Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 63., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216., 259. nr.; 2018, 53. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Maksātnespējas administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Maksātnespējas kontroles dienests" (attiecīgā locījumā) un vārdus un skaitli "Padomes regula Nr. 1346/2000" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem un skaitli "Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.  2015/848" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus "apspriežu istabā" ar vārdu "apspriedē".

3. Papildināt 24. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa izskata lietas par konkurences tiesību pārkāpumiem, izņemot lietas par negodīgu konkurenci."

4. Izteikt 34. panta pirmās daļas 13. punktu šādā redakcijā:

"13) par sūdzībām tiesiskās aizsardzības procesa lietās, par sūdzībām maksātnespējas procesa lietās sakarā ar kreditoru sapulces lēmumu, par sūdzībām sakarā ar maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) lēmumu vai rīcību, par sūdzībām par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumiem, kā arī par Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr.  2015/848 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.  2015/848) 46. un 51. pantā noteikto darbību veikšanu - 25 euro;".

5. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:

"12) pieteikuma iesniedzēji - par juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu, ja tiesas nolēmuma par darba samaksas piedziņu izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā atzīta par neiespējamu;".

6. Papildināt 56. panta 2.1 un 2.3 daļu pēc vārdiem "tiesu izpildītājam" ar vārdu "administratoram".

7. Papildināt 56.2 panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās (turpmāk - Hāgas 1965. gada konvencija) (81.1 nodaļa) paredzētajā kārtībā."

8. Izslēgt 208. panta trešajā daļā vārdus "un otrajā".

9. Papildināt 208.2 panta trešo daļu ar vārdiem un skaitļiem "izņemot gadījumu, kad aizmuguriskā sprieduma aprakstošā daļa tiek taisīta atbilstoši šā likuma 194. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas prasībām".

10. Aizstāt 211. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "1965. gada 15. novembra Hāgas konvencijas par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk - Hāgas 1965. gada konvencija)" ar vārdiem un skaitli "Hāgas 1965. gada konvencijas".

11. Izteikt 231. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas lēmuma noraksts triju dienu laikā pēc lēmuma pasludināšanas nosūtāms lietas dalībniekam, kas nav piedalījies tiesas sēdē, un personai, uz kuru tas attiecas."

12. 250.65 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem šīs nodaļas izpratnē ir lietas saistībā ar tādiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kuras noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. vai 102. pantā vai Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību aktos, kuru galvenais mērķis ir tāds pats kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantam.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

13. Papildināt piekto sadaļu ar 30.7 nodaļu šādā redakcijā:

"30.7 nodaļa
Lietas par strīdiem par tiesībām un pagaidu aizsardzība prasībām maksātnespējas procesa lietās

250.71 pants. Lietu piekritība un izskatīšanas kārtība

(1) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās izskata tiesa, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process, šā likuma 363.17 panta ceturtajā daļā un Maksātnespējas likuma 80. panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā. Lietas izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

(2) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās šīs nodaļas izpratnē ir arī lietas par kreditora prasījumiem saskaņā ar Maksātnespējas likuma 80. panta otrajā un trešajā daļā noteikto.

(3) Ja lieta par strīda izskatīšanu par tiesībām ir ierosināta pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas tiesā un nav uzsākta šīs lietas izskatīšana pēc būtības, tiesa pārsūta šo lietu izskatīšanai tai tiesai, kurā pasludināts attiecīgais maksātnespējas process, ja starp lietas dalībniekiem nepastāv procesuālā līdzdalība atbildētāja pusē.

250.72 pants. Prasības pieteikuma saturs

Prasības pieteikumā papildus šā likuma 128. pantā noteiktajam norāda:

1) adresi Latvijā saziņai ar tiesu, lai saņemtu tiesas dokumentus, ja prasītāja dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav Latvijā;

2) vai prasītājs lūdz lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu.

250.73 pants. Prasības pieteikuma atstāšana bez virzības

(1) Tiesa atstāj prasības pieteikumu bez virzības, ja:

1) prasības pieteikumā nav visu šā likuma 128. panta otrajā vai trešajā daļā un 250.72 pantā noteikto rekvizītu;

2) prasības pieteikumam nav pievienoti šā likuma 129. pantā noteiktie dokumenti.

(2) Par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, nosūta to prasītājam un trūkumu novēršanai nosaka termiņu līdz 20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pārsūdzības termiņš skaitāms no dienas, kad lēmums izsniegts prasītājam.

(3) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus novērš, prasības pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

(4) Ja prasītājs noteiktā termiņā trūkumus nenovērš, prasības pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod prasītājam. Lēmums par prasības pieteikuma atdošanu prasītājam nav pārsūdzams.

(5) Prasības pieteikuma atdošana prasītājam ir šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā.

(6) Tiesa vienlaikus ar lēmumu par prasības pieteikuma atdošanu prasītājam pieņem lēmumu sūdzības par administratora lēmumu lietā un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli.

250.74 pants. Pagaidu aizsardzības noteikšanas pamats un piemērojamie līdzekļi maksātnespējas procesa lietās

(1) Tiesa pēc sūdzības iesniedzēja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, ja ir pamats uzskatīt, ka ar administratora lēmumu varētu tikt pārkāptas Maksātnespējas likumā noteiktās kreditora tiesības. Pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšana pieļaujama, izskatot jautājumu par sūdzības pieņemšanu par administratora lēmumu šā likuma 363.17 panta 1.1 un ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos, ja administratora lēmumu ir pārsūdzējusi Maksātnespējas likuma 80. panta otrajā vai trešajā daļā noteiktā persona.

(2) Tiesa, izskatot jautājumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, papildus sūdzībā par administratora lēmumu norādītajiem apstākļiem ņem vērā arī citus maksātnespējas procesa lietas materiālus.

(3) Pieteikumā par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu norādāms pagaidu aizsardzības līdzeklis, kuru tiesai lūdz noteikt līdz sprieduma taisīšanai.

(4) Sūdzības iesniedzējam ir tiesības lūgt tiesai noteikt šādus pagaidu aizsardzības līdzekļus:

1) aizliegumu piedalīties kreditoru sapulcē ar balsstiesībām tam kreditoram, par kura atzīto prasījumu ir iesniegta sūdzība;

2) aizliegumu sniegt iebildumus par saņemto Maksātnespējas likuma 81. panta pirmajā un otrajā daļā noteikto informāciju tam kreditoram, par kura atzīto prasījumu ir iesniegta sūdzība.

(5) Pieteikumu par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu tiesa izlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad saņemta sūdzība par administratora lēmumu, iepriekš nepaziņojot administratoram un kreditoriem.

(6) Administrators ir atbildīgs par noteiktu darbību veikšanas aizlieguma ievērošanu no brīža, kad viņam šis lēmums paziņots. Tiesa paziņo atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu.

(7) Tiesa pēc sūdzības iesniedzēja vai ieinteresētās personas motivēta pieteikuma var aizstāt noteikto pagaidu aizsardzības līdzekli ar citu pagaidu aizsardzības līdzekli.

(8) Tiesa pēc ieinteresētās personas motivēta pieteikuma var atcelt pagaidu aizsardzības līdzekli.

(9) Ja pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts, bet prasība par strīda izskatīšanu par tiesībām nav celta un tiesa nav noteikusi termiņu prasības celšanai, tad, pieņemot lēmumu sūdzības par administratora lēmumu lietā, tiesa vienlaikus atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli.

(10) Ja pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts pirms prasības celšanas par strīda izskatīšanu par tiesībām un tiesas noteiktajā termiņā prasība nav celta, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu par sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par administratora lēmumu lietā stājas likumīgā spēkā.

(11) Noraidot prasību par strīda izskatīšanu par tiesībām, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu par sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par administratora lēmumu lietā stājas likumīgā spēkā.

(12) Ja prasība par strīda izskatīšanu par tiesībām atstāta bez izskatīšanas vai tiesvedība izbeigta, tiesa vienlaikus izlemj jautājumu par sūdzību par administratora lēmumu un atceļ pagaidu aizsardzības līdzekli. Pagaidu aizsardzības līdzeklis ir spēkā līdz dienai, kad lēmums sūdzības par administratora lēmumu lietā stājas likumīgā spēkā.

(13) Par lēmumu, ar kuru pagaidu aizsardzības līdzeklis noteikts, aizstāts vai atcelts, nevar iesniegt blakus sūdzību.

250.75 pants. Lietas izskatīšana rakstveida procesā un sprieduma sastādīšana

(1) Lietas izskatīšana rakstveida procesā uzsākama ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas, laikus paziņojot lietas dalībniekiem par datumu, kad sprieduma norakstu varēs saņemt tiesas kancelejā. Tiesa informē par tiesas sastāvu, kas izskatīs lietu, un izskaidro tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

(2) Pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Sprieduma saņemšana neietekmē termiņa skaitījumu.

250.76 pants. Lietas iztiesāšana tiesas sēdē

(1) Tiesa lietu iztiesā tiesas sēdē, ja ir saņemts lietas dalībnieka pamatots lūgums un ja tiesa uzskata par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.

(2) Tiesa nosaka tiesas sēdes dienu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas.

(3) Ja tiesa atliek lietas izskatīšanu, nākamo tiesas sēdes dienu nosaka ne vēlāk kā 15 dienu laikā, izņemot gadījumu, kad pastāv objektīvs pamats garākam termiņam.

250.77 pants. Sprieduma pārsūdzēšana, spēkā stāšanās un lēmuma par sūdzības izskatīšanu spēkā stāšanās

(1) Tiesas spriedumu lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem.

(2) Spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai.

(3) Ja spriedums ir pārsūdzēts un apelācijas instances tiesa atsaka apelācijas tiesvedības ierosināšanu, pirmās instances tiesas spriedums un lēmums par sūdzību par administratora lēmumu stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu, ar kuru atteikts ierosināt apelācijas tiesvedību.

(4) Tiesas lēmums par sūdzību par administratora lēmumu šā likuma 363.17 panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā stājas spēkā, ja likumā noteiktajā termiņā nav iesniegta apelācijas sūdzība.

(5) Pēc šajā pantā minēto nolēmumu stāšanās spēkā to norakstus nosūta arī administratoram un Maksātnespējas kontroles dienestam."

14. Papildināt 341.2 panta otro daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu gadījumā, kad tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu iesniedz atkārtoti gada laikā."

15. Papildināt 341.5 panta pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratoram, ja Latvijā lieta ierosināta pēc pieteikuma par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu."

16. Aizstāt 341.6 panta ceturtajā daļā, 363.2 panta septītajā daļā, 363.5 panta trešās daļas 2. punktā, 363.13 panta astotajā daļā, 363.14 panta sestajā, septītajā un trīspadsmitajā daļā, 363.20 panta sestajā daļā, 363.27 panta piektajā daļā vārdu "likvidators" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "administrators" (attiecīgā locījumā).

17. 341.6 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"341.6 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma izskatīšanas kārtība un nolēmums tiesiskās aizsardzības procesa lietās";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu tiesa šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā izskata rakstveida procesā, izņemot gadījumu, kad tā uzskata par nepieciešamu lietu izskatīt tiesas sēdē. Ja maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina pieteicēju, parādnieku un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1.  un 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru administratorus. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.";

izslēgt otrās daļas 1. punktu;

papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(41) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. pantā noteikto.

(42) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.  2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, vai šā panta 4.3 daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(43) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par tiesas lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, parādnieks vai jebkurš kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 5. pantu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.

(44) Tiesa uzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja konstatē, ka parādnieks Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību. Tiesa, konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku šīs regulas 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, taisa spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku. Tiesa neuzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. panta nosacījumi."

18. 341.8 pantā:

aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli "37." ar skaitli "51.";

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdus "spēkā stāšanās" ar vārdu "pieņemšanas";

papildināt septītās daļas otro teikumu pēc vārdiem "ir pārsūdzams" ar vārdiem "daļā par konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu, vai neatbilstību Maksātnespējas likuma prasībām";

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Apgabaltiesa 15 dienu laikā izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(12) Šā panta vienpadsmitajā daļā minētajā blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā paredzētajam norāda:

1) no kura laika parādnieka juridiskā adrese atrodas vai galvenā saimnieciskā darbība tiek veikta norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) faktus, kas parāda, ka parādnieks savas galvenās intereses parasti īsteno blakus sūdzībā norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

3) ziņas par kreditoriem vai būtisku daļu aktīvu, vai saimniecisko darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

4) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(13) Apgabaltiesai, izskatot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi.

(14) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2.  vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(15) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā."

19. Papildināt 341.10 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

20. Aizstāt 341.11 panta trešajā daļā skaitli un vārdus "29. panta "a" punktā" ar skaitļiem un vārdiem "37. panta 1. punkta "a" apakšpunktā" un skaitli "37." - ar skaitli "51.".

21. Aizstāt 363.1 panta otrajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdiem "saimnieciskās darbības" un skaitli un vārdus "2. panta "h" punkta izpratnē" - ar skaitļiem un vārdiem "2. panta 10. punkta izpratnē".

22. Izteikt 363.3 panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) vai parādnieks citā Eiropas Savienības dalībvalstī veic vai triju mēnešu laikposmā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē un tās vietu;".

23. 363.5 pantā:

aizstāt visā pantā skaitli un vārdus "29. panta "a" punktā" ar skaitļiem un vārdiem "37. panta 1. punkta "a" apakšpunktā";

izteikt trešās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) dokumentus, kas apliecina, ka parādnieks Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē;".

24. 363.10 pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktu;

papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratoram, ja Latvijā lieta ierosināta pēc pieteikuma par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Maksātnespējas kontroles dienesta Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmā uzturētā administratoru amata pretendentu saraksta (turpmāk - Pretendentu saraksts) tiek izraudzīts administratora amata kandidāts un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu veikšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā.

(4) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora pienākumu pildīšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek izraudzīts jauns administratora amata kandidāts, un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu veikšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā."

25. 363.11 pantā:

izslēgt otrās daļas trešajā teikumā vārdus "un administratoru";

aizstāt otrās daļas ceturtajā teikumā vārdus "Šo personu" ar vārdiem "Šīs personas";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu izskata rakstveida procesā 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas vai, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, tiesas sēdē. Ja maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina pieteicēju, parādnieku un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras administratoru. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šajā daļā norādītais izņēmums neattiecas uz gadījumiem, kad tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums iesniegts atkārtoti gada laikā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. pantā noteikto."

26. 363.13 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"363.13 pants. Tiesas nolēmums juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā";

izteikt trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(3) Apmierinot pieteikumu, tiesa ieceļ šā likuma 363.10 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto administratora amata kandidātu par administratoru.

(4) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.  2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, vai šā panta piektajā daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(5) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par tiesas lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, parādnieks vai jebkurš kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 5. pantu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.

(6) Tiesa uzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja konstatē, ka parādnieks Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 2. panta 10. punkta izpratnē Latvijā veic vai triju mēnešu laikposmā pirms pieteikuma iesniegšanas ir veicis saimniecisko darbību. Konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, tiesa taisa spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta otrajā daļā noteikto. Tiesa neuzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. panta nosacījumi.

(7) Tiesa, pasludinot juridiskās personas maksātnespējas procesu un izbeidzot tiesiskās aizsardzības procesu, ieceļ šā likuma 363.10 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto administratora amata kandidātu par administratoru."

27. 363.14 pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā, sestajā, septītajā un astotajā daļā skaitli "33." ar skaitli "46.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa ir pieņēmusi lēmumu par administratora atcelšanu, pēc tā pieņemšanas tiesa ieceļ administratora amata kandidātu, ko izvēlas no Pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, par administratoru.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora pienākumu pildīšanai attiecīgajā juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Tiesnesis pieņem lēmumu par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt divpadsmitās daļas otro teikumu pēc vārdiem "ir pārsūdzams" ar vārdiem "daļā par konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu";

izteikt sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(16) Šā panta četrpadsmitajā daļā minēto lēmumu norakstus apgabaltiesa nosūta Maksātnespējas kontroles dienestam.";

papildināt pantu ar septiņpadsmito, astoņpadsmito, deviņpadsmito, divdesmito un divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

"(17) Apgabaltiesa 15 dienu laikā izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(18) Blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā paredzētajam norāda:

1) no kura laika parādnieka juridiskā adrese atrodas vai galvenā saimnieciskā darbība tiek veikta norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) faktus, kas parāda, ka parādnieks savas galvenās intereses parasti īsteno blakus sūdzībā norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

3) ziņas par kreditoriem vai būtisku daļu aktīvu, vai saimniecisko darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

4) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(19) Apgabaltiesai, izskatot šā panta septiņpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi.

(20) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2.  vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(21) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā."

28.  363.17 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja ir pamats uzskatīt, ka sūdzības iesniedzēja tiesības varētu tikt aizskartas, sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs vienlaikus ar sūdzības par administratora lēmumu iesniegšanu lūgt tiesu noteikt pagaidu aizsardzības līdzekļus šā likuma 30.7 nodaļā noteiktajā kārtībā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja, izskatot sūdzību par administratora lēmumu, tiesa konstatē, ka ir strīds par tiesībām, tā nosaka termiņu, ne garāku par vienu mēnesi, kādā sūdzības iesniedzējs var celt prasību šā likuma 30.7 nodaļā noteiktajā kārtībā. Ja tiesa pēc savas iniciatīvas konstatē, ka ir strīds, kas nav izskatāms civilprocesuālā kārtībā, tā nosaka termiņu, ne garāku par 15 dienām, kādā sūdzības iesniedzējs var iesniegt pieteikumu iestādē vai tiesā vispārējā kārtībā."

29. Papildināt 363.20 pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

30. Aizstāt 363.22 panta otrajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "saimnieciskās darbības" un skaitli un vārdus "2. panta "h" punkta izpratnē" - ar skaitļiem un vārdiem "2. panta 10. punkta izpratnē".

31. Izteikt 363.26 pantu šādā redakcijā:

"363.26 pants. Tiesas darbības, sagatavojot izskatīšanai fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu

(1) Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek izraudzīts administratora amata kandidāts un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu veikšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā.

(2) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora pienākumu pildīšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, no Pretendentu saraksta tiek izraudzīts jauns administratora amata kandidāts, un tiesnesis izvērtē viņa atbilstību administratora pienākumu veikšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā.

(3) Tiesa lēmumu par lietas ierosināšanu pēc pieteikuma par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu nekavējoties nosūta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratoram."

32. 363.27 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"363.27 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma izskatīšana un nolēmums fiziskās personas maksātnespējas procesa lietā";

izslēgt pirmās daļas trešajā teikumā vārdus "un administratoru";

aizstāt pirmās daļas ceturtajā teikumā vārdus "Šo personu" ar vārdiem "Šīs personas";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja pieteikums iesniegts par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, pieteikumu izskata 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas vai, ja tiesa to uzskata par nepieciešamu, tiesas sēdē. Ja maksātnespējas procesa pieteikumu izskata tiesas sēdē, uz sēdi aicina pieteicēju, parādnieku un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras administratoru. Šo personu neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai.";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesa pasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu parādniekam, ja konstatē, ka:

1) ir maksātnespējas procesa pazīme;

2) pēdējā gada laikā nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kas izbeigts, nedzēšot saistības;

3) pēdējo 10 gadu laikā nav pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros dzēstas saistības;

4) iesniedzējs ir samaksājis valsts nodevu par fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu;

5) iesniedzējs ir samaksājis fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu.

(3) Apmierinot pieteikumu, tiesa ieceļ šā likuma 363.26 pantā noteiktajā kārtībā izraudzīto administratora amata kandidātu par administratoru.";

papildināt pantu ar 4.1, 4.2, 4.3 un 4.4 daļu šādā redakcijā:

"(41) Izskatot pieteikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu, tiesa ņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. pantā noteikto.

(42) Pasludinot maksātnespējas procesu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.  2015/848, tiesa spriedumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 2. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra, vai šā panta 4.3 daļā minētajā lēmumā norāda maksātnespējas procedūras veidu, ja tiek uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(43) Ja tiesa konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā, tā pasludina spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūras uzsākšanu un pieņem lēmumu, ar kuru konstatē, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru. Par šo tiesas lēmumu parādnieks vai kreditors saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 5. pantu var iesniegt blakus sūdzību 30 dienu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur maksātnespējas procedūras uzsākšanu.

(44) Tiesa, konstatējusi, ka citas dalībvalsts tiesa, kas uzsākusi pret parādnieku Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, bija tiesīga šādu procedūru uzsākt, taisa spriedumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteiktās maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret parādnieku, neievērojot šā panta otrajā daļā noteikto. Tiesa neuzsāk Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru, ja tā konstatē, ka ir iestājušies Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 38. panta nosacījumi."

33. 363.28 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas tiesa ir pieņēmusi lēmumu par administratora atcelšanu, pēc šā lēmuma pieņemšanas tā administratora amata kandidātu, ko izvēlas no Pretendentu saraksta, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi, ieceļ par administratoru.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Konstatējis, ka administratora amata kandidātam pastāv ierobežojumi administratora pienākumu pildīšanai attiecīgajā fiziskās personas maksātnespējas procesā, tiesnesis pieņem lēmumu par atteikumu iecelt administratora amata kandidātu par administratoru. Tiesnesis pieņem lēmumu par administratora amata kandidāta iecelšanu par administratoru šā panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt devītās daļas otro teikumu pēc vārdiem "ir pārsūdzams" ar vārdiem "daļā par konstatēto normatīvo aktu prasību neievērošanu vai tiesas nolēmuma nepildīšanu";

izteikt trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Šā panta vienpadsmitajā daļā minēto lēmumu norakstus apgabaltiesa nosūta Maksātnespējas kontroles dienestam.";

papildināt pantu ar četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Apgabaltiesa izskata parādnieka vai kreditora blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru konstatēts, ka parādnieka galveno interešu centrs atrodas Latvijā un Latvijai ir piekritība 15 dienu laikā uzsākt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteikto maksātnespējas procedūru.

(15) Blakus sūdzībā papildus šā likuma 443.1 pantā minētajam norāda:

1) no kura laika parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta ir blakus sūdzībā norādītajā Eiropas Savienības dalībvalstī;

2) vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī pret parādnieku ir uzsākta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(16) Apgabaltiesai, izskatot šā panta četrpadsmitajā daļā minēto blakus sūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi.

(17) Ja apgabaltiesa ir atcēlusi lēmumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra turpināma kā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2.  vai 4. punktā noteiktā maksātnespējas procedūra.

(18) Lēmuma par blakus sūdzību norakstu tiesa nosūta arī administratoram un atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā."

34. Papildināt 363.36 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesa pēc Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 1. punktā noteiktās procedūras administratora pieteikuma, kas iesniegts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 39. pantu, var izbeigt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.  2015/848 3. panta 2. punktā noteikto maksātnespējas procedūru."

35. Izslēgt 427. panta pirmās daļas 5. punktā vārdu "pilna".

36. Papildināt 440.1 pantu pēc vārdiem "maksātnespējas procesa pieteikums" ar vārdiem "lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās".

37. 440.11 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lietas par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās izskatīšana rakstveida procesā uzsākama ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās tiesa nosaka tiesas sēdes dienu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paskaidrojuma saņemšanas vai tā iesniegšanas termiņa notecēšanas."

38. Papildināt 442. panta otro daļu ar vārdiem "atmaksājot drošības naudu".

39. 444.1 pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja blakus sūdzību noraida vai tā iesniegta par lēmumu, kas nav pārsūdzams, drošības naudu neatmaksā, izņemot gadījumu, kad pārsūdzētajā lēmumā kļūdaini norādīts, ka tas ir pārsūdzams.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja blakus sūdzību atsauc, drošības naudu neatmaksā."

40. Papildināt 445. panta piekto daļu ar vārdiem "neatmaksājot drošības naudu".

41. Papildināt 447. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Blakus sūdzību lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās (30.7 nodaļa) tiesa izskata 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas."

42.  449. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Apgabaltiesas lēmumu par blakus sūdzību" ar vārdiem un skaitli "izņemot lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās (30.7 nodaļa)";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārsūdzot Augstākajā tiesā šā panta otrajā un trešajā daļā, kā arī šā likuma 641. panta pirmajā daļā paredzētos lēmumus, iemaksājama drošības nauda. Drošības naudas apmēru un atmaksas kārtību nosaka atbilstoši šīs nodaļas prasībām."

43. Papildināt 459. panta trešo daļu ar vārdiem "neatmaksājot drošības naudu".

44. Izteikt 620. panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiesas noteiktajā termiņā neizpilda spriedumu, kas uzliek parādniekam par pienākumu izpildīt darbības, kuras var izpildīt tikai viņš pats (197. panta pirmā daļa), sastādīto aktu tiesu izpildītājs nosūta tiesai pēc tiesu izpildītāja amata vietas. Jautājumu par sprieduma neizpildīšanu izlemj tiesas sēdē. Par sēdes laiku un vietu paziņo piedzinējam un parādniekam. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma neizpildīšanu. Parādniekam, ja viņš tiesas noteiktajā termiņā neizpilda spriedumu, kas uzliek viņam pienākumu izpildīt darbības, kuras var izpildīt tikai viņš pats, tiesa var uzlikt naudas sodu līdz 750 euro, nosakot jaunu termiņu sprieduma izpildei. Naudas sods piedzenams no parādnieka valsts ienākumos. Naudas soda samaksa neatbrīvo parādnieku no pienākuma izpildīt tiesas spriedumā paredzētās darbības.

(5) Ja parādnieks turpina nepildīt spriedumu pēc naudas soda uzlikšanas, zvērināts tiesu izpildītājs nosūta prokuroram iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu."

45. Aizstāt 620.2 panta sestajā daļā skaitli un vārdu "583. panta" ar skaitli un vārdiem "581. panta otrās daļas".

46. Aizstāt 620.6 panta sestajā daļā skaitli un vārdu "583. panta" ar skaitli un vārdiem "581. panta otrās daļas".

47. Izteikt 656. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesu izpildītājs izsniedz dokumentus, pamatojoties uz ārvalsts kompetentās iestādes lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu (turpmāk - ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgums) un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izvērtējumu par ārvalsts dokumenta izsniegšanas lūguma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 prasībām."

48. Izslēgt 658. pantu.

49. Izslēgt 661. pantu.

50. 664. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tiesa izskaidro" ar vārdiem "Tiesu izpildītājs izskaidro";

aizstāt otrajā daļā vārdus "tiesai, kas tos izsniedza" ar vārdiem "tiesu izpildītājam, kas tos izsniedza".

51. Izslēgt 665. pantu.

52. Papildināt likumu ar 81.1 nodaļu šādā redakcijā:

"81.1 nodaļa
Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība dokumentu izsniegšanā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju

665.1 pants. Starptautiskās civilprocesuālās sadarbības pamats dokumentu izsniegšanā

(1) Personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesu izpildītājs izsniedz dokumentus, pamatojoties uz ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izvērtējumu par ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma atbilstību Hāgas 1965. gada konvencijas prasībām.

(2) Ja tiesas dokumentus izsniedz personai, kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiesa iesniedz Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei.

(3) Saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta "a" punktu tiesa var izsniegt tiesas dokumentus personai, kuras dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kuras adrese ir zināma, ar pasta sūtījumu, ievērojot attiecīgās līgumslēdzējas valsts izvirzītos nosacījumus, ja tā pret šādu izsniegšanas veidu nav iebildusi.

(4) Saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta "c" punktu lietas dalībnieks ar tiesneša piekrišanu var saņemt tiesas dokumentus izsniegšanai citam lietas dalībniekam, kura dzīvesvieta, atrašanās vieta vai juridiskā adrese nav Latvijā un kura adrese ir zināma, tieši no saņēmējas līgumslēdzējas valsts tiesu varas amatpersonām, citām amatpersonām vai citām kompetentām personām, ievērojot attiecīgās līgumslēdzējas valsts izvirzītos nosacījumus, ja tā pret šādu izsniegšanas veidu nav iebildusi.

665.2 pants. Tieslietu ministrijas kompetence dokumentu izsniegšanā

Tieslietu ministrija, ja nepieciešams:

1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu ārvalstij pārsūta ar Ārlietu ministrijas starpniecību, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus, saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 9. pantu;

2) ar Ārlietu ministrijas starpniecību lūdz Latvijas diplomātiskos vai konsulāros pārstāvjus izsniegt tiesas dokumentus saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 8. pantu.

665.3 pants. Latvijas dokumentu izsniegšanas lūguma valoda

(1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu, apliecinājumu un izsniedzamo dokumentu pārskatu sagatavo lūguma saņēmējas valsts valodā vai angļu vai franču valodā.

(2) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumam pievienotos tiesas dokumentus sagatavo valsts valodā. Tiem var pievienot tulkojumu lūguma saņēmējas valsts valodā.

(3) Ja lūguma saņēmēja valsts vai adresāts ir atteicies pieņemt dokumentus valodā, kas nav šīs valsts valoda, dokumentiem pievieno tulkojumu lūguma saņēmējas valsts valodā.

(4) Ja nav iespējams nodrošināt tulkojumu kādā no šā panta trešajā daļā minētajām valodām, Latvijas un ārvalsts kompetentās iestādes savstarpēji vienojas par citu valodu, kādā sagatavojami dokumenti vai kādā tiem pievienojams tulkojums.

665.4 pants. Latvijas dokumentu izsniegšanas lūguma forma

(1) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotos dokumentus tiesa sagatavo rakstveidā.

(2) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu paraksta un ar tiesas zīmogu apstiprina tiesnesis.

(3) Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu un tam pievienotos dokumentus tiesa var iesniegt ārvalstij ar citiem komunikācijas līdzekļiem, iesniedzot tos arī kā pasta sūtījumu.

665.5 pants. Adresāta tiesības atteikties pieņemt dokumentus

(1) Tiesu izpildītājs rakstveidā informē adresātu par tā tiesībām atteikties pieņemt dokumentus, ja tie sagatavoti vai tiem pievienots tulkojums kādā citā valodā, izņemot valsts valodu vai adresātam saprotamu valodu.

(2) Adresāts var atteikties pieņemt dokumentus to izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā pēc dokumentu saņemšanas, iesniedzot vai nosūtot atpakaļ dokumentus tiesu izpildītājam, kas tos izsniedza. Ja adresāts atsakās pieņemt dokumentus, kas nav valsts valodā, adresāts paziņo tiesu izpildītājam par valodu, kuru tas saprot.

(3) Ja adresāts ir atteicies pieņemt dokumentus saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu, tiesu izpildītājs par to paziņo Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, nosūtot atpakaļ ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un dokumentus pārtulkošanai.

(4) Ja saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvencijas 10. panta "a" punktu dokumenti ir nosūtīti pa pastu tieši adresātam Latvijā, adresāts var atteikties pieņemt dokumentus, ja tie sagatavoti vai tiem pievienots tulkojums kādā citā valodā, izņemot valsts valodu, vai tie nosūtīti kādā citā veidā, izņemot ierakstītu pasta sūtījumu ar paziņojumu par saņemšanu."

53. 666. pantā:

izslēgt otrajā daļā tekstu:

"izņemot gadījumus, kad tiesas dokumentus izsniedz saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju. Ja tiesas dokumentus izsniedz saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju, tiesa iesniedz Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

54. Izteikt 667. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tieslietu ministrija saņem un izlemj ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumus un pārsūta Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumus saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem."

55. Izslēgt 670. panta trešajā daļā vārdus "vai šajā nodaļā minētajos gadījumos tiesa".

56. Izslēgt 673. panta ceturto daļu.

57. Izslēgt 674. pantu.

58. Papildināt pārejas noteikumus ar 142., 143., 144., 145. un 146. punktu šādā redakcijā:

"142.  Šā likuma 30.7 nodaļa, kas nosaka kārtību, kādā izskatāmi strīdi lietās par tiesībām maksātnespējas procesa lietās un pieteikumi par pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, piemērojama tiem juridiskās personas maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2018. gada 30. jūnija.

143. Pirmās instances tiesas lēmumiem par administratora atcelšanu no attiecīgā tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa, kuri pieņemti līdz 2018. gada 30. jūnijam, piemēro šā likuma 341.8 panta trešo un septīto daļu, 363.14 panta trešo un divpadsmito daļu, 363.28 panta trešo un devīto daļu tādā redakcijā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 30. jūnijam.

144. Šā likuma 341.2 panta otrās daļas 3. punktu un 363.11 panta ceturtās daļas otro teikumu piemēro tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kas uzsāktas pēc 2018. gada 30. jūnija.

145. Grozījumi šā likuma 56.2 panta pirmajā daļā, papildinot to ar 5. punktu, 656. panta pirmajā daļā, 664., 666. pantā, 667. panta pirmajā daļā, 670. panta trešajā daļā, kā arī grozījumi par 658., 661., 665. panta, 673. panta ceturtās daļas un 674. panta izslēgšanu un šā likuma papildināšanu ar 81.1 nodaļu saistībā ar ārvalsts tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanas funkcijas nodošanu tiesu izpildītājiem un dokumentu izsniegšanu saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

146. Grozījumi šā likuma 620. panta ceturtajā daļā par naudas soda apmēra palielināšanu un piektajā daļā par iesnieguma iesniegšanu kriminālprocesa uzsākšanai, ja parādnieks turpina nepildīt spriedumu pēc naudas soda uzlikšanas, stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 31. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 15. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.05.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 15.06.2018. OP numurs: 2018/119.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299698
01.07.2018
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"