Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sporta likumā

Izdarīt Sporta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 24. nr.; 2009, 6., 13. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2016, 31., 82. nr.; 2017, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

"7) sporta speciālists - sporta darbinieks, kas vada sporta treniņus (nodarbības) vai kā citādi ir tieši iesaistīts sporta treniņu (nodarbību) nodrošināšanā;".

2. 3. pantā:

papildināt 3. punktu pēc vārdiem "sporta pasākumi" ar vārdiem "un sporta treniņi (nodarbības)";

papildināt pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) labas pārvaldības princips, kas paredz, ka sporta organizatoriskajā un pārvaldības darbā ir demokrātiskas pārvaldes struktūras, skaidri mērķi, taisnīgas procedūras, atklātība, sadarbība ar ieinteresētajām personām, efektīvs un ilgtspējīgs regulējums, kā arī skaidri pārraudzības un atbildības līmeņi."

3. 6. panta piektajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdus "iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu)" ar vārdiem "nepilngadīgu sportistu un paaugstinātai fiziskai slodzei pakļautu bērnu";

izslēgt 4. punktu.

4. Papildināt likumu ar 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 un 11.5 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Nacionālie antidopinga noteikumi

(1) Antidopinga jomu regulē antidopinga konvenciju noteikumi un Nacionālie antidopinga noteikumi. Ministru kabinets izdod Nacionālos antidopinga noteikumus.

(2) Nacionālie antidopinga noteikumi ietver dopinga definīciju, nosaka antidopinga noteikumu pārkāpumus, reglamentē to pierādīšanas kārtību un termiņus, rezultātu anulēšanu un sankcijas, kārtību un termiņus, kādos iesniedz un izskata pārsūdzības par antidopinga jomā iesaistīto institūciju pieņemtajiem lēmumiem, antidopinga jomā iesaistīto institūciju lēmumu atzīšanas kārtību un termiņus, ierobežojošos noteikumus sankciju piemērošanai, kā arī citus noteikumus atbilstoši antidopinga konvencijām.

11.2 pants. Latvijas Antidopinga birojs

(1) Latvijas Antidopinga birojs:

1) nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu ievērošanu;

2) sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kontroļu analīžu plānu un ikgadējos pārbaudāmo sportistu reģistrus;

3) nodrošina sporta sacensību un ārpussacensību dopinga kontroles laikā no sportistiem iegūto paraugu savākšanu un analīžu veikšanu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā;

4) veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu;

5) ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, ir tiesīgs noteikt sportistam pagaidu aizliegumu piedalīties sporta sacensībās;

6) ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā;

7) nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli;

8) īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā;

9) veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu izpildi;

10) veic citus antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

(2) Latvijas Antidopinga birojs ir veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kurai tiek piešķirti finanšu līdzekļi darbības īstenošanai un kurai ir savs personāls.

(3) Sportists vai sporta darbinieks sūdzības par šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 6. punktā minētajiem Latvijas Antidopinga biroja pasākumiem var iesniegt starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā vai Pasaules Antidopinga aģentūrā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Sportists sūdzību par šā panta pirmās daļas 5. punktā minēto lēmumu var iesniegt Pārsūdzības komisijai vai starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Šo sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

11.3 pants. Disciplinārā antidopinga komisija

(1) Disciplinārā antidopinga komisija atbilstoši Nacionālajiem antidopinga noteikumiem un šā panta sestajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī šā likuma 11.2 panta pirmās daļas 6. punkta noteikumiem izskata antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem lēmumu par tiem un par sportistam vai sporta darbiniekam piemērojamām soda sankcijām. Šo lēmumu pieņemšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

(2) Disciplinārajā antidopinga komisijā vēršas Latvijas Antidopinga birojs, ja ir konstatēts iespējams antidopinga noteikumu pārkāpums.

(3) Lai izskatītu šā panta pirmajā daļā minētos iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus, Disciplinārā antidopinga komisija veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(4) Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, sporta organizācijām un sporta darbiniekiem. Sūdzības par Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumiem Latvijas Antidopinga birojs, sportists vai sporta darbinieks var iesniegt Pārsūdzības komisijai vai starptautiskajā Sporta arbitrāžas tiesā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Šo sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

(5) Disciplināro antidopinga komisiju izveido Latvijas Antidopinga birojs, tās sastāvā iekļaujot vismaz piecas personas (tostarp juristu, ārstu, sporta darbinieku un sportistu), kuras spēj izskatīt lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi un kuras izvirza Latvijas Ārstu biedrība, biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", specializētā sporta organizācija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" - un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Antidopinga birojs izveido Disciplināro antidopinga komisiju, kā arī Disciplinārās antidopinga komisijas locekļu pilnvaru termiņu.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādos Latvijas Antidopinga birojs vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā, un kārtību un termiņus, kādos Disciplinārā antidopinga komisija izskata iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus.

11.4 pants. Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija

(1) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija izskata sportista iesniegto terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu un pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumu atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt saskaņā ar šā panta sestās daļas noteikumiem. Šo lēmumu pieņemšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

(2) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijā, iesniedzot terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu Latvijas Antidopinga birojam, vēršas sportists, kuram, pamatojoties uz medicīniskām indikācijām, nepieciešams lietot zāles, kuru sastāvā ir vielas, kas iekļautas 2005. gada 19. oktobra Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā 1. pielikumā.

(3) Lai pieņemtu šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(4) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, kuri iesnieguši terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī attiecīgajiem sporta darbiniekiem. Sūdzības par šiem lēmumiem sportisti var iesniegt Pārsūdzības komisijā vai Pasaules Antidopinga aģentūrā atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem vai Nacionālajiem antidopinga noteikumiem. Šo sūdzību izskatīšanā nav piemērojams Administratīvā procesa likums.

(5) Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisiju izveido Latvijas Antidopinga birojs. Atbilstoši 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā noteiktajām prasībām šīs komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs Latvijas Ārstu biedrības izvirzītus ārstus, kuri spēj izskatīt lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Latvijas Antidopinga birojs izveido Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisiju, kā arī Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas locekļu pilnvaru termiņu.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādos sportists iesniedz terapeitiskās lietošanas izņēmumu pieteikuma anketu, kā arī kārtību un termiņus, kādos Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisija pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumiem.

11.5 pants. Pārsūdzības komisija

(1) Pārsūdzības komisija atbilstoši antidopinga konvenciju noteikumiem un Nacionālajiem antidopinga noteikumiem izskata:

1) sportistu sūdzības par Latvijas Antidopinga biroja lēmumiem par pagaidu aizliegumu piedalīties sporta sacensībās;

2) sportistu sūdzības par Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas lēmumiem;

3) Latvijas Antidopinga biroja, sportistu vai sporta darbinieku sūdzības par Disciplinārās antidopinga komisijas lēmumiem.

(2) Lai izskatītu šā panta pirmajā daļā minētās sūdzības, Pārsūdzības komisija veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(3) Pārsūdzības komisijas lēmumi ir saistoši sportistiem, sporta organizācijām un sporta darbiniekiem un nav pārsūdzami.

(4) Pārsūdzības komisiju izveido Ministru kabinets, tās sastāvā uz pilnvaru termiņu, kas nepārsniedz četrus gadus, iekļaujot vismaz piecas personas (tostarp juristu, ārstu, sporta darbinieku un sportistu), kuras spēj izskatīt lietas taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi un kuras izvirza Latvijas Ārstu biedrība, biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", specializētā sporta organizācija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Olimpiskā vienība" - un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Viens un tas pats pārstāvis var tikt izvirzīts iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas. Iekļaušanai Pārsūdzības komisijas sastāvā neizvirza pārstāvi, kas ir iekļauts Disciplinārās antidopinga komisijas vai Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas sastāvā."

5. Papildināt 13. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja sportists, sporta organizācija vai sporta darbinieks nepilda šajā likumā, citos sporta jomu regulējošos normatīvajos aktos vai līgumā par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļu piešķiršanu noteiktos pienākumus, institūcija, kura piešķīrusi finanšu līdzekļus, izvērtē pārkāpuma raksturu un pieņem lēmumu par attiecīgajam sportistam, sporta organizācijai vai sporta darbiniekam piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas pārtraukšanu un citu līgumā paredzēto sankciju piemērošanu."

6. Izslēgt 18. panta otrajā daļā vārdus "piedaloties sporta sacensībās".

7. Izslēgt 20. panta otro daļu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 11.1 pantā, 11.3 panta sestajā daļā un 11.4 panta sestajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemēro Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktos principus, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 24. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 6. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sporta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.05.2018.Stājas spēkā: 01.07.2018.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 06.06.2018. OP numurs: 2018/111.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
299507
01.07.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"