Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 212

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma
29. panta septītās daļas 1., 3. un 5. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 104. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 10. punktā vārdus "un pakāpi";

1.2. papildināt 11. punktu aiz vārda "apmēru" ar vārdiem "un postījumu pakāpi";

1.3. papildināt 12.1. apakšpunktu aiz vārda "mēnešalgas" ar vārdiem un skaitļiem "mēnešalgas, ja postījumi nodarīti zemes vienībās, kuru platība ir lielāka par 50 hektāriem, un trīs valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja postījumi nodarīti zemes vienībās, kuru platība nepārsniedz 50 hektāru";

1.4. aizstāt 12.2. apakšpunktā vārdus "minimālās mēnešalgas" ar vārdiem un skaitļiem "valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja tie nodarīti zemes vienībās, kuru platība ir lielāka par 50 hektāriem, un 3-10 valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja tie nodarīti zemes vienībās, kuru platība nepārsniedz 50 hektāru";

1.5. izteikt 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. ārkārtas postījumi, kas naudas izteiksmē pārsniedz 15 valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja tie nodarīti zemes vienībās, kuru platība ir lielāka par 50 hektāriem, un 10 valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja tie nodarīti zemes vienībās, kuru platība nepārsniedz 50 hektāru, kā arī postījumi, kuru dēļ tiek vai var tikt apdraudēta sabiedrības drošība vai kuri var radīt neatgriezeniskas ekoloģiskas sekas. Epizootijas draudi pielīdzināmi ārkārtas postījumiem.";

1.6. papildināt noteikumus ar 15.1.4. un 15.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.4. pieņemt lēmumu par rīcību, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;

15.1.5. ja nodarīti būtiski postījumi, uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt esošajās un potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu veikšanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu veikšanas gaitu un rezultātus;";

1.7. papildināt noteikumus ar 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. lemt par pasākumiem epizootijas vai tās izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu.";

1.8. izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Komisijai ir tiesības:

16.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja), Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja;

16.2. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus;

16.3. ja nodarīti būtiski postījumi:

16.3.1. lemt par medību tiesību izmantošanu platībā, kurā nav medību tiesību lietotāja, vispirms piesaistot medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;

16.3.2. un iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par Medību likumā noteikto prasību nepiemērošanu attiecībā uz minimālo medību platību konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai un ierosināt Valsts meža dienestam piešķirt terminētas medību atļaujas limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu;

16.4. ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu tikpat efektīvu risinājumu:

16.4.1. ar medību tiesību īpašnieka piekrišanu uz laiku, kas nepieciešams pasākumiem postījumu ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā zemes vienībā;

16.4.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ja medību tiesību īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus, pārņemt un izmantot medību tiesības vai veikt citus pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas postījumi, un zemes vienībās, kurās ir šo postījumu iemesls, vai veikt pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai zemes vienībās, kurās medīt aizliegts;

16.5. lemt par ierosinājumu palielināt pieļaujamo nomedīšanas apjomu un informēt Valsts meža dienestu par pieņemto lēmumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Valsts meža dienesta informāciju par pieļaujamā nomedīšanas apjoma maiņu;

16.6. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības pasākumus, norādot to veidu, apjomu un veikšanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu veikšanas gaitu un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai ir veikti nepienācīgi;

16.7. ja medījamie dzīvnieki nodara postījumus vai apdraud sabiedrības drošību pilsētās, lemt par šādu postījumu novēršanas vai sabiedrības drošības pasākumu piemērošanu:

16.7.1. medījamo sugu dzīvnieku atbaidīšana;

16.7.2. medījamo sugu dzīvnieku pārvietošana vai likvidēšana.";

1.9. aizstāt 24. punktā vārdus "koku sugas" ar vārdiem "vai ieaudzētās mežaudzes";

1.10. izteikt 26., 27., 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"26. Tādās atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzēs un plantāciju mežaudzēs, kas izveidotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam atjaunotas mežaudzes minimālajam nepieciešamajam kopējam ieaugušo koku skaitam, postījumu aprēķinā ņem vērā augtspējīgo koku šķērslaukumu (skaitu) (Gaugt), kas noteikts normatīvajos aktos par koku ciršanu meža zemēs. Ja plantāciju mežaudzes ir izveidotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam plantāciju mežaudzes minimālajam nepieciešamajam kopējam ieaugušo koku skaitam, postījumu aprēķinā ņem vērā augtspējīgo koku šķērslaukumu (skaitu) (Gaugt), kas noteikts normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežu. Ja medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ mežaudzes šķērslaukums (skaits) (Gaugt) ir mazāks par normatīvajos aktos noteikto minimālo šķērslaukumu (skaitu), bet nav mazāks par kritisko šķērslaukumu (skaitu):

26.1. mežaudzēs, kur valdošās koku sugas koku vidējais faktiskais augstums ir mazāks par 12 metriem, zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = S x (Ca + Ck + Caizs) x 0,7, kur

Z - zaudējumu apmērs (euro);

S - pārbaudāmā platība (ha);

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 29. punktu;

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

Caizs - jaunaudžu aizsardzības izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu;

26.2. mežaudzēs, kur valdošās koku sugas koku vidējais faktiskais augstums ir vismaz 12 metru, zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc, kur

Z - zaudējumu apmērs (euro);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc - cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas euro/m3 saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem zaudējumu aprēķina brīdī.

27. Tādās atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzēs un plantāciju mežaudzēs, kas izveidotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam atjaunotas mežaudzes minimālajam nepieciešamajam kopējam ieaugušo koku skaitam, postījumu aprēķinā ņem vērā augtspējīgo koku šķērslaukumu (skaitu) (Gaugt), kas noteikts normatīvajos aktos par koku ciršanu meža zemēs. Ja plantāciju mežaudzes ir izveidotas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam plantāciju mežaudzes minimālajam nepieciešamajam kopējam ieaugušo koku skaitam, postījumu aprēķinā ņem vērā augtspējīgo koku šķērslaukumu (skaitu) (Gaugt), kas noteikts normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežu. Ja medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ mežaudzes šķērslaukums (skaits) (Gaugt) ir mazāks par normatīvajos aktos noteikto kritisko šķērslaukumu (skaitu):

27.1. mežaudzēs, kur valdošās koku sugas koku vidējais faktiskais augstums ir mazāks par 12 metriem, zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = S x (Ca + Ck + Caizs), kur

Z - zaudējumu apmērs (euro);

S - pārbaudāmā platība (ha);

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 29. punktu;

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

Caizs - jaunaudžu aizsardzības izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu;

27.2. mežaudzēs, kur valdošās koku sugas koku vidējais faktiskais augstums ir vismaz 12 metru, zaudējumu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = M x Cc + Ca + Ck + Caizs, kur

Z - zaudējumu apmērs (euro);

M - bojāto koku krāja (m3) (par bojātiem kokiem uzskata iznīkušos kokus un pusi no vidēji bojātiem kokiem);

Cc - cirsmas izstrādes nosacītās izmaksas euro/m3 saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem zaudējumu aprēķina brīdī;

Ca - meža atjaunošanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 29. punktu;

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

Caizs - jaunaudžu aizsardzības izmaksas (euro/ha), kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu.

28. Meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas izmaksās ietver:

28.1. augsnes sagatavošanas, meža reproduktīvā materiāla iegādes, sēšanas, stādīšanas un kopšanas izmaksas līdz mežaudzes atzīšanai par atjaunotu vai ieaudzētu, ja mežs atjaunots stādot vai sējot;

28.2. dabiskās atjaunošanas veicināšanas (augsnes sagatavošanas) un kopšanas izmaksas līdz mežaudzes atzīšanai par atjaunotu vai ieaudzētu, ja mežs atjaunojies dabiski.

29. Pārbaudāmajā platībā, kurā audzes faktiskais šķērslaukums ir mazāks vai vienāds ar kritisko šķērslaukumu vai arī faktiskais koku skaits ir mazāks vai vienāds ar kritisko, meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas izmaksu apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ca = (a1 + a2 + a3) x Dmin, kur

Ca - meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas izmaksas (euro/ha);

a1 - koeficients augsnes sagatavošanas izmaksu aprēķināšanai (5. pielikums);

a2 - koeficients meža reproduktīvā materiāla iegādes un sēšanas vai stādīšanas izmaksu aprēķināšanai (5. pielikums);

a3 - koeficients kopšanas izmaksu aprēķināšanai pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu (5. pielikums);

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (euro).

30. Jaunaudžu kopšanas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ck = k x Dmin, kur

Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas (euro/ha);

k - koeficients jaunaudžu kopšanas izmaksu aprēķināšanai (5. pielikums);

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (euro).";

1.11. papildināt IV nodaļu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Jaunaudžu aizsardzības izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Caizs = kaizs x Dmin, kur

Caizs - jaunaudžu aizsardzības izmaksas (euro/ha);

kaizs - koeficients aizsardzības izmaksu aprēķināšanai (5. pielikums);

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (euro).";

1.12. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 269

Medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins

Sagatavots 20__. gada ___. ____________

    novada
  Medību koordinācijas komisija
1. Meža īpašnieks (tiesiskais valdītājs)
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums,
personas kods vai reģistrācijas numurs)
2. Saimniecības nosaukums  
3. Adrese  
4. Medību tiesību lietotājs  
5. Medību tiesību nodošanas līgums  
  (numurs, datums, darbības ilgums)
6. Pārbaudāmās platības raksturojums:
6.1. kvartāls nogabals platība ha
6.2. mežaudzes sastāvs  
6.3. mežaudzes valdošās koku sugas koku faktiskais vidējais augstums   m
6.4. kritiskais šķērslaukums* Gkrit m2/ha vai skaits gab./ha
6.5. minimālais šķērslaukums* Gmin m2/ha vai skaits gab./ha

Piezīme. * Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs un par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu un plantāciju mežu.

7. Pārbaudāmās platības apsekošana dabā:

7.1. šķērslaukuma noteikšana:

7.1.1. augtspējīgo koku šķērslaukums Gaugt m2/ha vai skaits gab./ha
7.1.2. bojāto koku šķērslaukums Gboj m2/ha vai skaits gab./ha

7.2. veikto meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas, aizsardzības un kopšanas darbu novērtēšana:

7.2.1. meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas veids (atzīmēt atbilstošo) sēts vai stādīts

atjaunojies dabiski

7.2.2. meža reproduktīvais materiāls (koku suga)  
7.2.3. augsnes sagatavošana (atzīmēt atbilstošo) ir veikta

nav veikta

7.2.4. kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu vai ieaudzētu (atzīmēt atbilstošo) ir veikta

nav veikta

7.2.5. jaunaudžu kopšana (atzīmēt atbilstošo) ir veikta

nav veikta

7.2.6. jaunaudžu aizsardzība (atzīmēt atbilstošo) ir veikta

nav veikta

 
8. Meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas un kopšanas izmaksu noteikšana:
8.1. ja cietušais uzrāda meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas, aizsardzības un kopšanas faktisko izmaksu dokumentu kopijas, tad meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas, aizsardzības un kopšanas izmaksu apmēru nosaka saskaņā ar šādiem dokumentiem:
 
8.2. ja cietušajam nav meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas, aizsardzības un kopšanas faktisko izmaksu dokumentu kopiju, tad meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas, aizsardzības un kopšanas izmaksu apmēru nosaka šādā kārtībā:
a1 - koeficients augsnes sagatavošanas izmaksu noteikšanai  
a2 - koeficients meža reproduktīvā materiāla iegādes, sēšanas vai stādīšanas izmaksu noteikšanai  
a3 - koeficients kopšanas izmaksu noteikšanai pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu vai ieaudzētu  
k - koeficients jaunaudžu kopšanas izmaksu noteikšanai  
kaizs - koeficients jaunaudžu aizsardzības izmaksu noteikšanai  
Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī euro
Ca - meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas izmaksas Ca = (a1 + a2 + a3) x Dmin   euro/ha
Ck - jaunaudžu kopšanas izmaksas Ck = k x Dmin   euro/ha
Caizs - jaunaudžu aizsardzības izmaksas Caizs = k x Dmin   euro/ha

9. Materiālo zaudējumu apmēra noteikšana:

9.1. mežaudzēs, kur H < 12 m un Gkrit > Gaugt

Z = S x (Ca + Ck + Caizs)   euro

9.2. mežaudzēs, kur H < 12 m un Gkrit < Gaugt < Gmin

Z = S x (Ca + Ck + Caizs) x 0,7   euro

9.3. mežaudzēs, kur H ≥ 12 m un Gkrit > Gaugt

Z = M x Cc + Ca + Ck + Caizs   euro

Piezīme. Bojāto koku krāju M nosaka, izmantojot formulu M = G x HF x S, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu meža zemēs.

9.4. mežaudzēs, kur H ≥ 12 m un Gkrit < Gaugt < Gmin

Z = M x Cc   euro
Komisijas vadītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Komisijas loceklis  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Komisijas loceklis  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Komisijas loceklis  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Komisijas loceklis  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Komisijas loceklis  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Medību tiesību lietotājs  
  (vārds, uzvārds, paraksts)
Cietušais  
  (vārds, uzvārds, paraksts)";

1.13. izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 26. maija
noteikumiem Nr. 269

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas

Nr.
p. k.
Darbības veids Pasākums Koeficients izmaksu noteikšanai Koeficients izmaksu noteikšanai mežaudzēs, kur sākotnējais koku skaits neatbilst atjaunotas vai ieaudzētas mežaudzes statusam
1. Meža atjaunošana vai ieaudzēšana augsnes sagatavošana* 0,8 0,8
meža reproduktīvā materiāla iegāde un sēšana vai stādīšana** priede, egle, bērzs 1,5 0,7
ozols, osis 1,8 1,0
citas sugas koki 1,7 1,0
kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu 0,8 0,8
2. Jaunaudžu aizsardzība 0,3 0,2
3. Jaunaudžu kopšana 0,8 0,8

Piezīmes.

1. * Ja Gkrit < Gaugt < Gmin, koeficients ir 0,0.

2. ** Ja Gkrit < Gaugt < Gmin, koeficientu samazina par 50 %."

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 212Pieņemts: 10.04.2018.Stājas spēkā: 01.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 13.04.2018. OP numurs: 2018/74.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
298307
01.06.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"