Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt 2. punkta "e" apakšpunktu pēc vārdiem "ar speciālo dienesta pakāpi" ar vārdiem "valsts drošības iestādes amatpersona";

izteikt 2. punkta "p" apakšpunktu šādā redakcijā:

"p) persona, kura vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru, izņemot individuālo komersantu,";

papildināt 2. punktu ar "t" apakšpunktu šādā redakcijā:

"t) zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar savu zemnieku (zvejnieku) saimniecību;";

izteikt 3. punkta "l" apakšpunktu šādā redakcijā:

"l) individuālais komersants, tai skaitā individuālais komersants, kurš vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru;".

2. Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārdiem "kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais" ar vārdiem "Latvijas Republikas pārstāvja Eirojustā (turpmāk - Eirojusta pārstāvis) laulātais, kurš uzturas attiecīgajā ārvalstī".

3.  6. pantā:

papildināt ceturto daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) personas, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja laulātais.";

papildināt piekto daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) personas, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja laulātais."

4. 14. pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs no 2019. gada 1. janvāra tiek aprēķināts un noteikts trim gadiem, ņemot vērā iepriekšējā perioda iemaksu objekta maksimālo apmēru, nākamajiem trim kalendāra gadiem Finanšu ministrijas prognozētās tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās bruto darba samaksas vidējo pieaugumu vai samazinājumu un iepriekšējā aprēķina perioda faktisko tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējās bruto darba samaksas vidējo pieaugumu vai samazinājumu. Obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs gadā ir 62 800 euro. Obligāto iemaksu objekta maksimālā apmēra noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu objekta minimālo apmēru un maksimālā apmēra noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt 12.2 daļā vārdus "likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" ar vārdiem "likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"";

aizstāt divdesmitajā daļā vārdus "sportistam, obligāto iemaksu" ar vārdiem "sportistam obligāto iemaksu";

papildināt divdesmito daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Obligāto iemaksu objektu nosaka proporcionāli periodam, kurā profesionālam sportistam ir darba ņēmēja statuss, kā arī nepiemēro par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās profesionāls sportists atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kurās viņam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās viņš atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts profesionālam sportistam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, vai par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa "B"."

5. Aizstāt 17. pantā vārdus "Valsts kase ieskaita katrā speciālajā budžetā atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam šā speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaram" ar vārdiem un skaitli "iemaksā vienotajā nodokļu kontā un to attiecināšanu starp budžetiem un ieskaitīšanu speciālajos budžetos nodrošina atbilstoši šā likuma 22. pantam".

6.  19. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitļus un vārdus "9., 11. un 12. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "9., 11., 12. un 13. punktā";

aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitļus un vārdus "7. un 8. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "7., 8. un 9. punktā";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem pensiju apdrošināšanai netiek veiktas par pārskata mēnešiem, par kuriem tiek veiktas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar šā likuma V1 nodaļu."

7.  20.1 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "precizēt triju gadu laikā" ar vārdiem "pēc likumā noteiktā mēneša ziņojuma iesniegšanas termiņa";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "atbilstoši Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumam" ar vārdiem "un Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumam".

8. Izteikt 20.2 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darba devējs iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju, ar kuru ir izbeigtas darba attiecības un kuram sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam pēc tam, kad gūts ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas."

9.  21. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Darba devējs iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "speciālā budžeta kontā" ar vārdiem "vienotajā nodokļu kontā";

aizstāt trešajā daļā skaitli "15." ar skaitli "23.";

aizstāt 3.1 daļā skaitli "15." ar skaitli "23.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli "15." ar skaitli "23.";

izslēgt desmitajā daļā vārdu "vieglo";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Darba devējam ir pienākums mēneša laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes lēmums par darba samaksas piedziņu, veikt obligātās iemaksas par darba ņēmēju."

10. Izteikt 22. pantu šādā redakcijā:

"22. pants. Obligātās iemaksas ieskaitīšana speciālo budžetu kontos

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru darbdienu, pamatojoties uz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto obligāto iemaksu ieņēmumu sadalījumu, veic vienotajā nodokļu kontā saņemto un uz obligātajām iemaksām novirzīto obligāto iemaksu ieņēmumu attiecināšanu uz speciālajiem budžetiem un valsts pamatbudžetu.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā veiktās attiecināšanas Valsts ieņēmumu dienests uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumiem attiecināmo daļu katru darbdienu ieskaita valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā.

(3) Valsts kase katru darbdienu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā pieejamos līdzekļus ieskaita sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kontos atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sociālās apdrošināšanas ieņēmumu īpatsvaram.

(4) Ja, plānojot gadskārtējo valsts budžetu, kādā no speciālajiem budžetiem ieņēmumi un iepriekšējo gadu līdzekļu atlikums nesedz gadskārtējā budžeta izdevumus, bet citā speciālajā budžetā ir līdzekļu atlikums, tad, aprēķinot katra speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvaru, tajā iekļauj finansējumu budžeta izdevumu segšanai."

11.  23. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam" ar vārdiem un skaitli "pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam";

aizstāt 1.5 daļā vārdus "obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam" ar vārdiem un skaitli "pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam";

aizstāt otrajā daļā vārdus "obligāto iemaksu veikšanai noteiktajam termiņam" ar vārdiem un skaitli "ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam";

aizstāt 2.1 daļā skaitli "15." ar skaitli "17.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Darba devējam ir pienākums mēneša laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes lēmums par atlīdzības par darba piespiedu kavējumu piedziņu vai par laikus neizmaksātiem darba ienākumiem, iesniegt šā panta pirmajā daļā minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Ja darba devējs nav iesniedzis minēto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un iesniegto tiesas spriedumu vai iestādes lēmumu, precizē darba devēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām, sadalot obligāto iemaksu objektu un obligātās iemaksas proporcionāli par visu periodu, ja sadalījums neizriet no tiesas sprieduma vai iestādes lēmuma."

12. Izteikt 23.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs obligātās iemaksas veic vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam."

13. Izteikt 23.2 panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru, - reizi ceturksnī veic obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai. Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātais veic, sākot ar to taksācijas gada mēnesi, kurā ienākumi no gada sākuma sasniedz 50 euro, bet obligātās iemaksas neveic no ienākuma, kas no gada sākuma nepārsniedz 50 euro."

14. Aizstāt 23.3 panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "23.2 panta 2. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "23.2 panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu".

15. Papildināt 24. panta trešo daļu pēc vārdiem "nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"" ar vārdiem "un Valsts drošības dienesta amatpersonu izdienas pensijas, kas piešķirtas saskaņā ar Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumu".

16. Papildināt likumu ar 24.2 un 24.3 pantu šādā redakcijā:

"24.2 pants. Piekļuves punkts informācijas elektroniskai saņemšanai un nosūtīšanai citām dalībvalstīm

(1) Aģentūra Latvijas Republikā nodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.  gada 16. septembra regulas (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) 4. pantā minētā piekļuves punkta darbību informācijas elektroniskai apmaiņai ar citām dalībvalstīm sociālā nodrošinājuma jomās, kas minētas regulas Nr. 883/2004 3. pantā. Piekļuves punkts ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Aģentūra.

(2) Piekļuves punktā saņemtā informācija, kas attiecas uz Aģentūras funkciju izpildi, tiek apstrādāta SAIS.

(3)  Piekļuves punktā saņemtā informācija, kas attiecas uz Nacionālā veselības dienesta funkciju izpildi, tiek automatizēti pārsūtīta Nacionālajam veselības dienestam, kur to apstrādā normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību noteiktajā kārtībā.

(4) Aģentūra un Nacionālais veselības dienests izmanto piekļuves punktu, lai nosūtītu citām dalībvalstīm iestādes rīcībā esošo informāciju sociālā nodrošinājuma jomā atbilstoši iestādes kompetencei.

24.3 pants. Informācijas apmaiņa sociālās drošības līgumu ietvaros

Aģentūra nosūta un saņem no valstīm, ar kurām noslēgti līgumi sociālās drošības jomā, informāciju, kas attiecas uz Aģentūras funkciju izpildi. Saņemto informāciju Aģentūra apstrādā SAIS."

17. Pārejas noteikumos:

aizstāt 49. punktā vārdus un skaitli "katru gadu līdz 1. oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 1. oktobrim un pēc tam ik pēc trim gadiem līdz 1. oktobrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 67., 68., 69. un 70. punktu šādā redakcijā:

"67. Ģenerālprokuratūra līdz 2019. gada 1. janvārim iesniedz Aģentūrai informāciju par šā likuma 6. panta ceturtās daļas 13. punktā un piektās daļas 9. punktā minētajām personām, par kurām nav veiktas obligātās iemaksas kā par Eirojusta pārstāvja laulāto, attiecībā uz šīs personas uzturēšanās periodu ārvalstī (bet ne agrāk kā no 2004. gada 1. maija), norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu, kad persona izbraukusi uz attiecīgo ārvalsti kā Eirojusta pārstāvja laulātais, kā arī datumu, kad persona atgriezusies no attiecīgās ārvalsts.

68. Grozījumi šā likuma 17. pantā, 20.2 panta ceturtajā daļā, 21. panta pirmajā, otrajā, trešajā, 3.1 un ceturtajā daļā, 22. pantā un 23.1 panta otrajā daļā par iemaksu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā un grozījumi šā likuma 23. panta pirmajā, 1.5, otrajā un 2.1 daļā par darbību veikšanu konkrētos datumos stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

69. Grozījumi šā likuma 14. panta piektajā un sestajā daļā par obligāto iemaksu un brīvprātīgo apdrošināšanas iemaksu objektu maksimālo apmēru trim gadiem, grozījums par šā likuma 14. panta divdesmitās daļas papildināšanu ar otro teikumu un 24.2 un 24.3 pants stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

70. Līdz 2019. gada 1. martam darba devējam ir tiesības precizēt darba ņēmēju - profesionālu sportistu - obligāto iemaksu objektu un obligātās iemaksas, ja laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim profesionāls sportists ir atradies bērna kopšanas atvaļinājumā, viņam (bērna tēvam) bija piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, viņš atradies atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts profesionālam sportistam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu bija nodots aprūpējamais bērns, vai par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām bija izsniegta darbnespējas lapa "B"."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 25. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.10.2018.Stājas spēkā: 28.11.2018.Tēma: Apdrošināšana; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 14.11.2018. OP numurs: 2018/225.25
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302977
28.11.2018
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"