Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 673

Rīgā 2018. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 119., 188. nr.; 2018, 68. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.1. apakšpunktā vārdus "kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās" ar vārdiem "ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība)".

2. Aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli "12 165 554" ar skaitli "2 644 848 ".

3. Aizstāt 7. punktā skaitli "29" ar skaitli "24".

4. Papildināt 12.2. apakšpunktu aiz skaitļa "18.1.5." ar skaitli "18.1.10.".

5. Izteikt 13.1. un 13.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu un akreditētu profesionālās tālākizglītības programmu vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs, kas sadarbības līgumu par profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanu prioritāri slēdz ar profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss;

13.2. šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu profesionālās pilnveides izglītības programmu vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs, kas sadarbības līgumu par profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu prioritāri slēdz ar profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss;".

6. Papildināt noteikumus ar 13.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3.1 šo noteikumu 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno licencētu un akreditētu modulārās profesionālās izglītības programmu profesionālajā tālākizglītībā vai akreditēta izglītības iestāde ir saņēmusi licenci modulārās profesionālās izglītības programmas īstenošanai, ko konstatē finansējuma saņēmējs;".

7. Aizstāt 13.4. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.4." ar skaitļiem un vārdu "18.1.4. un 18.1.10.".

8. Izteikt 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā:

13.5.1. valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu dibināta profesionālās izglītības iestāde un koledža īsteno licencētu profesionālās izglītības programmu, un minētajai izglītības iestādei un koledžai ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums attiecīgās profesionālās izglītības programmas īstenošanai;

13.5.2. ir saņemts izglītības iestādes dibinātāja un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes saskaņojums par profesionālās izglītības programmas īstenošanu projekta ietvaros;".

9. Svītrot 13.6. apakšpunktu.

10. Papildināt noteikumus ar 13.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.7. izglītības iestāde, kas īsteno šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības, pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpusi projekta īstenošanas nosacījumus. Projekta īstenošanas nosacījumu pārkāpums uzskatāms par būtisku, ja:

13.7.1. netiek ievērota norēķinu kārtība, kas noteikta sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu;

13.7.2. netiek ievērotas izglītības programmu īstenošanu regulējošajos normatīvajos aktos un sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu noteiktās prasības (atbilstošas materiālās bāzes esība, drošu un veselībai nekaitīgu mācību apstākļu nodrošināšana), un tas apdraud mācību procesa norisi;

13.7.3. netiek ievērota sadarbības līgumā par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu noteiktā kārtība, kādā nodarbinātās personas ieskaitāmas izglītojamo skaitā un atskaitāmas no tā;

13.7.4 izglītības iestāde noteikusi nodarbinātajai personai jebkāda veida papildu maksu par dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās vai noteikusi citas finansiāla rakstura saistības, kas nav atrunātas starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri noslēgtajā sadarbības līgumā;

13.7.5. finansējuma saņēmējam apzināti sniegta nepatiesa informācija vai sadarbība noslēgta uz nepatiesas informācijas pamata;

13.7.6. veicot pārbaudi izglītības iestādē, atkārtoti ir konstatēti šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4. un 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas nosacījumu pārkāpumi vai, veicot atkārtotu pārbaudi izglītības iestādē, ir konstatēts, ka iepriekš konstatētie pārkāpumi nav novērsti."

11. Izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.1 apakšpunktā minētās izglītības iestādes veic profesionālās tālākizglītības programmas akreditāciju, modulārās profesionālās izglītības programmas akreditāciju profesionālajā tālākizglītībā vai izglītības iestādes akreditāciju profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai līdz brīdim, kad nodarbinātais ir pabeidzis izglītības programmu, kura tiek īstenota šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros."

12. Izteikt 18.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.2. atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, tai skaitā modulāro profesionālās izglītības programmu apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;".

13. Aizstāt 18.1.7. apakšpunkta ievaddaļā vārdu un skaitli "un 18.1.4." ar skaitļiem un vārdu "18.1.4. un 18.1.10.".

14. Papildināt noteikumus ar 18.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.10. atbalsts modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei profesionālajā tālākizglītībā, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību;".

15. Izteikt 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7. profesionālās tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programmas un modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas profesionālajā tālākizglītībā apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;".

16. Aizstāt 22.3. apakšpunkta ievaddaļā vārdu un skaitli "un 18.1.4." ar skaitļiem un vārdu "18.1.4. un 18.1.10.".

17. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Specifiskā atbalsta mērķa grupa šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta atkārtoti tikai tad, ja tā nav pabeigusi dalību mācību pasākumā. Ja mērķa grupas dalībnieks ir pārtraucis dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties mācību pasākumā ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās."

18. Aizstāt 31.2. apakšpunktā vārdus "profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves izmaksas" ar vārdiem "profesionālās tālākizglītības programmas, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, profesionālās pilnveides izglītības programmas un modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas profesionālajā tālākizglītībā apguves izmaksas".

19. Papildināt 31.3. apakšpunktu aiz skaitļa "18.1.6." ar skaitli "18.1.10.".

20. Aizstāt 31.8. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.4." ar skaitļiem un vārdu "18.1.4. un 18.1.10.".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 673Pieņemts: 05.11.2018.Stājas spēkā: 08.11.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 07.11.2018. OP numurs: 2018/220.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
302807
08.11.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)