Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 254. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31ārzona - zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorija Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma izpratnē, izņemot Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis vai to teritorijas, Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīguma par valsts līgumiem dalībvalstis vai teritorijas un tādas valstis vai teritorijas, ar kurām Eiropas Savienība vai Latvija noslēgusi starptautiskos līgumus par tirgus atvēršanu publisko iepirkumu jomā;";

aizstāt 5. punktā vārdus "bieži lietojamu un tirgū plaši pieejamu preču iegādei" ar vārdiem "bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm";

aizstāt 23. punktā vārdus "tīmekļvietne vai valsts elektroniskās informācijas sistēma" ar vārdiem "vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā";

papildināt 26. punkta pirmo teikumu ar vārdiem "kurām ir izšķiroša ietekme uz būves veidu vai projektu".

2. 3. pantā:

papildināt pirmās daļas 10. punktu pēc skaitļa "75251110-4" ar skaitli "75251120-7";

izteikt trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepirkumiem, kuri noteikti kā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma piemērošanas izņēmums.";

izslēgt trešās daļas 3. punktu;

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārda "nepiemēro" ar vārdiem "universālā pasta pakalpojuma sniedzējs".

3. 9. pantā:

aizstāt astotās daļas 3. punktā vārdus "pirmās un otrās" ar vārdiem "pirmās vai otrās";

aizstāt astotās daļas 4. punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

papildināt astoto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.";

aizstāt devītās daļas 1. punkta ievaddaļā vārdu un skaitli "vai 4." ar skaitļiem un vārdu "4. vai 5.";

papildināt devītās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu pēc skaitļa "1." ar vārdu un skaitli "un 5.";

izteikt vienpadsmitās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.";

aizstāt divdesmit otrās daļas 4. punktā vārdus "sešpadsmitajā daļā" ar vārdiem "septiņpadsmitajā daļā".

4. 11. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Paredzamo līgumcenu nosaka, pirms iesniedz publicēšanai šā likuma 9. panta sestajā daļā, 28. panta pirmajā daļā, 31. panta pirmajā daļā vai 32. panta pirmajā daļā minēto paziņojumu vai, ja šāda paziņojuma iesniegšana publicēšanai nav nepieciešama, pirms iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanas.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "šajā likumā noteikto" ar vārdiem "iepirkumu vai".

5. Papildināt 12. pantu pēc skaitļiem un vārdiem "61. panta piektās daļas 1. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "68. panta otrās daļas 3. punktā" un pēc skaitļiem un vārdiem "74. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā" - ar vārdiem un skaitli "un otrās daļas 2. punktā".

6. Izteikt 15. panta nosaukumu šādā redakcijā:

"15. pants. Nosacījumi attiecībā uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumu par valsts līgumiem un citiem starptautiskajiem līgumiem".

7. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

"16. pants. Privileģētie līgumi

(1) Ja paredzamā iepirkuma līguma priekšmets to pieļauj, pasūtītājs noteiktām personu grupām paredzētu pasākumu ietvaros ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties iepirkuma procedūrās tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kuriem vairāk nekā 30 procenti no vidējā nodarbināto darbinieku skaita gadā ir personas ar invaliditāti.

(2) Ja iepirkuma līgums tiek slēgts par šā likuma 2. pielikumā minētajiem veselības, sociālās un kultūras jomas pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV kodi 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, no 85000000-9 līdz 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, pasūtītājs ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties iepirkuma procedūrā un iepirkumā šā likuma 10. panta kārtībā tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kuriem ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kuri sniedz minēto jomu pakalpojumus, un kuriem pēdējo triju gadu laikā no dienas, kad būtu pieņemams lēmums par iepirkuma līguma tiesību piešķiršanu, pasūtītājs nav piešķīris iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par šajā pantā minētajiem pakalpojumiem šā panta kārtībā. Šāda iepirkuma līguma termiņš nepārsniedz trīs gadus.

(3) Piemērojot šā panta pirmo daļu, pasūtītājs atsaucas uz šo pantu paziņojumā par līgumu. Piemērojot šā panta otro daļu, pasūtītājs atsaucas uz šo pantu paziņojumā par līgumu vai paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem."

8. Papildināt 18. panta ceturto daļu pēc vārda "termiņu" ar vārdiem "attiecīgi pieteikumu vai".

9. Izteikt 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja marķējums atbilst šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punkta nosacījumiem, bet marķējumā ietverta informācija arī par prasībām, kas nav saistītas ar iepirkuma līguma priekšmetu, pasūtītājs neprasa atbilstību visām marķējuma prasībām, bet atsaucas uz attiecīgā marķējuma detalizēto specifikāciju vai tās daļām, kuras ir saistītas ar iepirkuma līguma priekšmetu un ir piemērotas tam, lai noteiktu iepirkuma līguma priekšmetu raksturojošās pazīmes."

10. Aizstāt 23. panta otrajā daļā vārdus "iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus" ar vārdiem "piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus".

11. Aizstāt 25. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "1., 2. un 3. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. vai 3. punktā".

12. Aizstāt 30. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "3. vai 5. pantā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4. vai 5. pantā".

13. Izteikt 32. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs, kurš vēlas organizēt iepirkumu šā likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā, publicē paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Pasūtītājs pieteikumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par piecām darbdienām no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Pasūtītājs piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par piecām darbdienām no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai kad izraudzītajiem kandidātiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, ja paredzēta kandidātu atlase.

(2) Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc publiska pakalpojuma līguma noslēgšanas vai lēmuma par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.

(3) Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, ja iepirkums atbilst kādam no šā likuma 8. panta septītajā daļā minētajiem gadījumiem."

14. Aizstāt 35. panta trešajā daļā vārdus "kandidātu un pretendentu" ar vārdiem "kandidātu vai pretendentu".

15. 36. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "slēgtā konkursā" ar vārdiem "vai konkursa procedūrā ar sarunām";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta" ar vārdiem "paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts".

16. 37. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem vai par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā (noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) vai metu konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem. Pasūtītājs informē visus kandidātus vai metu konkursa dalībniekus par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem vienlaikus, ja informācija nosūtīta vai nodota tiem vienā dienā.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pasūtītājs ir tiesīgs neatklāt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm."

17. 39. pantā:

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārda "projektus" ar vārdiem "iepirkumos un";

aizstāt otrās daļas 3. punktā vārdu "iesniedzami" ar vārdu "iesniegti";

papildināt otrās daļas 6. punktu pēc vārda "dažādos" ar vārdiem "iepirkuma vai".

18. 42. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "b", "d" un "f" apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus "pirmās un otrās" ar vārdiem "pirmās vai otrās";

papildināt pirmo daļu ar 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"12) kandidāts vai pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

13) Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

14) kāds no kandidāta vai pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.";

izteikt sestās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.";

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Lai pārbaudītu, vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā šā panta pirmās daļas 12., 13. un 14. punktā minētajā gadījumā, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu, informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā."

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā vai otrās daļas 2. punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā vai otrās daļas 2. punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.";

aizstāt četrpadsmitās daļas 2. punktā skaitli un vārdu "2. vai" ar skaitli un vārdu "2. un";

izteikt četrpadsmitās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 10. pantā minētajā iepirkumā (ja pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos paredzējis piemērot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos izslēgšanas nosacījumus) un sarunu procedūrā - attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;";

aizstāt četrpadsmitās daļas 4. punktā vārdus un skaitļus "sarunu procedūrā šā likuma 8. panta septītās daļas 1. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "konkursa procedūrā ar sarunām šā likuma 8. panta sestās daļas 5. punktā".

19. 45. pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "maksimālo apgrozījumu" ar vārdiem "minimālo apgrozījumu";

izslēgt devītajā daļā vārdus "(ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz)";

papildināt devītās daļas otro teikumu pēc vārda "Piegādātājs" ar vārdiem "vai kandidāts".

20. 46. pantā:

izteikt trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, pievienojot izziņas un atsauksmes ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas). Ja tas nepieciešams konkurences veicināšanai, pasūtītājs var noteikt garāku pieredzes apliecināšanas termiņu;";

izslēgt sestajā daļā vārdus "(ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz)".

21. 50. pantā:

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdu "sestajā" ar vārdu "septītajā";

aizstāt piektās daļas 2. punktā vārdus "pēc iepirkuma līguma" ar vārdiem "pirms iepirkuma līguma";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu."

22. 51. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "9. un" ar skaitli un vārdu "9. vai".

23. Aizstāt 54. panta trešās daļas 2. punktā vārdus un skaitļus "faktorus saskaņā ar šā likuma 51. panta otrās daļas 1. punktu" ar vārdiem un skaitli "faktorus, nosakot piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus saskaņā ar šā likuma 51. pantu".

24. Papildināt 58. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Publiski būvdarbu līgumi vai publiski pakalpojuma līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisko izsoļu objekts."

25. 60. pantā:

aizstāt otrās daļas 7. punktā skaitli un vārdu "63. panta" ar skaitli un vārdu "62. panta";

aizstāt piektajā daļā vārdu "piešķiršanu" ar vārdiem "piešķiršanu, informatīvajā paziņojumā par noslēgto līgumu vai paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem";

aizstāt septītās daļas 1. punktā vārdus "faksu, vai" ar vārdiem "pa faksu vai";

izslēgt devītās daļas 1. punktā vārdus "vai pretendentu".

26. 61. pantā:

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā.";

papildināt piektās daļas 1. punktu pēc vārdiem "paziņojums par līgumu" ar vārdiem "vai paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem".

27. Izteikt 68. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 30. panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka."

28. Izteikt 74. panta otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās tika noslēgta ne agrāk kā pēc 10 dienām un papildus vienas darbdienas pēc dienas, kad šā likuma 30. panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka;".

29. Aizstāt 75. panta piektajā daļā skaitli un vārdus "60. panta piektajā daļā" ar skaitli un vārdiem "60. panta sestajā daļā" un vārdus "prasībām un" - ar vārdiem "prasībām vai".

30. Papildināt likumu ar 82. pantu šādā redakcijā:

"82. pants. To zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju saraksts, kuras nav uzskatāmas par ārzonu

Iepirkumu uzraudzības birojs apkopo un savā tīmekļvietnē publicē to zemu nodokļu vai beznodokļu valstu vai teritoriju sarakstu, kuras nav uzskatāmas par ārzonu šā likuma 1. panta 3.1 punkta izpratnē."

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Grozījums šā likuma 1. panta 23. punktā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

10. Šā likuma 9. panta astotās daļas 5. punktā un 42. panta pirmās daļas 12., 13. un 14. punktā minētos kandidātu vai pretendentu izslēgšanas nosacījumus neattiecina uz tiem iepirkumiem vai tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas vai izsludinātas pirms šo normu spēkā stāšanās dienas."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 26. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 8. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Publisko iepirkumu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.04.2018.Stājas spēkā: 01.06.2018.Tēma: Komerctiesības; Pašvaldības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.05.2018. OP numurs: 2018/89.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298821
01.06.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)