Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 215

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
29. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52. nr.; 2011, 77., 190. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 161., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturto daļu".

2. Svītrot 1.3., 1.5., 1.11., 1.12. apakšpunktu un 2. punktu.

3. Svītrot 4. un 5. punktā vārdus "vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu".

4. Svītrot 13.3. apakšpunktu un 13.1 punktu.

5. Svītrot 14. punkta otro teikumu.

6. Svītrot 16. un 17. punktu.

7. Aizstāt 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18. un 37.19. apakšpunktā skaitli un vārdu "61.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "61.2 punktā".

8. Svītrot 45.1. apakšpunktā vārdus "vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu".

9. Svītrot 45.2. un 45.3. apakšpunktu.

10. Svītrot 45.4. apakšpunktā vārdus "vai garantētās maksas".

11. Svītrot 46. punktu.

12. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

53.1. elektrostaciju pieslēdz licencēta sistēmas operatora tīklam un aprīko ar saražotās elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem, kā arī ar elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. Elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus uzstāda un noplombē sistēmas operators;

53.2. elektrostaciju aprīko ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību un nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un efektīvi izlietotās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti."

13. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, komersants nodrošina:

53.1 1. saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaiti ne retāk kā reizi dienā un patērētā kurināmā uzskaiti ne retāk kā reizi mēnesī. Uzskaites dati tiek uzglabāti ne mazāk kā piecus gadus pēc kārtējā kalendāra gada beigām;

53.1 2. elektroenerģijas, siltumenerģijas un kurināmā padeves pieslēguma shēmu izvietošanu elektrostacijā redzamā vietā."

14. Papildināt noteikumus ar 56.1, 56.2 un 56.3 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros iepērk tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 56.2 punktā minētajai elektrostacijas principiālajai pieslēguma shēmai. Ja elektrostacijai ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, katrā stundā aprēķina kā elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas pieslēgumu ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu.

56.2 Ja elektrostacijā elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētos atjaunojamos energoresursus, tad elektrostacijas principiālajā pieslēguma shēmā norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai izmantotās palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus, kas nosaka elektrostacijas robežas. Ja elektrostacijā elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.1., 3.4., 3.5. vai 3.6. apakšpunktā minētos atjaunojamos energoresursus, tad elektrostacijas principiālajā pieslēguma shēmā norāda ar elektroenerģijas ražošanu un nodošanu saistītos infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus sistēmas operatora tīklam.

56.3 Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai komersanta apliecinātu šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu. Publiskais tirgotājs pēc šo noteikumu 56. punktā minētā līguma stāšanās spēkā uzsāk elektrostacijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir iesniedzis sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu. Ja elektrostacijā veiktas izmaiņas, komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai situācijai atbilstoša šo noteikumu 56.2 punktā minētā principiālā pieslēguma shēma."

15. Aizstāt 57. punktā vārdus "savām vajadzībām" ar vārdiem "tās darbības nodrošināšanai".

16. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Elektroenerģiju, kas nepieciešama elektrostacijas darbības nodrošināšanai, komersants drīkst patērēt un pirkt, izmantojot pieslēgumu sistēmas operatora tīklam."

17. Svītrot 59.2. apakšpunktu.

18. Papildināt noteikumus ar 59.1 un 59.2 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Komersants nodrošina, ka kalendāra gadā elektrostacijā saražotais siltumenerģijas daudzums, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, tiek izlietots efektīvi vismaz 90 % apmērā. Par efektīvi izlietotu siltumenerģiju uzskata koģenerācijas iekārtā saražotu siltumenerģiju, kas pārdota siltumenerģijas lietotājam vai izmantota apkures, ventilācijas, karstā ūdens apgādes vai tehnoloģiskā siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai savā uzņēmumā, kas nav elektrostacijas tehnoloģiskais pašpatēriņš vai cita veida siltumenerģijas patēriņš elektroenerģijas ražošanas nodrošināšanai koģenerācijas stacijā. Elektrostacijas tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 30 % no elektrostacijā saražotās siltumenerģijas. Ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par efektīvi izlietoto siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos.

59.2 Ja elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms (MWh), kas noteikts ar ministrijas lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārsniedz lielumu, kas iegūts, reizinot šo noteikumu 5. punktā attiecīgajam elektrostacijas veidam noteikto jaudas izmantošanas laiku ar elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju iepriekšējā kalendāra gada beigās, ministrija līdz attiecīgā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu, ar kuru groza kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu aprēķina, reizinot elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju iepriekšējā kalendāra gada beigās, ar šo noteikumu 5. punktā attiecīgajam elektrostacijas veidam noteikto jaudas izmantošanas laiku. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu norāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

19. Izteikt 60., 60.1 un 60.2 punktu šādā redakcijā:

"60. Komersants, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, katru gadu līdz 1. martam iesniedz ministrijā pārskatu par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam. Pārskatu iesniedz ministrijas elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanai. Sistēmas operators pēc ministrijas pieprasījuma iesniedz datus par elektroenerģijas apjomu, kuru komersants nodevis tīklā un saņēmis no tīkla iepriekšējā gadā. Pārskatu noformē atbilstoši šādiem nosacījumiem:

60.1. pārskatā sniegtos datus par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību - saražoto elektroenerģiju, elektrostacijā patērēto elektroenerģiju, izmantoto elektrostacijas tehnoloģiju, kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu, atbilstību šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2., 5. un 8. kvalitātes vērtēšanas kritērijam, datus par saražoto siltumenerģiju, efektīvi izlietoto siltumenerģiju un patērēto kurināmo - apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, norādot, ka elektrostacija atbilst minētajiem kritērijiem, vai norādot neatbilstību konkrētiem kritērijiem. Vienlaikus minētais auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par biomasas vai biogāzes elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību, kā arī par veiktajām darbībām un pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to pārliecinātos, tostarp pievieno sarakstu, kurā norādīti šo noteikumu 53.1. un 53.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuri un verifikācijas termiņi;

60.2. pārskatam pievieno šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minēto neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību, dokumentus, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu, aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, aprakstu par izmantotā kurināmā apjoma noteikšanu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, ja šādas izmaiņas ietekmē šo noteikumu 60. punktā minētajā gada pārskatā norādāmos datus, tai skaitā norādot elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.

60.1 Lai pārliecinātos par šo noteikumu 60. punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

60.2 Ministrija reizi pusgadā pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja ministrija konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 euro, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros."

20. Izteikt 60.4 un 60.5 punktu šādā redakcijā:

"60.4 Ministrija izveido kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un ministrijai iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju. Informāciju, kas kontroles grupai nepieciešama šo noteikumu 60.4 6. apakšpunktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai, komersants var iesniegt ministrijā 10 darbdienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes vai - pēc komersanta lūguma - 20 darbdienu laikā, ja elektrostacijas pārbaude veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants var pierādīt objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darbdienu laikā. Kontroles grupai un komersantam pārbaudes ietvaros ir šādas tiesības un pienākumi:

60.4 1. komersants šo noteikumu 60. punktā minētajā pārskatā norāda kontaktpersonu (arī tās elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru), ar kuru ministrija var sazināties saistībā ar kontroles grupas plānotajām pārbaudēm, kā arī kontaktpersonu (arī tās tālruņa numuru), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. Komersants piecu darbdienu laikā informē ministriju par izmaiņām minētajā kontaktinformācijā;

60.4 2. kontroles grupa ir tiesīga elektrostacijā veikt plānoto vai neplānoto pārbaudi;

60.4 3. ministrija brīdina komersantu par plānotās pārbaudes veikšanas datumu. Informāciju par plānoto pārbaudi ministrija nosūta komersantam uz šo noteikumu 60.4 1. apakšpunktā minēto un šo noteikumu 9. pielikumā norādītajā veidlapā minēto elektroniskā pasta adresi vai komersanta juridisko adresi. Ministrija plānotās pārbaudes veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darbdienas pēc komersantam nosūtītās informācijas saņemšanas dienas. Ja ministrijas noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, ministrija atkārtoti nosaka pārbaudes veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 15 darbdienas pēc sākotnēji noteiktā datuma;

60.4 4. ja kontroles grupa ieradusies elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants nevar nodrošināt tai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc pirmās ierašanās elektrostacijā atkārtoti ierodas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi;

60.4 5. ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 60.4 3. un 60.4 4. apakšpunktu atkārtoti nenodrošina kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, ministrija mēneša laikā pēc atkārtoti noteiktā pārbaudes veikšanas datuma pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram;

60.4 6. ministrija pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes sagatavo pārbaudes aktu un nosūta to komersantam. Pārbaudes aktā norāda kontroles grupas konstatējumus par elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtos paskaidrojumus. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta ministrijai.

60.5 Ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja ministrija konstatē, ka elektrostacija neatbilst vai šo noteikumu 60. punktā minētā gada pārskata periodā nav atbildusi vienam no šādiem kritērijiem:

60.5 1. elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar publisko tirgotāju norādītajai jaudai;

60.5 2. elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

60.5 3. elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst šo noteikumu 53. punktam;

60.5 4. elektrostacijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo noteikumu prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru;

60.5 5. elektrostacijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai vides un darba drošības jomā."

21. Svītrot 60.6 un 60.7 punktu.

22. Papildināt noteikumus ar 60.8, 60.9 un 60.10 punktu šādā redakcijā:

"60.8 Ja ministrija pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes konstatē, ka elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros (2. pielikums), ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.4 6. apakšpunktā minētā pārbaudes akta saņemšanas no komersanta pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

60.9 Ja saskaņā ar ministrijas rīcībā esošo informāciju komersants elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības, ministrija nosūta tam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

60.10 Ja publiskā tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē ministriju. Lai pārliecinātos par elektrostacijas atbilstību, ministrija ir tiesīga pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju."

23. 61. punktā:

23.1. izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Ministrija izsaka komersantam brīdinājumu, ja tā konstatē, ka:";

23.2. izteikt 61.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.2. šo noteikumu 60. punktā minētajā gada pārskatā sniegtā informācija neatbilst rezultātiem, kas iegūti, atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtējot komersanta iesniegumu par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un komersants, iesniedzot iesniegumu, apliecinājis iesniegumā norādītās informācijas un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2., 5. un 8. kvalitātes vērtēšanas kritērijam un saņēmis par to attiecīgu punktu skaitu;";

23.3. svītrot 61.3. apakšpunktu;

23.4. papildināt noteikumus ar 61.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4. komersanta elektrostacijā netiek nodrošināta siltumenerģijas efektīva izlietošana saskaņā ar šo noteikumu 59.1 punktu."

24. Papildināt noteikumus ar 61.1, 61.2, 61.3, 61.4 un 61.5 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ministrija triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60. punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē elektrostacijas pašpatēriņa nodrošināšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

61.2 Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 61.2. vai 61.4. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, jāatjauno elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā norādītajai veidlapai. Ja minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija joprojām neatbilst vai attiecīgajā pārskata periodā nav sasniegusi atbilstību noteiktajiem kritērijiem, ministrija par to informē publisko tirgotāju. Sākot ar nākamo darbdienu pēc minētās informācijas saņemšanas no ministrijas, publiskais tirgotājs piemēro šo noteikumu 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18. vai 37.19. apakšpunktā minēto elektroenerģijas cenas aprēķināšanas formulu.

61.3 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.1 punktā, 60.5 2. apakšpunktā vai 61.1 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, jānodrošina elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem, par kuriem izteikts brīdinājums, un jāiesniedz ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā triju mēnešu periodā.

61.4 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.2 punktā, 60.5 1., 60.5 4. vai 60.5 5. apakšpunktā vai 60.9 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu par elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajam kritērijam.

61.5 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.5 3. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nodrošina elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz ministrijā attiecīgu apliecinājumu. Ja mērierīces verifikāciju veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija un komersants iesniedzis ministrijā attiecīgu mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas apliecinājumu ar termiņu, kurā tiks veikta mērierīces verifikācija, verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz šim termiņam, bet ne ilgāk kā līdz trim mēnešiem no brīdinājuma saņemšanas dienas."

25. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 60. punktā minēto gada pārskatu, ministrija līdz attiecīgā gada 1. aprīlim nosūta komersantam brīdinājumu. Ja komersants mēneša laikā pēc ministrijas brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 60. punktā minēto gada pārskatu, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

26. Papildināt noteikumus ar 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5 un 62.6 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ja ministrija iepriekšējo triju gadu laikā komersantam ir nosūtījusi trīs brīdinājumus saskaņā ar šo noteikumu 60.1 punktu, 60.5 1., 60.5 2., 60.5 3. vai 60.5 4. apakšpunktu, 60.9, 60.10 vai 61.1 punktu un ministrija konstatē komersanta vai tā elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 60.1 punktā, 60.5 1., 60.5 2., 60.5 3. vai 60.5 4. apakšpunktā, 60.9, 60.10 vai 61.1 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

62.2 Ja šo noteikumu 61.3 punktā minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija attiecīgajā pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem vai pēc šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 60.2 punktā, 60.5 1., 60.5 3., 60.5 4. vai 60.5 5. apakšpunktā vai 60.9 punktā minētajiem kritērijiem, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un komersantam tiek noteikts pienākums mēneša laikā atmaksāt publiskajam tirgotājam visu atbalstu, kas pārsniedz tirgus cenu, par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis visā periodā kopš brīdinājuma saņemšanas. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

62.3 Ja komersants šo noteikumu 61.3 punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto kritēriju izpildi, tas piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas informē ministriju, publisko tirgotāju un sistēmas operatoru par elektrostacijas neatbilstību. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta paziņojuma saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Pēc atbilstības nodrošināšanas šo noteikumu 61.3 punktā minētajiem kritērijiem komersants iesniedz apliecinājumu ministrijai un publiskajam tirgotājam. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Ja komersants šo noteikumu 61.3 punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 61.3 punktā minētā pārskata iesniegšanas (izņemot periodu, kurā publiskais tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros) nav nodrošinājis elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem, ministrija pieņem šo noteikumu 62.2 punktā minēto lēmumu.

62.4 Publiskais tirgotājs, piesaistot neatkarīgus ekspertus, veic vienreizēju apsekojumu un pārbaudi elektrostacijās, kuras noslēgušas līgumu ar publisko tirgotāju par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Attiecīgajā pusgadā pārbaudāmo elektrostaciju sarakstu, kas sastādīts, pamatojoties uz risku izvērtējumu, publiskajam tirgotājam izsniedz ministrija. Ministrija pēc publiskā tirgotāja pieprasījuma izsniedz tās rīcībā esošos dokumentus par pārbaudāmās elektrostacijas darbību. Komersantam ir pienākums nodrošināt publiskajam tirgotājam piekļuvi elektrostacijai, kā arī sniegt pārbaudes īstenošanai nepieciešamos dokumentus, informāciju un rakstveida un mutiskus paskaidrojumus.

62.5 Publiskais tirgotājs katru gadu līdz 31. janvārim un 31. jūlijam iesniedz ministrijā detalizētu ziņojumu par iepriekšējā pusgadā veiktajiem šo noteikumu 62.4 punktā minētajiem apsekojumiem, veiktajām pārbaudēm, konstatētajām neatbilstībām un izdarīto novērtējumu. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2018. gada 31. jūlijam.

62.6 Izmaksas, kas publiskajam tirgotājam radušās, veicot šo noteikumu 62.4 un 62.5 punktā minētos pasākumus, iekļauj obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā. Regulators, apstiprinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, ņem vērā publiskajam tirgotājam radušās izmaksas."

27. Svītrot 63. punktu.

28. Svītrot 63.8 punktā vārdu un skaitli "un 84.".

29. Svītrot VIII nodaļu.

30. Svītrot 93. punktu.

31. Papildināt noteikumus ar 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. un 114. punktu šādā redakcijā:

"105. Šo noteikumu 59.2 punktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.

106. Šo noteikumu 56.3 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūniju.

107. Šo noteikumu 56.1 un 57.1 punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

108. Šo noteikumu 53.2., 60.1. un 60.2. apakšpunktu elektrostacijām, uz kurām neattiecas šo noteikumu 5. pielikumā minētais 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijs, piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

109. Šo noteikumu 59.1 punktu piemēro ar 2020. gada 1. janvāri. Šo noteikumu 59.1 punktā minētais kalendāra gadā elektrostacijā saražotais siltumenerģijas daudzums, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim jāizlieto efektīvi vismaz 70 % apmērā. Par efektīvi izlietotu siltumenerģiju uzskata koģenerācijas iekārtā saražotu siltumenerģiju, kas pārdota siltumenerģijas lietotājam vai izmantota apkures, ventilācijas, karstā ūdens apgādes vai tehnoloģiskā siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai savā uzņēmumā, kas nav elektrostacijas tehnoloģiskais pašpatēriņš vai cita veida siltumenerģijas patēriņš elektroenerģijas ražošanas nodrošināšanai koģenerācijas stacijā. Elektrostacijas tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 30 % no elektrostacijā saražotās siltumenerģijas. Ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par efektīvi izlietoto siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos.

110. Šo noteikumu 60. punktā minēto pārskatu par 2017. gadu komersants iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

111. Līdz 2018. gada 1. jūnijam komersants papildus šo noteikumu 60. punktā minētajam pārskatam par 2017. gadu elektroniski iesniedz ministrijā informāciju atbilstoši šo noteikumu 9. pielikuma II nodaļai (Microsoft Office Excel vai ekvivalentā formātā).

112. Komersants par šo noteikumu 60.4 1. apakšpunktā minēto kontaktpersonu informē ministriju līdz 2018. gada 1. jūnijam.

113. Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu.

114. Ja šo noteikumu 113. punktā minētie komersanti līdz 2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 56.2 punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu, publiskais tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Publiskais tirgotājs atsāk saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 56.2 punktā minētās principiālās pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai."

32. Svītrot 1. pielikumu.

33. Svītrot 2. pielikuma nosaukumā vārdus "vai garantētās maksas saņemšanai par elektrostacijā uzstādīto jaudu".

34. Izteikt 2. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 7. vai 14. punktu,

(komersanta firma)

iesniedz iesniegumu tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros."

35. Izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 16. marta
noteikumiem Nr. 262

Pārskats par _____. gadā izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus

I. Vispārīga informācija par elektrostaciju

Elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)  
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos)  
Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta  
Komersants (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)  
Elektrostacijā uzstādīto ģenerētājvienību kopējā elektriskā jauda (MW)  
Izmantotā tehnoloģija  
Izmantotie atjaunojamie energoresursi (ūdens, vējš, biomasa, biogāze, saule)  
Darbinieku skaits  
Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt1  
Efektīvi izlietotās (lietderīgi izmantotās) siltumenerģijas lietotājs (nosaukums vai firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)2 vai izmantošanas veids, ja siltumenerģija netiek pārdota  
Biomasas vai biogāzes koģenerācijas iekārtu uzstādītā siltuma jauda (MW) (bruto3)  
Hidroelektrostacijas faktiskais ūdens kritums (m)  
Spriegums tīklā, kuram pieslēgta elektrostacija (kV)  
Kontaktpersona (e-pasta adrese, tālruņa numurs), ar kuru ministrija var sazināties saistībā ar ministrijas kontroles grupas plānotajām pārbaudēm  
Kontaktpersona (tālruņa numurs), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai  

II. Informācija par elektrostacijas darbību _____. gadā

1. Informācija par elektrostacijā patērēto kurināmo4

Nr.
p. k.

 

Mērvienība

Mēneši

Kopā

gadā

Auditora atzinums

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

atbilst

neatbilst

1.1. Kurināmā nosaukums  
1.1.1. patēriņš naturālā izteiksmē

t; m3

(norādīt atbilstošo)

                             
1.1.2. siltumspēja

MWh/t; MWh/m3

(norādīt atbilstošo)

                             
1.1.3. patēriņš enerģijas izteiksmē

MWh

                             
1.1.4. cena

EUR/t; EUR/m3

(norādīt atbilstošo)

                             

2. Informācija par elektrostacijā saražoto un patērēto siltumenerģiju un elektroenerģiju

Nr.
p. k.

 

Mērvienība

Mēneši

Kopā

gadā

Auditora atzinums

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

atbilst

neatbilst

2.1. Saražotā siltumenerģija

MWh

                             
2.2. Efektīvi izlietotā siltumenerģija

MWh

                             
2.3. Tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš

MWh

                             
2.4. Saražotā elektroenerģija

MWh

                             
2.5. Tīklā nodotā elektroenerģija

MWh

                             
2.5.1. tai skaitā obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā elektroenerģija

MWh

                             
2.5.2. tai skaitā elektroenerģijas tirgū pārdotā elektroenerģija

MWh

                             
2.6. Pirktā elektroenerģija

MWh

                             

3. Informācija par pārskata periodā izmantotā kurināmā un elektroenerģijas ražošanai izmantoto izejvielu piegādes attālumu5

4. Informācija par pārskata periodā biogāzes ražošanas iekārtā lietoto vai plānoto pamatizejvielu biogāzes ražošanai6

5. Pielikumi gada pārskatam par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību (atzīmēt ar X, ja pievienoti):

  Neatkarīga akreditēta auditora ziņojums
  Dokumenti, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu
  Apraksts par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
  Aprēķina piemērs par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
  Apraksts par izmantotā kurināmā apjoma noteikšanu
  Paskaidrojuma raksts par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, tai skaitā norādot elektrostacijas elementus, ko skar attiecīgās izmaiņas

Neatkarīga akreditēta auditora atzinums par biomasas vai biogāzes elektrostacijas atbilstību (atzīmēt ar X, ja attiecas)

Neatkarīgs akreditēts auditors:

  apliecina, ka komersanta gada pārskatā norādītie dati par saražoto elektroenerģiju un
 

(nosaukums)

 
  siltumenerģiju, efektīvi izlietoto siltumenerģiju, tehnoloģisko siltumenerģijas pašpatēriņu, elektroenerģijas pašpatēriņu, patērēto kurināmo, izmantoto elektrostacijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu ir korekti un nav pamata to apšaubīšanai. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"
  ir konstatējis neatbilstības komersanta gada pārskatā
 

(nosaukums)

 

Neatkarīgs akreditēts auditors

(amats, vārds, uzvārds, paraksts7)

 

(datums7)

 

Komersanta pilnvarotā amatpersona

(amats, vārds, uzvārds, paraksts7)

 

(datums7)

 

Sagatavotājs

   

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

Piezīmes.

1 Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu vai ja šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

2 Aizpilda koģenerācijas stacijas īpašnieks, kas apliecinājis informāciju par efektīvi izlietoto siltumenerģiju, kas norādīta iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijam saņēmis par to attiecīgu punktu skaitu.

3 Koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai.

4 Norāda informāciju par katru elektrostacijā izmantoto kurināmā veidu. Tabula nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja un saules elektrostacijām.

5 Aizpilda komersants, kura iesniegtajam iesniegumam atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 5. pielikumā minēto 5. kvalitātes vērtēšanas kritēriju piešķirti 11 punkti.

6 Aizpilda komersants, kas elektroenerģiju ražo biogāzes elektrostacijā.

7 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

36. Izteikt 10. pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. tabula

Elektrostacijas personāla izmaksu (par pilnu darba slodzi) līmeņatzīmes

Gads

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.

1082

1140

1083

1143

1180

1237

1248

1310

1379

Gads

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.

1379

1396

1417

1438

1464

1490

1517

1544

1572

Gads

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032.

2033.

Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.

1600

1629

1659

1688

1719

1750

1781

1813

1846

Gads

2034.

2035.

2036.

2037.

2038.

2039.

2040.

Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.

1879

1913

1947

1982

2018

2054

2091"

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 215Pieņemts: 10.04.2018.Stājas spēkā: 27.04.2018.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 26.04.2018. OP numurs: 2018/84.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298619
27.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)