Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 207

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4. panta 1.1 daļu, trešo un piekto daļu, 5. panta pirmo daļu,
6. panta pirmo daļu, 38.1 panta ceturto daļu un 47. pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 25. nr.; 2013, 208., 250. nr.; 2016, 149. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"I. Vispārīgie jautājumi".

2. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Noteikumi neattiecas uz:

1.1 1. kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc nekustamā īpašuma, ko valsts augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, bez atlīdzības nodevusi valsts;

1.1 2. atsavināšanas izdevumu apmēru, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, ko valsts augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, bez atlīdzības nodevusi valsts."

3. Izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Ministrija, tās padotībā esoša iestāde vai kapitālsabiedrība patstāvīgi noskaidro attiecīgās ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu, kā arī citu valsts iestāžu, kapitālsabiedrību un atvasinātu publisku personu vai to iestāžu, sabiedriskā labuma organizāciju un sociālo uzņēmumu vajadzību pēc tās valdījumā vai turējumā esošās tai nevajadzīgās valsts kustamās mantas (tai skaitā valsts dzīvās kustamās mantas) un bez maksas publicē sabiedrības mājaslapā internetā informāciju par nevajadzīgo valsts kustamo mantu, norādot tās apjomu, bilances vērtību, tehnisko stāvokli un tehnisko aprakstu atkarībā no mantas veida. Ja ministrijai, tās padotībā esošai iestādei vai kapitālsabiedrībai nevajadzīgo valsts kustamo mantu paredzēts nodot attiecīgajai ministrijai vai citai tās padotībā esošai iestādei, minēto informāciju var nepublicēt.

21. Valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas, to iestādes, sabiedriskā labuma organizācijas un sociālie uzņēmumi, kuriem attiecīgā valsts kustamā manta ir nepieciešama, divu nedēļu laikā pēc informācijas par nevajadzīgo valsts kustamo mantu publicēšanas sabiedrības mājaslapā internetā, bet attiecībā uz valsts dzīvo kustamo mantu - piecu darbdienu laikā piesakās uz ministrijai, tās padotības iestādei vai kapitālsabiedrībai nevajadzīgo valsts kustamo mantu, izdarot attiecīgu atzīmi sabiedrības mājaslapā internetā. Sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums par to papildus rakstiski informē ministriju, tās padotībā esošo iestādi vai kapitālsabiedrību, kura sabiedrības mājaslapā internetā publicējusi attiecīgo informāciju."

4. Svītrot 22. punktu.

5. Papildināt 22.1 punktu aiz vārdiem "sabiedriskā labuma organizācija" ar vārdiem "vai sociālais uzņēmums".

6. Izteikt 23. un 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23. Nevajadzīgo valsts kustamo mantu bez atlīdzības nodod šādā kārtībā:

23.1. ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu vienlaikus (atzīme sabiedrības mājaslapā izdarīta vienā datumā un laikā) piesakās ministrija, kuras padotībā ir attiecīgā iestāde, un cita tās padotībā esoša iestāde, to nodod ministrijai. Ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu piesakās vairākas attiecīgās ministrijas padotībā esošas iestādes, to nodod tai iestādei, kurai tā nepieciešama tiešo funkciju nodrošināšanai. Ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu vienlaikus piesakās vairākas padotībā esošās iestādes un manta nepieciešama to tiešo funkciju nodrošināšanai, jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa;

23.2. ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu piesakās vismaz viena valsts iestāde (arī tad, ja pirmā ir pieteikusies atvasināta publiska persona, tās iestāde, sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums), to nodod valsts iestādei, kura pirmā to ir pieprasījusi. Ja vairākas valsts iestādes mantu pieprasa vienlaikus (atzīme sabiedrības mājaslapā izdarīta vienā datumā un laikā), to nodod tai iestādei, kurai tā nepieciešama tiešo funkciju nodrošināšanai. Ja mantu vienlaikus pieprasa vairākas valsts iestādes un manta nepieciešama to tiešo funkciju nodrošināšanai, jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa;

23.3. ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies neviena valsts iestāde, tad, saņemot atļauju atsavināt, mantu nodod atvasinātajai publiskajai personai vai tās iestādei, kura pirmā to ir pieprasījusi. Ja mantu vienlaikus (atzīme sabiedrības mājaslapā izdarīta vienā datumā un laikā) pieprasa vairākas atvasinātas publiskas personas vai to iestādes, jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa;

23.4. ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies neviena atvasināta publiska persona vai tās iestāde, to, izvērtējot lietderības apsvērumus, nosakot mantas nosacīto cenu un saņemot atļauju to atsavināt, var nodot sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam tiem noteikto mērķu sasniegšanai. Ja pieņemts lēmums par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam un mantu vienlaikus (atzīme sabiedrības mājaslapā izdarīta vienā datumā un laikā) pieprasa vairākas sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālie uzņēmumi, jautājumu par mantas nodošanu atrisina pēc izlozes principa.

23.1 Ja valsts kustamā manta tiek nodota bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam saskaņā ar šo noteikumu 23.4. apakšpunktu, tad ministrija, tās padotībā esošā iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā ir attiecīgā valsts kustamā manta, 10 darbdienu laikā pēc nevajadzīgās valsts kustamās mantas atsavināšanas publicē sabiedrības mājaslapā internetā šādu informāciju:

23.1 1. publikācijas datums;

23.1 2. sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma nosaukums;

23.1 3. sabiedriskā labuma organizācijas vai sociālā uzņēmuma reģistrācijas numurs;

23.1 4. sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam nodotās valsts kustamās mantas veids;

23.1 5. sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam nodotās valsts kustamās mantas nodošanas mērķis;

23.1 6. sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam nodotās valsts kustamās mantas nosacītā cena."

7. Papildināt noteikumus ar 23.4 punktu šādā redakcijā:

"23.4 Šo noteikumu 23. punktā minēto atbalstu sociālajam uzņēmumam īsteno kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000, vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1408/2013), ievērojot šādus nosacījumus:

23.4 1. atbalstu nepiešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

23.4 2. pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai pretendentam piešķiramais atbalsts nepalielina fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

23.4 3. pretendents ievēro nozaru un darbību ierobežojumus, kas minēti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā;

23.4 4. lai saņemtu atbalstu, sociālais uzņēmums iesniedz (papīra formā vai elektroniski) publiskai personai, kas nodod kustamo mantu, uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanu lauksaimniecības nozarē;

23.4 5. publiska persona, kas nodod kustamo mantu, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar:

23.4 5.1. Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

23.4 5.2. Komisijas regulu Nr. 717/2014, ievērojot normatīvos aktus par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību;

23.4 5.3. Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaiti un piešķiršanu lauksaimniecības nozarē;

23.4 6. šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta nosacījumus;

23.4 7. ja saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktam, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktam un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktam;

23.4 8. publiska persona, kas nodod kustamo mantu, un sociālais uzņēmums datus par de minimis atbalstu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kurā pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu."

8. Aizstāt 25. un 26. punktā skaitli "22." ar skaitli "21.".

9. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja šo noteikumu 21. punktā noteiktajā termiņā neviena valsts iestāde, atvasināta publiska persona, tās iestāde, sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums nepiesakās uz ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošu nevajadzīgo valsts kustamo mantu, tās atsavināšana notiek saskaņā ar likumu."

10. Aizstāt 30. punktā vārdus "citas publiskas personas" ar vārdiem "citas personas".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 207Pieņemts: 10.04.2018.Stājas spēkā: 13.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 12.04.2018. OP numurs: 2018/73.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
298300
13.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)