai darbdienai ePārskatos saskaņo kopsavilkuma pārskatu."

18. Svītrot 40. punktu.

19. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Operatīvās darbības iestādes operatīvās darbības nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā operatīvās darbības iestādes darbiniekiem operatīvās darbības nodrošināšanai avansā izsniegtos finanšu līdzekļus) un budžeta izpildītāja maksājumu karšu izdevumiem avansā ieskaitītos līdzekļus Valsts kases norēķinu kontā kredītiestādē, kas saimnieciskā gada laikā nav izlietoti (no līdzekļu atlikuma atrēķinot rezervētos līdzekļus, kas no norēķinu konta kredītiestādē ieturēti nākamajā saimnieciskajā gadā), līdz nākamā saimnieciskā gada sestajai darbdienai ieskaita budžeta izpildītāja atvērtajā kontā Valsts kasē."

20. Aizstāt 43. punktā vārdus "gadā bija maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi vai" ar vārdiem "gadā bija maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi, tai skaitā transferts no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, vai".

21. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta kontos iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā transferta no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transferta no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, budžeta izpildītājs līdz kārtējā saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai iesniedz pieteikumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu (4. pielikums) un Valsts kase līdzekļu atlikumu ieskaita:

45.1. kārtējam saimnieciskajam gadam atvērtajos valsts pamatbudžeta kontos, nepārsniedzot reģistrētajos finansēšanas plānos piešķirto asignējumu apmēru, ko plānots segt no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem;

45.2. deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts budžeta izpildītājam attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā. Pēc šo līdzekļu ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs veic līdzekļu pārgrāmatošanu uz valsts pamatbudžeta izdevumu kontu vai iesniedz Valsts kasē pieteikumu par līdzekļu pārgrāmatošanu uz norādīto valsts pamatbudžeta izdevumu kontu (5. pielikums), piemērojot atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu."

22. Papildināt 45.1 punktu aiz vārdiem "citiem pašu ieņēmumiem" ar vārdiem "tai skaitā transferta no valsts budžeta iestāžu ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem".

23. Papildināt 46. punktu aiz vārdiem "budžeta izpildītājs" ar vārdiem "veic līdzekļu pārgrāmatošanu uz valsts pamatbudžeta izdevumu kontu vai".

24. Aizstāt 47. punktā vārdus "normatīvajiem aktiem, tai skaitā drošības nauda" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem vai konkursa nolikumu, tai skaitā drošības nauda, saistību izpildes nodrošinājums".

25. Aizstāt 47.1 punktā vārdus "valsts pamatbudžeta ieņēmumos vai līdz kārtējā saimnieciskā gada sestajai" ar vārdiem "valsts pamatbudžeta ieņēmumos, ja tiesību aktos nav noteikts citādi, vai līdz kārtējā saimnieciskā gada piecpadsmitajai".

26. Aizstāt 49. punktā vārdu "sestajai" ar vārdu "piecpadsmitajai".

27. Papildināt noteikumus ar 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 Grozījumus šo noteikumu 5. un 9. punktā, kā arī šo noteikumu 9.1 punktu attiecībā uz gada summu un prognozes pa ceturkšņiem ievadi uzsāk piemērot, sagatavojot finansēšanas plānu projektus 2019. gadam."

28. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

20__. gada pamatbudžeta finansēšanas plāns Nr. _____

Versija Nr. ____

   
   

Kodi

Iestāde      
Ministrija (centrālā valsts iestāde)      
Programma      
Apakšprogramma      
Funkcija      
Saistību veids      
Projekta, pasākuma nosaukums      
Resursu avots      
Konta numurs      
Konta valūta      
       
     

(euro)

Finansēšanas plāna rādītāja kods

Finansēšanas plāna rādītāja nosaukums

Gada summa (iepriekšējā versijā)

Izmaiņas

Gada summa (ar izmaiņām)

Sākotnējā prognoze pa ceturkšņiem

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IV ceturksnis

P0 Resursi izdevumu segšanai              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
                 
B000 Izdevumi - kopā              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
                 
P1M Finansiālā bilance              
F00000000 Finansēšana              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
                 

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

20__. gada speciālā budžeta finansēšanas plāns Nr. _____

Versija Nr. ____

   
   

Kodi

Iestāde      
Ministrija (centrālā valsts iestāde)      
Programma      
Apakšprogramma      
Funkcija      
Saistību veids      
Projekta, pasākuma nosaukums      
Resursu avots      
Konta numurs      
Konta valūta      
       
     

(euro)

Finansēšanas plāna rādītāja kods

Finansēšanas plāna rādītāja nosaukums

Gada summa (iepriekšējā versijā)

Izmaiņas

Gada summa (ar izmaiņām)

Sākotnējā prognoze pa ceturkšņiem

I ceturksnis

II ceturksnis

III ceturksnis

IV ceturksnis

A000 Ieņēmumi kopā              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
                 
B000 Izdevumi - kopā              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
                 
P1M Finansiālā bilance              
F00000000 Finansēšana              
  * kodus norāda atbilstoši saimnieciskā gada likuma par valsts budžetu struktūrai              
               

"

29. Izteikt 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

Valsts kasei

Pieteikums
par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām
pārgrāmatošanu

20__. gada ____________

Nr. ______________

Informācija par klientu

Nosaukums ________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. ________________________

Informācija par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu

1. Pārgrāmatot kā atlikumu uz šā gada sākumu:

ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem vai transferta atlikumu - ar finansēšanas klasifikācijas kodu F210100101
ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības vai transferta atlikumu - ar finansēšanas klasifikācijas kodu F210100102
   

No konta

Uz kontu

Summa (euro)

     

2. Slēgt kā neizmantotos asignējumus, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem vai dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā:

Kontā

Summa (euro)

 
     

3. Pārgrāmatot kā iepriekšējā saimnieciskā gada 31. decembra darījumu atbilstoši norādītajam resursu avotam un klasifikācijas kodam:

transferta atlikumu
ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atlikumu
ieņēmumu no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem atlikumu
saņemto vai ieturēto līgumsodu vai procentu maksājumus par saistību neizpildi
cits (norādīt pamatojumu) ___________________________________________________________________
   

No konta

Klasifikācijas kods

Uz kontu

Klasifikācijas kods

Summa (euro)

         
         
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

           
Pieteikuma sagatavotājs     Tālrunis     E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

           

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra
noteikumiem Nr. 1220

Valsts kasei

Pieteikums par līdzekļu pārgrāmatošanu

20__. gada ____________

Nr. ______________

Informācija par klientu

Nosaukums ________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. ________________________

Informācija par līdzekļu pārgrāmatošanu no deponēto līdzekļu konta

Pārgrāmatot:

programmas vai apakšprogrammas līdzekļu atlikumu
valsts budžetā neplānotos līdzekļus, kas uzskaitīti deponēto līdzekļu kontā līdz to ieplānošanai budžetā
   

No konta

Klasifikācijas kods

Uz kontu

Klasifikācijas kods

Summa (konta valūtā)

         
         
Pamatojums  
 

(norāda Finanšu ministrijas rīkojuma numuru un datumu vai citu pamatojumu)

   
Iestādes vadītājs/pilnvarotā persona          
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

           
Pieteikuma sagatavotājs     Tālrunis     E-pasts  
 

(vārds, uzvārds)

           

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 789Pieņemts: 11.12.2018.Stājas spēkā: 15.12.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 14.12.2018. OP numurs: 2018/246.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303656
15.12.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"