Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Ventspilī 2018. gada 12. oktobrī (prot. Nr. 18; 10. §)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" ("Latvijas Vēstnesis" 2012, Nr. 44; 2012, Nr. 89; 2012, Nr. 172; 2013, Nr. 224; 2013, Nr. 247; 2014, Nr. 94; 2014, Nr. 191; 2015, Nr. 28; 2015, Nr. 124; 2015, Nr. 213; 2016, Nr. 19; 2016. Nr. 216; 2016, Nr. 252; 2017, Nr. 25; 2017, Nr. 158; 2017, Nr.228; 2018, Nr.23) (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu."

2. Aizstāt Noteikumu 32.1. apakšpunktā skaitli "238,75" ar skaitli "256,00".

3. Aizstāt Noteikumu 45.2., 55.2., 70.12., 71.2., 129.2., 138.1., 170.1., 170.3. apakšpunktā skaitli "278,47" ar skaitli "299,00".

4. Aizstāt Noteikumu 146.1., 184.6. apakšpunktā un 164., 179. punktā skaitli "315,14" ar skaitli "338,00".

5. Izteikt Noteikumu 194.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"194.1. ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna vecumā no 0 līdz 6 gadu vecumam uzturēšanai - 220,00 euro apmērā;"

6. Papildināt Noteikumu 194.punktu ar 194.1.¹ apakšpunktu šādā redakcijā:

"194.1.¹ ikmēneša pabalstu audžuģimenē ievietotā bērna vecumā no 7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, uzturēšanai - Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2018. gada 12. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā" (apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 13.01.2012. lēmumu Nr. 4) (turpmāk - Saistošie noteikumi) ir noteikta kārtība maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai.

Attiecībā uz pensionāriem un personām ar invaliditāti Saistošajos noteikumos noteikti trīs dažādi ienākumu līmeņi:

1. ienākumu līmenis 238,75, euro mēnesī (turpmāk - 1. ienākumu līmenis):

ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, vai bāreņi, vai bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, maznodrošinātā statusu piešķir, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 238,75 euro mēnesī;

2. ienākumu līmenis 278,47 euro mēnesī (turpmāk - 2. ienākumu līmenis):

2.1. atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku, ja viņu ienākumu līmenis uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 278,47 euro mēnesī, ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu (siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai, kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai, īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos) un pabalstu aprūpei mājās;

2.2. ģimenēm, kurās visas pilngadīgās personas ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 278,47 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu pacientu iemaksu daļējai kompensēšanai;

2.3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām personām ar III grupas invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 278,47 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

3. ienākumu līmenis 315,14 euro mēnesī (turpmāk - 3. ienākumu līmenis):

3.1. pensionāriem un personām ar invaliditāti, ja ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 315,14 euro mēnesī, ir tiesības saņemt pabalstu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai;

3.2. personām, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu un kuru pensijas apmērs nepārsniedz 315,14 euro mēnesī ir tiesības saņemt ikmēneša pabalstu;

3.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 315,14 euro mēnesī ir tiesības saņemt vienu reizi gadā pabalstu medikamentu un medicīnas ierīču iegādes izdevumu daļējai kompensēšanai, pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē - martā/aprīlī un gada otrajā pusē - decembrī.

No 01.10.2018. tiek indeksētas (palielinātas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, ja tas nepārsniedz 382 euro. Savukārt pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 euro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas - 382 euro. Palielinājums ir atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Politiski represētām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiek indeksēts viss pensijas apmērs. Pensiju un atlīdzību indeksāciju paredz likuma "Par valsts pensijām" 26. pants.

No 01.10.2018. invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un apdrošināšanas atlīdzībām tiek piemērots indekss 1,0590.

Vecuma pensiju indeksācijā tiek piemēroti 3 dažādi indeksi, kas atkarīgi no personas uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiek piemērots. Šādus nosacījumus paredz grozījumi likumā "Par valsts pensijām" 26.pantā, kas stājās spēkā no 01.01.2018.

Ja personas apdrošināšanas stāžs ir:

1) līdz 29 gadiem - piemēro indeksu 1,0590;

2) no 30 līdz 39 gadiem - piemēro indeksu 1,0655;

3) 40 un vairāk gadu - piemēro indeksu 1,0720.

Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami tādēļ, ka ir jāpalielina ienākumu līmeņi maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, jo tos nepalielinot, daļa no līdzšinējiem pabalstu saņēmējiem zaudētu iespēju saņemt pašvaldības sociālo palīdzību. Ja Saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu līmenis tiek saglabāts esošajā apmērā, tiesības saņemt pašvaldības sociālos pabalstus zaudētu vairāk kā 500 personas, kuras pašlaik tos saņem, no tām: ~200 personas, kurām pašlaik ir spēkā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss; ~20 personas, kuras saņem dzīvokļa pabalstus; ~10 personas, kuras saņem pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos; ~100 personas, kuras saņem pabalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti medikamentu un medicīnas ierīču iegādei un ~200 personas, kuras saņem pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai gada pirmajā pusē - martā/aprīlī un gada otrajā pusē - decembrī.

Pensiju indeksācijas rezultātā iepriekš minētie pensionāri un personas ar invaliditāti zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un sekojoši arī dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu ievērojamos izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija, ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, īres maksa), kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets 2018. gada 26. jūnijā pieņēmis noteikumus Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi", kuri stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā un aizstāj iepriekš spēkā esošos 2006. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi", Saistošajos noteikumos jāgroza 194.1. apakšpunkts un tie jāpapildina ar 194.¹ apakšpunktu, jo ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 354 noteikts, ka pabalsts bērna uzturam ir ne mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru atbilstoši bērna vecumam. Pabalsts bērna uzturam 2018. gadā noteikts bērniem līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 215 euro apmērā mēnesī un bērniem vecumā no 7 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 euro apmērā mēnesī. Pamatojoties uz iepriekšminēto, Saistošajos noteikumos jāveic atbilstoši grozījumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir palielināt pašlaik spēkā esošos ienākumu un pensiju līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai, lai nepasliktinātu šo sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo situāciju.

Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz noteikt sekojošus ienākumu līmeņus pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai:

• 1. ienākumu līmenis - 256,00 euro mēnesī;

• 2. ienākumu līmenis - 299,00 euro mēnesī;

• 3. ienākumu līmenis - 338,00 euro mēnesī.

Grozījumi attiecībā uz pabalstiem audžuģimenē Saistošajos noteikumos precizē pabalsta bērna uzturam audžuģimenē apmēru.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Paredzams, ka palielinot ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa un sociālo pabalstu saņemšanai, kopējais pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits varētu palielināties par ~50 personām. Prognozējams, ka sociālo pabalstu izmaksai šīm personām gadā papildu varētu būt nepieciešami ~10 000 euro.

Grozījumi attiecībā uz pabalstiem audžuģimenē nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties pašvaldības iestādē "Ventspils pilsētas Sociālais dienests", kas nodrošinās Saistošo noteikumu grozījumu izpildi.

Saistošo noteikumu grozījumu izpilde neietekmēs pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" funkcijas un uzdevumus.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Sociālo lietu komisijā (01.10.2018.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošo noteikumu grozījumi izskatīti arī Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā (04.10.2018.), Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (27.09.2018.) un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā (05.10.2018.). Saistošo noteikumu grozījumu projekts un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils pilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, kā arī pieejams Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36 un Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, kā arī Sociālā dienesta filiālē, Talsu ielā 39.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 12.10.2018.Stājas spēkā: 14.11.2018.Zaudē spēku: 24.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 13.11.2018. OP numurs: 2018/224.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
302946
14.11.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)