Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24. nr.; 1999, 17., 24. nr.; 2000, 12. nr.; 2001, 12., 16., 21. nr.; 2004, 5. nr.; 2007, 3. nr.; 2009, 1., 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 47., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 54., 108., 190. nr.; 2013, 142. nr.; 2014, 257. nr.; 2015, 127., 242. nr.; 2016, 100., 241. nr.; 2017, 152., 242. nr.; 2018, 65. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

aizstāt 12. punktā vārdu "skolēns" ar vārdiem "bērns, skolēns";

papildināt pantu ar jaunu 12.4 punktu šādā redakcijā:

"124klātiene - izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības saturu apgūst izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas ietvaros, regulāri apmeklējot izglītības iestādē pēc noteikta saraksta organizētas mācību stundas;";

uzskatīt līdzšinējo 12.4 punktu par 12.5 punktu;

aizstāt 12.5 punkta "h" apakšpunktā vārdu "īpašām" ar vārdu "speciālām";

izslēgt 14. punktu;

papildināt pantu ar 14.2 punktu šādā redakcijā:

"142neklātiene - izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais daļu no izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas satura apgūst patstāvīgi;";

izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26) tālmācība - izglītības ieguves forma, kādā izglītojamais izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības programmas prasībām;".

2.  8. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. punktā vārdus "neklātienes formas paveids - tālmācība";

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) tālmācība;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot izglītības programmu apguvi klātienes, neklātienes, kā arī tālmācības formā. Pirmsskolas izglītības programmas īsteno klātienes formā. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas īsteno neklātienes un tālmācības formā, ievērojot Ministru kabineta noteiktos vispārējās izglītības programmas īstenošanas kritērijus un kārtību."

3. Papildināt 9. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Izglītības iestādēs, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās tiek nodrošināta atbilstoša mācību vide izglītības ieguvei latviešu zīmju valodā, izglītību var iegūt latviešu zīmju valodā."

4. 14. pantā:

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18) izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Saeimā izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem septiņiem gadiem kā vienotu valsts politiku un stratēģiju izglītībā;";

papildināt 24. punktu pēc vārda "programmu" ar vārdiem "un valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu";

papildināt pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"241) nosaka kritērijus un kārtību, kādā interešu izglītības iestādēm tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss;";

papildināt 41. punktu pēc vārda "nosaka" ar vārdiem "kvalitātes kritērijus";

aizstāt 41. punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "klasē un klašu grupā" ar vārdiem "klasē vai klašu grupā";

aizstāt 42. punktā vārdus "izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus" ar vārdiem "minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē" un vārdus "izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā vidējās izglītības pakāpē neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam" - ar vārdiem "izglītības iestāde neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem";

papildināt pantu ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43) nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas neklātienes un tālmācības formā."

5. Izteikt 16. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) izstrādā mācību saturu profesionālajos mācību priekšmetos;".

6. 17. pantā:

papildināt pantu ar 2.5 daļu šādā redakcijā:

"(25) Lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējo pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums.";

izslēgt trešās daļas 7. punktā vārdus "vai rehabilitācijas";

izslēgt trešās daļas 10. punktā vārdus "vai rehabilitācijas".

7. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Valsts nozīmes interešu izglītības iestāde

(1) Interešu izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītības programmas, tai skaitā zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomā, un papildus veic interešu izglītības metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem ir tiesīgas iegūt valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu.

(2) Lēmumu par valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa piešķiršanu un anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrija."

8. Papildināt 23. panta piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja objektīvu apstākļu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš."

9. Izslēgt 24. panta ceturtajā daļā vārdus "un tai izsniedz reģistrācijas apliecību".

10. Aizstāt 25. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "attiecīgas licences saņemšanas izglītības programmas īstenošanai" ar vārdiem "izglītības programmas licencēšanas".

11.  31. pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tieslietu ministrijas padotībā esošās izglītības iestādes un sociālās korekcijas izglītības iestādes padomes darbībā nepiemēro šā panta otrās daļas pirmo teikumu, un tām ir tiesības nepiemērot šā panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas ceturto teikumu.";

aizstāt trešās daļas 5. punktā skaitli "12.4" ar skaitli "12.5".

12. 36. pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no tās licencēšanas dienas.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja licencējama Ministru kabineta noteiktajam izglītības programmas paraugam atbilstoša izglītības programma, izglītības iestāde par to ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu, ja atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai izglītības programmu licencēšanas kārtībai nav pamata pieņemt lēmumu par atteikumu licencēt izglītības programmu."

13. Papildināt 38. panta otro daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) starptautiskā bakalaurāta programmas."

14. Aizstāt 39. panta pirmajā daļā vārdus "licences saņemšanas vai programmas akreditācijas" ar vārdiem "programmas licencēšanas vai akreditācijas".

15. Aizstāt 40. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "īstenošanai jāsaņem attiecīga licence" ar vārdiem "licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

16. Izslēgt 43. panta otrajā daļā vārdus "vai sociālās korekcijas klasēs vispārējās izglītības iestādēs".

17. Aizstāt 44. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "īstenošanai jāsaņem attiecīga licence" ar vārdiem "licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

18. Aizstāt 45. panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "īstenošanai jāsaņem attiecīga licence" ar vārdiem "licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

19. Aizstāt 47.1 panta otrās daļas otrajā teikumā vārdus "īstenošanai jāsaņem attiecīga licence" ar vārdiem "licencējamas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

20. Papildināt V nodaļu ar 47.2 pantu šādā redakcijā:

"47.2 pants. Starptautiskā bakalaurāta programmas

Starptautiskā bakalaurāta programmas ir Starptautiskās bakalaurāta organizācijas izstrādātas izglītības programmas, kuru ietvaros noteiktu mācību priekšmetu vai kursu apguve noris svešvalodā. Minētās programmas uzskatāmas par licencētām un akreditētām pēc tam, kad Starptautiskā bakalaurāta organizācija ir autorizējusi izglītības iestādi šo programmu īstenošanai. Izglītības iestāde starptautiskā bakalaurāta programmas īsteno vienlaikus ar vispārējās izglītības programmām."

21. Aizstāt 50. panta 1. punktā vārdus "ir atļāvusi strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu" ar vārdiem "un atļāvusi šai personai strādāt par pedagogu".

22. Aizstāt 56. panta trešajā daļā vārdus "vai klasē" ar vārdiem "vai bērnu interesēs ir izglītoties dažādās izglītības iestādēs".

23. Aizstāt 58. panta trešajā daļā skaitli "12.4" ar skaitli "12.5".

24. Izslēgt 59. panta trešajā daļā vārdus "vai rehabilitācijas".

25. 60. pantā:

aizstāt 3.2 daļas pirmajā teikumā vārdus "izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam" ar vārdiem "izglītības iestāde neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem";

izslēgt 3.2 daļas otrajā teikumā vārdus "tai skaitā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes saņem papildu valsts budžeta finansējumu šā likuma 19.1 panta pirmajā daļā noteikto funkciju veikšanai."

26. Pārejas noteikumos:

izslēgt 41. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81. un 82. punktu šādā redakcijā:

"74. Grozījumi, kas paredz izslēgt šā likuma 1. panta 14. punktu, stājas spēkā:

1) 2020. gada 1. septembrī - attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 1., 4., 7. un 10. klasē;

2) 2021. gada 1. septembrī - attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 2., 5., 8. un 11. klasē;

3) 2022. gada 1. septembrī - attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 3., 6., 9. un 12. klasē.

75. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izdod šā likuma 14. panta 43. punktā minētos noteikumus.

76. Vispārējās izglītības iestādes, kas šā likuma 14. panta 43. punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienā īsteno vispārējās izglītības programmas neklātienes vai tālmācības formā, līdz 2020. gada 31. jūlijam nodrošina šo izglītības programmu īstenošanas kārtības atbilstību minētajiem noteikumiem.

77. Grozījumi šā likuma 17. panta trešās daļas 7. un 10. punktā, kā arī 59. panta trešajā daļā stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

78. Grozījumi šā likuma 14. panta 24. punktā, kas paredz Ministru kabinetam noteikt valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu finansēšanas kārtību, kā arī šā likuma 14. panta 24.1 punkts, 19.1 pants un 60. panta desmitā daļa stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī.

79. Grozījumi šā likuma 17. pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar 2.5 daļu stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. Ministru kabinets līdz 2019. gada 31. maijam izdod šā likuma 17. panta 2.5 daļā minētos noteikumus.

80. Ministru kabinets izstrādā un līdz 2018. gada 31. decembrim iesniedz Saeimai grozījumus Profesionālās izglītības likumā, lai to saskaņotu ar šā likuma 23. panta piektajā daļā izdarītajiem grozījumiem attiecībā uz institūciju un personu informēšanu ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš un šā likuma 24. panta ceturtajā daļā, 25. panta otrajā daļā, 36. panta pirmajā daļā, 39. panta pirmajā daļā, 44. panta otrajā daļā un 47.1 panta otrajā daļā izdarītajiem grozījumiem, saskaņā ar kuriem nav nepieciešams izsniegt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību un licenci izglītības programmas īstenošanai.

81. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai grozījumus Augstskolu likumā, lai to saskaņotu ar šā likuma 24. panta ceturtajā daļā, 25. panta otrajā daļā, 36. panta pirmajā daļā, 39. panta pirmajā daļā, 44. panta otrajā daļā un 45. panta otrajā daļā izdarītajiem grozījumiem, saskaņā ar kuriem nav nepieciešams izsniegt izglītības iestādes reģistrācijas apliecību un licenci izglītības programmas īstenošanai.

82. Grozījumi šā likuma 60. panta 3.2 daļas pirmajā teikumā par vārdu "izglītojamo skaits attiecīgajā klasē vai klašu grupā neatbilst Ministru kabineta noteiktajam minimāli pieļaujamam izglītojamo skaitam" aizstāšanu ar vārdiem "izglītības iestāde neatbilst Ministru kabineta noteiktajiem kvalitātes kritērijiem" un otrajā teikumā par vārdu "tai skaitā izglītības iestādē iegūtās izglītības kvalitātes rādītājus" izslēgšanu stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 4. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.09.2018.Stājas spēkā: 18.10.2018.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 04.10.2018. OP numurs: 2018/196.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302025
18.10.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)