Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Jūrmalā 2018.gada 24.maijā (prot. Nr.8, 2.p.)
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;

1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;

1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas) uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.

II. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība:

5.1. veic asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

5.2. slēdz līgumu ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs), uzdodot nodrošināt:

5.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

5.2.2. noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

5.2.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

5.2.4. noteikto prasību decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas ievērošanas kontroli;

5.2.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

6. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir___ (1,5 ….3,0) m3/mēnesī vai arī izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:

Ig = MxI kur –

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

11. Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktajiem pārbaudes rezultātiem;

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

12. Ja Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam, Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi, sedz:

12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās;

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, vai noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz minētajos saistošajos noteikumos norādītās.

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

V. Prasību minimums asenizatoriem

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ir reģistrējies Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā un ievēro šo noteikumu 6.punktā minēto pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

14. Prasību minimums asenizatoram pakalpojuma sniegšanā:

14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi Nr.384) un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, kas paredzēti izsniegšanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;

14.2. veikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;

14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

14.7. līdz kārtējā gada 1.februārim iesniegt Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (1.pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība

15. Lai reģistrētos notekūdeņu un nosēdumu savākšanai un izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, asenizators iesniedz Jūrmalas valstspilsētas administrācijā rakstveida iesniegumu (2. pielikums), kuram pievieno noslēgto līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu vai tā kopiju un kurā asenizators apliecina, ka atbilst saistošo noteikumu 14. punktā noteiktajam prasību minimumam.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

16. Asenizatoram ir jāatbilst šādām minimālām prasībām:

16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

16.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

17. Šo noteikumu 15.punktā minēto reģistrācijas iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai asenizators var iesniegt:

17.1. personīgi Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā;

17.2. pa pastu;

17.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

18. Lai veiktu reģistrāciju, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas struktūrvienība, kura atbildīga par asenizatoru reģistrāciju, pārbauda iesniegto informāciju un pārliecinās par atbilstību saistošo noteikumu 16.punktā noteiktajam prasību minimumam, kā arī:

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem, ja asenizators ir juridiska persona;

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijai šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

20. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi saistošajos noteikumos 15.punktā norādītie nepieciešamie dokumenti.

21. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas atbilst saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Asenizatoru reģistrē uz termiņu, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās atļaujas (licences) kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā derīguma termiņu. Jūrmalas valstspilsētas administrācija publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

22. Jūrmalas valstspilsētas administrācija trīs darba dienu laikā pēc asenizatora reģistrācijas rakstiski informē asenizatora par reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Jūrmalas valstspilsētas administrācija nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija tiek izbeigta.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, tiek anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un tiek dzēstas par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7.punktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Jūrmalas valstspilsētas administrācijā, kurā tiek norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 14.7.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

26. Asenizatoram ir pienākums informēt Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, ja pēc tā reģistrācijas uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta speciāla atļauja (licence) autopārvadātāja kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā, kas ir par pamatu asenizatora reģistrācijas anulēšanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka asenizatoram ir apturēta vai anulēta speciāla atļauja (licence) autopārvadātāja kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība

28. Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (3.pielikums).

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašumu pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 28.punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam personiski, jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumi

30. Decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajiem, ir šādi:

30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;

30.2. segt izmaksas Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

30.3. nodrošināt Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;

30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto komunālo notekūdeņu apjomu atbilstoši saistošo noteikumu 1. pielikumam, kā arī atbilstoša komersanta apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

30.5. uzrādīt Jūrmalas valstspilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījuma apliecinošo dokumentu uzskatāms noslēgtais līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

30.6. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu 4. pielikumā noteiktajām prasībām;

30.7. reizi gadā veikt akreditētā laboratorijā vidē novadāmo notekūdeņu paraugu analīzes kvalitātes noteikšanai no sistēmām, kuras notekūdeņus novada vidē pēc attīrīšanas, un analīžu rezultātus iesniegt SIA "Jūrmalas ūdens" kontroles dienestam elektroniski. Ja analīzēs konstatēta neatbilstība saistošo noteikumu 4. pielikumā noteiktajām prasībām, Departamenta noteiktajā termiņā jāveic atkārtota pārbaude;

30.8. ja notikušas izmaiņas sistēmas reģistrācijas apliecinājumā norādītajā informācijā (Īpašnieka maiņa, sistēmas pārbūve, sistēmas veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto personu sastāvā), Īpašniekam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām jāiesniedz paziņojums SIA "Jūrmalas ūdens" kontroles dienestam elektroniski par veiktajām izmaiņām, norādot ziņas par veiktajām izmaiņām un to veikšanas datumu.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

32. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jūrmalas Administratīvā komisija.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

33. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280 naudas soda vienībām.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2020. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

35. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

36. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

37. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

38. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 44)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
1. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.8, 2.p.)
ASENIZATORA DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.p.k.

Objekta adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ. Nr.

Izvešanas reizes gadā

Izvestie m3

Kam nodoti notekūdeņi

1

2

3

4

5

6

7

       
       

Datums

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)

 

2. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.8, 2.p.)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

20____. gada ____. ______________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – Asenizatora) nosaukums)

 
Juridiskā adrese: 
 
Reģ. Nr. Tālr.: 
 
E-pasts:  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" un 2018. gada 24. maija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" lūdzu reģistrēt www.jurmala.lv tīmekļvietnē ________________________________________ (Asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

N.
p.k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr.

Transportlīdzekļa tips (A – autotransports T – Traktortehnika)

Transportlīdzekļa tvertnes tilpums

Tvertnes reģ. Nr. (ja attiecināms, piem., traktortehnikas gadījumā)

Nomas līguma termiņš*

1

      

2

      

      
       
       
       

Ar parakstu uz šī iesnieguma Asenizators apliecina, ka atbilst 2018. gada 24. maija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" 14. punktā noteiktajām prasībām.

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti:

1. līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku vai tā kopija*;

2. transportlīdzekļu nomas līgums vai tā kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā*;

٭ Kopijas pareizību apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Informējam, ka Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvalde), kontaktinformācija Jomas iela 1/5, pasts@jurmala.lv, 67093816. Personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansēto projektu administrēšanu. Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi un datu subjekta tiesību realizāciju var iegūt vēršoties pie pārziņa, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā "Personas datu aizsardzība" vai pie pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot uz e-pastu personasdati@jurmala.lv.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:

 
  
 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

3. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018.gada 24.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20
(prot. Nr.8, 2.p.)
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

1. Objekta adrese __________________________________________________

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

  ir nav 

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m3

4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

Cits 
 (Lūdzu norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

Netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x 2 mēnešos

1x ceturksnī

1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:

< 3m3

3 līdz 5 m3

5 līdz 10 m3

> 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

1 x mēnesī vai biežāk

1 x ceturksnī

1x gadā

retāk kā 1x gadā

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 11.jautājumu.)

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?

2018.gada laikā

2019.gada laikā

līdz 2020.gadam

līdz 2022.gadam

Datums

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds 
 (personiskais paraksts)

 

4. pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2018. gada 24. maija saistošiem noteikumiem Nr. 20
(prot. Nr. 8, 2. p.)

(Pielikums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 44 redakcijā)

Prasības no lokālām attīrīšanas iekārtām vidē emitētajiem ūdeņiem attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu, suspendētajām vielām, kopējo slāpekli un kopējo fosforu

Nr.p.k.

Parametrs

Maksimālā koncentrācija

References analīzes metode

1.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), ja temperatūra ir 20 °C (neveicot nitrifikāciju)

25 mg/l

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Izšķīdušo skābekli nosaka pirms un pēc piecu dienu inkubācijas perioda 20 °C ±1 °C temperatūrā, tumsā. Pievieno nitrifikācijas kavētāju

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

125 mg/l

Homogēns, nefiltrēts, nedekantēts paraugs. Kālija dihromāta mineralizācija

3.

Suspendētās vielas – kopējais daudzums

35 mg/l

Raksturīgā parauga filtrēšana caur 0,45 μm filtra membrānu. Žāvēšana 105 °C temperatūrā un svēršana

4.

Kopējais fosfors (Pkop)

2 mg/l

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija

5.

Kopējais slāpeklis (Nkop)

15 mg/l

Molekulārās absorbcijas spektrofotometrija

1. Piesārņojuma samazinājuma (turpmāk – samazinājums) procentus nosaka, salīdzinot piesārņojošās vielas daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas iekārtās ieplūstošajos notekūdeņos.

2. Kopējais slāpeklis (Nkop) ir organiskā slāpekļa un neorganiskā slāpekļa summa.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas valstspilsētas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 24.05.2018.Stājas spēkā: 02.06.2018.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 01.06.2018. OP numurs: 2018/107.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
299374
{"selected":{"value":"01.02.2024","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2024","iso_value":"2024\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2018","iso_value":"2018\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"