Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 259

Rīgā 2018. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 107. nr.; 2017, 80. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 9.1. apakšpunkta otro teikumu;

1.2. izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošanai vai tūrisma aktivitāšu veicināšanai - šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats un kas ir apliecinājuši saimnieciskās darbības sistemātiskumu (vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā). Tūrisma aktivitāšu veicināšana ietver:

9.2.1. kempingu vai atpūtas vietu ierīkošanu, labiekārtojot teritoriju un sagatavojot to telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai;

9.2.2. jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecību un aprīkošanu kempingu vai atpūtas vietās;

9.2.3. šo noteikumu 24. punktā noteiktās darbības;";

1.3. svītrot 9.3.3. apakšpunktā vārdu "ierīkošanai";

1.4. izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.4. ja atbalsta pretendents nav apliecinājis, ka tas pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav īstenojis un divus gadus pēc projekta pabeigšanas neīstenos regulas Nr.  651/2014 2. panta 61.a punktā minēto pārcelšanu;";

1.5. aizstāt 12.5. apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "13. panta "a" apakšpunktā" ar skaitli un vārdiem "13. panta "a" un "b" apakšpunktā";

1.6. izteikt 12.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5.3. pašpiedziņas komerciālo kuģu būvē. Pašpiedziņas komerciālie kuģi ir kuģi, kuriem, izmantojot savu paša dzinējspēku un vadību, ir visas īpašības, lai tie būtu piemēroti patstāvīgai kuģošanai atklātā jūrā vai pa iekšzemes ūdensceļiem, un kuri pieder pie vienas no šādām kategorijām:

12.5.3.1. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto pasažieru vai preču pārvadāšanai;

12.5.3.2. jūras kuģi, kas nav mazāki par 100 bruto tonnām, un līdzvērtīga izmēra iekšzemes ūdensceļu kuģi, ko izmanto īpašu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, bagarkuģi un ledlauži);

12.5.3.3. velkoņi, kuru jauda nav mazāka par 365 kW;

12.5.3.4. šo noteikumu 12.5.3.1., 12.5.3.2. un 12.5.3.3. apakšpunktā minēto kuģu nepabeigti korpusi, kas ir peldoši un pārvietojami;";

1.7. papildināt 12.5.6. apakšpunktu aiz vārdiem "infrastruktūras nozarē" ar vārdiem un skaitļiem "atbilstoši regulas Nr.  651/2014 2. panta 130. punktam";

1.8. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Atbalsta pretendents trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz šādus mērķus: attīsta saimniecisko darbību, saglabā esošās darba vietas un, ja kopējo attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 200 000 euro, rada vismaz vienu jaunu darba vietu, ko saglabā visu projekta uzraudzības laiku.";

1.9. papildināt 15. punktu aiz vārdiem "projekta īstenošanas nozarē" ar vārdiem "nesamazinot uzņēmuma kopējo darba vietu skaitu";

1.10. svītrot 16. punktu;

1.11. aizstāt 17. punktā skaitli un vārdus "14.1. apakšpunktā minētā mērķa" ar skaitli un vārdiem "14. punktā minēto mērķu";

1.12. aizstāt 20.2.3. apakšpunktā skaitli "10" ar vārdu "pieciem";

1.13. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

25.1. projekta iesniegumu;

25.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

25.3. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

25.4. zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu;

25.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Ja pretendents ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, tas iesniedz aprakstu brīvā formā, norādot, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

25.6. par jaunas būvniecības, ēkas atjaunošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz:

25.6.1. būvatļauju, paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

25.6.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju un tajā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

25.6.3. papildinātu būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi - kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

25.6.4. būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.6.5. būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja iegādājas būvmateriālus un būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

25.7. ja investīcijas paredzētas ēku energoefektivitātes palielināšanai, iesniedz:

25.7.1. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izsniegta energosertifikāta un tā pielikumu kopijas (pirms tiek uzsākta ēkas pārbūve vai atjaunošana) un ēkas pagaidu energoserfikāta un tā pielikuma kopijas (pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energosertifikāciju - ēkām, kurām piemēro ēku energoefektivitātes prasības;

25.7.2. neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā vai uzņēmumu energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu pirms ēkas pārbūves vai atjaunošanas un pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, pārbūves vai atjaunošanas (7. pielikums) - ēkām, kurām nepiemēro ēku energoefektivitātes prasības.";

1.14. papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Šo noteikumu 25.4., 25.6. vai 25.7. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas atbalsta pretendents ir tiesīgs iesniegt Lauku atbalsta dienestā papīra formā, uzrādot oriģinālu.";

1.15. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

33.1. ieguldījumiem ražošanas un pakalpojumu attīstībā - 700 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro:

33.2. ieguldījumiem ražošanas attīstībā - 500 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro;

33.3. ieguldījumiem pakalpojumu attīstībā - 300 000 euro, tai skaitā par mobilo tehniku 200 000 euro.";

1.16. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Atbalsta intensitāte ir 40 procentu no attiecināmajām izmaksām, bet par ieguldījumiem energoefektīvās ēkās - 50 procentu, par specializēto meža tehniku - 35 procenti un citu mobilo tehniku - 25 procenti no attiecināmajām izmaksām, izņemot šo noteikumu 36. punktā noteikto gadījumu.";

1.17. papildināt 36. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 38.6. apakšpunktā minētajai meža tehnikai atbalsta intensitāte ir 35 procenti no attiecināmajām izmaksām.";

1.18. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Īstenojot ieguldījumus energoefektīvās ēkās, atbalsta pretendents nodrošina, ka pēc būvdarbu pabeigšanas ēkas energoefektivitāte vismaz par 10 procentiem pārsniedz būvniecību un energoefektivitāti regulējošos normatīvajos aktos noteikto ēkas minimālo siltuma zudumu koeficientu HTR (W/K).";

1.19. aizstāt 38.3. apakšpunktā vārdus "paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)" ar vārdiem "paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti";

1.20. aizstāt 38.5. apakšpunktā skaitli un vārdus "13. panta "a" apakšpunktu" ar skaitli un vārdiem "13. panta "b" apakšpunktu";

1.21. papildināt noteikumus ar 38.6. un 38.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.6. izdevumi par specializētās meža tehnikas iegādi. Specializētā meža tehnika ir mežizstrādes pašgājējtehnika (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnas), kura ir rūpnieciski ražota un konstruktīvi paredzēta speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai, ievērojot šo noteikumu 12.5.5. apakšpunktu, vai specifisku darbu veikšanai un uz kuras ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas;

38.7. ēkas energosertifikāta un tā pielikumu, ēkas pagaidu energosertifikāta un tā pielikumu vai ēkas energoaudita pārskatu sagatavošanas izmaksas.";

1.22. papildināt noteikumus ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājums

70. Ja lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemts laikposmā no 2018. gada 10. janvāra līdz 2018. gada 10. maijam, atbalsta pretendents publisko finansējumu saņem pēc tam, kad Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis apliecinājumu, ka divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas par ieguldījumiem nav to pārcēlis uz teritoriju, kurā īstenots sākotnējais ieguldījums, kam pieprasīts atbalsts, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts sākotnējais ieguldījums, kam tiek pieprasīts atbalsts, un Lauku atbalsta dienests ir veicis pārbaudi par šī apliecinājuma atbilstību Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. panta 16. punktam.";

1.23. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (1., 2. un 3. pielikums);

1.24. papildināt noteikumus ar 7. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Ēkas energoaudita pārskats

Energoaudita pārskatā pieļaujamas atkāpes, ja informācija pieejama citā formā vai datu salikumā (piemēram, izdrukas no aprēķina programmatūras) vai atbilst precīzākam ēkas energoefektivitātes novērtējuma aprakstam.

ēkas adrese

I. Vispārīgs raksturojums

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese  
1.1.2. Ēkas kadastra numurs  
1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja novērtēta ēkas daļa)  
1.1.4. Ēkas tips  

1.2. Pilnvarotā persona

1.2.1. Nosaukums  
1.2.2. Reģistrācijas numurs  
1.2.3. Juridiskā adrese  
1.2.4. Kontaktpersona  
1.2.5. Kontakttālruņa numurs  

1.3. Neatkarīgais eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā

1.3.1. Vārds, uzvārds  
1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas institūcijas lēmuma numurs  
1.3.3. Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese)  

1.4. Energoaudits

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums  
1.4.2. Energoaudita pārskata numurs  
1.4.3. Ēkas energoaudita sagatavošanas datums  
1.4.4. Ēkas energoaudita mērķis

Atjaunošana (renovācija)

Pārbūve (rekonstrukcija)*

Jaunbūve*

     

Piezīme. * Ja energoaudits sagatavots par jaunbūvi, jāaizpilda energoaudita II, III un IV daļa par plānoto situāciju, kas iecerēta atbilstoši projekta īstenošanai.

1.5. Ēkas aprēķinos izdarīto pieņēmumu apraksts (skaidrojumi par energoefektivitātes novērtējuma robežām, izmērīto energoresursu patēriņu un energoresursu sadalījumu pa ēkām, ja vairākām ēkām ir kopīga energoresursu uzskaite, vai citiem parametriem, kas izmantoti pārskata sagatavošanā).

II. Pamatinformācija par ēku

2.1. Ēkas konstruktīvais risinājums    
2.2. Gads, kad ēka nodota ekspluatācijā    
2.3. Stāvi 2.3.1. pagrabs ____________ (ir/nav)

2.3.2. tipveida stāvi ____________ (skaits)

2.3.3. tehniskie stāvi ____________ (skaits)

2.3.4. mansarda stāvs ____________ (ir/nav)

2.3.5. jumta stāvs ____________ (ir/nav)

2.4. Kopējā aprēķina platība (m2)  
2.5. Kopējā platība (m2)    
2.6. Ēkas ārējie izmēri
(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno skici)
garums (m)  
platums (m)  
augstums (m)  

Ēkas skice

2.7. Informācija par aprēķina zonām, to galvenajiem parametriem*
2.8. Cita informācija  

Piezīme.* Ja ēku nepieciešams sadalīt vairākās zonās, pārskatā attiecīgās vērtības un tabulas jāizdala katrai zonai atsevišķi.

2.9. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas - pielikumā uz _____lapām.

III. Ēku norobežojošās konstrukcijas
(informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas)

Nr.
p. k.

Norobežojošā konstrukcija

Materiāls(-i) un biezums (mm)

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

Laukums (termiskajiem tiltiem - garums, m)

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem -
W/(mK))

Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas silto un auksto pusi

Siltuma zudumu koeficients

Laukums (termiskajiem tiltiem - garums)

Būvelementa siltuma caurlaidības koeficients (U) (termiskajiem tiltiem - W/(mK))

Temperatūras starpība starp būvkonstrukcijas silto un auksto pusi

Siltuma zudumu koeficients

m2

W/(m2K)

°C

W/K

m2

W/(m2K)

°C

W/K

3.1. Ārsienas                  
3.2. Jumts                  
3.3. Grīda uz grunts                  
3.4. Logi                  
3.5. Ārdurvis                  
3.6. Termiskie tilti                  
 

….

                 
3.7. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT 3.7.1. pirms projekta īstenošanas  
3.7.2. pēc projekta īstenošanas  
3.7.3. normatīvais*  

Piezīme. * Aprēķināts saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku.

IV. Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkā

Parametrs

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

4.1.1. Telpas ar dabisko ventilāciju 4.1.1.1. aprēķina laukums, m2    
4.1.1.2. tilpums, m3    
4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, iekļaujot infiltrāciju, 1/h    
4.1.2. Telpas ar mehānisko ventilāciju 4.1.2.1. aprēķina laukums, m2    
4.1.2.2. tilpums, m3    
4.1.2.3. aprēķinā izmantotā gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h    
4.1.2.4. aprēķinā izmantotā infiltrācija, 1/h    
4.1.2.5. siltuma atgūšanas (rekuperācijas) efektivitāte, %    
4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (dabiskā ventilācija) W/K    
4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (mehāniskā ventilācija) W/K    
4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma zuduma koeficients Hve (kopējais) W/K    
4.1.6. Aprēķinātā iekštelpu temperatūra °C    
4.1.7. Ventilācijas siltuma zudums (dabiskā ventilācija) apkures sezonā kWh gadā    
4.1.8. Ventilācijas siltuma zudums (mehāniskā ventilācija) apkures sezonā kWh gadā    
4.1.9. Kopējais ventilācijas siltuma zudums apkures sezonā kWh gadā    

4.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas: dati par iekārtām

Nr.
p. k.

Iekārtas nosaukums, modelis

Ražošanas gads

Aukstumenerģijas daudzums
(kWh/gadā)

Pārbaudes akts

Pievienots (jā/nē)

datums

           

4.3. Aprēķinātais siltuma ieguvums ēkā

4.3.1. Aprēķina parametri

Parametri apkures periodā

Iekšējais siltuma ieguvums

Saules siltuma ieguvums

Ieguvuma izmantošanas koeficients

Kopējais siltuma ieguvums (ņemot vērā ieguvuma izmantošanas koeficientu)

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

Pirms projekta īstenošanas        
Pēc projekta īstenošanas        

Parametri dzesēšanas periodā

Iekšējais siltuma ieguvums

Saules siltuma ieguvums

Zuduma izmantošanas koeficients

Kopējais siltuma ieguvums (ņemot vērā zuduma izmantošanas koeficientu)

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

Pirms projekta īstenošanas        
Pēc projekta īstenošanas        

4.3.2. Cita informācija

 

V. Ēkas enerģijas bilance

5.1. Kurināmā patēriņš* - norādīt visus kurināmā veidus (pa energoresursiem), kas tiek patērēti apkurei vai citiem procesiem

Gads Sadalījums pa energoresursiem Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Kopā
kurināmā veids mērvienība emisijas faktors mazākais sadegšanas siltums*

2018

                                 

2019

                                 

2020

                                 

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto mazāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).

5.2. Siltumenerģijas patēriņa dati

5.2.1. Kopējais siltumenerģijas patēriņš

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2019 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2020 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  

5.2.2. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2019 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2020 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  

5.2.3. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2019 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2020 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  

5.3. Ūdens patēriņa dati

5.3.1. Karstā ūdens patēriņš

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
2019 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
2020 Karstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3 gadā)  

5.3.2. Aukstā ūdens patēriņš

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
2019 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
2020 Aukstā ūdens patēriņš, m3                          
Kopējais vidējais (m3 gadā)  

5.4. Elektroenerģijas patēriņš ēkā

Gads  

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Kopā

2018 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2019 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
2020 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh                          
Kopējais vidējais (kWh gadā)  

VI. Priekšlikumi energoefektivitātes uzlabošanai

6.1. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

Nr.

p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.1.1.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))
6.1.2.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))
6.1.3.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml. (jānorāda ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients U (W/m2K) un termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficients ψ (W/mK))

6.2. Ēkas apkures sistēmas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.2.1.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.2.2.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.2.3.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

6.3. Ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.3.1.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.3.2.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.3.3.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

6.4. Citi energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumi

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes pasākums

Enerģijas ietaupījums MWh gadā

6.4.1.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.4.2.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.
6.4.3.    
Energoefektivitātes pasākuma apraksts, shēmas u. tml.

VII. Aprēķinātās energoefektivitātes rādītāji un prognozētās izmaiņas pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums

Pirms projekta īstenošanas

Pēc projekta īstenošanas

kopējais patēriņš
(MWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

kopējais patēriņš
(MWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

7.1. Apkurei        
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai        
7.3. Dzesēšanai        
7.4. Mehāniskajai ventilācijai        
7.5. Apgaismojumam        
7.6. Papildu enerģija        
7.7. Citi patērētāji        

Kopā

       
Neatkarīgais eksperts      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums __________________

PIELIKUMĀ: ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 10. maijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 259

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA)

Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 6.4 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"

 

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

 aktivitātes "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

 aktivitātes "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

projekta iesniegums

Atbalsta pretendents  
Uzņēmuma reģ. Nr./personas kods  
Juridiskā vai deklarētā adrese  
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
Projekta vadītājs  
Kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese  
   
Klienta numurs  
Projekta nosaukums  
Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA PRETENDENTU IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ:

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 

 

Galvenie sadarbības partneri (izejvielu piegādātāji un gatavās produkcijas pircēji/pakalpojuma ņēmēji)
 

 

Līdzšinējā saimniecības/uzņēmuma ražošanas shēma/pakalpojuma nodrošināšana (no izejvielu iegādes līdz gatavās produkcijas realizācijai)
 

 

Saimniecības/uzņēmuma saražotā produkta/pakalpojuma veidu apraksts
 

 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pēdējais noslēgtais finanšu gads  
Vidējais strādājošo skaits kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
MVU uzņēmumiem strādājošo skaits gada darba vienībās* kopā pēdējā noslēgtajā finanšu gadā  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada bilances kopsumma (EUR; neattiecas)  
Pēdējā noslēgtā finanšu gada neto apgrozījums (EUR)  
Pretendents ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus (Jā; Nē)  
Neto apgrozījums no Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR; neattiecas)  
Neto apgrozījums no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pēdējā noslēgtajā gadā (EUR)  
Pretendenta - fiziskas personas - dzimums un vecums (ja atbalsta pretendents ir juridiska persona - tās dalībnieka vecums, kuram uzņēmumā vai saimniecībā pieder vairāk par 51 % pamatkapitāla daļu) sieviete līdz 40 gadiem
vīrietis līdz 40 gadiem
Esošā saimnieciskā darbība:  
NACE 2. red. klasifikācijas četrzīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)  

* Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

A.3. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Lauksaimnieks - fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja
Lauksaimnieks - individuālais komersants
Lauksaimnieks - juridiskā persona

A.4. Pretendenta statuss aktivitātē "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība"

Fiziska persona saimnieciskās darbības veicēja MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Individuālais komersants MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Juridiskā persona MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam

A.5. Pretendenta statuss un informācija aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana"

Fiziska persona -saimnieciskās darbības veicējs MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Individuālais komersants MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Juridiskā persona MVU uzņēmuma lielums atbilst mikrouzņēmumam
MVU uzņēmuma lielums atbilst mazam uzņēmumam
Pretendenta darbības laiks tūrisma nozarē (gadi) līdz 3 gadiem
vairāk nekā 3 gadi
Pēdējā noslēgtajā gadā iemaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (EUR)    
Tīmekļvietnes adrese    

A.6. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas
Nr.
p.k.
Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelis Īpašumā, skaits Nomā esošās, skaits Izlaides vai izveidošanas gads Jauda/ ietilpība/ mērvienība Ja tehnika/iekārta/ēka/būve tiks papildināta vai aizstāta (atzīmēt konkrēto)
  Ražošanas ēkas un būves                
                 
                 
                 
                 
  Tehnika un iekārtas                
                 
                 
                 
                 

* Ja atbalsta pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.7. Atbalsta pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim atbalsta pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos

Ja atbilde ir "Jā", sniegt informāciju par projektiem

Nr.
p.k.
Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums Projekta nosaukums un projekta Nr. Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai) Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) - (mm/gggg) Attiecināmo izmaksu summa (EUR) Publiskais finansējums (EUR) Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē) Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
                 
                 
                 
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
                 
                 
                 

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis

 

 

B.2. Investīciju rezultātā sasniedzamais mērķis:

Mērķis Mērķa virziens vai horizontālā prioritāte
Pēc projekta īstenošanas izveidotas jaunas darbavietas 6A
Pēc projekta īstenošanas saglabātas esošās darbavietas 6A
Pēc projekta īstenošanas attīstīta uzņēmuma saimnieciskā darbība 6A

B.3. Projekta apraksts

Veicamās darbības, laika grafiks  
Investīciju nepieciešamības pamatojums, norādot to katrai attiecināmo izmaksu pozīcijai  
Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi, finanšu līdzekļu avoti  
Projekta investīciju rezultātā radīto produktu/pakalpojumu apraksts un cenas  

B.4. Uzņēmuma esošie un plānotie darbinieki, skaits un to pienākumi uzņēmumā (struktūra)

 

 

B.5. Ja projekts tiek īstenots jaunā nozarē - atbalsta pretendenta pieredze un izglītība konkrētajā nozarē

 

 

B.6. Projektā paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanas shēma

Informācija par produkta/pakalpojuma virzību no izejvielu iegādes brīža līdz pārdošanai  
Tehnoloģiskā procesa/shēmas apraksts (iekārtu izvietojums ražošanas ēkā)  

B.7. Galvenie sadarbības partneri

Izejvielu piegādātāji  
Produkcijas/pakalpojuma pircēji, noieta tirgus  

B.8. Konkurentu un produkcijas un pakalpojumu tirgus apraksts

 

 

B.9. Projekta īstenošanas riska faktori un to novēršana

 

 

B.10. Projekta īstenošanas darbības virziens

Projekts tiks īstenots šādā nozarē:
NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kods  
NACE 2. red. klasifikācijas nosaukums (atbilstoši norādītajam kodam)  

B.11. Ja projekts tiek īstenots aktivitātē "Tūrisma aktivitātes veicināšana", norādīt apakšaktivitātes

1. Esošo tūristu mītņu pārbūve, atjaunošana un aprīkošana
2. Esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība, kā arī būvju atjaunošana vai pārbūve un nepieciešamā aprīkojuma iegāde
3. Jaunu mazēku (ēku, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus) būvniecība, ierīkošana un aprīkošana esošo kempingu teritorijā vai esošā tūrisma objekta teritorijā, kas sagatavota un labiekārtota telšu, pārvietojamu mājiņu, treileru un citu vieglas konstrukcijas būvju un objektu izvietošanai un paredzēta viesu izmitināšanai
4. Esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība un pārbūve, to atjaunošana un aprīkošana
4.1 energoefektīvu ēku būvniecība, pārbūve, atjaunošana
5. Esošā tūrisma objekta teritorijā tūrisma pakalpojumu dažādošana:
5.1. peldvietu izveide
5.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana
5.3. rotaļlaukumu un aktīvas atpūtas un izklaides objektu izveide vai labiekārtošana un ar to saistīto iekārtu vai aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
5.4. ūdenstūrisma apmetņu vai atpūtas vietu izveide vai labiekārtošana
5.5. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem
5.6. inventāra iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei
5.7. tādu sporta laukumu un būvju izveide, kas nodrošina ar sportu saistītas darbības, ja tās ietilpst esošajā vai plānojamajā tūrisma pakalpojumā
5.8. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana

B.12. Projekta īstenošanas laiks

  datums mēnesis gads   datums mēnesis gads
Projekta sākuma termiņš       Projekta beigu termiņš      

B.13. Projekta īstenošanas vieta

Īpašumā (Jā; Nē)  
Nomā (Jā; Nē)  
Īpašuma kadastra numurs  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atradīsies vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar dabas ierobežojumiem (ADI) (vismaz 51 % no uzņēmuma teritorijas atrodas ADI teritorijā) (Jā; Nē)  
Pēc projektā paredzētās būvniecības pabeigšanas būve atrodīsies vai iegādātā tehnika vai tehnoloģijas tiks izmantotas apgabalā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem (ASI) (vismaz 51 % no uzņēmuma teritorijas atrodas ASI teritorijā) (Jā; Nē)  

B.14. Projekta sasniedzamie rezultātu rādītāji

Nr.
p.k.
Rezultātu indikatori Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas Sagaidāmā vērtība trešajā gadā pēc projekta īstenošanas
  .gads   .gads
1. Uzņēmuma neto apgrozījums (kopējais, EUR):   0
2. Uzņēmuma neto apgrozījums 3. gadā pēc projekta īstenošanas tiek palielināts vismaz par 5 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas apmēra projekta īstenošanas nozarē un tāds tiek nodrošināts arī visu projekta uzraudzības laiku     EUR
    %
3. Uzņēmuma izmaksas (kopējās, EUR):    
4. Produkcijas skaits vai pakalpojuma apjoms:
Produkcija (skaits, mērvienība)    
Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    
Pakalpojums (apjoms, mērvienība)    
Sniegtie pakalpojumi atbalstītajā nozarē (skaits, mērvienība)    
5. Normāla laika darbavietas (skaits) 1:    
6. Nepilna laika darbavietas, izteiktas GDV 2    
7. Strādājošo skaits kopā (5 + 6), izteikts GDV    
7.1. vīrieši    
  t. sk. jaunāki par 40 gadiem    
7.2. sievietes    
  t. sk. jaunākas par 40 gadiem    

1 Darba laiku nosaka saskaņā ar Darba likumu. Par vienu darbavietu tiek uzskatīta darbavieta, kad noslēgts darba līgums ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana.

2 Vairākas darbavietas sezonas rakstura darbu veikšanai vai ar nepilnu darba laiku, kurās kopā nostrādāto stundu skaits aprēķināts GDV. Saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 5. pantu darbinieku skaits atbilst gada darba vienībām (GDV), proti, to personu skaitam, kas attiecīgajā uzņēmumā vai tā norīkojumā ir strādājušas pilnas slodzes darbu visa attiecīgā pārskata gada garumā. To personu darbu, kuras nav nostrādājušas pilnu gadu vai strādājušas nepilnas slodzes darbu neatkarīgi no tā ilguma, kā arī sezonas darba ņēmēju darbu aprēķina GDV daļās.

B.15. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus

Ražošanas/pakalpojuma iekārtas/tehnika un aprīkojums
Nr.
p.k.
Nosaukums, modelis vai marka Skaits Ja tehnika vai iekārtas papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļa vienības Nr. no A6.tabulas (ja attiecās) Jauda, ietilpība, mērvienība Ekonomiskais pamatojums, jauta % pret aizstājamo vienību (ja attiecās) Izmaiņas ražošanas/ tehnoloģiju/pakalpojuma raksturā (īss apraksts)
Iekārtas/tehnika un aprīkojums papildina esošo parku, saglabājot esošās vienības/iekārtas, papildus esošajām
             
             
Pamatlīdzekļu jauda, ražība, celtspēja ir par 25% lielāka nekā saimniecībā esošā pamatlīdzekļa jauda, ražība vai celtspēja.
             
             
Pamatlīdzekļa iegāde būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģiju raksturu
             
             
Informācijas tehnoloģijas un programmnodrošinājums
             
             

B.16. Projekta laikā pretendents īstenos šādu jaunu būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu

Jauna būvniecība, pārbūve un (vai) būves atjaunošana  
Nr.
p.k.
Būvju tipi Platība, kv. m. Izmaksas uz kv. m. Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN) Projektā paredzēta energoefektīva ēka
1 2 3 4   5 = 3 x 4  
Jauna būvniecība  
1   - - -
2   - - -
3   - - -
Izmaksas par jaunu būvniecību, kopā -  
Pārbūve  
1   - - -
2   - - -
3   - - -
Izmaksas par pārbūvi, kopā -  
Būves atjaunošana  
1   - - -
2   - - -
3   - - -
Izmaksas par būves atjaunošanu, kopā -  
Izmaksas par būvniecību, pārbūvi un (vai) būves atjaunošanu, kopā -  

B.17. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas Attiecināmās izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem Cena par vienību, EUR Vienību skaits Kopā izmaksas ar PVN, EUR Kopā izmaksas bez PVN, EUR Attiecināmās izmaksas Atbalsta intensitāte, % Publiskais finansējums, EUR Privātais finansējums, EUR Īstenošanas laiks (dd.mm.gggg.)
ar PVN bez PVN                
1 2 3 4 5 = 2 x 4 6 = 3 x 4 7 8 9 10 11
1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (iekārtas/tehnikas un aprīkojuma, t.sk. datorprogrammatūru) iegādes izmaksas
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā - - -   - -  
2. Jaunbūves, pārbūves un atjaunošanas izmaksas
    - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
Jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas izmaksas, kopā - - -   - -  
3. Būvmateriālu iegādes izmaksas
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
Izmaksas būvmateriālu iegādei, kopā - - -   - -  
4. Vispārējās izmaksas
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
  - - - - - -   - -  
Vispārējās izmaksas, kopā - - -   - -  
KOPĀ - - -   - -  

B.18. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijas, kas nav atspoguļotas B.17. tabulā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu Izmaksas ar PVN, EUR
  -
  -
  -
Kopā -

B.19. Projekta finansējums*

Projekta kopējā summa, EUR - Projekta attiecināmo izmaksu summa, EUR -
Vispārējās izmaksas, EUR - Vispārējās izmaksas procentos no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas Maks. 7%  

* Atbalsta pretendents nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par kuru nav saņemts publiskais finansējums.

B.20. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi un klimata pārmaiņu novēršanu apraksts

Apraksts par projekta ietekmi uz apkārtējo vidi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vides jomā
 

 

B.21. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātēs "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projekta darbības virziens Ražošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2. Darbības nozare1 (Norāda NACE 2. red. klasifikācijas 4 zīmju ciparu kodu un nosaukumu)

0; 20; 40

40

 
3. Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
5. Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6. Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 5%

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5% Par katru procenta punktu virs 5% - viens punkts
7. Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

8. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 
Kopā

162

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

B.22. Atbalsta pretendenta pašnovērtējums projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai aktivitātē "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare1  

0; 50

50

 

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarē Atbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 5 %

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5 %

Par katru procenta punktu virs 5 % - viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

9.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

212

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B  / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (zemnieku saimniecībai - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi samaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

7 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu.

C. FINANŠU INFORMĀCIJA

C.1. Ražošanas apjoms (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads 0
Nr. Produkcija vai pakalpojuma veids   Mērvienība Gadi
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1   krājumi atlikumā kg - - - - - -
saražots kg - - - - - -
realizēts kg - - - - - -
cena bez PVN EUR/kg - - - - - -
Realizēts kopā euro - - - - - -
2   krājumi atlikumā t - - - - - -
saražots t - - - - - -
realizēts t - - - - - -
cena bez PVN EUR/t - - - - - -
Realizēts kopā EUR - - - - - -
3   krājumi atlikumā - - - - - - -
saražots - - - - - - -
realizēts skaits - - - - - -
cena bez PVN EUR/vienība - - - - - -
Realizēts kopā EUR - - - - - -
Neto apgrozījums EUR - - - - - -

C.2. Izmaksas (informāciju norāda, sākot ar pēdējo noslēgto gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Pēdējais noslēgtais gads 0

C.2.1. Mainīgas un fiksētās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

Mērvienība: EUR 0. gads 1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 5. gads
Izmaksu veids Patērēts Summa Patērēts Summa Patērēts Summa Patērēts Summa Patērēts Summa Patērēts Summa
Mainīgās izmaksas  
1   - - - - - - - - - - - -
2   - - - - - - - - - - - -
3   - - - - - - - - - - - -
4   - - - - - - - - - - - -
5   - - - - - - - - - - - -
6   - - - - - - - - - - - -
7   - - - - - - - - - - - -
8   - - - - - - - - - - - -
9 Mainīgās izmaksas kopā   -   -   -   -   -   -
                           
Fiksētās izmaksas 0.   1.   2.   3.   4.   5.
10 Darba alga -   -   -   -   -   -
11 Sociālās apdrošināšanas maksājumi - - - - - -
12 Degviela un smērvielas (papildus mainīgajās izmaksās ietvertajai daļai) - - - - - -
13 Elektrība - - - - - -
14 Kurināmais - - - - - -
15 Ražošanas iekārtu apkalpošana un remonts - - - - - -
16 Noma - - - - - -
17 Nolietojums - - - - - -
18   - - - - - -
19   - - - - - -
20 Citas izmaksas - - - - - -
21 Fiksētās izmaksas kopā - - - - - -
22 Izmaksas kopā - - - - - -
23 t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas - - - - - -

C.2.2. Fiksētās un mainīgās izmaksas, t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Mainīgas izmaksas

1

 

-

-

-

-

-

-

2

 

-

-

-

-

-

-

3

 

-

-

-

-

-

-

Mainīgas izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

Fiksētas izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

Izmaksas kopā

-

-

-

-

-

-

t.sk. realizētās produkcijas ražošanas izmaksas

-

-

-

-

-

-

C.3. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem (informāciju norāda, sākot ar projekta iesniegšanas gadu, turpmākajos gados un trīs gadus pēc projekta īstenošanas)

Projekta iesniegšanas gads

0

C.3.1. Naudas plūsmas pārskats pa gadiem

 

Gads

 

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mērvienība: EUR

 

 

 

 

 

 

 

1

Naudas atlikums perioda sākumā

-

-

-

-

-

-

-

2

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

-

-

-

-

-

3

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

4

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

5

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

6

Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem

-

-

-

-

-

-

-

7

Saņemtais PVN no pārdošanas/realizācijas

-

-

-

-

-

-

-

8

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi

-

-

-

-

-

-

-

9

 

-

-

-

-

-

-

-

10

Ārkārtas ieņēmumi

-

-

-

-

-

-

-

11

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

12

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

-

-

-

-

-

-

-

13

Saņemtie procenti

-

-

-

-

-

-

-

14

Saņemtās dividendes

-

-

-

-

-

-

-

15

Citi ieņēmumi no ieguldīšanas darbības

-

-

-

-

-

-

-

16

 

-

-

-

-

-

-

-

17

Saņemtais PVN no ieguldīšanas naudas plūsmas

-

-

-

-

-

-

-

18

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

19

Saņemti aizņēmumi (kredīti)

-

-

-

-

-

-

-

20

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums

-

-

-

-

-

-

-

21

Cits Eiropas Savienības un valsts atbalsts (norādīt veidu):

-

-

-

-

-

-

-

22

 

-

-

-

-

-

-

-

23

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

-

-

-

-

-

-

-

24

I. Pamatdarbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

25

Maksājumi piegādātājiem

 

 

 

 

 

 

 

26

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

27

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

28

Izdevumi izejvielai

-

-

-

-

-

-

-

29

Izdevumi zemes, ēku un iekārtu nomai

-

-

-

-

-

-

-

30

Izdevumi komunāliem pakalpojumiem

-

-

-

-

-

-

-

31

Izdevumi degvielai un smērvielām

-

-

-

-

-

-

-

32

Izdevumi elektroenerģijai un kurināmajam

-

-

-

-

-

-

-

33

Izdevumi pakalpojumu apmaksai

-

-

-

-

-

-

-

34

Izdevumi remontam

-

-

-

-

-

-

-

35

Izdevumi transportam

-

-

-

-

-

-

-

36

Izdevumi apdrošināšanai un sertifikācijai

-

-

-

-

-

-

-

37

Administrācijas izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

38

Pārējie uzņēmuma pamatdarbības izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

39

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) piegādātājiem preču/pakalpojumu iepirkumiem pārskata periodā

-

-

-

-

-

-

-

40

Izdevumi darba algas maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

41

Izdevumi sociālās apdrošināšanas maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

42

Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis

-

-

-

-

-

-

-

43

Samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis

-

-

-

-

-

-

-

44

Samaksātie pārējie nodokļi un nodevas

-

-

-

-

-

-

-

45

Projekta izmaksu pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

46

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

-

-

-

-

-

47

PVN (priekšnodoklis) par projekta pasākumiem kopā

-

-

-

-

-

-

-

48

 

-

-

-

-

-

-

-

49

Ārkārtas izdevumi

-

-

-

-

-

-

-

50

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

51

Izdevumi nekustamo īpašumu, iekārtu, nemateriālo un citu ilgtermiņa ieguldījumiem

-

-

-

-

-

-

-

52

Izsniegtie aizdevumi citām personām

-

-

-

-

-

-

-

53

Projekta izmaksu pozīcijas

 

 

 

 

 

 

 

54

Izmaksu pozīcijas bez PVN

-

-

-

-

-

-

-

55

 

-

-

-

-

-

-

-

56

 

-

-

-

-

-

-

-

57

Citi izdevumi ieguldīšanas darbībai

-

-

-

-

-

-

-

58

Samaksāts PVN (priekšnodoklis) par pamatlīdzekļu un nemateriālo līdzekļu iegādi

-

-

-

-

-

-

-

59

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

-

-

-

-

-

-

-

60

Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai

-

-

-

-

-

-

-

61

Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem

-

-

-

-

-

-

-

62

Izdevumi nomātā pamatlīdzekļu izpirkumiem

-

-

-

-

-

-

-

63

Izdevumi līzinga procentu maksājumiem

-

-

-

-

-

-

-

64

Izmaksātās dividendes

-

-

-

-

-

-

-

65

 

-

-

-

-

-

-

-

66

PVN maksājums budžetā (uz attiecīga gada beigām)

-

-

-

-

-

-

-

67

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās (1 + 2 - 23)

-

-

-

-

-

-

-

C.3.2. Norādiet darbinieku skaitu pa gadiem

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3.3. Ja plānotajā finanšu informācijā paredzētas būtiskās izmaiņas (vairāk nekā 20 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu), paskaidrojiet izmaiņu iemeslus (pa finanšu posteņu pozīcijām)

 

 

C.4. Peļņas un zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējo noslēgto gadu

    Pēdējā noslēgtajā gadā
    -
C.4.1. Peļņas vai zaudējumu aprēķins  
1 Neto apgrozījums  
2 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas  
3 Bruto peļņa vai zaudējumi -
4 Pārdošanas izmaksas -
5 Administrācijas izmaksas -
6 Ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā -
7 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi -
  t.sk. nākamo periodu ieņēmumu daļa (ES finansējums) -
8 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -
9 Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi -
10 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -
11 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem -
12 Ārkārtas ieņēmumi -
13 Ārkārtas izmaksas -
14 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem -
15 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu -
16 Pārējie nodokļi -
17 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -
 
C.4.2. Bilance (uz gada beigām)
Aktīvi
1 Nemateriālie ieguldījumi -
2 Pamatlīdzekļi  
3 Zeme  
4 Ēkas un būves, ilggadīgie stādījumi  
5 Iekārtas un mašīnas  
6 Pārējie pamatlīdzekļi  
7 Pamatlīdzekļi kopā  
8 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi -
9 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā (1 + 7 + 8) -
10 Krājumi -
11 Debitori  
12 Pircēju un pasūtītāju parādi -
13 Nākamo periodu izmaksas -
14 Citi debitori -
15 Debitori kopā -
16 Naudas līdzekļi -
17 Apgrozāmie līdzekļi kopā (10 + 15 + 16) -
18 Kopā aktīvi (9 + 17) -
Pasīvi
19 Pašu kapitāls  
20 Pamatkapitāls -
21 Rezerves -
22 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa -
23 Pārskata gada nesadalīta peļņa -
24 Kopā pašu kapitāls (20 + 21 + 22 + 23) -
25 Uzkrājumi -
26 Ilgtermiņa kreditori  
27 Ilgtermiņa aizņēmumu ilgtermiņa daļa -
28 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem -
29 Nākamo periodu ieņēmumi -
30 t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums) -
31 Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes -
32 Pārējie ilgtermiņa kreditori -
33 Kopā ilgtermiņa parādi -
34 Īstermiņa parādi  
35 Īstermiņa aizņēmumi (t.sk. ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa) -
36 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem -
37 Nākamo periodu ieņēmumi -
38 t.sk. saņemtā finanšu palīdzība (ES finansējums) -
39 Pārskatā gada dividendes -
40 Pārējie kreditori -
41 Kopā īstermiņa parādi -
42 Kopā kreditori (33 + 41) -
43 Kopā pasīvi (24 + 25 + 42) -
44 Nolietojums -
     
C.4.3. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītāju aprēķins -
1 Pašu kapitāls/aktīvu kopsumma -
2 Apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori -
3 Tīrā pelņa + nolietojums * 50 % -

D. PAVADDOKUMENTI

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar elektronisko dokumentu prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām) Aizpilda projekta iesniedzējs
Atzīmē ar X attiecīgo atbildi
Neattiecas
1. Projekta iesniegums oriģināls      
2. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam plānošanas periodā oriģināls      
3. Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai oriģināls      
4. Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, - par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēts būvēt jaunas būves, pārbūvēt vai atjaunot esošās būves, tās aprīkot, uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ierīkot, atjaunot vai labiekārtot uzņēmuma teritoriju vai infrastruktūru kopija      
5. Tūrisma buklets, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs un kuru izveidojusi ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija oriģināls      
6. Izdruka no tīmekļvietnes, kurā atbalsta pretendents iekļauts kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura popularizē tūrisma pakalpojumus izdruka      
Ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām pasūtītāja finansētiem projektiem - iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti1
7. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija oriģināls      
8. Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem kopijas      
9. Vērtēšanas ziņojums oriģināls      
10. Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kura apliecina noteiktās cenas objektivitāti2 oriģināls      
Jaunas būvniecības, būves pārbūves un būves atjaunošanas projektiem
11. Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts (uzrāda oriģinālu)1 kopija      
12. Paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, izstrādāts atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem (uzrāda oriģinālus)1 kopija      
13. Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti1 oriģināls      
14. Būvmateriālu iegādei - būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti1 kopija      
15. Būvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi1 kopija      
16. Papildināta būvatļauja vai papildināts paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (uzrāda oriģinālu)3 kopija      
17. Ēkas energosertifikāts un to pielikumi kopijas      
18 Ēkas pagaidu energoserfikāts un to pielikumi kopijas      
19. Ēkas energoaudita pārskati kopijas      
Citi iesniegtie dokumenti
20.          

1 Būvniecības gadījumā var iesniegt 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

3 Var iesniegt 9 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

 

gada

 

 

 

 

gads

 

datums

mēnesis

 

 

Atbalsta pretendenta paraksts

 

 

(paraksta atšifrējums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Atbalsta pretendenta paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām."

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 259

"2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstībai un dažādošanai

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1. Projekta darbības virziens Ražošana

30

30

 
Pakalpojumu sniegšana

5

2. Darbības nozare 1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.10. klase), izņemot meža koku audzētavu darbība

40

40

 
Mežizstrāde (NACE 2. red. A sadaļas 02.20. klase)

40

Mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2. red. A sadaļas 02.40. klase) - tikai mežizstrādes pakalpojumu sniegšana

20

Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (NACE 2. red. B sadaļas 8. nodaļa)

40

Tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 13. nodaļa)

40

Apģērbu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 14. nodaļa)

40

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 16. nodaļa)

40

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 17. nodaļa)

40

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 21. nodaļa)

40

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 22. nodaļa)

40

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 23. nodaļa)

40

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu (NACE 2. red. C sadaļas 25. nodaļa), kā arī ieroču un munīcijas ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 25.4. grupa)

40

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 26. nodaļa)

40

Elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 27. nodaļa)

40

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 28. nodaļa)

40

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 29. nodaļa)

40

Citu transportlīdzekļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 30. nodaļa), izņemot militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

40

Mēbeļu ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 31. nodaļa)

40

Cita veida ražošana (NACE 2. red. C sadaļas 32. nodaļa)

40

Veterinārie pakalpojumi (NACE 2. red. M sadaļas 75. nodaļa)

40

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE 2. red. C sadaļas 33. nodaļa)

20

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde (NACE 2. red. E sadaļas 38. nodaļa)

20

Automobiļu apkope un remonts (NACE 2. red. G sadaļas 45.20. klase)

20

Drošības sistēmu pakalpojumi (NACE 2. red. N sadaļas 80.20. klase)

20

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

20

Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2. red. S sadaļas 95. nodaļa)

20

Pārējo individuālo pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96. nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96.04. klase) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumu (NACE 2. red. S sadaļas 96.09. klase), sniegšana

20

Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbība

20

Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tikai 6.1. apakšpunktā minētajiem pretendentiem)- Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

40

Citas darbības nozares

0

3. Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

10

10

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

5

4. Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 3 Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
5. Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

6. Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē līdz 5%

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5% Par katru procenta punktu virs 5% - viens punkts
7. Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
Līdz 24 mēnešiem

10

8. Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

10

10

 
Kopā

162

 

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 75 punkti

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu: A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu."

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. maija
noteikumiem Nr. 259

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 24. maija
noteikumiem Nr. 320

Projektu atlases kritēriji atbalsta piešķiršanai tūrisma aktivitāšu veicināšanai

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Atbalsta pretendenta punktu skaits kritērijā

1.

Darbības nozare 1 Izmitināšana (NACE 2. red. I sadaļas 55. nodaļa)

50

50

 
Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2. red. I sadaļas 56. nodaļa), izņemot bāru darbība

50

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (NACE 2. red. R sadaļas 93. nodaļa)

50

Lauksaimnieciskā darbība (NACE 2. red. A sadaļas 1. nodaļa), izņemot medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

50

Citas darbības nozares, kā noteikts regulas Nr.  651/2014 2. panta 47. punktā

0

2.

Projektā paredzēta būvniecība, pārbūve vai būves atjaunošana (punktu skaitu reizina ar attiecīgo būvniecības izdevumu proporciju no kopējiem projekta attiecināmajiem izdevumiem) 2 Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegts kopā ar projekta iesniegumu

20

20

 
Būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu

10

3.

Atbalsta pretendenta darbība nozarē Atbalsta pretendents sniedz tūrisma pakalpojumus ilgāk nekā trīs gadus un ir guvis ieņēmumus no tūrisma pakalpojuma sniegšanas

10

10

 

4.

Saņemtais publiskais finansējums LAP 2007.-2013. gada pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" vai LAP 2014.-2020. gada pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" plānošanas periodā atbalsta pretendents nav saņēmis publisko finansējumu

30

30

 

5.

Veiktās nodokļu iemaksas Atbalsta pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t.sk. pašnodarbinātu personu), dalītas ar simts 3

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

30

 

6.

Darbavietu radīšana Izveido trīs un vairāk darbavietas (normāla darbalaika)

15

15

 
Izveido divas darbavietas (normāla darbalaika)

10

Izveido vienu darbavietu (normāla darbalaika)

5

Saglabā esošās darbavietas

0

7.

Apgrozījuma palielinājums pēc projekta īstenošanas 4 Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē līdz 5 %

0

20

 
Palielina neto apgrozījumu projekta īstenošanas nozarē vairāk nekā par 5 %

Par katru procenta punktu virs 5 % - viens punkts

8.

Uzņēmējdarbības ilgums 5 Ilgāk par 24 mēnešiem

20

20

 
No 12 līdz 24 mēnešiem

10

Līdz 12 mēnešiem

0

9.

Teritorijas attīstības indekss Atbalsta pretendenta projekta īstenošanas vietas (tikai par būvniecības un stacionāru iekārtu projektiem) teritorijas attīstības indekss novadam (ja tas ir negatīvs) 6

Atbilstoši aprēķinātajam koeficientam

17

 
Kopā

212

0

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 85 punkti.

Piezīmes.

1 Piesakoties uz atbalstu vairākās nozarēs, punktus nesummē, bet piešķir lielāko punktu skaitu no projektu īstenošanas nozarēm.

2 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x C , kur
D

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā būvniecības proporciju pret kopējiem attiecināmiem projekta izdevumiem;

B - punktu skaits kritērijā pēc iesniegto dokumentu veida;

C - projektā paredzētie būvniecības izdevumi ( euro);

D - projekta kopējie attiecināmie izdevumi ( euro).

Punktus piešķir par vienu kritēriju grupā.

3 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B  / 100, kur
C

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā pretendenta (zemnieku saimniecībai - arī zemnieku saimniecības īpašnieka par sevi samaksātās iemaksas) pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vidēji uz vienu pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto (t. sk. pašnodarbināto);

B - pretendenta pēdējā noslēgtajā gadā samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

C - vidējais pēdējā noslēgtajā gadā nodarbināto skaits (t. sk. pašnodarbinātie).

Kritērija aprēķinā izmanto VID datubāzes datus.

4 Atbalsta pretendents salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas palielina neto apgrozījumu atbalstāmajā nozarē un nodrošina to visu projekta uzraudzības laiku. Ja apgrozījumu plānots palielināt vairāk nekā par 20 %, piemēro 20 punktu.

5 Laikposms, kurā pirms lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents ir lauku teritorijā reģistrējis uzņēmumu vai reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs un ir guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

6 Kritēriju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = B x (-10), kur

A - punktu skaits, kas aprēķināts, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu;

B - teritorijas attīstības indekss novadā, kurā notiks projekta īstenošana (būvniecība, iekārtu uzstādīšana esošā būvē).

7 Ja punktu skaits ir vienāds, priekšroka pretendentam, kurš projektu īsteno teritorijā ar zemāku attīstības indeksu."

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 259Pieņemts: 03.05.2018.Stājas spēkā: 10.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.05.2018. OP numurs: 2018/89.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298801
10.05.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"