Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 186

Rīgā 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 62., 87., 217. nr.; 2016, 59., 209. nr.; 2017, 62., 98. nr.; 2018, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Lauksaimnieks vienotajā iesniegumā informāciju par atsevišķiem zemes gabaliem sniedz atbilstoši zemes izmantošanas veidam saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu, norādot tā kultūrauga kodu, kurš konkrētajā laukā aug vai ir iesēts līdz kārtējā gada 25. jūnijam. Aramzemē augošam kultūraugam vai kultūraugu maisījumam norāda kultūrauga kodu, ja attiecīgais kultūraugs vai kultūraugu maisījums dominē līdz kārtējā gada 31. augustam, aizņemot vismaz 60 procentu no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski, vai ja dārzeņu kultūraugu skaits līdz kārtējā gada 31. augustam vienā kvadrātmetrā nav mazāks par šo noteikumu 2.2 pielikumā noteikto skaitu un dārzeņu platībā īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi vismaz tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību."

2. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Lauku atbalsta dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas attiecas uz mazāk nekā diviem procentiem no lauku bloku platības vai 0,1 hektāru."

3. Papildināt noteikumus ar 66.2 punktu šādā redakcijā:

"66.2 Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību, pieļaujams ilggadīgo zālāju aizņemtajā platībā saglabāt līdz 0,1 hektāru lielu nenopļautu vai nenoganītu zālāju laukumu uz vienu hektāru ilggadīgo zālāju platības, kurā nav kūlas slāņa un koku un krūmu atvašu. Atsevišķu nenopļautu vai nenoganītu laukumu platība nepiekļaujas lauka malai, un šādu laukumu kopējā platība nepārsniedz vienu hektāru."

4. Izteikt 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Platība, kurā dabiski iesējušos augu īpatsvars līdz kārtējā gada 31. augustam pārsniedz 40 procentu, vai dārzeņu platība, kurā dārzeņu kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.2 pielikumā noteikto skaitu un nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi nav īstenoti tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību, ir uzturēta kultūraugu audzēšanai piemērotā stāvoklī, ja tajā augošie kultūraugi vai kultūraugu maisījums ir nokults vai nopļauts un novākts vai iestrādāts augsnē līdz kārtējā gada 15. oktobrim."

5. Izteikt 86. punktu šādā redakcijā:

"86. Lauksaimniecības zemi ar vienlaidu platību, kas nav mazāka par 0,3 hektāriem, vienotajā iesniegumā deklarē, norādot kaņepēm atbilstošu zemes izmantošanas veidu un kodu (2. pielikums), kā vienu lauku, kurā iesētas vienas atbalsttiesīgas kaņepju šķirnes sertificētas sēklas vai kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas, kas pārbaudītas un atbilst normatīvajos aktos par Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanu un sēklu apriti noteiktajām sēklu kvalitātes prasībām (turpmāk - kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas). Lauksaimnieks, kas pretendē uz vienoto platības maksājumu par kaņepju platību, papildus vienotajam iesniegumam Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 22. maijam iesniedz:

86.1. vienotajam platības maksājumam pieteiktās kaņepju sējplatības deklarāciju (7. pielikums) ar informāciju par kaņepju sējplatību, iesēto kaņepju šķirnēm un izsēto sēklu apjomu (kg/ha);

86.2. katras iesētās kaņepju šķirnes sertificētas sēklas iepakojuma oficiālās etiķetes oriģinālu, kurā norādītais sēklas daudzums atbilst deklarācijā minētajam izsētajam kaņepju sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 15 kg/ha);

86.3. katras iesētās kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas iepakojuma etiķetes oriģinālus, kur kopējais norādītais sēklas daudzums atbilst deklarācijā minētajam izsētajam kaņepju sēklu daudzumam (minimālais kaņepju izsējamais daudzums ir 15 kg/ha). Kaņepju saglabājamās šķirnes sēklas iepakojuma etiķetes ir atbilstošas, ja uz tām ir norādīta visa noteikumos minētā informācija un tās ir izsnieguši Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē publicētie sēklu sagatavotāji."

6. Izteikt 116.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"116.9. Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra informācijas sistēmā līdz kārtējā gada 1. martam iekļautie meliorācijas kadastra informācijas sistēmā reģistrētie valsts nozīmes ūdensnotekas posmi, novadgrāvji, kontūrgrāvji vai susinātājgrāvji. Šo ūdensnoteku un grāvju ekoloģiski nozīmīgo platību, kas attiecināma uz blakus esošo aramzemes platību, nosaka kā pusi no platības, kas aprēķināta, izmantojot šo noteikumu 10. pielikumā minētos svēruma un pārrēķina koeficientus."

7. Izteikt 120. punktu šādā redakcijā:

"120. Lauksaimnieks pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma saskaņā ar šo noteikumu 28. punktu iesniedz pierādījumu par to, ka platība, ko aizņem šo noteikumu 116.2., 116.3., 116.5. un 116.9. apakšpunktā minētie ainavu elementi, ir viņa īpašumā vai lietošanā pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā."

8. Izteikt 126.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.3. reģistrē Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām (11.1 pielikums) pēc stāvokļa 1. janvārī, 1. aprīlī, 1. jūlijā vai 1. oktobrī."

9. Izteikt 130. punktu šādā redakcijā:

"130. Saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 50. panta 8. punktu maksājuma summas aprēķināšanai gados jauniem lauksaimniekiem piemēro skaitli, kas atbilst 35 procentiem no valsts vidējā maksājuma par hektāru."

10. Izteikt 149.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"149.3. zīdītājgovi, kuru neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai, kura ir atnesusies divu gadu laikposmā, kas noslēdzas kārtējā gada 15. novembrī, un kura ir turēta lauksaimnieka ganāmpulkā sešus mēnešus pēc kārtas, sākot no kārtējā gada 15. maija."

11. Svītrot 253. punktu.

12. Papildināt noteikumus ar 254., 255. un 256. punktu šādā redakcijā:

"254. Regulas Nr. 1307/2013 9. panta 2. punkts, šo noteikumu III nodaļa un 3. pielikums netiek piemērots ar 2018. gada 1. aprīli saskaņā ar Regulas Nr. 1307/2013 9. panta 8. punktu.

255. Ja lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā ir aramzemes platība, ko laikposmā no 2017. gada augusta līdz oktobrim plūdu, spēcīgu lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ nevarēja apsēt ar ziemājiem vai pēc apsēšanas ar ziemājiem 2017. gada rudenī sējumi tika zaudēti, un attiecīgās aramzemes platība sasniedz vismaz 30 procentu no lauksaimnieka kopējās ziemāju platības:

255.1. lauksaimniekam, kura aramzemes platība ir mazāka par 30 hektāriem, nepiemēro Regulas Nr. 1307/2013 44. panta 1. punkta pirmajā daļā noteikto prasību;

255.2. lauksaimniekam, kura aramzemes platība ir no 30 līdz 150 hektāriem, atkāpjoties no Regulas Nr. 1307/2013 44. panta 1. punkta otrajā daļā noteiktās prasības, piemēro Regulas Nr. 1307/2013 44. panta 1. punkta pirmajā daļā noteikto prasību.

256. Īpatsvars lauksaimnieka aramzemes platībai, ko laikposmā no 2017. gada augusta līdz oktobrim plūdu, spēcīgu lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ nevarēja apsēt ar ziemājiem vai pēc apsēšanas ar ziemājiem 2017. gada rudenī sējumi tika zaudēti, lauksaimnieka kopējā ziemāju platībā nosakāms saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemāju sējumiem."

13. Papildināt 2. pielikumu ar 1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5.1

Kvieši, speltas

115

     

x

           

x

x

x"

14. Papildināt 2. pielikumu ar 1.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9.1

Rudzi, "Kaupo" šķirnes

122

     

x

           

x

x

x"

15. Izteikt 2. pielikuma 10.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.17.

Pārējie kultūraugi, sēti tīrsējā aramzemē6

872

                     

x

x"

16. Izteikt 2. pielikuma 10.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.19.

Platība, kurā dabiski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 40 %, dārzeņu kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.2 pielikumā noteikto skaitu un nav īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi vismaz tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību8

792

                       

x"

17. Izteikt 2. pielikuma 5. piezīmi šādā redakcijā:

"5 Ar attiecīgo kodu deklarējami šo noteikumu 116.7. apakšpunktā minētie slāpekli piesaistošie kultūraugi - lucerna, ragainais vanagnadziņš, āboliņš, lauka pupas, vīķi, zirņi, amoliņš, austrumu galega, lupīna, esparsete vai soja maisījumā ar stiebrzālēm, ja slāpekli piesaistošo kultūraugu īpatsvars pēc sēklas masas, augu skaita vai to zaļmasas ir lielāks par 50 procentiem."

18. Izteikt 2. pielikuma 8. piezīmi šādā redakcijā:

"8 Platības, kurās līdz kārtējā gada 25. jūnijam augošie vai iesētie kultūraugi vai kultūraugu maisījums nedominē līdz kārtējā gada 31. augustam, to īpatsvars ir mazāks par 60 % no laukā augošajiem augiem, tostarp tiem, kas iesējušies dabiski, vai dārzeņu platības, ja kultūraugu skaits vienā kvadrātmetrā ir mazāks par šo noteikumu 2.2 pielikumā noteikto skaitu un ja dārzeņu platībā nav īstenoti nezāļu ierobežošanas agrotehniskie pasākumi tādā apjomā, lai netiktu kavēta kultūraugu augšana un kultūraugi sasniegtu ražas novākšanai piemērotu gatavību (kad raža ir izmantojama pārtikai, lopbarībai vai tālākai pārstrādei)."

19. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Minimālais dārzeņu kultūraugu skaits uz vienu kvadrātmetru

Nr.
p.k.

Kultūraugs

Kods

Augu skaits uz vienu kvadrātmetru

1.

Tomāti

826

3

2.

Ziedkāposti

842

3

3.

Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), izņemot lopbarības kāpostus

870

3

4.

Burkāni

843

50

5.

Galda bietes, mangolds (lapu bietes)

844

20

6.

Gurķi un kornišoni

845

3

7.

Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni

846

30

8.

Ķiploki

847

16

9.

Puravi

849

20

10.

Galda rāceņi, turnepši

851

20

11.

Galda kāļi

856

20

12.

Selerijas

852

5

13.

Melnie rutki

853

20

Redīsi

100

14.

Pētersīļi

854

25

15.

Pastinaks

855

25

16.

Dārza ķirbis, cukīni, kabači, patisoni

857

0,3

17.

Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbis

858

0,3

18.

Skābenes

860

12

19.

Spināti

862

100

20.

Mārrutki

863

3

21.

Salāti

864

12

22.

Parastās dilles

874

40

23.

Rabarberi

861

0,3

24.

Sēklas kartupeļi

821

3

25.

Cietes kartupeļi

825

3

26.

Kartupeļi, kas citur nav minēti

820

3

27.

Lopbarības bietes un cukurbietes

831

15

28.

Lauka pupas

410

4

29.

Zirņi

420

30

30.

Citur neminēta kukurūza

741

4

31.

Parastās jeb dārza pupiņas

859

12

32.

Topinambūri

865

3

33.

Paprika

867

2

34.

Baklažāni

868

2

35.

Sparģeļi

869

1,4"

20. Izteikt 5. pielikuma 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. Novietnes dzīvnieku reģistrs un informācijas sniegšana
Padomes 2003. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK, 3. un 5. pants
Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumu Nr. 393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" 16.3. apakšpunkts, 17. un 18. punkts, 27.5. un 27.6. apakšpunkts, 27.1, 28., 29., 31. un 32. punkts"

21. Izteikt 9. pielikuma 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.

Kvieši, vasaras Triticum Mīkstie kvieši, cietie kvieši"

22. Papildināt 9. pielikumu ar 1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1

Kvieši, speltas Triticum spelta

"

23. Izteikt 10. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3.

Platības, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi (uz 1 m2)

nepiemēro

1

1 m2"

24. Papildināt noteikumus ar 11.1 pielikumu šādā redakcijā:

"11.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Nosacīto liellopu vienību noteikšanai piemērojamie koeficienti

Nr.
p.k.

Dzīvnieks

Koeficients (k)

1.

Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par 24 mēn., un zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par 6 mēn.

1,000

2.

Liellopi vecumā no 6 līdz 24 mēn.

0,600

3.

Liellopi, kas nav vecāki par 6 mēn.

0,400

4.

Aitas (t. sk. mufloni) un kazas

0,150

5.

Sivēnmātes (> 50 kg)

0,500

6.

Cūkas, izņemot sivēnmātes

0,300

7.

Dējējvistas

0,014

8.

Mājputni, izņemot dējējvistas

0,030

9.

Truši

0,030

10.

Brieži (staltbrieži)

0,610

11.

Dambrieži

0,300

12.

Ziemeļamerikas brieži (baltastes un melnastes brieži)

0,400

13.

Stirnas

0,130

14.

Viena bišu saime

0,133"

25. Izteikt 14.1 pielikumu šādā redakcijā:

"14.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 10. marta
noteikumiem Nr. 126

Brīvprātīga saistītā atbalsta maksimālais apmērs (EUR)

Nr.
p.k.

Saistītā atbalsta nosaukums

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

1.

Par slaucamām govīm

12 382 996

14 095 178

17 163 906

18 133 308

2.

Par kazām

94 886

108 006

120 954

121 697

3.

Par liellopiem

3 314 350

3 728 228

4 136 679

5 860 770

4.

Par aitām

249 239

402 437

554 510

634 794

5.

Par cietes kartupeļiem

207 146

207 146

207 146

207 146

6.

Par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

291 392

291 392

291 392

291 392

7.

Par sertificētas sēklas kartupeļiem

160 218

160 218

160 218

160 218

8.

Par sertificētām labības sēklām

730 833

730 833

730 833

730 833

9.

Par vasaras rapsi un vasaras ripsi

1 431 801

1 894 275

1 003 315

1 003 315

10.

Par augļiem un ogām

682 825

777 239

870 414

964 322

11.

Par dārzeņiem

1 124 867

1 280 401

1 433 896

1 588 598

12.

Par proteīnaugiem

3 620 880

4 115 280

4 608 620

5 105 840

13.

Par miežiem

2 865 167

3 073 967

3 282 767

3 491 567"

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 186Pieņemts: 27.03.2018.Stājas spēkā: 06.04.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 05.04.2018. OP numurs: 2018/68.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298156
06.04.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)