Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2018/11

Carnikavā 2018. gada 25. aprīlī

Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 25. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 6, 38. §)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2018. gada 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 12, 24. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta "a" un "g" apakšpunktu un 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 6. un 9. punktu un trešo daļu,
Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu

Izdarīt Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

izteikt 1. pielikumu "Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis" šādā redakcijā:

"Carnikavas novada p/a "Carnikavas Komunālserviss" sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādis

Nr.
p.k
Pakalpojumu nosaukums Izcenojums ieskaitot PVN, EUR Norēķinu kārtība
1. Maksa par kapavietu
1.1. - Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušo mirušo personu apbedīšanai; 70,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
1.2. - citur dzīvesvietu deklarējušo mirušo personu apbedīšanai; 500,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
1.3. - Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušā kapavietas turētāja laulātā, lejupejā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupejā (vecāka) un sānu (brāļa, māsas) radinieka apbedīšanai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi citur; 140,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
1.4. - citur dzīvesvietu deklarējušā V sektora (vecie kapi) kapavietas turētāja radinieka apbedīšanai. 140,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
2. Rezervācija (līdz trīs vietām)
2.1. Vienas kapavietas rezervācija ģimenes kapavietā 28,68 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
3. Kapavieta kolumbārijā (līdz četrām urnām)
3.1. - Urnas ar kremēta mirušā pelniem apglabāšana, ja kremētās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Carnikavas novadā; 70,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
3.2. - citur dzīvesvietu deklarējušo kremēto mirušo pelnu apglabāšana; 500,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
3.3. - Carnikavas novadā dzīvesvietu deklarējušā kapavietas turētāja kolumbārijā laulātā, lejupejā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupejā (vecāka) un sānu (brāļa, māsas) mirušā radinieka (urnas ar kremēta mirušā pelniem) apglabāšana, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi citur. 140,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
4. Virsapbedījums
4.1. Virsapbedījums kapavietā (ierādot konkrētu apbedīšanas vietu pēc kapu pārziņa norādījumiem). 5,00 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
5. Ar apbedīšanu un apglabāšanu saistītie pakalpojumi
5.1. Maksa par kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā, apbedījumu kartēšanu; 13,14 noslēdzot līgumu, saskaņā ar rēķinu*
5.2. Maksa par kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas; 10,95 saskaņā ar rēķinu *
5.3. Maksa par kapličas nomu mirušā novietošanai un bēru ceremonijai (par diennakti); 14,72 saskaņā ar rēķinu *
5.4. Maksa par inventāra (lāpstas, dēļi, dvieļi) izmantošanu. 7,74 saskaņā ar rēķinu *
6. Pārējie pakalpojumi
6.1. Ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu. 45,60 saskaņā ar rēķinu **
6.2. Maksa par izziņu izsniegšanu 2,38 saskaņā ar rēķinu *

* bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu;
** paredzot iespēju samaksāt par vairākiem gadiem avansā."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2018. gada 26. jūlijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2018/11 "Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.
1.2. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir precizēt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk - aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu Carnikavas kapsētā cenrādi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
3.2. Noteikumu izpilde tiek nodrošināta apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskas un juridiskās personas, kuras izmanto kapsētu un lieto ar to saistītos aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus kapsētas izmantošanā un uzturēšanā. Seno dzimtas kapavietu turētājiem (arī nedeklarētajiem Carnikavas novadā) būs iespēja apbedīt tuviniekos par tādu pašu samaksu kā Carnikavas novadā deklarētās personas.
4.3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:
5.1.1. aģentūra, kā maksas pakalpojumu sniedzējs;
5.1.2. pašvaldības dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors), kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, tostarp kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu;
5.1.3. aģentūras un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu.
5.2. Saistošie noteikumi nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu grozījumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/8 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2018/11Pieņemts: 25.04.2018.Stājas spēkā: 04.08.2018.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Carnikavas novada vēstis, 03.08.2018.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
300796
04.08.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)