Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 526

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 3.1 un 3.2 punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.3. un 2.4. apakšpunktā skaitli "15." ar skaitli "20.";

1.2. izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 4. un 5. punktā minēto informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz 31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra līdz 31. augustam, ievērojot:";

1.3. izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. papildu finansējumu (izņemot finansējumu to pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, kuri nodarbināti pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā) attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros ne mazāk kā 14,5 % apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas - samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;";

1.4. papildināt noteikumus ar 8.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3.1 papildu finansējumu pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildu pienākumiem un pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai līdz 3 % no šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.5. apakšpunktā minētās mērķdotācijas;";

1.5. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Internātskolu pedagogu darba samaksai ministrija finansējumu aprēķina, nosakot vienu pedagoga likmi uz 14 internātskolā dzīvojošiem izglītojamiem.";

1.6. svītrot 11. punktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ministrija kārtējā gada septembrī pārskaita pašvaldībām mērķdotācijas avansa maksājumu 75 procentu apmērā no viena mēneša mērķdotācijas, kas apstiprināta ikgadējā valsts budžeta likumā par periodu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. augustam.";

1.8. papildināt noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp izglītības iestādēm finansējumu atbalsta personālam, kā arī finansējumu ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēs (slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs) un reemigrējošo izglītojamo atbalstam. Pašvaldība, apstiprinot mērķdotāciju katrai izglītības iestādei, ņem vērā izglītības iestāžu pārskatos norādīto atlikumu uz kārtējā budžeta gada sākumu. Finansējumu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, pašvaldība sadala atbilstoši tās izstrādātajai kārtībai.";

1.9. aizstāt 17.1 punktā skaitli "15." ar skaitli "20.";

1.10. aizstāt 18. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2018. gada 1. septembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2019. gada 31. augustam";

1.11. papildināt noteikumus ar 23.2 un 23.3 punktu šāda redakcijā:

"23.2 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina un sadala pašvaldībām un valsts augstskolām, ņemot vērā:

23.2 1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes ir ievadījušas un apstiprinājušas sistēmā līdz attiecīgā gada 5. septembrim, par to pedagogu mēneša darba likmju skaitu katrā pašvaldībā un izglītības programmā kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi;

23.2 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 59. punktam;

23.2 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

23.3 Šo noteikumu 8.1 punkts ir spēkā līdz 2019. gada 31. jūlijam.";

1.12. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 447

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" dod tiesības pieprasīt šos datus

Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas novadu un republikas pilsētu pašvaldībām izlietojumu


 

KODI

   

(pašvaldības nosaukums)

 
   

(pārskata periods)

 

euro, centi

Kods

Posteņa nosaukums

62. resora programma

01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem internātskolām, kas nav speciālās internātskolas

05.00.00. Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI

tai skaitā, izglītības iestādes veids, izglītības programmas veids

10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes

speciālās izglītības iestādes

interešu izglītība

A

B

1

2

3

4

5

6

ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu            
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija (saņemts no IZM)            
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)            
1000* Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)            
1100* Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:            
3. kv** 3. kvalitātes pakāpi            
4. kv** 4. kvalitātes pakāpi            
5. kv** 5. kvalitātes pakāpi            
1. kv*** 1. kvalitātes pakāpi            
2. kv*** 2. kvalitātes pakāpi            
3. kv*** 3. kvalitātes pakāpi            
1140* Piemaksas, prēmijas un naudas balvas            
1145* Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas            
1146* Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)            
1147* Piemaksa par papildu darbu            
1148* Prēmijas un naudas balvas            
1149* Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)            
1200* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas            
1210* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas            
1220 * Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi            

1221*

Slimības nauda****            
Atlaišanas pabalsti*****            
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT- PASV_UZ_IZM - 1000)            
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām            

Piezīmes.
1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.
2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.
3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts no 2017. gada 10. augusta.
4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.
5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2018. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:

PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Programma

Darījuma apraksts

Summa

 

PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:

Programma

Darījuma apraksts

Summa

 

PASK.1221 rindā "Atlaišanas pabalsti":

Izglītības iestādes nosaukums

Summa

 

 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 526Pieņemts: 14.08.2018.Stājas spēkā: 01.09.2018.Zaudē spēku: 01.09.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 163, 17.08.2018. OP numurs: 2018/163.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301070
01.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)