Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 508

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 29. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sabiedrībā balstīti pakalpojumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli "827 238" ar skaitli "350 658".

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, un papildus norāda vismaz šādas ziņas:

14.1. sadarbības partneru pienākumus:

14.1.1. piesaistīt sociālo darbinieku šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanā. Sociālais darbinieks organizē un piedalās šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plāna izstrādē un organizē tām sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus;

14.1.2. nodrošināt sociālā darbinieka dalību šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētajos izglītojošajos pasākumos;

14.1.3. nodrošināt, ka šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kuras saņem atbalstu šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā, vienlaikus nesaņem atbalstu 9.2.2.1. pasākumā;

14.1.4. nodrošināt šo noteikumu 17.1.2. un 17.2.4. apakšpunktā minēto izmaksu priekšfinansēšanu pilnā apmērā;

14.2. pārskatu un citas informācijas sniegšanas kārtību un termiņus;

14.3. norēķinu veikšanas kārtību šo noteikumu 17.1.2., 17.2.1.1 un 17.2.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Ja šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām nepieciešams avansa maksājums, tas nepārsniedz 20 procentus no sadarbības partnerim plānotajām šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām;

14.4. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs veicis šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minēto kompensāciju izmaksu."

4. Izteikt 15.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk - valsts ilgstošas aprūpes institūcija) uz dzīvi sabiedrībā, un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, tai skaitā:

15.1.1. esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

15.1.2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

15.1.3. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana;

15.1.4. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana un izplatīšana;".

5. Papildināt noteikumus ar 17.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1.1 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta ietvaros;".

6. Papildināt 18.1. apakšpunktu aiz skaitļa "15.1.3." ar skaitli "15.1.4.".

7. Izteikt 18.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. aprīkojuma iegādei vai nomai jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam."

8. Izteikt 24.2. apakšpunkta ievaddaļu un 24.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.2. izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma aprakstu un ieviešanas metodiku šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras ir pārgājušas no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi sabiedrībā. Izstrādājot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu:

24.2.1. nosaka optimālu valsts budžeta finansējuma plūsmu, lai nodrošinātu mērķa grupas personām individuālās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu;".

9. Svītrot 24.3.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "25.1. un".

10. Izteikt 25. punkta ievaddaļu un 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 15.1.3. un 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs, kas:

25.1. īsteno šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojektu, iesaistot 40 šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās personas katrā plānošanas reģionā (kopumā - 200 personas), kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros vai no 2014. gada 1. janvāra ir pārgājušas no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi sabiedrībā. Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 12 mēnešus;".

11. Papildināt 25.3. apakšpunktu aiz vārda "reģionā" ar vārdiem "izņemot Rīgas plānošanas reģionu, kur izmēģinājumprojektu īsteno divos reģionālās nozīmes attīstības centros".

12. Papildināt noteikumus ar 25.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.5. publicē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē šo noteikumu 24.3.1. apakšpunktā minētajā metodikā noteikto tipveida līgumu par dalību 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā."

13. Izteikt 26.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1. ne retāk kā reizi ceturksnī un ne biežāk kā reizi mēnesī iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par veiktajām aktivitātēm izmēģinājumprojekta īstenošanā, kā arī par izdevumiem, kas sadarbības partnerim radušies atbilstoši šo noteikumu 17.1.2., 17.2.1.1 un 17.2.4. apakšpunktam;".

14. Papildināt noteikumus ar 26.3. un 26.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. slēdz līgumu ar šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu - bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumisko pārstāvi vai audžuģimeni - par bērna ar funkcionāliem traucējumiem dalību individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, izmantojot šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

26.4. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupas personai - bērnam ar funkcionāliem traucējumiem - piešķir un nodrošina sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus atbilstoši šo noteikumu 24.3.1. apakšpunktā minētajā metodikā noteiktajām prasībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo pakalpojuma sniedzēju."

15. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kuras saņem atbalstu 9.2.2.1. pasākumā un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākumā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" (turpmāk - 9.2.2.3. pasākums), nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā."

16. Papildināt noteikumus ar 29.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.9. pirms uzsāk sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta ietvaros, sniedz informāciju par šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām sadarbības iestādei, kas pārbauda, vai personas nesaņem atbalstu 9.2.2.1. pasākuma un 9.2.2.3. pasākuma ietvaros, un informē par to finansējuma saņēmēju."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 508Pieņemts: 14.08.2018.Stājas spēkā: 17.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 16.08.2018. OP numurs: 2018/162.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
301016
17.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)