Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.563

Rīgā 1999.gada 30.septembrī

Par Metodiskajiem norādījumiem VAD aizpildīšanai

1. Lai nodrošinātu Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 30.punkta izpildi, apstiprinu "Metodiskos norādījumus VAD aizpildīšanai".

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

4. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar VID 23.07.1996. rīkojumu Nr.243 apstiprinātais "Nolikums par preču un citu priekšmetu deklarēšanu" un "Instrukcija par muitas kravas deklarācijas (vienotā administratīvā dokumenta) aizpildīšanu", kā arī šī rīkojuma papildinājumi, kas attiecas uz VAD ciparu aiļu aizpildīšanu un ir apstiprināti līdz 23.06.1999.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

Metodiskie norādījumi VAD aizpildīšanai

I. Vispārīgās prasības

Veidlapu izmantošana

1. Veidlapas un papildveidlapas, kas atbilst Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 1. 4. pielikumā sniegtajiem paraugiem, lieto, lai pieteiktu preces konkrētai muitas procedūrai.

2. Šim nolūkam VAD no tiem formulāriem, kas vajadzīgi, lai nokārtotu muitas formalitātes, piesakot preces vienai vai vairākām secīgām muitas procedūrām. Vispārējā gadījumā formulārus ņem no astoņu formulāru komplekta, kura:

1.formulārs paliek muitas iestādē, kurā noformēta izvešanas procedūra vai uzsākta tranzīta procedūra;

2.formulāru izmanto statistikai valstī, no kuras preces tiek izvestas vai nosūtītas;

3.formulāru atdod preču nosūtītājam vai izvedējam pēc muitas procedūras noformēšanas nosūtītājā muitas iestādē;

4.formulārs paliek saņēmējā muitas iestādē pēc tranzīta procedūras pabeigšanas un tiek nosūtīts VID Galvenajai muitas pārvaldei;

5.formulāru pēc tranzīta procedūras pabeigšanas nosūta atpakaļ nosūtīšanas muitas iestādei;

6.formulārs paliek muitas iestādē, kurā tiek noformēta preču ievešanas procedūra;

7.formulāru tranzīta un preču ievešanas procedūrās izmanto saņēmējas valsts statistikai;

8.formulāru atdod preču saņēmējam pēc muitas procedūras noformēšanas saņēmējā muitas iestādē.

3. Deklarēšanā izmantojamās formulāru kombinācijas, piesakot preces vienai procedūrai:

3.1. preču izvešanai, izvešanai pārstrādei vai atpakaļizvešanai 1., 2. un 3.formulārs. Ja preču izvešanas gadījumā muitas iestāde, kurā tiek kārtotas preču izvešanas formalitātes, sakrīt ar muitas iestādi, caur kuru paredzēts preces izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas, atļauts aizpildīt VAD, izmantojot šādai procedūras noformēšanai paredzētos formulārus;

3.2. tranzīta procedūrai 1., 4., 5. un 7.formulārs;

3.3. muitas procedūrām, preces ievedot 6., 7. un 8.formulārs.

4. Deklarēšanā izmantojamās formulāru kombinācijas, piesakot preces secīgām procedūrām:

4.1. preču izvešanas un tranzīta procedūrām 1., 2., 3., 4., 5. formulārs. Ja preču izvešanas gadījumā muitas iestāde, kurā tiek kārtotas preču izvešanas formalitātes, nesakrīt ar muitas iestādi, caur kuru paredzēts preces izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas, jāaizpilda VAD, izmantojot šādai secīgo procedūru noformēšanai paredzētos formulārus;

4.2. preču tranzīta un ievešanas procedūrām 1., 4., 5., 6., 7., 8. formulārs. Ja preču ievešanas gadījumā muitas iestāde, kurā tiek kārtotas preču ievešanas formalitātes, nesakrīt ar muitas iestādi, caur kuru preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, atļauts aizpildīt VAD, izmantojot šādai secīgo procedūru noformēšanai paredzētos formulārus.

5. Deklarētājiem atļauts izmantot privāti iespiestus formulāru komplektus, kombinējot attiecīgos formulārus, kas paredzēti konkrētajām muitas procedūrām, ar nosacījumu, ka tiem jāatbilst Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 1. 4. pielikumā sniegtajiem paraugiem.

6. Ja deklarāciju aizpilda ar datoru, deklarēšanai izmanto četru formulāru komplektus, kas atbilst Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 2. un 4. pielikumā sniegtajiem paraugiem, kuros katra formulāra lietojums atbilst 8 formulāru komplekta divu formulāru lietojumam: 1/6, 2/7, 3/8 un 4/5.

Šajā gadījumā formulāru lietojuma numurus norāda, nosvītrojot to malā izvietotos ciparus, kas attiecas uz neizmantoto lietojumu.

7. Katru VAD komplektu veido tā, lai tad, kad ailēs ir jāieraksta identiska informācija, ko izmantos arī citās valstīs, preču izvedējs vai principāls to ieraksta 1.formulārā un tā automātiski tiek pārnesta uz visiem lietojamajiem formulāriem, izmantojot formulāru papīra paškopēšanās īpašību. Tomēr, ja kāda iemesla dēļ (piemēram, ja informācijas saturs atšķiras atkarībā no attiecīgās muitas procedūras noformēšanas pakāpes) informāciju nedrīkst nodot citām valstīm, ir jānodrošina, lai šī informācija paškopēšanas ceļā netiktu pārnesta uz attiecīgajiem formulāriem, ko izmantos citās valstīs.

8. Ja, saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 15.4. apakšpunktā noteikto kārtību, muitas deklarācijas tiek aizpildītas uz parasta papīra (neizmantojot iepriekš tipogrāfiski iespiestus formulārus), izmantojot elektroniskos datu apstrādes un pārraides līdzekļus, šīm deklarācijām pēc sava formāta ir jāatbilst visām Muitas likumā, Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumos Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" vai šajos metodiskajos norādījumos izvirzītajām prasībām, izņemot prasības par:

8.1. krāsu, kas izmantota iespiešanai;

8.2. kursīva burtu izmantošanu;

8.3. tranzīta informāciju saturošo aiļu krāsu fona iespiešanu.

VAD sniedzamās ziņas

9. Aizpildāmo aiļu skaits dažādu muitas procedūru gadījumos ir atšķirīgs.

10. Šajos metodiskajos norādījumos turpmāk noteiktie aizpildāmo aiļu saraksti nav attiecināmi uz muitas deklarācijas aizpildīšanu, piemērojot vienkāršoto deklarēšanu.

VAD izmantošanas noteikumi

11. VAD obligāti jāaizpilda ar tehnisku rakstāmierīci (datora printeri vai citu līdzīgu ierīci), ja veidlapu komplekts satur vienu vai vairākus formulārus, kurus paredzēts izmantot ne tikai Latvijas Republikā, bet arī kādā citā valstī. Lai ar rakstāmierīci formulārus varētu tehniski precīzi aizpildīt, tie jāievieto ierīcē tā, lai VAD 2.ailē ievadāmās informācijas pirmā zīme atrastos šīs ailes augšējā kreisajā stūrī.

12. Ja visi VAD formulāri ir paredzēti izmantošanai tikai Latvijas Republikā, tos atļauts aizpildīt, rakstot drukātiem burtiem ar roku, izmantojot pildspalvu, ja to pieļauj attiecīgā muitas iestāde. Tas attiecas arī uz informāciju, kura uzrādāma formulāros, kuri tiks izmantoti tranzīta procedūrām.

13. Formulāros nedrīkst būt dzēsumi un neskaidras vietas. Jebkuri labojumi izdarāmi, tikai nosvītrojot nepareizo informāciju, ierakstot pareizo un apstiprinot tos ar savu parakstu. Labojumus skaidri, salasāmi apstiprina arī muitas iestādes amatpersona. Muitas amatpersona var pieprasīt iesniegt jaunu VAD labotā vietā.

Izdarot labojumus VAD, kas aizpildīts, ievadot datus muitas elektroniskajā datu apstrādes sistēmā, pēc labojumu ievadīšanas un to atkārtotas kontroles atļauts izdrukāt VAD uz balta papīra lapas, atbilstoši Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 15.4. punktam. Šo VAD izdruku pievieno sākotnējiem VAD formulāriem, un tā ir uzskatāma par muitas deklarācijas neatņemamu daļu.

VAD aizpildīšanai atļauts izmantot datortehniku, ja tiek stingri ievērotas Muitas likumā, Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumos Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība", kā arī šajos metodiskajos norādījumos izvirzītās prasības attiecībā uz formulāru paraugu, formātu, lietoto valodu, salasāmību, kā arī prasību, lai tajos nebūtu dzēsumu vai neskaidra teksta.

14. Deklarētājs aizpilda tikai tās VAD ailes, kas apzīmētas ar numuriem. Ar burtiem apzīmētās ailes ir paredzētas administratīvām vajadzībām, un tās aizpilda muitas amatpersonas. Uz formulāriem, kuriem jāpaliek muitas iestādē, ir jābūt deklarētāja paraksta oriģinālam.

15. Muitas iestādē iesniegta preču deklarētāja vai tā pilnvarota pārstāvja parakstīta deklarācija norāda, ka attiecīgā persona, kas deklarē minētās preces kādai noteiktai procedūrai, ir atbildīga par:

15.1. deklarācijā sniegto ziņu pareizību;

15.2. pavaddokumentu autentiskumu;

15.3. visu saistību ievērošanu attiecībā uz konkrētās muitas procedūras piemērošanu deklarētajām precēm.

16. Principāls vai, ja nepieciešams, tā pilnvarots pārstāvis uzņemas atbildību par visas informācijas sniegšanu tranzīta procedūras piemērošanai, ievērojot Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumus Nr.339 "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra – tranzīts", kā tas paredzēts Muitas likumā, Līgumā par Baltijas kopējā tranzīta procedūru, Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumos Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" un šajos metodiskajos norādījumos.

17. Attiecībā uz tranzīta formalitātēm un formalitātēm, kas kārtojamas saņēmējā muitas iestādē, jāievēro, ka katras formalitāšu noformēšanā iesaistītās personas interesēs ir pārbaudīt iepriekšējās deklarācijas saturu. Ja persona konstatē esošo preču un par tām deklarācijā sniegto ziņu savstarpēju neatbilstību, tā par to nekavējoties ziņo muitas iestādei. Šajā gadījumā aizpilda jaunu VAD.

18. Lai nodrošinātu VAD datu apstrādes automatizācijas ar datortehniku, gadījumos, kad ailē uzrādāmās ziņas savstarpēji jāatdala ar atdalītājsimbolu, par šo simbolu jāizmanto "/"(slīpsvītra) vai arī "&". Ja, saskaņā ar šo metodisko norādījumu turpmākajām prasībām, kādas VAD ailes nav jāaizpilda, tās atstāj tukšas.

II. VAD ailēs uzrādāmā informācija

VAD aizpildīšana preču izvešanas procedūrām

19. Noformējot VAD preču izvešanai (eksportam), izvešanai uz laiku, izvešanai pārstrādei, aizpilda šādas ailes:

1.ailes pirmo un otro apakšnodalījumu, 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 14., 16., 17., 17.a, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 31., 32,. 33., 34.a, 35., 37., 38., 39., 40., 41., 44., 46., 47., 48., 49. un 54.aili.

Noformējot formalitātes atpakaļizvešanas procedūrai, pabeidzot muitas procedūru "Ievešana muitas noliktavā", nav jāaizpilda šādas VAD ailes:

6., 9., 11., 18., 20., 22., 23., 24., 28., 39., un 48.aile.

20. Aiļu aizpildīšanas kārtība.

1.aile.

Deklarācija

Ailes pirmajā apakšnodalījumā uzrāda apzīmējumu "EK".

Ailes otrajā apakšnodalījumā saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 5.pielikumā dotajiem kodiem ieraksta deklarācijas veida kodu ("1", "2" vai "3") atbilstoši preču izvešanas procedūrai.

2.aile.

Nosūtītājs/eksportētājs

Ieraksta preču nosūtītāja/eksportētāja pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

3.aile.

Veidlapas

Ailē uzrāda veidlapu un papildveidlapu komplekta kārtas numuru attiecībā pret visu konkrētajā deklarācijā izmantoto veidlapu un papildveidlapu komplektu skaitu. Piemēram, ja ir viena veidlapa un divas papildveidlapas, veidlapā ieraksta "1/3", pirmajā papildveidlapā "2/3" un otrajā papildveidlapā "3/3".

Ja deklarācijā tiek uzrādīta informācija tikai par viena veida precēm, t.i., tiek aizpildīta tikai viena aile "Preces iepakojums un apraksts" (31.aile), aili atļauts neaizpildīt.

5.aile.

Preču skaits

Ailē uzrāda kopējo preču veidu skaitu, ko persona ir deklarējusi visās izmantotajās veidlapās un papildveidlapās. Preču skaitam ir jāatbilst aizpildāmo aiļu "Preču iepakojums un apraksts" (31.ailes) skaitam.

6.aile.

Iepakojumu skaits

Ailē uzrāda kopējo preču vietu (iepakojumu) skaitu, kas veido deklarēto sūtījumu. Beramām kravām, šķidrumiem, elektroenerģijai, kā arī pārvietojot gāzi vai naftu pa cauruļvadiem, ailē uzrāda ciparu "1".

7.aile.

Uzziņas numurs

Vajadzības gadījumā ailē uzrāda konkrētās deklarācijas identificēšanai piešķirtu uzziņas numuru.

8.aile.

Saņēmējs

Ailē ieraksta pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi juridiskajai vai fiziskajai personai, kurai preces tiek piegādātas.

9.aile.

Atbildīgais par finansu jautājumiem

Aili aizpilda tikai tad, ja par attiecīgā darījuma finansiālo jautājumu kārtošanu atbildīgā persona nav tā pati, kas uzrādīta 14. ailē kā deklarētājs. Ailē ieraksta pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi juridiskajai vai fiziskajai personai, kas ir atbildīga par attiecīgā darījuma finansiālo jautājumu kārtošanu. Atļauts uzrādīt arī citus minēto personu precizējošus datus (piemēram, tā bankas konta rekvizītus). Ja minētā persona ir reģistrēta Latvijas Republikā, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

11.aile.

Tirgojošā valsts

Ailē uzrāda šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegto kodu valstij, kuras teritorijā atrodas persona, ar kuru nosūtītājs ir noslēdzis piegādes līgumu.

14.aile.

Deklarētājs/pārstāvis

Ailē ieraksta personas pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma pilnu nosaukumu un adresi. Ja deklarētājs un nosūtītājs/eksportētājs ir viena un tā pati persona, atļauts ierakstīt tekstu "nosūtītājs" vai "eksportētājs". Uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Ja deklarāciju aizpilda muitas brokers, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda VID izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru.

16.aile.

Izcelsmes valsts

Ailē ieraksta preču izcelsmes valsts saīsinātu nosaukumu. Ja deklarācijā ir iekļautas preces ar dažādu izcelsmi, ailē ieraksta vārdu "dažādas". Ja preču izcelsme netiek dokumentāri apliecināta, ailē ieraksta vārdu "nezināma". VAD aizpildīšanā izmantojot datu apstrādes sistēmu ASYCUDA, atļauts šo aili neaizpildīt.

17.aile.

Saņēmēja valsts

Ailē ieraksta tās valsts saīsinātu nosaukumu, kurai preces paredzētas.

17.a ailē uzrāda šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegto kodu valstij, kurai paredzētas preces.

18.aile.

Transportlīdzekļa apraksts un piederība izbraucot

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā preces ir iekrautas pēc izvešanas formalitāšu noformēšanas, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ailes labajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa valstisko piederību (vai arī transportlīdzekļa, kas velk citus, ja tādi ir, piederību), izmantojot kodus, kas sniegti šo metodisko norādījumu 1.pielikumā.

Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, uzrāda vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus un vilcēja valstisko piederību.

Pasta sūtījumiem vai pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda.

Aili atļauts neaizpildīt, ja preces tiek deklarētas atpakaļizvešanas procedūrai, pabeidzot muitas procedūru "ievešana muitas noliktavā".

19.aile.

Konteiners

Pamatojoties uz izvešanas formalitāšu kārtošanas laikā pieejamo informāciju, ailē sniedz ziņas par konteineru izmantošanu, kad preces šķērsos Latvijas Republikas robežu. Ailē uzrāda "0", ja preces netiek transportētas konteinerā, "1" — ja preces tiek transportētas konteinerā.

20.aile.

Piegādes nosacījumi

Izmantojot šo metodisko norādījumu 2.pielikumā sniegtos kodus, ailē sniedz ziņas par darījuma līguma galvenajiem nosacījumiem. Ailes kreisajā iedaļā uzrāda piegādes nosacījumu kodu, labajā iedaļā uzrāda nosaukumu ģeogrāfiskajai vietai, līdz kurai darbojas uzrādītie nosacījumi.

21.aile.

Transportlīdzekļa apraksts robežas šķērsošanas vietā

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā paredzēts preces pārvietot pāri Latvijas Republikas muitas robežai, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ja deklarācijas aizpildīšanas brīdī transportlīdzekļa reģistrācijas numurs vai nosaukums nav zināms, to atļauts neuzrādīt. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, ieraksta vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus.

Ailes labajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa valstisko piederību, izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā dotos kodus.

Pasta sūtījumiem, kā arī pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda.

Izmantojot kombinētos transportlīdzekļus vai vairākus transportlīdzekļus, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kas pārvieto visu sastāvu. Piemēram, ja kravas automobilis atradīsies uz kuģa, aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis, bet vilcēja un piekabes gadījumā aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

22.aile.

Valūta un kopējā summa faktūrā

Izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda valūtu, kādā sastādīts preces vērtību apliecinošais dokuments, un ieraksta tajā uzrādīto visu deklarēto preču kopīgo vērtību šajā valūtā. Ja darījums tiek veikts, izmantojot ārvalstu valūtu, kurai Latvijas Banka nav noteikusi valūtas kursu, uzrāda valūtas kodu XUS, veicot pārrēķinus no izmantotās ārvalstu valūtas USD. Valūtas kursa pārrēķins deklarācijai jāpievieno rakstiski, to apstiprinot ar deklarētāja parakstu un tā atšifrējumu.

23.aile.

Valūtas kurss

Ailē uzrāda Latvijas Bankas noteikto kursu preces vērtību apliecinošajā dokumentā uzrādītajai valūtai attiecībā pret tādu ārvalstu valūtas vienību skaitu, kā to publicējusi Latvijas Banka. Valūtas kursu uzrāda ar četrām zīmēm aiz komata. Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa noapaļošanai jāizmanto šāds algoritms: ja piektais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks, tad ceturtais cipars aiz komata jānoapaļo par vienu vienību uz augšu, ja mazāks par pieci ceturtais cipars aiz komata atstājams nemainīts.

24.aile.

Darījuma raksturs

Izmantojot šo metodisko norādījumu 3.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda ziņas par darījuma raksturu.

25.aile.

Transporta veids uz robežas

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, uzrāda aktīvā transportlīdzekļa, ar kuru paredzēts preces izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas, transporta veidu (uzrāda 21.ailē aprakstītā transportlīdzekļa transporta veida kodu).

26.aile.

Iekšējā transporta veids

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, uzrāda transportlīdzekļa, kurā preces iekrautas, pabeidzot muitas formalitāšu noformēšanu, transporta veidu.

Šo aili neaizpilda, ja preču izvešanas formalitātes tiek noformētas muitas iestādē uz Latvijas Republikas muitas robežas.

28.aile.

Finansu un banku dati

Aili aizpilda, ja ar deklarētajām precēm saistītie muitas maksājumi netiek nokārtoti pirms preču izlaišanas. Ailē uzrāda ziņas par darījuma finansiālo formalitāšu kārtošanā iesaistīto banku (bankas kodu un nosaukumu) un attiecīgo bankas konta numuru. Ja iespējamā muitas parāda segšanas nodrošinājumam tiek izmantots kāds galvojuma veids, uzrāda galvojuma veida kodu atbilstoši šo metodisko norādījumu 10.pielikumam. Ja attiecīgajam kodam tas paredzēts šajā pielikumā, pēc koda uzrāda šim galvojuma veidam papildus sniedzamās ziņas. Atsevišķās ziņas atdala ar atdalītājsimbolu.

29.aile.

Muitas iestāde uz robežas

Saskaņā ar šo metodisko norādījumu 18.pielikumu ailē uzrāda muitas iestādes, caur kuru paredzēts preces izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas, kodu un nosaukumu.

31.aile.

Preču iepakojums un apraksts; marķējums un numerācija, konteinera numurs (i); skaits un veids

Ailē uzrādāmos dažādos ziņu veidus ieraksta atsevišķās rindiņās. Atļauts vienā rindiņā uzrādīt vairāku veidu ziņas. Tādā gadījumā ziņu veidus atdala, izmantojot atdalītājsimbolu.

Ailē ieraksta iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu, veidu un materiālu, neiepakotu preču gadījumā ieraksta deklarēto preču skaitu vai, beramas kravas gadījumā, vārdus "beramā krava". Lai paātrinātu muitas kontroli, ziņas par iepakojuma veidu atļauts uzrādīt, izmantojot šo metodisko norādījumu 11.pielikumu.

Ailē sniedz deklarēto preču aprakstu. Aprakstā ietver ziņas preču identificēšanai. Preču aprakstam jābūt pietiekami precīzam, lai tās varētu klasificēt saskaņā ar 33.ailē ("preces kods") uzrādāmo informāciju. 31.ailē uzrāda arī informāciju par jebkuriem īpašiem noteikumiem attiecībā uz minētajām precēm, ja to paredz normatīvie akti.

Ja 19.ailē ("Konteiners") uzrādīts "1", t.i., tiek izmantots konteiners (i), uzrāda konteineru numurus. Ja tiek izmantoti vairāk nekā 4 konteineri, to numurus uzrāda uz atsevišķas papīra lapas. Konteineru numuru sarakstu ar savu parakstu un tā atšifrējumu apstiprina deklarētājs.

32.aile.

Preces numurs

Ailē ieraksta preces kārtas numuru attiecībā pret kopējo veidlapās un papildveidlapās deklarēto preču skaitu, kā tas aprakstīts 5.ailes aizpildīšanas norādījumos. Ja deklarācija ietver tikai vienu preču veidu, ieraksta skaitli "1".

33.aile.

Preces kods

Uzrāda attiecīgās preces kodu saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 5.pielikumā izvirzītajām prasībām. Ailes pirmajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pirmos astoņus ciparus. Ailes otrajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pēdējo, devīto ciparu un divas nulles. Ailes trešo un ceturto iedaļu atstāj neaizpildītu. Ja deklarētajai precei normatīvajos aktos paredzēts piemērot atšķirīgas akcīzes nodokļa likmes, ailes piektajā iedaļā atļauts uzrādīt papildu kodus, kuri norāda preces īpašības, kuras izmanto akcīzes nodokļa likmes noteikšanai. Papildu kodus lieto saskaņā ar šo metodisko norādījumu 12.pielikumu.

34.aile.

Izcelsmes valsts kods

Izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā dotos kodus, 34.ailes (a) iedaļā uzrāda kodu, kas atbilst 16.ailē uzrādītajai valstij. Ja 16.ailē ir ierakstīts vārds "dažādas", ieraksta attiecīgās preces izcelsmes valsts kodu. Ja izcelsmes valsts netiek dokumentāri apliecināta, uzrāda kodu "XX".

Ailes (b) sadaļu neaizpilda.

35.aile.

Svars bruto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču bruto svaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Bruto svars ir kopējais preču un visa to iesaiņojuma svars, izņemot konteinerus un citas transporta iekārtas.

37.aile.

Procedūra

Izmantojot šo metodisko norādījumu 5.pielikumā sniegtos muitas procedūru kodus un to izmantošanas kārtību, ailes kreisajā iedaļā uzrāda četru ciparu kodu, kurā pirmie divi cipari norāda pieprasīto muitas procedūru, bet otrie divi iepriekšējo muitas procedūru, kurai preces tika pakļautas. Atļauts izmantot tikai četru ciparu kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 13.pielikumu ("Atļautie muitas procedūru kombināciju kodi").

Ja deklarētājs pretendē uz normatīvajos aktos paredzētajiem atbrīvojumiem no muitas maksājumiem vai uz šo maksājumu samazinātu likmju piemērošanu, kā arī ja preces atrodas VID institūciju kontrolē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, deklarācijas noformēšanā lieto procedūru raksturojošus papildkodus. Šajā gadījumā ailes labajā iedaļā atbilstoši šo metodisko norādījumu 14.pielikumam uzrāda trīsciparu papildkodu, kas precizē normu, kurā noteikti minētie muitas maksājumu atvieglojumi.

38.aile.

Svars neto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču tīrsvaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Tīrsvars ir preču svars bez iepakojuma, bet kopā ar iesaiņojumu, kurā tās pārdod mazumtirdzniecībā.

39.aile.

Kvota

Uzrāda kvotas licences numura pēdējos piecus ciparus.

40.aile.

Kopējā deklarācija /Iepriekšējais dokuments

Ailē uzrāda ziņas par dokumentiem, kas attiecas uz muitas procedūru, kura bijusi piemērota pirms preču izvešanas, vai arī uz darbībām pirms preču deklarēšanas. Ja dokumentu skaits pārsniedz vienu, ailē raksta "sk. pielikumu", un deklarācijai pievieno minēto dokumentu sarakstu. Ja iepriekšējais dokuments nav VAD, pirms tā identifikatora uzrāda dokumenta tipa apzīmējumu, piemēram, TIR1234567.

41.aile.

Papildu mērvienība

Aili aizpilda, ja Latvijas kombinētajā nomenklatūrā attiecīgā koda precēm paredzēts izmantot papildu mērvienību. Ieraksta attiecīgo preču daudzumu, kurš izteikts tajā papildu mērvienībā, kura norādīta Latvijas kombinētajā nomenklatūrā ar precizitāti līdz trim zīmēm aiz komata.

44.aile.

Papildu informācija/Iesniegtie dokumenti/Pilnvaras un atļaujas

Ieraksta ziņas, kuras papildus izmanto preces vērtības noteikšanai, kā arī ziņas par VAD pievienotajiem pavaddokumentiem. Pavaddokumentus uzrāda atbilstoši kārtas numuriem, kas doti šo metodisko norādījumu 6.pielikumā Uzrāda ziņas (dokumentu numuru un izsniegšanas datumu) par licencēm deklarēto preču izvešanai, par dokumentiem, kas apliecina to, ka deklarētajām precēm ir piemērojamas muitas maksājumu samazinātas vai nulles likmes. Ja deklarēto preču izvešanai ir vajadzīgi īpaši normatīvajos aktos noteikti dokumenti, atsevišķā rindiņā uzrāda šo dokumentu veidu kodus, atdalot tos ar intervālu (" ") vai atdalītājsimbolu. Ja pavaddokumentu skaits pārsniedz piecus, ailē vispirms uzrāda ziņas par pavaddokumentiem, kas saistīti ar atļaujām tirdzniecības ierobežojumu gadījumos (licences), nodokļu atvieglojumiem un preces vērtības apliecināšanu. Ja VAD aizpildīšanā netiek izmantota datu apstrādes sistēma ASYCUDA, ailē jāuzrāda kravas transporta pavadzīmes numuru un datumu, kā arī preču rēķina (invoice) numuru un datumu, saīsināti uzrādot dokumenta veidu, bet neuzrādot dokumenta kodu.

Ailes apakšnodalījums "PA kods" (Papildinformācijas kods) nav jāaizpilda.

46. aile.

Statistiskā vērtība

Uzrāda preču vērtību uz Latvijas Republikas robežas (t.s. FOB cenu), izteiktu Latvijas Republikas valūtā.

47.aile.

Nodokļu aprēķins

Ailē uzrāda nodokļu veidu, nodokļu aprēķina bāzi, piemērojamo nodokļu likmi, katra maksājamā nodokļa lielumu un izvēlēto maksājuma kārtību, kā arī kopējo nodokļu summu par katru preci. Minētās ziņas secīgi katram nodokļa veidam jāsniedz atsevišķās rindās, katrā rindā uzrādot šādas ziņas:

nodokļa veids (piem., akcīzes nodoklis);

nodokļa aprēķina bāze;

piemērojamā nodokļa likme;

maksājamā nodokļa lielums;

izvēlētā maksājuma kārtība.

Nodokļa veidu uzrāda atbilstoši kodiem, kas sniegti šo metodisko norādījumu 7.pielikumā, bet maksājuma kārtību saskaņā ar 15.pielikumu.

Ja kādā nodokļa aprēķinā tiek izmantotas vairākas nodokļu aprēķina bāzes, tad, ja to atļauj ailes apjoms, ir atļauts katram aprēķinam aizpildīt atsevišķu rindiņu.

Deklarētāja aprēķināto katra veida maksājamā nodokļa lielumu un kopējo maksājumu summu par attiecīgajām precēm norāda tikai informatīviem mērķiem.

48.aile.

Maksājumu termiņa pagarinājums

Uzrāda atlikto maksājumu konta numuru finansiāli atbildīgajai personai, ja šāds konts ir reģistrēts muitas iestādē un persona tajā ir iesniegusi dokumentus, kas apliecina muitas maksājumu atlikšanas tiesības.

49.aile.

Noliktavas apzīmējums

Ailes kreiso daļu aizpilda, ja preces tiek deklarētas izvešanai, izvešanai pārstrādei vai atpakaļizvešanai pēc to ievešanas muitas noliktavā. Ailē ieraksta pilnu noliktavas reģistrācijas numuru, aiz kura ieraksta burtus (ja tādi tiek izmantoti), kas apzīmē valsti, kas izdevusi attiecīgo reģistrācijas apliecību (pašreiz LV).

Aiz noliktavas reģistrācijas numura ailes labajā daļā atļauts uzrādīt laika periodu kalendāra dienās, kas rāda, uz cik ilgu laiku preces tiek reģistrētas muitas kontrolē, ja tās tiek deklarē izvešanai pārstrādei vai izvešanai uz laiku. Perioda ilgums nedrīkst pārsniegt 730 dienu (2 kalendāra gadus).

54.aile.

Vieta un datums, deklarētāja/pārstāvja paraksts un uzvārds

Uzrāda deklarācijas aizpildīšanas vietu un datumu, deklarētāja vai tā pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Juridiskas personas gadījumā deklarācijas parakstītājam pēc paraksta un tā atšifrējuma jānorāda ieņemamais amats.

Ja deklarāciju aizpilda, izmantojot datortehniku atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai, atļauts parakstīt tikai vienu VAD formulāru, kurš ar attiecīgās personas paraksta oriģinālu paliek eksportētājā/nosūtītājā muitas iestādē. Šādā gadījumā deklarētājs vai tā pārstāvis tiek identificēts pēc deklarācijas iesniegšanā izmantotā datorsistēmas lietotāja vārda, ko viņam piešķir, izsniedzot atļauju iesniegt deklarāciju ar datortehnikas palīdzību.

VAD aizpildīšana tranzīta procedūrām

21. Noformējot VAD tranzīta procedūrām, aizpilda šādas ailes:

1.ailes trešo apakšnodalījumu, 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15., 17., 18., 19., 21., 25., 26., 31., 32., 33.ailes pirmo apakšnodalījumu, 35., 38., 40., 44., 50., 51., 52., 53., 55. un 56. aili (ailes ar zaļas krāsas fonu).

22. Aiļu aizpildīšanas kārtība.

1.aile.

Deklarācija

Ailes pirmo un otro apakšnodalījumu neaizpilda.

Ailes trešajā apakšnodalījumā atbilstoši tranzīta procedūras veidam saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 5.pielikumā dotajiem kodiem uzrāda "T1"vai "T1B".

2.aile.

Nosūtītājs/eksportētājs

Ieraksta juridiskās vai fiziskās personas pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ja nosūtītājs ir Latvijas Republikā reģistrēta persona, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

3.aile.

Veidlapas

Ailē uzrāda veidlapu un papildveidlapu komplekta kārtas numuru attiecībā pret visu konkrētajā deklarācijā izmantoto veidlapu un papildveidlapu komplektu skaitu. Piemēram, ja ir viena veidlapa un divas papildveidlapas, veidlapā ieraksta "1/3", pirmajā papildveidlapā "2/3" un otrajā papildveidlapā "3/3".

Ja deklarācijā tiek uzrādīta informācija tikai par viena veida precēm, t.i., tiek aizpildīta tikai viena aile "Preces iepakojums un apraksts (31.aile)", aili atļauts neaizpildīt.

4.aile.

Kravas saraksts

Aili aizpilda, ja tiek izmantoti kravu saraksti. Ailē uzrāda pievienoto kravas sarakstu skaitu vai kompetentu iestāžu apstiprinātu preču aprakstu saturošu tirdzniecības dokumentu skaitu.

5.aile.

Preču skaits

Ailē uzrāda kopējo preču veidu skaitu, ko persona ir deklarējusi visās izmantotajās veidlapās un papildveidlapās, kā arī kravas sarakstos vai kompetentu iestāžu apstiprinātos tirdzniecības dokumentos. Ja netiek izmantoti kravu saraksti, preču skaitam ir jāatbilst aizpildāmo aiļu "Preču iepakojums un apraksts" (31.ailes) skaitam.

6.aile.

Iepakojumu skaits

Ailē uzrāda kopējo preču vietu (iepakojumu) skaitu, kas veido deklarēto sūtījumu. Beramām kravām, šķidrumiem, elektroenerģijai, kā arī pārvietojot gāzi vai naftu pa cauruļvadiem, ailē uzrāda ciparu "1".

8.aile.

Saņēmējs

Ailē ieraksta juridiskās vai fiziskās personas, kurai preces tiek piegādātas, pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ja saņēmējs/importētājs ir Latvijas Republikā reģistrēta persona, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

15.aile.

Nosūtītāja/eksportētāja valsts

Ailē ieraksta saīsinātu tās valsts nosaukumu, no kuras preces tiek sūtītas (eksportētas).

17.aile.

Saņēmēja valsts

Ailē ieraksta tās valsts saīsinātu nosaukumu, kurai preces paredzētas.

18.aile.

Transportlīdzekļa apraksts un piederība izbraucot

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā preces ir iekrautas pēc tranzīta formalitāšu noformēšanas, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ailes labajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa valstisko piederību (vai arī transportlīdzekļa, kas velk citus, ja tādi ir, piederību vai arī tā transportlīdzekļa, kas velk citus, ja tādi ir, piederību), izmantojot kodus, kas sniegti šo metodisko norādījumu 1.pielikumā.

Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, uzrāda vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus un vilcēja valstisko piederību.

Pasta sūtījumiem vai pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda.

19.aile.

Konteiners

Pamatojoties uz muitas formalitāšu kārtošanas laikā pieejamo informāciju, ailē sniedz ziņas par konteineru izmantošanu, kad preces šķērsos Latvijas Republikas robežu. Ailē uzrāda "0", ja preces netiek transportētas konteinerā, "1" ja preces tiek transportētas konteinerā.

21.aile.

Transportlīdzekļa apraksts robežas šķērsošanas vietā

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā paredzēts preces pārvietot pāri Latvijas Republikas muitas robežai, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ja deklarācijas aizpildīšanas brīdī transportlīdzekļa reģistrācijas numurs vai nosaukums nav zināms, to atļauts neuzrādīt. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, ieraksta vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus.

Ailes labajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa valstisko piederību, izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā dotos kodus.

Pasta sūtījumiem, kā arī pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda.

Izmantojot kombinētos vai arī vairākus transportlīdzekļus, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kas pārvieto visu sastāvu. Piemēram, ja kravas automobilis atradīsies uz kuģa, aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis, bet vilcēja un piekabes gadījumā aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

25.aile.

Transporta veids uz robežas

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda transporta veida kodu aktīvajam transportlīdzeklim, ar kuru paredzēts preces izvest no Latvijas Republikas muitas teritorijas (uzrāda 21.ailē aprakstītā transportlīdzekļa transporta veida kodu).

26.aile.

Iekšējā transporta veids

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda transporta veida kodu tam transportlīdzeklim, kurā preces iekrautas, pabeidzot muitas formalitāšu noformēšanu. Aili neaizpilda, ja muitas formalitātes tiek nofomētas Baltijas kopējā tranzīta procedūrai.

31.aile.

Preču iepakojums un apraksts; marķējums un numerācija, konteinera numurs (-i); skaits un veids

Ailē uzrādāmos dažādos ziņu veidus ieraksta atsevišķās rindiņās. Atļauts vienā rindiņā uzrādīt vairāku veidu ziņas. Tādā gadījumā ziņu veidus atdala, izmantojot atdalītājsimbolu.

Ailē ieraksta iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu, veidu un materiālu, neiepakotu preču gadījumā ieraksta deklarēto preču skaitu vai, beramas kravas gadījumā, - vārdus "beramā krava". Lai paātrinātu muitas kontroli, ziņas par iepakojuma veidu atļauts uzrādīt, izmantojot šo metodisko norādījumu 11.pielikumu.

Ailē sniedz deklarēto preču aprakstu. Aprakstā ietver ziņas preču identificēšanai. Preču aprakstam jābūt pietiekami precīzam, lai tās varētu klasificēt saskaņā ar 33.ailē ("preces kods") uzrādāmo informāciju. 31.ailē uzrāda arī informāciju par jebkuriem īpašiem noteikumiem attiecībā uz minētajām precēm, ja to paredz normatīvie akti.

Ja 19.ailē ("Konteiners") uzrādīts "1", t.i., tiek izmantots konteiners (-i), uzrāda konteineru numurus. Ja tiek izmantoti vairāk nekā 4 konteineri, to numurus uzrāda uz atsevišķas papīra lapas. Konteineru numuru sarakstu ar savu parakstu un tā atšifrējumu apstiprina deklarētājs.

32.aile.

Preces numurs

Ailē ieraksta preces kārtas numuru attiecībā pret kopējo veidlapās un papildveidlapās deklarēto preču skaitu, kā tas aprakstīts 5.ailes aizpildīšanas norādījumos. Ja deklarācija ietver tikai vienu preču veidu, ieraksta skaitli "1".

33.aile.

Preces kods

Ailes pirmajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pirmos astoņus ciparus. Ailes pārējie apakšnodalījumi jāatstāj neaizpildīti. Izmantojot kravu sarakstus, ailē uzrāda kodu "98000000".

35.aile.

Svars bruto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču bruto svaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Bruto svars ir kopējais preču un visa to iepakojuma svars, izņemot konteinerus un citas transporta iekārtas.

Ja deklarācija aptver vairākus preču veidus, atļauts pirmajai precei atbilstošajā 35.ailē ierakstīt kopējo visu veidu preču bruto svaru, pārējās 35.ailes atstājot tukšas.

38.aile.

Svars neto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču tīrsvaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Tīrsvars ir preču svars bez iepakojuma, bet kopā ar iesaiņojumu, kurā tās pārdod mazumtirdzniecībā.

40.aile.

Kopējā deklarācija /Iepriekšējais dokuments

Ailē uzrāda ziņas par dokumentiem, kas attiecas uz muitas procedūru, kura bijusi piemērota pirms preču izvešanas, vai arī uz darbībām pirms preču deklarēšanas. Ja dokumentu skaits pārsniedz vienu, ailē raksta "sk. pielikumu", un deklarācijai pievieno minēto dokumentu sarakstu. Ja iepriekšējais dokuments nav VAD, pirms tā identifikatora uzrāda dokumenta tipa apzīmējumu, piemēram, TIR1234567.

Ja preces tiek deklarētas T1 procedūrai muitas iestādē uz Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas Republiku vai Lietuvas Republiku, uzrāda šo valstu muitas iestādēs noformētās muitas deklarācijas reģistrācijas numuru.

44.aile.

Papildu informācija/Iesniegtie dokumenti/Pilnvaras un atļaujas

Ieraksta ziņas par VAD pievienotajiem pavaddokumentiem. Uzrāda pavaddokumentu veidu kodus atbilstoši šo metodisko norādījumu 6.pielikumam, kā arī pavaddokumentu reģistrācijas numurus un izsniegšanas datumus. Ja pavaddokumentu skaits pārsniedz piecus, ailē vispirms uzrāda ziņas par pavaddokumentiem, kas saistīti ar atļaujām pārvietot preces tranzītā tirdzniecības ierobežojumu gadījumos (licences), kā arī par preču transporta dokumentiem. Ja VAD aizpildīšanā netiek izmantota datu apstrādes sistēma ASYCUDA, ailē jāuzrāda kravas transporta pavadzīmes numuru un datumu, kā arī preču rēķina (invoice) numuru un datumu, saīsināti uzrādot dokumenta veidu, bet neuzrādot dokumenta kodu.

Ailes apakšnodalījums "PA kods" (papildinformācijas kods) nav jāaizpilda.

50.aile.

Principāls, pārstāvis, vieta un datums, paraksts

Ieraksta pilnu personas vārdu un uzvārdu vai firmas nosaukumu un adresi, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta atzītu reģistrācijas numuru (ja tāds ir piešķirts): fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Ja preces deklarē principāla pilnvarots pārstāvis, ieraksta personas vārdu un uzvārdu vai firmas nosaukumu, kas ir pilnvarota principāla vārdā parakstīt deklarāciju.

Juridiskas personas gadījumā parakstītājam pēc paraksta jāsniedz tā atšifrējums un jānorāda viņa ieņemamais amats.

Ja, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta noteikto kārtību, deklarācijas aizpildīšanā tiek izmantota datortehnika un ir atļauts izmantot mazāku formulāru skaitu nekā vispārējā gadījumā paredz šie metodiskie norādījumi, tad VAD formulārs, uz kura ir attiecīgās personas paraksta oriģināls, paliek nosūtītājā muitas iestādē.

51.aile.

Paredzamās robežu šķērsošanas iestādes (un valstis)

Ieraksta paredzēto tranzīta muitas iestādi uz Latvijas Republikas muitas robežas. Ja atbilstoši starptautiskajiem līgumiem ir spēkā vienošanās par kopēju tranzīta procedūru ar citām valstīm, tad uzrāda tranzīta muitas iestādes uz līgumslēdzēju valstu robežām, kuras tiks šķērsotas. Ja paredzēts, ka preces tiks atkārtoti ievestas līgumslēdzēju valstu teritorijās, uzrāda arī deklarēšanas muitas iestādes, caur kurām preces tiks atkārtoti ievestas līgumslēdzēju valstu muitas teritorijās. Tranzīta muitas iestādes, kas ir tiesīgas noformēt tranzīta procedūras, tiek noteiktas ar starptautiskiem līgumiem.

Pēc muitas iestādes nosaukuma ieraksta attiecīgās valsts kodu saskaņā ar šo metodisko norādījumu 16.pielikumu.

Aili neaizpilda, ja saņēmēja muitas iestāde ir Latvijas Republikas iekšzemes muitas iestāde.

52.aile.

Garantija

Izmantojot kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 10.pielikumu, ailē ieraksta galvojuma veidu, kas izmantots attiecīgās procedūras nodrošināšanai, kā arī uzrāda galvojumu raksturojošu papildu informāciju (galvojuma apliecības vai vienreizējā galvojuma polises numuru, drošības naudas samaksu apliecinoša dokumenta vai izziņas numuru).

Ja atbilstoši starptautiskajiem līgumiem ir spēkā vienošanās par kopēju tranzīta procedūru ar citām valstīm un vispārējs vai vienreizējs galvojums nav spēkā visās līgumslēdzējās valstīs vai ja principāls izslēdz līgumslēdzējas valstis no vispārēja galvojuma piemērošanas, ailē norāda attiecīgo valsti (attiecīgās valstis), izmantojot valstu kodus, kas sniegti šo metodisko norādījumu 16.pielikumā ailes daļā ar norādi "neder".

53.aile.

Saņēmēja muitas iestāde (un valsts)

Ailē ieraksta muitas iestādes nosaukumu, kurā preces ir jāuzrāda, lai noslēgtu tranzīta procedūru. Saņēmējas muitas iestādes, kuras ir tiesīgas noslēgt tranzīta procedūras, papildus tiek noteiktas ar starptautiskajiem līgumiem vai ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātu kārtību. Pēc muitas iestādes nosaukuma ieraksta attiecīgās valsts kodu saskaņā ar šo metodisko norādījumu 16.pielikumu.

Formalitātes muitas kontrolē esošu preču transportēšanas laikā

23. Pārvadāšanas laikā, kad preces atstāj eksportētāju vai nosūtītāju muitas iestādi, līdz to pienākšanai saņēmējā muitas iestādē var būt vajadzīgi noteikti papildinājumi kopā ar kravu sūtītajos VAD formulāros. Šie papildinājumi ir saistīti ar preču transportēšanu, un tos izdara pārvadātājs, kas atbild par transportlīdzekli, kurā preces ir iekrautas, kad minētās pārvadāšanas darbības tiek veiktas. Papildinājumus atļauts ierakstīt ar roku, drukātiem burtiem, izmantojot pildspalvu, un tiem jābūt salasāmiem.

24. Šie papildinājumi veicami tikai VAD 4. un 5.formulārā:

55. aile.

Pārkraušana

Šīs ailes pirmās trīs rindas aizpilda pārvadātājs, kad attiecīgo darbību laikā preces tiek pārkrautas no viena un tā paša transporta veida transportlīdzekļa citā vai no viena konteinera citā.

Ja preces tiek pārkrautas, pārvadātājam jāgriežas muitas iestādē, īpaši, ja jāuzliek jauni muitas nodrošinājumi, lai šo faktu attiecīgi noformētu tranzīta procedūras deklarācijā. Ja muitas iestāde ir atļāvusi pārkraušanu bez muitas uzraudzības, pārvadātājam pašam jāizdara attiecīgais ieraksts tranzīta procedūras deklarācijā, un šis ieraksts jāapstiprina pilnvarotā iestādē valstī, kurā preces ir pārkrautas.

56. aile.

Citi starpgadījumi transportēšanas laikā

Aili aizpilda, ja tranzīta procedūras laikā rodas tehniska vai cita rakstura grūtības, kas neļauj tranzīta procedūru izpildīt atbilstoši tranzīta procedūras noteikumiem.

Ailē uzrāda informāciju par kravas nostiprinājuma vai muitas nodrošinājuma bojājumiem un pārmaiņām tajos.

Ja preces ir iekrautas puspiekabē un pārvadājuma laikā tiek nomainīts tikai vilcējs (neveicot nekādas darbības ar precēm vai tās nepārkraujot), šajā ailē ieraksta jaunā vilcēja reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā muitas iestāžu apstiprinājums nav vajadzīgs.

VAD aizpildīšana, preces ievedot Latvijas Republikā, izņemot ievešanu muitas noliktavā

25. Muitas procedūrām, preces ievedot, izņemot muitas procedūru "ievešana muitas noliktavā", aizpilda šādas VAD ailes:

1.ailes pirmo un otro apakšnodalījumu, 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 15.a, 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 31., 32., 33., 34.a, 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49. un 54. aili;

26. Aiļu aizpildīšanas kārtība.

1.aile.

Deklarācija

Ailes pirmajā apakšnodalījumā uzrāda apzīmējumu "IM". Ailes otrajā apakšnodalījumā uzrāda deklarācijas veidu saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 5.pielikumā dotajiem kodiem ("4", "5", "6" vai "9") atbilstoši preču ievešanas procedūrai.

Ailes trešo apakšnodalījumu neaizpilda.

2.aile.

Nosūtītājs/eksportētājs

Ailē ieraksta nosūtītāja vai preču pārdevēja pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi.

3.aile.

Veidlapas

Ailē uzrāda veidlapu un papildveidlapu komplekta kārtas numuru attiecībā pret visu konkrētajā deklarācijā izmantoto veidlapu un papildveidlapu komplektu skaitu. Piemēram, ja ir viena veidlapa un divas papildveidlapas, veidlapā ieraksta "1/3", pirmajā papildveidlapā "2/3" un otrajā papildveidlapā "3/3".

Ja deklarācijā tiek uzrādīta informācija tikai par viena veida precēm, t.i., tiek aizpildīta tikai viena aile "preces iepakojums un apraksts (31.aile)", aili atļauts neaizpildīt.

5.aile.

Preču skaits

Ailē uzrāda kopējo preču veidu skaitu, ko attiecīgā persona ir deklarējusi visās izmantotajās veidlapās un papildveidlapās. Preču skaitam ir jāatbilst aizpildāmo "Preču iepakojums un apraksts" aiļu (31.ailes) skaitam.

6.aile.

Iepakojumu skaits

Ailē uzrāda kopējo preču vietu (iepakojumu) skaitu, kas veido deklarēto sūtījumu. Beramām kravām, šķidrumiem, elektroenerģijai, kā arī pārvietojot gāzi vai naftu pa cauruļvadiem, ailē uzrāda ciparu "1".

7.aile.

Uzziņas numurs

Vajadzības gadījumā ailē uzrāda konkrētās deklarācijas identificēšanai piešķirtu uzziņas numuru.

8.aile.

Saņēmējs

Ailē ieraksta juridiskās vai fiziskās personas, kurai preces tiek piegādātas, pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ailes labajā augšējā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

9.aile.

Atbildīgais par finansu jautājumiem

Aili aizpilda tikai tad, ja par attiecīgā darījuma finansiālo jautājumu kārtošanu atbildīgā persona nav tā pati, kas uzrādīta 14.ailē kā deklarētājs. Ailē ieraksta pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi juridiskajai vai fiziskajai personai, kas ir atbildīga par darījuma finansiālo jautājumu kārtošanu. Ja minētā persona ir reģistrēta Latvijas Republikā, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

11.aile.

Tirgojošā/ražojošā valsts

Ailē uzrāda šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegto kodu valstij, kuras teritorijā atrodas persona, ar kuru saņēmējs ir noslēdzis piegādes līgumu.

12.aile.

Vērtības precizējums

Ailē uzrāda papildziņas muitas nodokļa vai preces muitas vērtības aprēķināšanai. Uzrāda līguma piegādes nosacījumiem atbilstošās līguma valūtā izteiktās kopējās preču vērtības un preču kopējās vērtības uz Latvijas Republikas robežas (t.s. CIF vērtības) starpību.

14.aile.

Deklarētājs/pārstāvis

Ieraksta personas pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma pilnu nosaukumu un adresi. Ja deklarētājs un saņēmējs ir viena un tā pati persona, atļauts ierakstīt vārdu "saņēmējs". Uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Ja deklarāciju aizpilda muitas brokers, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda VID izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru.

15.aile.

Nosūtītāja/eksportētāja valsts

Ailē ieraksta valsts, no kuras preces ir eksportētas, saīsinātu nosaukumu.

15.a ailē uzrāda minētās valsts kodu saskaņā ar šo metodisko norādījumu 1.pielikumu.

16.aile.

Izcelsmes valsts

Ailē ieraksta preču izcelsmes valsts saīsinātu nosaukumu. Ja deklarācijā ir iekļautas preces ar dažādu izcelsmi, ailē ieraksta vārdu "dažādas". Ja preču izcelsme nav noskaidrojama, ailē ieraksta vārdu "nezināma". VAD aizpildīšanā izmantojot datu apstrādes sistēmu ASYCUDA, atļauts šo aili neaizpildīt.

18.aile.

Transportlīdzekļa apraksts un piederība iebraucot

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā preces ir iekrautas, kad tās saņemšanas muitas iestādē tiek pieteiktas muitas procedūrai, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ailes labajā iedaļā uzrāda transportlīdzekļa valstisko piederību (vai arī transportlīdzekļa, kas velk citus, ja tādi ir, piederību), izmantojot kodus, kas sniegti šo metodisko norādījumu 1.pielikumā.

Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, uzrāda vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus un vilcēja valstisko piederību.

Pasta sūtījumiem vai pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numuri vai piederība nav jāuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda, bet, ja dzelzceļa vagonu skaits pārsniedz divus, ailē raksta "sk. pielikumu", un deklarācijai pievieno vagonu sarakstu.

19.aile.

Konteiners

Pamatojoties uz ievešanas formalitāšu kārtošanas laikā pieejamo informāciju, ailē sniedz ziņas par konteineru izmantošanu, kad preces šķērso Latvijas Republikas robežu. Ailē uzrāda "0", ja preces netiek transportētas konteinerā, "1" ja preces tiek transportētas konteinerā.

20.aile.

Piegādes nosacījumi

Izmantojot šo metodisko norādījumu 3.pielikumā dotos kodus, ailē sniedz ziņas par darījuma līguma galvenajiem nosacījumiem. Ailes kreisajā iedaļā uzrāda piegādes nosacījumu kodu, labajā iedaļā uzrāda nosaukumu ģeogrāfiskajai vietai, līdz kurai darbojas uzrādītie nosacījumi.

21.aile.

Transportlīdzekļa apraksts robežas šķērsošanas vietā

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā preces pārvietotas pāri Latvijas Republikas muitas robežai, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, ieraksta vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus.

Ailes labajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa valstisko piederību, izmantojot kodus, kas sniegti šo metodisko norādījumu 1.pielikumā.

Pasta sūtījumiem, kā arī pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda, bet ja dzelzceļa vagonu skaits pārsniedz divus, ailē raksta "sk. pielikumu" un deklarācijai pievieno vagonu sarakstu.

Izmantojot kombinētos vai vairākus transportlīdzekļus, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kas pārvieto visu attiecīgo sastāvu. Piemēram, ja kravas automobilis ir šķērsojis robežu uz kuģa, aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis, bet vilcēja un piekabes gadījumā aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

22.aile.

Valūta un kopējā summa faktūrā

Izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda valūtu, kādā sastādīts preces vērtību apliecinošais dokuments, un ieraksta tajā uzrādīto visu deklarēto preču kopīgo vērtību šajā valūtā. Ja darījums tiek veikts, izmantojot ārvalstu valūtu, kurai Latvijas Banka nav noteikusi valūtas kursu, uzrāda valūtas kodu XUS, veicot pārrēķinus no izmantotās ārvalstu valūtas USD. Valūtas kursa pārrēķins deklarācijai jāpievieno rakstiski, to apstiprinot ar deklarētāja parakstu un tā atšifrējumu.

23.aile.

Valūtas kurss

Ailē uzrāda Latvijas Bankas noteikto kursu preces vērtību apliecinošajā dokumentā uzrādītajai valūtai attiecībā pret tādu ārvalstu valūtas vienību skaitu, kā to publicējusi Latvijas Banka. Valūtas kursu uzrāda ar četrām zīmēm aiz komata. Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa noapaļošanai jāizmanto šāds algoritms: ja piektais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks, tad ceturtais cipars aiz komata jānoapaļo par vienu vienību uz augšu, ja mazāks par pieci ceturtais cipars aiz komata atstājams nemainīts.

24.aile.

Darījuma raksturs

Izmantojot šo metodisko norādījumu 3.pielikumā sniegtos kodus, ailē uzrāda ziņas par darījuma raksturu.

25.aile.

Transporta veids uz robežas

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, uzrāda aktīvā transportlīdzekļa, ar kuru preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, transporta veidu.

26.aile.

Iekšējā transporta veids

Izmantojot šo metodisko norādījumu 4.pielikumā sniegtos kodus, uzrāda aktīvā transportlīdzekļa, kurā preces iekrautas, kad tās saņemšanas muitas iestādē tiek pieteiktas muitas procedūrai, transporta veidu.

28.aile.

Finansu un banku dati

Aili aizpilda, ja ar deklarētajām precēm saistītie muitas maksājumi netiek nokārtoti pirms preču izlaišanas. Ailē uzrāda ziņas par darījuma finansiālo formalitāšu kārtošanā iesaistīto banku (bankas kodu un nosaukumu) un attiecīgo bankas konta numuru. Ja iespējamā muitas parāda segšanas nodrošinājumam tiek izmantots kāds galvojuma veids, uzrāda galvojuma veida kodu atbilstoši šo metodisko norādījumu 10.pielikumam. Ja attiecīgajam kodam tas paredzēts šajā pielikumā, pēc koda uzrāda šim galvojuma veidam papildus sniedzamās ziņas. Atsevišķās ziņas atdala ar atdalītājsimbolu.

29.aile.

Muitas iestāde uz robežas

Saskaņā ar šo metodisko norādījumu 18.pielikumu uzrāda muitas iestādes, caur kuru preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, kodu un nosaukumu.

31.aile.

Preču iepakojums un apraksts; marķējums un numerācija, konteinera numurs (-i); skaits un veids

Ailē uzrādāmos dažādos ziņu veidus ieraksta atsevišķās rindiņās. Atļauts vienā rindiņā uzrādīt vairāku veidu ziņas. Tādā gadījumā ziņu veidus atdala, izmantojot atdalītājsimbolu.

Ailē ieraksta iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu, veidu un materiālu, neiepakotu preču gadījumā ieraksta deklarēto preču skaitu vai, beramas kravas gadījumā, vārdus "beramā krava". Lai paātrinātu muitas kontroli, ziņas par iepakojuma veidu uzrāda, izmantojot šo metodisko norādījumu 11.pielikumu.

Ailē sniedz deklarēto preču aprakstu. Aprakstā ietver ziņas preču identificēšanai. Preču aprakstam jābūt pietiekami precīzam, lai tās varētu klasificēt saskaņā ar 33.ailē ("preces kods") uzrādāmo informāciju. 31.ailē uzrāda arī informāciju par jebkuriem īpašiem noteikumiem attiecībā uz minētajām precēm, ja to paredz normatīvie akti.

Ja 19.ailē ("Konteiners") uzrādīts "1", t.i., tiek izmantots konteiners (-i), uzrāda konteineru numurus. Ja tiek izmantoti vairāk nekā 4 konteineri, to numurus uzrāda uz atsevišķas papīra lapas. Konteineru numuru sarakstu ar savu parakstu un tā atšifrējumu apstiprina deklarētājs.

Ailes apakšējā kreisajā stūrī atļauts uzrādīt ziņas, kas raksturo dabas resursu nodokļa aprēķināšanā izmantoto metodi, kuru izvēlējies deklarētājs. Aprēķina metodes numuru uzrāda, to atdalot ar atdalītājsimboliem. Vajadzības gadījumā papildus norāda iepakojuma materiālu veidus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 17.pielikumu, to kodus atdalot ar atdalītājsimboliem

32.aile.

Preces numurs

Ailē ieraksta preces kārtas numuru attiecībā pret kopējo veidlapās un papildveidlapās deklarēto preču skaitu, kā tas aprakstīts 5.ailes aizpildīšanas norādījumos. Ja deklarācija ietver tikai vienu preču veidu, ieraksta skaitli "1".

33.aile.

Preces kods

Uzrāda attiecīgās preces kodu saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 5.pielikumā izvirzītajām prasībām. Ailes pirmajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pirmos astoņus ciparus. Ailes otrajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pēdējo, devīto, ciparu un divas nulles. Ailes trešo un ceturto iedaļu atstāj neaizpildītas. Ja deklarētajai precei normatīvie akti paredz piemērot atšķirīgas akcīzes nodokļa likmes, ailes piektajā iedaļā atļauts uzrādīt papildu kodus, kuri norāda preces īpašības, kuras izmanto akcīzes nodokļa likmes noteikšanai. Papildu kodus lieto saskaņā ar šo metodisko norādījumu 12.pielikumu.

34.aile.

Izcelsmes valsts kods

Izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā sniegtos kodus, 34.ailes (a) iedaļā uzrāda kodu, kas atbilst 16.ailē uzrādītajai valstij. Ja 16.ailē ir ierakstīts vārds "dažādas", ieraksta attiecīgās preces izcelsmes valsts kodu. Ja izcelsmes valsts netiek dokumentāri apliecināta, uzrāda kodu "XX".

35.aile.

Svars bruto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču bruto svaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Bruto svars ir kopējais preču un visa to iepakojuma svars, izņemot konteinerus un citas transporta iekārtas.

36.aile.

Priekšrocības

Aili aizpilda, ja, atbilstoši starptautiskajiem līgumiem, deklarētajām precēm var piemērot samazinātu vai nulles likmes muitas nodokli. Uzrāda piemērojamo priekšrocību raksturojošo trīs burtu kodu saskaņā ar šo metodisko norādījumu 8.pielikumu.

37.aile.

Procedūra

Izmantojot šo metodisko norādījumu 5.pielikumā sniegtos muitas procedūru kodus un to izmantošanas kārtību, ailes kreisajā iedaļā uzrāda četru ciparu kodu, kurā pirmie divi cipari norāda pieprasīto muitas procedūru, bet otrie divi iepriekšējo muitas procedūru, kurai preces tika pakļautas. Atļauts izmantot tikai četru ciparu kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 13.pielikumu ("Atļautie muitas procedūru kombināciju kodi").

Ja deklarētājs pretendē uz normatīvajos aktos paredzētajiem atbrīvojumiem no muitas maksājumiem vai uz šo maksājumu samazinātu likmju piemērošanu, kā arī, ja preces atrodas VID institūciju kontrolē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, deklarācijas noformēšanā lieto procedūru raksturojošus papildkodus. Šajā gadījumā ailes labajā iedaļā atbilstoši šo metodisko norādījumu 14.pielikumam uzrāda trīsciparu papildkodu, kas precizē normatīvo aktu, kurā noteikti minētie muitas maksājumu atvieglojumi.

38.aile.

Svars neto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču tīrsvaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Tīrsvars ir preču svars bez iepakojuma, bet kopā ar iesaiņojumu, kurā tās pārdod mazumtirdzniecībā.

39.aile.

Kvota

Uzrāda kvotas licences numura pēdējos piecus ciparus.

40.aile.

Kopējā deklarācija /Iepriekšējais dokuments

Ailē uzrāda ziņas par dokumentiem, kas attiecas uz muitas procedūru, kura bijusi piemērota pirms preču ievešanas, vai arī uz darbībām pirms preču deklarēšanas. Ja dokumentu skaits pārsniedz vienu, ailē raksta "sk. pielikumu" un deklarācijai pievieno minēto dokumentu sarakstu. Ja iepriekšējais dokuments nav VAD, pirms tā identifikatora uzrāda dokumenta tipa apzīmējumu, piemēram, TIR1234567.

Ja preces tiek deklarētas ievešanas procedūrai muitas iestādē uz Latvijas Republikas robežas ar Igaunijas Republiku vai Lietuvas Republiku, uzrāda šo valstu muitas iestādēs noformētās muitas deklarācijas reģistrācijas numuru.

41.aile.

Papildu mērvienība

Aili aizpilda, ja Latvijas kombinētajā nomenklatūrā attiecīgā koda precēm paredzēts izmantot papildu mērvienību. Ieraksta attiecīgo preču daudzumu, kas izteikts tajā papildu mērvienībā, kura norādīta Latvijas kombinētajā nomenklatūrā, ar precizitāti līdz trim zīmēm aiz komata.

42.aile.

Preces vērtība

Uzrāda preces vērtību atbilstoši darījuma piegādes nosacījumiem valūtā, kādā sastādīts rēķins.

43.aile.

V.M. kods (Vērtības metodes kods)

Uzrāda preces muitas vērtības noteikšanai izmantoto muitas vērtības noteikšanas metodes numuru saskaņā ar šo metodisko norādījumu 9.pielikumu.

44.aile.

Papildu informācija/Iesniegtie dokumenti/Pilnvaras un atļaujas

Ieraksta ziņas, kuras papildus izmanto preces vērtības noteikšanai, kā arī ziņas par VAD pievienotajiem pavaddokumentiem. Pavadokumentus uzrāda atbilstoši kārtas numuriem, kas doti šo metodisko norādījumu 6.pielikumā. Uzrāda ziņas (dokumentu numuru un izsniegšanas datumu) par licencēm deklarēto preču izvešanai, par dokumentiem, kas apliecina to, ka deklarētajām precēm ir piemērojamas muitas maksājumu samazinātas vai nulles likmes, kā arī preču muitas vērtības deklarācijas reģistrācijas numuru un datumu (ja šāds dokuments jāiesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem). Ja deklarēto preču ievešanai vajadzīgi īpaši normatīvajos aktos noteikti dokumenti, atsevišķā rindiņā uzrāda šo dokumentu veidu kodus, atdalot tos ar intervālu (" ") vai atdalītājsimbolu. Ja pavaddokumentu skaits pārsniedz piecus, ailē vispirms uzrāda ziņas par pavaddokumentiem, kas saistīti ar atļaujām tirdzniecības ierobežojumu gadījumos (licences), nodokļu atvieglojumiem un preces vērtības apliecināšanu.

Ja VAD aizpildīšanā netiek izmantota datu apstrādes sistēma ASYCUDA, ailē jāuzrāda kravas transporta pavadzīmes numuru un datumu, kā arī preču rēķina (invoice) numuru un datumu, saīsināti uzrādot dokumenta veidu, bet neuzrādot dokumenta kodu.

Ailes apakšnodalījums "PA kods" (Papildinformācijas kods) nav jāaizpilda.

45.aile.

Vērtības sastāvdaļas

Aili atļauts neaizpildīt. VAD noformēšanā izmantojot datortehniku, ailē atļauts uzrādīt informāciju par muitas maksājumu kārtošanas veidu. Izmantojot datu apstrādes sistēmu ASYCUDA, uzrāda maksājuma veida kodu, izmantojot vienu ciparu no 1 līdz 9.

46.aile.

Statistiskā vērtība

Ailē uzrāda preces vērtību uz Latvijas Republikas robežas (t.s. preces CIF cenu) Latvijas Republikas valūtā.

47.aile.

Nodokļu aprēķins

Ailē uzrāda nodokļu veidu, nodokļu aprēķina bāzi, piemērojamo nodokļu likmi, katra maksājamā nodokļa lielumu un izvēlēto maksājuma kārtību, kā arī kopējo nodokļu summu par katru preci. Minētās ziņas secīgi katram nodokļa veidam jāsniedz atsevišķās rindās, katrā rindā uzrādot šādas ziņas:

nodokļa veids (piem., akcīzes nodoklis);

nodokļa aprēķina bāze;

piemērojamā nodokļa likme;

maksājamā nodokļa lielums;

izvēlētā maksājuma kārtība.

Nodokļa veidu uzrāda atbilstoši kodiem, kas sniegti šo metodisko norādījumu 7.pielikumā, bet maksājuma kārtību saskaņā ar 15.pielikumu.

Ja kādā nodokļu aprēķinā tiek izmantotas vairākas nodokļu aprēķina bāzes, tad, gadījumos, kad to atļauj ailes apjoms, ir atļauts katram šim aprēķinam aizpildīt atsevišķu rindiņu.

Deklarētāja aprēķināto katra veida maksājamā nodokļa lielumu un kopējo maksājumu summu par attiecīgajām precēm norāda tikai informatīviem mērķiem.

48.aile.

Maksājumu termiņa pagarinājums

Uzrāda atlikto maksājumu konta numuru finansiāli atbildīgajai personai, ja šāds konts ir reģistrēts muitas iestādē un persona tajā iesniegusi dokumentus, kas apliecina muitas maksājumu atlikšanas tiesības.

49.aile.

Noliktavas apzīmējums

Ailes kreiso daļu aizpilda, ja preces tiek deklarētas citai ievešanas procedūrai pēc preču ievešanas muitas noliktavā. Ailē ieraksta pilnu noliktavas reģistrācijas numuru, aiz kura ieraksta burtus, kas apzīmē valsti, kas izdevusi attiecīgo reģistrācijas apliecību (pašreiz LV).

Aiz noliktavas reģistrācijas numura ailes labajā daļā atļauts uzrādīt laika periodu, kalendāra dienās, kas rāda, uz cik ilgu laiku preces tiek reģistrētas muitas kontrolē. Šo ailes daļu aizpilda, ja tiek noformēts VAD, kura 1.ailē uzrāda IM 5 vai IM 9. Perioda ilgums nedrīkst pārsniegt 730 dienas (2 kalendāra gadus).

54.aile.

Vieta un datums, deklarētāja/pārstāvja paraksts un uzvārds

Uzrāda deklarācijas aizpildīšanas vietu un datumu, deklarētāja vai tā pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Juridiskas personas gadījumā deklarācijas parakstītājam pēc paraksta un tā atšifrējuma jānorāda ieņemamais amats.

Ja deklarāciju aizpilda, izmantojot datortehniku atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai, atļauts parakstīt tikai vienu VAD formulāru, kurš ar attiecīgās personas paraksta oriģinālu paliek saņēmējā muitas iestādē. Šādā gadījumā deklarētājs vai tā pārstāvis tiek identificēts pēc deklarācijas iesniegšanā izmantotā datorsistēmas lietotāja vārda, ko viņam piešķir, izsniedzot atļauju iesniegt deklarāciju ar datortehnikas palīdzību.

VAD aizpildīšana, preces piesakot muitas procedūrai "ievešana muitas noliktavā"

27. Noformējot VAD muitas procedūrai "ievešana muitas noliktavā", aizpilda šādas ailes:

1.ailes pirmo un otro apakšnodalījumu, 2., 3., 5., 7., 8., 14., 15., 15.a, 16., 19., 21., 25., 26., 29., 31., 32., 33., 34.a, 35., 37., 38., 40., 41., 44., 46., 47., 49. un 54.aili.

28. Aiļu aizpildīšanas kārtība.

1.aile.

Deklarācija

Ailes pirmajā apakšnodalījumā uzrāda apzīmējumu "IM", otrajā deklarācijas veidu "7".

Ailes trešo apakšnodalījumu neaizpilda.

2.aile.

Nosūtītājs/eksportētājs

Ieraksta juridiskās vai fiziskās personas pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ja nosūtītājs ir Latvijas Republikā reģistrēta persona, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

3.aile.

Veidlapas

Ailē uzrāda veidlapu un papildveidlapu komplekta kārtas numuru attiecībā pret visu konkrētajā deklarācijā izmantoto veidlapu un papildveidlapu komplektu skaitu. Piemēram, ja ir viena veidlapa un divas papildveidlapas, veidlapā ieraksta "1/3", pirmajā papildveidlapā "2/3" un otrajā papildveidlapā "3/3".

Ja deklarācijā tiek uzrādīta informācija tikai par viena veida precēm, t.i., tiek aizpildīta tikai viena aile "preces iepakojums un apraksts (31.aile)", atļauts aili neaizpildīt.

5.aile.

Preču skaits

Ailē uzrāda kopējo preču veidu skaitu, ko attiecīgā persona ir deklarējusi visās izmantotajās veidlapās un papildveidlapās, kā arī kravas sarakstos vai kompetentu iestāžu apstiprinātos tirdzniecības dokumentos. Preču skaitam ir jāatbilst aizpildāmo "Preču iepakojums un apraksts" aiļu (31.ailes) skaitam.

7.aile.

Uzziņas numurs

Vajadzības gadījumā ailē uzrāda konkrētās deklarācijas identificēšanai piešķirtu uzziņas numuru.

8.aile.

Saņēmējs

Ailē ieraksta juridiskās vai fiziskās personas, kurai preces tiek piegādātas, pilnu nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi. Ailes augšējā labajā stūrī uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

14.aile.

Deklarētājs/pārstāvis

Ailē ieraksta personas pilnu vārdu un uzvārdu vai uzņēmuma pilnu nosaukumu un adresi. Ja deklarētājs un saņēmējs ir viena un tā pati persona, atļauts ierakstīt vārdu "saņēmējs". Uzrāda Valsts ieņēmumu dienestā atzītu šīs personas identifikācijas numuru: fiziskajām personām personas kodu, juridiskajām personām nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. Ja deklarāciju aizpilda muitas brokers, ailes augšējā labajā stūrī uzrāda VID izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru.

15.aile.

Nosūtītāja/eksportētāja valsts

Ailē ieraksta valsts, no kuras preces ir eksportētas vai izvestas, saīsinātu nosaukumu.

15.a ailē uzrāda minētās valsts kodu saskaņā ar šo metodisko norādījumu 1.pielikumu.

Ja deklarētāja rīcībā esošajos pavaddokumentos nav informācijas par nosūtītāju/eksportētāju valsti, atļauts 15. un 15.a aili neaizpildīt.

16.aile.

Izcelsmes valsts

Ailē ieraksta preču izcelsmes valsts saīsinātu nosaukumu. Ja deklarācijā ir iekļautas preces ar dažādu izcelsmi, ailē ieraksta vārdu "dažādas". Ja preču izcelsme nav noskaidrojama, atļauts aili neaizpildīt.

19.aile.

Konteiners

Pamatojoties uz muitas formalitāšu kārtošanas laikā pieejamo informāciju, ailē sniedz ziņas par konteineru izmantošanu, kad preces šķērsojušas Latvijas Republikas robežu. Ailē uzrāda "0", ja preces netiek transportētas konteinerā, "1" ja preces tiek transportētas konteinerā.

21.aile.

Transportlīdzekļa apraksts robežas šķērsošanas vietā

Ailes kreisajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa (autotransporta, kuģa, dzelzceļa vagona, lidmašīnas), kurā preces pārvietotas pāri Latvijas Republikas muitas robežai, reģistrācijas numuru vai nosaukumu. Ja izmanto vilcēju un piekabi ar atšķirīgiem reģistrācijas numuriem, ieraksta vilcēja un piekabes reģistrācijas numurus.

Ailes labajā iedaļā uzrāda aktīvā transportlīdzekļa valstisko piederību, izmantojot kodus kas sniegti šo metodisko norādījumu 1.pielikumā.

Pasta sūtījumiem, kā arī pārvadājumiem ar stacionārām transportiekārtām reģistrācijas numurus vai valstisko piederību neuzrāda.

Dzelzceļa pārvadājumu gadījumā valstisko piederību neuzrāda, bet ja dzelzceļa vagonu skaits pārsniedz divus, ailē raksta "sk. pielikumu" un deklarācijai pievieno vagonu sarakstu.

Izmantojot kombinētos vai vairākus transportlīdzekļus, aktīvais transportlīdzeklis ir tas, kas pārvieto visu attiecīgo sastāvu. Piemēram, ja kravas automobilis ir šķērsojis robežu uz kuģa, aktīvais transportlīdzeklis ir kuģis, bet vilcēja un piekabes gadījumā aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

25.aile.

Transporta veids uz robežas

Izmantojot kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 4.pielikumu, uzrāda aktīvā transportlīdzekļa, ar kuru preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, transporta veidu.

26.aile.

Iekšējā transporta veids

Izmantojot kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 4.pielikumu, uzrāda aktīvā transportlīdzekļa, kurā preces iekrautas, kad tās saņemšanas muitas iestādē tiek pieteiktas muitas procedūrai, transporta veidu.

29.aile.

Muitas iestāde uz robežas

Saskaņā ar šo metodisko norādījumu 18.pielikumu uzrāda muitas iestādes, caur kuru preces ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā, kodu un nosaukumu.

31.aile.

Preču iepakojums un apraksts; marķējums un numerācija, konteinera numurs (-i); skaits un veids

Ailē uzrādāmos dažādos ziņu veidus ieraksta atsevišķās rindiņās. Atļauts vienā rindiņā uzrādīt vairāku veidu ziņas. Tādā gadījumā ziņu veidus atdala ar atdalītājsimbolu.

Ailē ieraksta iepakojuma marķējuma atzīmes, numurus, skaitu, veidu un materiālu, neiepakotu preču gadījumā ieraksta deklarēto preču skaitu vai, beramas kravas gadījumā, vārdus "beramā krava". Lai paātrinātu muitas kontroli, ziņas par iepakojuma veidu atļauts uzrādīt, izmantojot šo metodisko norādījumu 11.pielikumu.

Ailē sniedz deklarēto preču aprakstu, uzrādot šo preču nosaukumus, ko uzrāda tirdzniecības dokumentos. Izņemot ārvalstu preču deklarēšanu muitas procedūrai "ievešana muitas noliktavā" "A", "B", "C", "E" vai "F" tipa muitas noliktavā, šim aprakstam ir jābūt pietiekami precīzam, lai būtu iespējama preču tūlītēja un nekļūdīga identificēšana un klasificēšana.

Šajā ailē uzrāda arī informāciju par jebkuriem īpašiem noteikumiem attiecībā uz minētajām precēm, ja to paredz normatīvie akti.

Ja 19.ailē ("Konteiners") uzrādīts "1", t.i., tiek izmantots konteiners (-i), uzrāda konteineru numurus. Ja tiek izmantoti vairāk nekā 4 konteineri, to numurus uzrāda uz atsevišķas papīra lapas. Konteineru numuru sarakstu ar savu parakstu un tā atšifrējumu apstiprina deklarētājs.

32.aile.

Preces numurs

Ailē ieraksta preces kārtas numuru attiecībā pret kopējo veidlapās un papildveidlapās deklarēto preču numuriem, kā tas aprakstīts 5.ailes aizpildīšanas norādījumos. Ja deklarācija ietver tikai vienu preču veidu, ieraksta skaitli "1".

33.aile.

Preces kods

Uzrāda attiecīgās preces kodu saskaņā ar Ministru kabineta 22.06.1999. noteikumu Nr.222 "Preču deklarēšanas kārtība" 5.pielikumā izvirzītajām prasībām. Ailes pirmajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pirmos astoņus ciparus. Ailes otrajā iedaļā uzrāda precei atbilstošā Latvijas kombinētās nomenklatūras koda pēdējo, devīto ciparu un divas nulles. Ailes trešo un ceturto iedaļu atstāj neaizpildītas. Ja deklarētajai precei normatīvajos aktos paredzēts piemērot atšķirīgas akcīzes nodokļa likmes, ailes piektajā iedaļā atļauts uzrādīt papildu kodus, kuri norāda preces īpašības, kuras izmanto akcīzes nodokļa likmes noteikšanai. Papildu kodus lieto saskaņā ar šo metodisko norādījumu 12.pielikumu.

34.aile.

Izcelsmes valsts kods

Izmantojot šo metodisko norādījumu 1.pielikumā norādītos kodus, 34.ailes (a) iedaļā uzrāda kodu, kas atbilst 16.ailē norādītajai valstij. Ja 16.ailē ir ierakstīts vārds "dažādas", ieraksta attiecīgās preces izcelsmes valsts kodu. Ja izcelsmes valsts netiek dokumentāri apliecināta, atļauts aili neaizpildīt.

35.aile.

Svars bruto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču bruto svaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Bruto svars ir kopējais preču un visa to iepakojuma svars, izņemot konteinerus un citas transporta iekārtas.

37.aile.

Procedūra

Izmantojot šo metodisko norādījumu 5.pielikumā noteiktos muitas procedūru kodus un kārtību, ailes kreisajā iedaļā uzrāda četru ciparu kodu, kurā pirmie divi cipari norāda pieprasīto muitas procedūru, bet otrie divi iepriekšējo muitas procedūru, kurai preces bijušas pakļautas. Atļauts izmantot tikai četru ciparu kodus saskaņā ar šo metodisko norādījumu 13.pielikumu ("Atļautie muitas procedūru kombināciju kodi").

Ailes labo iedaļu neaizpilda.

38.aile.

Svars neto (kg)

Ailē ieraksta 31.ailē aprakstīto preču tīrsvaru kilogramos ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Tīrsvars ir preču svars bez iepakojuma, bet kopā ar iesaiņojumu, kurā tās pārdod mazumtirdzniecībā.

40.aile.

Kopējā deklarācija /Iepriekšējais dokuments

Ailē uzrāda ziņas par dokumentiem, kas attiecas uz muitas procedūru, kura bijusi piemērota pirms preču ievešanas, vai arī uz darbībām pirms preču deklarēšanas. Ja dokumentu skaits pārsniedz vienu, ailē raksta "sk. pielikumu" un deklarācijai pievieno minēto dokumentu sarakstu. Ja iepriekšējais dokuments nav VAD, pirms tā identifikātora uzrāda dokumenta tipa apzīmējumu, piemēram, TIR1234567.

41.aile.

Papildu mērvienība

Aili aizpilda, ja Latvijas kombinētajā nomenklatūrā attiecīgā koda precēm paredzēts izmantot papildu mērvienību. Ieraksta attiecīgo preču daudzumu, kurš izteikts tajā papildu mērvienībā, kura norādīta Latvijas kombinētajā nomenklatūrā, ar precizitāti līdz trim zīmēm aiz komata.

44.aile.

Papildu informācija/Iesniegtie dokumenti/Pilnvaras un atļaujas

Ieraksta ziņas, kuras papildus izmanto preces vērtības noteikšanai, kā arī ziņas par VAD pievienotajiem pavaddokumentiem.

Pavadokumentus uzrāda atbilstoši kārtas numuriem, kas doti šo metodisko norādījumu 6.pielikumā. Uzrāda ziņas (dokumentu numuru un izsniegšanas datumu) par deklarēto preču izvešanas licencēm, par dokumentiem, kas apliecina to, ka deklarētajām precēm ir piemērojamas muitas maksājumu samazinātas vai nulles likmes, kā arī preču muitas vērtības deklarācijas reģistrācijas numuru un datumu (ja šāds dokuments jāiesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem). Ja deklarēto preču ievešanai vajadzīgi īpaši normatīvajos aktos noteikti dokumenti, atsevišķā rindiņā uzrāda šo dokumentu veidu kodus, atdalot tos ar intervālu (" ") vai atdalītājsimbolu. Ja pavaddokumentu skaits pārsniedz piecus, ailē vispirms uzrāda ziņas par pavaddokumentiem, kas saistīti ar atļaujām tirdzniecības ierobežojumu gadījumos (licences), nodokļu atvieglojumiem un preces vērtības apliecināšanu. Ja VAD aizpildīšanā netiek izmantota datu apstrādes sistēma ASYCUDA, ailē jāuzrāda kravas transporta pavadzīmes numuru un datumu, kā arī preču rēķina (invoice) numuru un datumu, saīsināti uzrādot dokumenta veidu, bet neuzrādot dokumenta kodu.

Ailes apakšnodalījums "PA kods" (Papildinformācijas kods) nav jāaizpilda.

46.aile.

Statistiskā vērtība

Ailē uzrāda preces vērtību uz Latvijas Republikas robežas (t.s. preces CIF cenu) Latvijas Republikas valūtā.

47.aile.

Nodokļu aprēķins

Ailē uzrāda nodokļu veidu, nodokļu aprēķina bāzi, piemērojamo nodokļu likmi, katra maksājamā nodokļa lielumu un izvēlēto maksājuma kārtību, kā arī kopējo nodokļu summu par katru preci. Minētās ziņas secīgi katram nodokļa veidam jāsniedz atsevišķās rindās, katrā rindā uzrādot šādas ziņas:

nodokļa veids (piem., akcīzes nodoklis);

nodokļa aprēķina bāze;

piemērojamā nodokļa likme;

maksājamā nodokļa lielums;

izvēlētā maksājuma kārtība.

Nodokļa veidu uzrāda atbilstoši kodiem, kas sniegti šo metodisko norādījumu 7.pielikumā, bet maksājuma kārtību 15.pielikumā.

Deklarējot ārvalstu preces ievešanai "D" tipa muitas noliktavā, norāda tikai nodokļa veidu un aprēķina bāzi.

Ja kādā nodokļu aprēķinā tiek izmantotas vairākas nodokļu aprēķina bāzes, tad, gadījumos, kad to atļauj ailes apjoms, ir atļauts katram aprēķinam aizpildīt atsevišķu rindiņu.

Deklarētāja aprēķināto katra veida maksājamā nodokļa lielumu un kopējo maksājumu summu par attiecīgajām precēm norāda tikai informatīviem mērķiem.

49.aile.

Noliktavas apzīmējums

Ailē ieraksta pilnu noliktavas reģistrācijas numuru, aiz kura ieraksta burtus (ja tādi tiek izmantoti), kas apzīmē valsti, kas izdevusi attiecīgo reģistrācijas apliecību (pašreiz LV).

Aiz noliktavas reģistrācijas numura ailes labajā daļā atļauts uzrādīt laika periodu kalendāra dienās, kas rāda, uz cik ilgu laiku preces ir paredzēts uzglabāt muitas noliktavā. Perioda ilgums nedrīkst pārsniegt 730 dienas (2 kalendāra gadus).

54.aile.

Vieta un datums, deklarētāja/pārstāvja paraksts un uzvārds

Uzrāda deklarācijas aizpildīšanas vietu un datumu, deklarētāja vai tā pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Juridiskas personas gadījumā deklarācijas parakstītājam pēc paraksta un tā atšifrējuma jānorāda ieņemamais amats.

Ja deklarāciju aizpilda, izmantojot datortehniku atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajai kārtībai, atļauts parakstīt tikai vienu VAD formulāru, kurš ar attiecīgās personas paraksta oriģinālu paliek saņēmējā muitas iestādē. Šādā gadījumā deklarētājs vai tā pārstāvis tiek identificēts pēc deklarācijas iesniegšanā izmantotā datorsistēmas lietotāja vārda, ko viņam piešķir, izsniedzot atļauju iesniegt deklarāciju ar datortehnikas palīdzību.

III. Norādījumi papildveidlapu aizpildīšanai

29. Papildveidlapas lieto tikai tad, ja deklarācija attiecas uz vairāk nekā viena veida precēm (sk. informāciju par 5.ailes aizpildīšanu). Tās iesniedz kopā ar attiecīgajām deklarācijas veidlapām.

30. Šo metodisko norādījumu 1. un 2.nodaļas informācija par aiļu aizpildīšanu attiecināma arī uz papildveidlapām. Aizpildot papildveidlapu ailes, papildus jāievēro šādi nosacījumi:

30.1. 1.ailes pirmajā apakšnodalījumā ieraksta deklarācijas veida kodu ("IM" vai "EK"). Šis pirmais apakšnodalījums jāatstāj tukšs, ja papildveidlapas izmanto tikai tranzīta procedūrai. Šajā gadījumā tranzīta procedūras apzīmējumu ieraksta šīs ailes trešajā apakšnodalījumā;

30.2. VAD 2. vai 8.ailē jāuzrāda tikai attiecīgās personas vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kā arī identifikācijas numurs, ja tāds ir piešķirts;

30.3. 47.ailes kopsavilkums attiecas uz visu attiecīgajā deklarācijā deklarēto preču maksājumu kopsavilkumu. Tādēļ šī ailes daļa jāaizpilda pēdējā papildveidlapā, kas pievienota veidlapai, lai parādītu katra nodokļa veida kopsummu un kopējo maksājumu apjomu.

31. Ja papildveidlapas izmanto mazāk kā trīs preču veidu deklarēšanai, neizmantotās "Preču iepakojums un apraksts" ailes (31.aile) ir jāpārsvītro, lai nepieļautu to turpmāku izmantošanu.

 

1.pielikums

Valstu un valūtu klasifikators

Valstu kodi

AD Andora
AE Apvienotie Arābu Emirāti
AF Afganistāna
AG Antigva un Barbuda
AI Angilja
AL Albānija
AM Armēnija
AN Nīderlandes Antiļas
AO Angola
AQ Antarktika
AR Argentīna
AT Austrija
AU Austrālija
AW Aruba
AZ Azerbaidžāna
BA Bosnija un Hercegovina
BB Barbadosa
BD Bangladeša
BE Beļģija
BF Burkinafaso
BG Bulgārija
BH Bahreina
BI Burundi
BJ Benina
BM Bermudu salas
BN Bruneja
BO Bolīvija
BR Brazīlija
BS Bahamu salas
BT Butāna
BU Birma
BV Buvetas sala
BW Botsvāna
BY Baltkrievija
BZ Beliza
CA Kanāda
CC Kokosa salas
CE Kantona un Enderberija
CF Centrālāfrikas Republika
CG Kongo
CH Šveice
CI Kotdivuāra
CK Kuka salas
CL Čīle
CM Kamerūna
CN Ķīna
CO Kolumbija
CR Kostarika
CU Kuba
CV Kaboverde
CX Ziemassvētku sala
CY Kipra
CZ Čehija
DE Vācija
DJ Džibuti
DK Dānija
DM Dominika
DO Dominikana
DZ Alžīrija
EC Ekvadora
EE Igaunija
EG Ēģipte
EH Rietumsahāra
ER Eritreja
ES Spānija
ET Etiopija
FI Somija
FJ Fidži
FK Folklenda (Malvīnu) salas
FM Mikronēzija
FO Farēru salas (DK)
FR Francija
GA Gabona
GB Lielbritānija
GD Grenada
GE Gruzija
GF Franču Gviāna
GH Gana
GI Gibraltārs
GL Grenlande
GM Gambija
GN Gvineja
GP Gvadelupa
GQ Ekvatoriālā Gvineja
GR Grieķija
GT Gvatemala
GU Guama
GW Gvineja-Bisava
GY Gajana
HK Honkonga (Sjangana)
HM Herda un Makdonalda
HN Hondurasa
HR Horvātija
HT Haiti
HU Ungārija
ID Indonēzija
IE Īrija
IL Izraēla
IN Indija
IO Britu Indijas okeāna teritorijas
IQ Irāka
IR Irāna
IS Islande
IT Itālija
JM Jamaika
JO Jordānija
JP Japāna
KE Kenija
KG Kirgizstāna
KH Kambodža (Kampūčija)
KI Kiribati
KM Komoru salas
KN Sentkitsa un Nevisa
KP Korejas TDR
KR Korejas Republika
KW Kuveita
KY Kaimanu salas
KZ Kazahstāna
LA Laosa
LB Libāna
LC Sentlūsija
LI Lihtenāteina
LK Šrilanka
LR Libērija
LS Lesoto
LT Lietuva
LU Luksemburga
LV Latvija
LY Lībija
MA Maroka
MC Monako
MD Moldovas Republika
ME Majota sala
MG Madagaskara
MH Māršala salas
MI Midveja
MK Maķedonija
ML Mali
MM Mjanma (Birma)
MN Mongolija
MO Makao (Aomiņa)
MP Marianas salas
MQ Martinika
MR Mauritānija
MS Montserrata
MT Malta
MU Maurīcija
MV Maldīvija
MW Malāvija
MX Meksika
MY Malaizija
MZ Mozambika
NA Namībija
NC Jaunkaledonija
NE Nigēra
NF Norfolka
NG Nigērija
NI Nikaragva
NL Nīderlande
NO Norvēģija
NP Nepāla
NR Nauru
NT Neitrālā zona
NU Niue
NZ Jaunzēlande
OM Omāna
PA Panama
PE Peru
PF Franču Polinēzija
PG Papua-Jaungvineja
PH Filipīnas
PK Pakistāna
PL Polija
PM Sentpjēra un Mikelona
PN Pitkērna
PR Puertoriko
PT Portugāle
PW Palau
PY Paragvaja
QA Katara
RE Reinjona
RO Rumānija
RU Krievija
RW Ruanda
SA Saūda Arābija
SB Zālamana Salas
SC Seišelu Salas
SD Sudāna
SE Zviedrija
SG Singapūra
SH Svētās Helēnas sala
SI Slovēnija
SJ Svalbāra (Špicbergena) NO
SK Slovākija
SL Sjerraleone
SM Sanmarīno
SN Senegāla
SO Somālija
SR Surinama
ST Santomē un Prinsipi
SV Salvadora
SY Sīrija
SZ Svazilenda
TC Tērksa un Kaikosa GB
TD Čada
TF Franču Dienvidantarktikas apg.
TG Togo
TH Taizeme
TJ Tadžikistāna
TK Tokelau salas (NZ)
TM Turkmenistāna
TN Tunisija
TO Tonga
TP Austrumtimora
TR Turcija
TT Trinidada un Tobago
TV Tuvalu salas
TW Taivāna
TZ Tanzānija
UA Ukraina
UG Uganda
UM Mazās Klusā okeāna salas
US ASV
UY Urugvaja
UZ Uzbekistāna
VA Vatikāns
VC Sentvinsenta un Grenadīnas
VE Venecuēla
VG Virdžīnas Salas (GB)
VI Virdžīnas Salas (US)
VN Vjetnama
VU Vanuatu
WF Vallis un Futuna salas
WS Rietumu Samoa
XX Valsts nav zināma
YE Jemena
YU Dienvidslāvija
ZA Dienvidāfrikas Republika
ZM Zambija
ZR Kongo Demokrātiskā
Republika (Zaira)
ZW Zimbabve

Valūtu kodi

AED Apvienoto Arābu Emirātu
dirhēms
AMD Armēnijas drams
ATS Austrijas šiliņš
AUD Austrālijas dolārs
AZM Azerbaidžānas manats
BEF Beļģijas franks
BGL Bulgārijas leva
BYB Baltkrievijas rubelis
CAD Kanādas dolārs
CHF Šveices franks
CYP Kipras mārciņa
CZK Čehijas krona
DEM Vācu marka
DKK Dānijas krona
EEK Igaunijas krona
ESP Spānijas peseta
EUR Eiropas Savienības eiro
FIM Somijas marka
FRF Francijas franks
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa
GEL Gruzijas lars
GRD Grieķijas drahma
HKD Honkongas dolārs
HRK Horvātijas kuna
HUF Ungārijas forints
IEP Īrijas mārciņa
ILS Izraēlas šekelis
ITL Itālijas lira
JPY Japānas jēna
KGS Kirgīzijas soms
KZT Kazahstānas tenge
LTL Lietuvas lits
LUF Luksemburgas franks
LVL Latvijas lats
MDL Moldovas leja
NLG Nīderlandes guldenis
NOK Norvēģijas krona
NZD Jaunzēlandes dolārs
PLN Polijas zlots
PTE Portugāles eskudo
ROL Rumānijas leja
RUB Krievijas rublis
SEK Zviedrijas krona
SGD Singapūras dolārs
SKK Slovākijas krona
TJR Tadžikistānas rublis
TMM Turkmenistānas manats
UAH Ukrainas grivna
USD ASV dolārs
UZS Uzbekistānas sums
XUS Valūta faktūrrēķinā (invoisā)
nav zināma, kurss USD

 

2.pielikums

Piegādes noteikumu kodi

1.apakšaile 2.apakšaile .
Līguma nosacījumi Kods Vietas nosaukums
1 2 3
No rūpnīcas EXW Norādītā rūpnīcas vieta
Franko pārvadātājs FCA Norādītā vieta
Franko gar kuģa bortu FAS Norādītā iekraušanas osta
Franko uz kuģa klāja FOB Norādītā iekraušanas osta
Cena un frakts CFR Norādītā galaosta
Cena, apdrošināšana un frakts CIF Norādītā galaosta
Transportēšana samaksāta līdz ... CPT Norādītais galapunkts
Transportēšana un apdrošināšana
samaksāta līdz ... CIP Norādītais galapunkts
Piegādāts līdz robežai DAF Norādītā vieta
Piegādāts no kuģa DES Norādītā vieta
Piegādāts no piestātnes DEQ Norādītā galaosta
Piegādāts bez muitas samaksas DDU Norādītais galapunkts
Piegādāts ar muitas samaksu DDP Norādītais galapunkts
Citi piegādes noteikumi XXX Līguma piegādes
noteikumu apraksts

 

3.pielikums

Darījuma rakstura kodi

Ciparu, kas dots slejā A, ieraksta ailes kreisajā pusē. Otru ciparu no slejas B ieraksta ailes labajā pusē.

A B
1. Darījumi, kas ietver faktisko 1. Parasts piegādes darījums (pirkšana/
vai paredzēto īpašuma maiņu pārdošana)(2).
pret finansiālu vai citādu atlīdzību 2. Preču piegāde pārdošanai, saglabājot
(izņemot darījumus, kas minēti pircēja tiesības atteikties no preces vispār vai
šīs slejas 2., 7. un pēc izmēģinājuma; preču piegāde nosūtīšanai
8.punktā (1), (2) un (3) ). vai izmantojot starpnieka pakalpojumus
(konsignācija).
3. Maiņas tirdzniecība (atlīdzība natūrā).
4. Ceļotāju personīgie pirkumi.
5. Finansu izpirkuma noma (līzings)(3) .
2. Preču atpakaļnosūtīšana pēc 1. Preču nosūtīšana atpakaļ.
sākotnējā darījuma reģistrēšanas 2. Atpakaļ atsūtīto preču apmaiņa.
ar šīs slejas kodu 1(4), preču 3. Atpakaļ neatsūtīto preču apmaiņa (piem.,
aizvietošana bez maksas(4). garantijas pakalpojumu nodrošināšana).
3. Darījumi (izņemot pagaidu 1. Piegādes sakarā ar palīdzības
darījumus), kas ietver īpašuma programmām, kas tiek daļēji vai pilnīgi
nodošanu, neparedzot finansiālu finansētas.
vai cita veida atlīdzību. 2. Pārējie neatmaksājamie valdību palīdzības
sūtījumi.
3. Citi (individuālu personu, nevalstisku
organizāciju) palīdzības sūtījumi.
4. Darbības, kas paredz pārstrādi 1. Pārstrāde vai apdare atbilstoši līgumam.
atbilstoši līgumam(5), vai remonts(6) 2. Maksas remonts vai tehniskā apkope.
(izņemot tās, kas minētas šīs
slejas 7.punktā). 3. Bezmaksas remonts vai tehniskā apkope.
5. Darbības, kas seko pārstrādei 1. Pārstrāde vai apdare atbilstoši līgumam.
atbilstoši līgumam(5), vai remonts(6) 2. Maksas remonts vai tehniskā apkope.
(izņemot tās, kas minētas 3. Bezmaksas remonts vai tehniskā apkope.
šīs slejas 7.punktā).
6. Darījumi, kas nav saistīti ar 1. Noma, aizņēmums, operatīvā izpirkuma
īpašnieka maiņu, piem., noma, noma (līzings).
preču izsniegšana lietošanā uz laiku, 2. Cita veida pagaidu lietošana.
operatīvā izpirkuma noma(7) un citas
pagaidu darbības(8), izņemot
pārstrādi uz līguma pamata,
remontu vai tehnisko apkopi.
7. Militārās aizsardzības līgumos
paredzētās piegādes vai citas
starpvaldību programmās ietvertās
piegādes.
8. Rūpnīcu apgāde ar celtniecības
materiāliem un iekārtām, kas ir daļa
no vispārējā celtniecības vai tehniskā
nodrošinājuma līguma(9)
9. Pārējie, iepriekš neminētie
darījumu veidi.

(1) Šim darījuma veidam atbilst lielākā daļa preču izvešanas un ievešanas (jaunu preču partiju saņemšanas) darījumu, t.i., darījumi, kuros:

• īpašuma tiesības pāriet no Latvijas Republikas personas ārvalstu personai vai otrādi;

• natūrmaksa vai kompensācija ir jau veikta vai tiks izdarīta vēlāk.

Šis darījuma veids attiecināms arī uz precēm, kas tiek sūtītas starp saistītiem uzņēmumiem vai no/uz centrāliem preču sadales parkiem, pat, ja nav tūlīt samaksāts.

(2) Šim darījuma veidam pieskaitāmi rezerves daļu sūtījumi un citas detaļu nomaiņas par papildu samaksu.

(3) Finansu izpirkuma noma (līzings): nomas maksājumi pa daļām tiek aprēķināti tā, lai segtu visu vai faktiski visu preču vērtību. Viss ar īpašumu saistītais risks un tiesības uz peļņu tiek nodots nomniekam. Līgumam beidzoties, nomnieks kļūst par preču likumīgo īpašnieku.

(4) Preču sūtījumi, kas paredzēti preču atdošanai un kas domāti kā aizvietotājpreces, un sākotnēji reģistrēti A slejas 3. - 9. punktā, ir jāreģistrē ar attiecīgo kodu.

(5) Pārstrādes darbības, kas notiek muitas kontrolē vai bez tās, ir kodējamas atbilstoši A slejas 4. vai 5.punktam. Šie punkti neietver pārstrādes darbības uz pārstrādātāja rēķina; tās ir jākodē atbilstoši A slejas 1.punktam.

(6) Remonts paredz preču atjaunošanu to sākotnējā stāvoklī; tas var būt saistīts ar pārbūvi vai uzlabojumiem.

(7) Operatīvā izpirkuma noma: pārējie izpirkuma nomas līguma veidi, izņemot finansu izpirkuma nomu (sk. 3.piezīmi).

(8) Šis punkts ietver preces, kuras izved/ieved ar nolūku tās atpakaļizvest (atpakaļievest) bez īpašuma tiesību maiņas.

(9) Darījumi, kuri minēti A slejas 8.punktā, attiecas uz precēm, kuras nav ietvertas atsevišķos rēķinos, bet par kurām ir sastādīts viens rēķins par kopējo ražošanas vērtību. Ja tas tā nav, darījumi attiecas uz 1.veidu.

 

4.pielikums

Transporta veidu kodi

Trans- Kods Transporta veids
porta
veidu
grupa
1 2 3
1 10 Jūras transports
16 Pašgājējs autotransporta līdzeklis uz jūras transportlīdzekļa
17 Autopiekabe vai puspiekabe uz jūras transportlīdzekļa
2 20 Dzelzceļa transports
23 Autotransporta līdzeklis dzelzceļa vagonā
3 30 Autotransports
4 40 Gaisa transports
5 50 Pasta sūtījumi
7 70 Stacionāras transportiekārtas (cauruļvadi)
9 90 Pārvietošana bez transportlīdzekļa

 

5.pielikums

Muitas procedūru kodi

10 - pilnīga preču izvešana (eksports).
21 - izvešana uz laiku saskaņā ar muitas procedūru - "izvešana pārstrādei".
23 - izvešana uz laiku, ja preces paredzēts ievest atpakaļ nemainītā stāvoklī.
31 - atpakaļizvešana.
40 - preču izlaišana brīvam apgrozījumam.
41 - preču ievešana izmantošanai Latvijas Republikā, vienlaikus deklarējot
preces procedūrai - "ievešana pārstrādei" ar maksājumu atmaksāšanas
sistēmu.
46 - preču ievešana brīvam apgrozījumam, piešķirot procedūru - "ievešana
pārstrādei" muitas noliktavā ar maksājumu atmaksāšanas sistēmu.
47 - preču ievešana brīvam apgrozījumam, piešķirot procedūru - "ievešana
pārstrādei" brīvajā zonā ar maksājumu atmaksāšanas sistēmu.
51 - preču ievešana pārstrādei ar maksājumu atlikšanas sistēmu.
53 - preču ievešana, piemērojot tām muitas procedūru - "ievešana uz laiku".
55 - preču ievešana pārstrādei muitas noliktavā ar maksājumu atlikšanas sistēmu.
56 - preču ievešana pārstrādei brīvā zonā ar maksājumu atlikšanas sistēmu.
61 - atpakaļievešana ar preču vienlaikus izlaišanu brīvam apgrozījumam un
preču izmantošanu, ja tās nav pakļautas nodokļu atbrīvojumiem.
63 - atpakaļievešana ar preču vienlaikus izlaišanu brīvam apgrozījumam un
preču izmantošanu, ja tās ir pakļautas nodokļu atbrīvojumiem.
67 - atpakaļievešana, vienlaicīgi preces deklarējot izlaišanai brīvam
apgrozījumam un procedūrai - "ievešana muitas noliktavā", ieskaitot
to novietošanu citās telpās muitas kontrolē.
71 - preču ievešana muitas noliktavā, ieskaitot to novietošanu citās telpās
muitas kontrolē.
72 - Latvijas preču ievešana muitas noliktavā, ieskaitot to novietošanu citās
telpās muitas kontrolē.
76 - eksportam paredzētu preču ievešana muitas noliktavā vai brīvajā zonā
ar iepriekšēju nodokļu atmaksāšanu par precēm, kas domātas izvešanai
bez tālākas apstrādes.
77 - preču novietošana muitas noliktavā ar nodomu izvest pārstrādes
produktus un preces, kas iegūtas no pamatproduktiem, ar iepriekšēju
izvedmuitas nodokļa atmaksāšanu.
78 - preču ievešana brīvajā zonā, izņemot procedūras, kas apzīmējamas ar kodu 76.
91 - ievešana pārstrādei muitas kontrolē.
93 - preču iznīcināšana muitas kontrolē.
94 - pastāvīga preču lietošana muitas kontrolē.
95 - piegādes kuģu un lidmašīnu apgādei.
96 - piegādes beznodokļu tirdzniecības veikaliem ostās un lidostās.

Piezīme: lai norādītu, ka precēm nav bijusi iepriekš piemērota muitas procedūra, izmanto kodu "00", ko atļauts lietot tikai kā otro divu ciparu kombināciju.

 

6.pielikums

 

7.pielikums

Muitas maksājumu klasifikators

20

- importa muitas nodoklis

21

- importa papildu muitas nodoklis

25

- eksporta muitas nodoklis

30

- drošības nauda

40

- akcīzes nodoklis

50

- pievienotās vērtības nodoklis

55

- atliktie maksājumi

70

- dabas resursu nodoklis

 

8.pielikums

 

9.pielikums

Muitas vērtības metožu kodi

1

- darījumu novērtēšanas metode

2

- vienādu preču novērtēšanas metode

3

- līdzīgu preču novērtēšanas metode

4

- vienas vienības vērtības metode

5

- saliktās vērtības metode

6

- īpašo gadījumu metode

9

- vispārējā vērtības deklarācija

 

10.pielikums

Galvojumu veidu kodi

Galvojuma veids Kods Papildus sniedzamās ziņas
Galvojums netiek pieprasīts 0 Galvojuma atbrīvojuma apliecības numurs
Vispārējs galvojums 1 Galvojuma apliecības numurs un
galvojuma uzraudzības iestādes kods
Vienreizējs galvojums 2 Galvojuma apliecības numurs
 
Drošības naudas iemaksa 3
Fiksētas likmes galvojums 4
Atbrīvojums no galvojuma
atbilstoši Muitas likuma
93.panta 2. un 3.daļai 6
Galvojums no noteiktām
valsts institūcijām netiek pieprasīts 8

11.pielikums

Iepakojuma veidu kodi

01 - Beramas, cietas, sīkas daļiņas

02 - Beramas, sīkas, granulētas daļiņas

03 - Beramas, cietas, lielas daļiņas

04 - Šķidra krava

12 - Cilindrs, stieņi, stieņi sasieti / nost.

13 - Rullis

14 - Ritulis

15 - Plāksne, pl.sasiet./nostipr., loksne

16 - Baļķi, dēļi sasieti / nostiprināti

21 - Kaste, skārda kārba

22 - Taisnstūrveida kanna, konservu kārba

23 - Alus kaste, tējas kaste, paciņa

24 - Kartona kārba, taisnstūrveida tanks

25 - Futrālis, čemodāns

26 - Palete

27 - Piena kaste

31 - Ampula, iepak., bez iepak., pudelīte

32 - Cilindriska kanna, piena kanna

33 - Pudele, cilindr., iepak. vai neiepakota

34 - Tanks, cilindrisks, tvertne

35 - Gāzes balons, cisterna

41 - Burka

42 - Aerosols, pulverizators, flakons

43 - Balons, pudele, kolbveida iepak., neiepak.

44 - Muca, muciņa, liela muca

54 - Seifs

61 - Sainis, pasta maiss, mazs maisiņš

62 - Maiss

63 - Ceļa soma

65 - ķīpa, saspiesta, nesaspiesta

67 - Vakuumiepakojums

91 - Spole

97 - Dažāda veida iepakojumi

99 - Iepakojuma veids nav precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pielikums

Maksājumu kārtības kodi

A - tūlītēja samaksa skaidrā naudā vai līdzvērtīgs maksājums.
B - iemaksa skaidrā naudā bankas kontā.
C - samaksa ar krosētu čeku (bankas pārvedums).
D - cita veida maksājumi (piemēram, tiešais debets muitas brokera kontā).
E - atliktais maksājums.
F - atliktais muitas nodokļa maksājums.
G - atliktais pievienotās vērtības nodokļa maksājums.
H - preces tiek ievestas preču saņēmēja uzdevumā (atliktais maksājums
preču saņēmēja kontā).
J - maksājumi, izmantojot pasta pakalpojumus (pasta sūtījumus)
vai kādu citu valsts institūciju pakalpojumus.
K - akcīzes nodokļa kredīts vai atlaide.
L - drošības naudas vai galvojuma maksājums.
M - drošības nauda, ieskaitot iemaksu skaidrā naudā.
N - atsevišķa darījuma skaidras naudas iemaksa.
P - no muitas brokera skaidras naudas iemaksu konta.
Q - no atlikto maksājumu konta.
R - galvojums.
S - atsevišķa galvojuma konts uz ilgtermiņa pilnvaras pamata.
T - no muitas brokera galvojumu konta.
U - no uzņēmēja galvojumu konta - vispārējais galvojums.
V - no uzņēmēja galvojumu konta - vienreizējs galvojums.
O - galvojums, ko iesniedz uzņēmēja uzraudzības aģentūra.
W - muitas brokera vispārējās saistības par maksājuma izpildi.
X - uzņēmēja vispārējās saistības par maksājuma izpildi.
Y - parastās saistības par maksājuma izpildi.
Z - saistības, pamatojoties uz atbrīvojumu no galvojuma iesniegšanas.

 

16.pielikums

Paredzētās robežas šķērsošanas valstis

BE - Beļģija
DK - Dānija
DE - Vācija
GR - Grieķija
ES - Spānija
FR - Francija
IE - Īrija
IT - Itālija
LU - Luksemburga
NL - Nīderlande
PT - Portugāle
GB - Lielbritānija
AT - Austrija
FI - Somija
NO - Norvēģija
SE - Zviedrija
CH - Šveice
IS - Islande
EE - Igaunija
LV - Latvija
LT - Lietuva

 

 

18.pielikums

Muitas iestāžu klasifikators

0100 SIA "Sala"

0200 SIA k/u "Latshipserviss"

0201 Firma "Vento G"

0202 SIA "Proexpo"

0203 SIA "DTM Service"

0204 Rīga "Preču-2"

0205 SIA "LaCon"

0206 Kravas daļas MKP

0207 Rīga "Šķirotava"

0208 Rīga, "Pasažieru st." (bag. nod.)

0210 Tirdzniecības ostas MP

0211 Rīgas zvejas ostas MP

0212 SIA "Tirgus Rumbula"

0213 A/s "Latvijas finieris"

0214 A/s "Magroteks-S"

0215 MP "Rīga-Krasta"

0216 SIA "Spilves termināls"

0217 Lielupes ostas MP

0218 Skultes ostas MP

0219 SIA "Latvijas STATOIL"

0220 Pasta nodaļas MKP

0221 SIA "Scenker-BTL"

0222 SIA "Neste Latvija"

0223 A/s "Prodimpekss"

0224 SIA "Alfards"

0225 SIA "Balteks"

0226 SIA "Lansmanis & partneri"

0227 SIA "NT-2"

0228 SIA "Latkargo"

0229 SIA "Mono"

0230 Rīgas jūras pasažieru stac. MP

0231 SIA "Kuehne & Nagel"

0232 Daugavgrīvas ostas MP

0233 A/m reģistrācijas MKP

0234 A/s "BLB Baltijas termināls"

0235 SIA "MGH Rīga"

0236 SIA "Atlas"

0237 SIA "Werhaus"

0238 SIA "Merkurs-Rigante"

0239 Pa/s "Mangaļu kuģu remonta rūpnīca"

0240 Rīgas lidostas MP

0241 Spilves lidostas MP

0242 SIA "MMD Serviss"

0243 SIA Latvijas-Rietumu termināls

0244 SIA "Signāls-P"

0245 SIA "Skonto-AS"

0246 SIA "Man-Tess"

0247 A/s "RHS-Forwarding"

0248 A/s "Abava"

0249 A/s "Latvijas apģērbi"

0250 Ogres MKP

0251 MP "Auda"

0252 SIA "Baltlains Intern"

0253 SIA "Rīgas kombinētās lopbarības r."

0254 SIA "Blumbergi"

0255 SIA k/u "Ergfolg, Ltd."

0256 SIA "Tranzīts Ltd"

0258 SIA "ADM Baltik Tranzīts"

0259 SIA "Baltijas naftas Apgāde"

0260 SIA k/u "Lējumi Termināls"

0261 A/s "Ligija TEKS"

0262 SIA "Vollers-Rīga"

0263 V/u "Rīgas kuģu remontu rūpnīca"

0264 MP "Sarkandaugava"

0265 A/s "Lat Lada"

0266 SIA "Elko-Rīga"

0267 SIA "Lat Bio"

0268 SIA "Rikardo"

0269 SIA "Baltintrade"

0270 SIA "Latvijas Krāsmetāli"

0271 K/u "Stratos"

0272 SIA "KR-ES"

0273 SIA "DONIKS-OPTIUM"

0274 SIA "Gerkens & Co"

0275 A/s "Rīgas 2. saldētava"

0276 Fkk SIA "Magnāts"

0277 SIA "Bolderājas Termināls"

0278 SIA "Engure"

0279 Sabiedrība "R.A.N.G."

0280 SIA "DHL INTERNATIONAL" MKP

0281 SIA "TNT Ekspress" MKP

0282 SIA "Tilts Baltija"

0283 SIA "VUDISONA termināls"

0284 SIA "Enigma Serviss"

0285 SIA "Mīlgrāvis un Co"

0286 SIA "Tālbergs"

0287 SIA "Lido Nafta"

0288 A/s "Latvijas Balzāms" MKP

0289 SIA "Rimolats"

0290 SIA "Pollen"

0291 SIA "Safetr.Forw.and Wareh."

0292 SIA "Transimpekss"

0293 A/s "Agroapgāde"

0294 SIA "Lukoil Olaine"

0295 SIA "Skarons"

0296 SIA "Nodus 777"

0297 SIA "Blāzma-Balt"

0298 A/s "MoDo Paper Latvia"

0299 Izstādes

0311 Ventspils tirdzniecības ostas MP

0312 Ventspils zvejas ostas MP

0313 Prāmja MP

0314 Talsu MKP

0316 Tukuma MKP

0317 Ventspils naftas MP

0319 Rojas MP

0320 Mērsraga MP

0411 Liepājas ostas MP

0413 Rucavas MP

0414 Plūdoņu MP

0415 Kuldīgas MKP

0416 Liepājas lidostas MP

0417 Pāvilostas MP

0418 Priekules pasažieru stacijas MP

0419 Liepājas MKP

0421 Ezeres MP

0422 Saldus MKP

0423 Reņģes pasažieru stacijas MP

0428 A/S "Kurzemes degviela"

0511 Meitenes MP

0512 Jelgavas dzelzceļa stacijas MP

0513 Meitenes pasažieru stacijas MP

0514 Jelgavas MKP

0517 SIA "Madara"

0523 Dobeles MKP

0531 Grenctāles MP

0533 Bauskas MKP

0624 Cēsu MKP

0625 Lugažu pasažieru stacijas MP

0626 Valmieras MKP

0627 SIA "Nodus"

0628 SIA "Triāls"

0631 Valkas MP

0633 Valkas MKP

0634 Smiltenes MKP

0641 Veclaicenes MP

0645 Alūksnes MKP

0712 Vientuļu MP

0714 Gulbenes MKP

0715 Balvu MKP

0716 SIA "M.T.Z. Serviss"

0717 SIA "Gulbenes degviela"

0721 Grebņevas MP

0722 Terehovas MP

0723 Zilupes pasažieru stacijas MP

0724 Kārsavas pasažieru stacijas MP

0728 Ludzas MKP

0731 Pāternieku MP

0733 Krāslavas MKP

0735 SIA "Latgales nafta"

0741 Rēzeknes pasažieru stacijas MP

0742 Rēzeknes preču stacijas MP

0743 Rēzeknes MKP

0744 A/s "REBIR" MKP

0746 SIA "Avir Ltd"

0810 Daugavpils MKP

0811 Medumu MP

0812 A/s "Daugavp. pievadķēžu r."

0813 Subates MP

0814 Silenes MP

0815 Daugavpils pasažieru stacijas MP

0816 Daugavpils preču stacijas MP

0817 Indras pasažieru stacijas MP

0818 Kurcuma pasažieru stacijas MP

0819 Eglaines pasažieru stacijas MP

0820 SIA "RD Serviss"

0821 A/s "Lat soli pa solim"

0822 Madonas MKP

0823 Jēkabpils MKP

0824 Preiļu MKP

0825 Līvānu MKP

0827 Valsts a/s "Dauteks" MKP

0828 SIA k/u "Dinaz"

0829 SIA "PIK"

0830 SIA "Jēkabpils naftas bāze"

0831 SIA "Stalkers"

0832 Aizkraukles MKP

0833 A/s "Virši-A"

0835 SIA k/u "Dinaz"

0836 SIA k/u "Teks"

0839 SIA "Ziemeļu nafta"

0910 Salacgrīvas ostas MP

0920 Ainažu MP

0930 Limbažu MKP

0931 Lodes MKP

9206 Speciāls kods cauruļv.tr.,fiksētajiem pārv.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Metodiskajiem norādījumiem VAD aizpildīšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 563Pieņemts: 30.09.1999.Stājas spēkā: 02.10.1999.Zaudē spēku: 08.06.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 322/324, 01.10.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
302209
02.10.1999
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"