Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216., 259. nr.; 2018, 53., 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumos, vārdus "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā) un vārdus "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesa" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 24. panta pirmās daļas trešo teikumu.

3. Papildināt 73.1 pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Par apzināti nepatiesa pieteikuma, prasības pieteikuma vai sūdzības, izņemot blakus sūdzības, apelācijas vai kasācijas sūdzības, iesniegšanu nolūkā sasniegt prettiesisku mērķi vai kavēt tiesību vai likumisko interešu aizsardzību tiesa var uzlikt pusei naudas sodu līdz 1200 euro.

(4) Tiesa šā panta trešajā daļā minēto naudas sodu uzliek ar nolēmumu, ar kuru lieta izspriesta pēc būtības vai ar kuru pieteikums, prasība vai sūdzība atstāta bez izskatīšanas, vai tiesvedība izbeigta. Persona, kurai uzlikts naudas sods, iebildumus par naudas soda uzlikšanu var izteikt, iesniedzot apelācijas sūdzību, kasācijas sūdzību vai blakus sūdzību, ja nolēmums ir pārsūdzams augstākā tiesu instancē. Naudas soda uzlikšana nav pārsūdzama atsevišķi no nolēmuma, ar kuru tas uzlikts, pārsūdzēšanas."

4. Aizstāt 131. panta pirmajā daļā vārdu "septiņu" ar vārdu "desmit".

5. Izslēgt 194. panta pirmās daļas 4. punktu.

6. Izslēgt 229. panta trešajā daļā vārdus "apspriežu istabā".

7. 250.25 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "Ja tiesa neizskata" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja tiesa neizskata lietu, par kuru strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, tiesas sēdē saskaņā ar šā likuma 250.26 pantu lietu izskata rakstveida procesā, laikus paziņojot pusēm par datumu, kad tiesas kancelejā varēs saņemt sprieduma norakstu, kā arī informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.";

papildināt 2.1 daļas pirmo teikumu pēc vārda "Tiesa" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā";

papildināt 2.2 daļu pēc vārdiem "Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā".

8. 250.26 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "Nozīmējot" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras";

papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Tiesas sēdē" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārda "Tiesa" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā";

papildināt piektās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā";

papildināt sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Ja ir saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā".

9. 250.27 pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "Saīsinātais spriedums" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietā";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesas spriedums lietā, par kuru strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, stājas spēkā šā likuma 203. pantā noteiktajā kārtībā."

10. 297. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "izņemot šā likuma 327. panta otrajā daļā minētās tiesības";

izslēgt otro daļu.

11. Aizstāt 363.14 panta sestajā un septītajā daļā skaitli "1346/2000" ar skaitli "2015/848".

12. Izteikt 363.15 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ne vēlāk kā triju dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas lēmums par izsoles akta apstiprināšanu, administrators šā likuma 611. panta otrās daļas 4. punktā minēto valsts un kancelejas nodevu iemaksā valsts budžetā un paziņo par to ieguvējam un rajona (pilsētas) tiesai. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa lēmumu, ar kuru apmierināts administratora pieteikums par izsoles akta apstiprināšanu un pārdotā nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, triju dienu laikā no dienas, kad tas stājies spēkā, nosūta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai."

13. Papildināt 403. panta pirmo daļu ar vārdiem "vai juridiskās adreses".

14. Izslēgt 443. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša".

15. Aizstāt 449. panta trešajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu" ar vārdiem "lēmumu zemesgrāmatu lietās".

16. Papildināt 607. panta ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Pēdējam pārsolītajam solītājam viņa iemaksāto nodrošinājumu atdod divu darbdienu laikā pēc tam, kad nosolītājs samaksājis pilnu nosolīto summu. Ja nekustamo īpašumu pēc nenotikušas izsoles patur sev pēdējais pārsolītais solītājs, viņa iemaksāto nodrošinājumu ieskaita pirkuma maksā."

17. Izteikt 616. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja otrā izsole nav notikusi šā likuma 614. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā paredzētā iemesla dēļ un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama. Ja otrā izsole nav notikusi šā likuma 614. panta pirmās daļas 3. punktā paredzētā iemesla dēļ un pēdējais pārsolītais solītājs nav šā likuma 615. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu sev vai ja otrā izsole atzīta par nenotikušu šā likuma 614. panta pirmās daļas 4. punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu otro izsoli."

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 73. punktā skaitli un vārdu "2018. gada" ar skaitli un vārdu "2020. gada";

uzskatīt 142., 143., 142., 143., 144., 145. un 146. punktu attiecīgi par 142., 143., 144., 145., 146., 147. un 148. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 149., 150. un 151. punktu šādā redakcijā:

"149. Līdz dienai, kad Civilprocesa likumā stājas spēkā grozījumi, kas paredz pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu iesniegt tikai elektroniski, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izskata pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu:

1) naudas maksājumu saistībās, kustamās mantas atdošanas saistībās vai saistībās pēc līgumiem, kas nodrošinātas ar komercķīlu, ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

2) pēc nekustamā īpašuma ieķīlājuma aktiem un pēc saistībām atstāt vai atdot nomāto vai īrēto nekustamo īpašumu, ja nekustamais īpašums atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

150. Līdz dienai, kad Civilprocesa likumā stājas spēkā grozījumi, kas paredz pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā iesniegt tikai elektroniski, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izskata pieteikumus, ja parādnieka deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - dzīvesvieta vai juridiskā adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

151. Grozījumi par vārdu "zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) un vārdu "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu visā likumā, 24. panta pirmās daļas trešā teikuma izslēgšanu, 363.15 panta ceturtās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 403. panta pirmās daļas papildināšana, vārdu "un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša" izslēgšana 443. panta pirmās daļas 1. punktā, vārdu "zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu" aizstāšana 449. panta trešajā daļā stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.10.2018.Stājas spēkā: 28.11.2018.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP numurs: 2018/225.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
302978
28.11.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"