Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 83

Rīgā 2018. gada 17. maijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 24 2. p.)

Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
8. panta otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 15. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 145 "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) sagatavoti ar mērķi paaugstināt kredītiestāžu darbības caurskatāmību un veicināt tirgus disciplīnu, savlaicīgi sniedzot tirgus dalībniekiem, kreditoriem, investoriem un citām ieinteresētām personām salīdzināmu informāciju par kredītiestādes un tās prudenciālās konsolidācijas grupas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem."

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un citā dalībvalstī reģistrētu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā."

3. Izteikt 6. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kredītiestāde sagatavo pārskatu, kurā atspoguļo informāciju par kredītiestādes un tās prudenciālās konsolidācijas grupas finansiālo stāvokli, pamatojoties uz individuālo un konsolidēto finanšu pārskatu datiem, un darbību, pamatojoties uz individuālajā un prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti aprēķinātajiem datiem, no pārskata gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim (tālāk tekstā - pārskata periods), nodrošinot pārskata publiskošanu kredītiestādes tīmekļa vietnē."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pārskatā norāda, vai pārskata periodā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (tālāk tekstā - revidents) ir veikusi kredītiestādes finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu pārbaudi. Ja šāda pārbaude veikta, kredītiestāde papildus sniedz informāciju par revidentu, kas veica šādu pārbaudi, norādot pārbaudes apjomu."

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle publicē kredītiestādes, kuras filiāle tā ir, sagatavoto pēdējo pieejamo publisko pārskatu par citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes darbību un finanšu rādītājiem, kas ir sagatavots saskaņā ar kredītiestādes reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Šo pārskatu citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle dara pieejamu Latvijas Republikas valsts valodā."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Kredītiestāde nodrošina pārskata brīvu pieejamību kredītiestādes tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus kopš tā publiskošanas dienas."

7. Izteikt 10.2.1 punktu šādā redakcijā:

"10.2.1 likviditātes seguma rādītāja aprēķinu, atjaunojot to katrā pārskata periodā;".

8. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu saturs un vērtēšanas noteikumi atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātajos "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos" noteiktajām prasībām. Bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu izkārtojums norādīts 1. un 2. pielikumā. Kredītiestāde, kurai nav pienākums sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, nepublisko 1. un 2. pielikuma attiecīgās kolonnas."

9. Izteikt 11.1 3. punktu šādā redakcijā:

"11.1 3. finanšu instrumentiem (finanšu aktīviem, neizmaksātajām aizdevumu daļām un finanšu garantijām) izveidoto paredzamo kredītzaudējumu (expected credit losses) apmēru sadalījumā pa posmiem (Stage 1, 2, 3) saskaņā ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti";".

10. Izslēgt 11.1 4. punktu.

11. Papildināt 12. punktu aiz vārdiem "ar diviem cipariem aiz komata" ar vārdiem "un aprēķināti, pamatojoties uz finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu informāciju".

12. Izteikt 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Kredītiestāde veic likviditātes seguma rādītāja aprēķinu individuālā un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti atbilstoši Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 573/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm noteiktajām prasībām. Likviditātes seguma rādītāja aprēķina posteņu izkārtojums norādīts 6. pielikumā, kura sagatavošanai izmanto datus, kurus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Likviditātes seguma rādītāju uzrāda veselos procentos. Kredītiestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai grupas līmenī vai subkonsolidēti, nepublisko 6. pielikuma attiecīgo kolonnu."

13. Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Kredītiestāde pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķinu individuālā un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskata posteņu izkārtojums norādīts 5. pielikuma I daļā, kura sagatavošanai izmanto datus, kurus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Rādītājus, kuri izteikti procentos, uzrāda ar precizitātes pakāpi līdz diviem cipariem aiz komata. Kolonnu "COREP pozīcija" izmanto tikai kā informatīvu palīglīdzekli attiecīgā pārskata sagatavošanai un nepublisko. Kredītiestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai grupas līmenī vai subkonsolidēti, nepublisko 5. pielikuma attiecīgo kolonnu."

14. Aizstāt 16.2, 16.3, 16.4 un 19. punktā vārdu "Komisija" attiecīgajā locījumā ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija" attiecīgajā locījumā.

15. Papildināt noteikumu III daļu "Noslēguma jautājumi" ar 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Sagatavojot pārskatu par pārskata periodiem no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, 5. pielikuma II daļā un 7. pielikuma II daļā norādīto informāciju publisko tikai kredītiestāde, kura izvēlējusies izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantā noteikto kārtību pārejas periodam, lai mazinātu 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta "Finanšu instrumenti" ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu (tālāk tekstā - pārejas periods). Kredītiestāde, kura neizmanto pārejas periodu, sniedz paskaidrojošu komentāru saskaņā ar Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādņu EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu" 1. pielikumā norādīto."

16. Papildināt noteikumus ar IV daļu šādā redakcijā:

"IV. Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādnēm EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu"."

17. Izteikt noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

18. Izteikt noteikumu 5. un 6. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietniece G. Razāne

 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.05.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 83
"Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas
normatīvajos noteikumos""

"1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Bilances pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gadā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gadā

1. Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām        
2. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm        
3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā        
4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos        
5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā        
6. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite        
7. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai        
8. Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās        
9. Materiālie aktīvi        
10. Nemateriālie aktīvi        
11. Nodokļu aktīvi        
12. Citi aktīvi        
13. Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas        
14.

Kopā aktīvi (1.+....+13.)

       
15. Saistības pret centrālajām bankām        
16. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm        
17. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā        
18. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā        
19. Atvasinātie finanšu instrumenti - riska ierobežošanas uzskaite        
20. Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai        
21. Uzkrājumi        
22. Nodokļu saistības        
23. Citas saistības        
24. Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas        
25.

Kopā saistības (15.+...+24.)

       
26. Kapitāls un rezerves        
27.

Kopā kapitāls un rezerves un saistības (25.+26.)

       
28. Ārpusbilances posteņi        
29. Iespējamās saistības        
30. Ārpusbilances saistības pret klientiem        

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

1. Procentu ienākumi        
2. Procentu izdevumi (-)        
3. Dividenžu ienākumi        
4. Komisijas naudas ienākumi        
5. Komisijas naudas izdevumi (-)        
6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-)        
7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/-)        
8. Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites (+/-)        
9. Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi (+/-)        
10. Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas (+/-)        
11. Pārējie darbības ienākumi        
12. Pārējie darbības izdevumi (-)        
13. Administratīvie izdevumi (-)        
14. Nolietojums (-)        
15. Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi (+/-)        
16. Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse (-/+)        
17. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse (-/+)        
18. Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā        
19. Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi (+/-)        
20. Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas (+/-)        
21. Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (+/-)        
22. Uzņēmumu ienākuma nodoklis        
23. Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-)        
24. Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi (+/-)        

 

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Kredītiestādes darbības rādītāji

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Kapitāla atdeve (ROE) (%)        
Aktīvu atdeve (ROA) (%)        

"

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
17.05.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 83
"Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas
normatīvajos noteikumos""

"5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

I. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

COREP pozīcija

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1. Pašu kapitāls (1.1.+1.2.)

C 01.00

1

   
1.1. Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.)

C 01.00

1.1.

   
1.1.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāls

C 01.00

1.1.1.

   
1.1.2. Pirmā līmeņa papildu kapitāls

C 01.00

1.1.2.

   
1.2. Otrā līmeņa kapitāls

C 01.00

1.2.

   
2. Kopējā riska darījumu vērtība

C 02.00

1.

   
2.1. Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam

C 02.00

1.1.

   
2.2. Kopējā riska darījumu vērtība norēķinu/piegādes riskam

C 02.00

1.2.

   
2.3. Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam

C 02.00

1.3.

   
2.4. Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam

C 02.00

1.4.

   
2.5. Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai

C 02.00

1.6.

   
2.6. Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī

C 02.00

1.7.

   
2.7. Citas riska darījumu vērtības

C 02.00

1.8.

   
3. Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi      
3.1. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100)

C 03.00

1.

   
3.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-2.*4.5%)

C 03.00

2.

   
3.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100)

C 03.00

3.

   
3.4. Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%)

C 03.00

4.

   
3.5. Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)

C 03.00

5.

   
3.6. Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%)

C 03.00

6.

   
4. Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.)

C 04.00

27.

   
4.1. Kapitāla saglabāšanas rezerve      
4.2. Saglabāšanas rezerve saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku      
4.3. Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve      
4.4. Sistēmiskā riska kapitāla rezerve      
4.5. Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve      
5. Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas      
5.1. Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots prudenciālajiem mērķiem

C 04.00

28.

   
5.2. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

7.

   
5.3. Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

9.

   
5.4. Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

11.

   

II. Informācija par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītājiem, ja kredītiestāde piemēro pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz pašu kapitālu

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1.A Pašu kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
1.1.A Pirmā līmeņa kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
1.1.1.A Pirmā līmeņa pamata kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
2.A Kopējā riska darījumu vērtība, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
3.1.A Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
3.3.A Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    
3.5.A Kopējais kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots    

 

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr. 145

Likviditātes seguma rādītāja aprēķins

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1. Likviditātes rezerve    
2. Izejošās neto naudas plūsmas    
3. Likviditātes seguma rādītājs (%)    

"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 17.05.2018.Stājas spēkā: 23.05.2018.Zaudē spēku: 10.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 22.05.2018. OP numurs: 2018/99.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
299097
23.05.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)