Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 149

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 37. §)
Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35. panta astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili (turpmāk – vadītāji);

1.2. vadītāju reģistrācijas kārtību taksometru vadītāju reģistrā;

1.3. taksometru vadītāju reģistra izveidošanas un izmantošanas kārtību;

1.4. taksometru vadītāju reģistrā iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas kārtību;

1.5. gadījumus, kad vadītājus izslēdz no taksometru vadītāju reģistra, un izslēgšanas kārtību.

2. Vadītāja reģistrāciju taksometru vadītāju reģistrā, izslēgšanu no reģistra un reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija).

II. Vadītāja reģistrācija

3. Taksometru vadītāju reģistrā reģistrē vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

3.1. vadītājam ir derīga B kategorijas vadītāja apliecība un stāžs, vadot šai kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, ir vismaz trīs gadi;

3.2. valsts valodas zināšanas ne zemāk kā B līmeņa 1. pakāpē;

3.3. vadītājam nav reģistrēts vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

3.4. reģistrēto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir mazāks par 8;

3.5. vadītājam par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistībā ar pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili pēdējo sešu mēnešu laikā nav Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā stājies spēkā nolēmums par naudas soda piemērošanu.

(Grozīts ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 85)

4. Lai reģistrētos taksometru vadītāju reģistrā, vadītājs iesniedz iesniegumu Autotransporta direkcijā. Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot tiešsaistes formu informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un norādot saziņai pasta adresi un, ja nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, arī elektroniskā pasta adresi.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

4.1 Vadītājs šo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno:

4.11. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību vai iesniegumā norāda valsts valodas prasmes apliecības numuru. Šajā apakšpunktā minētais dokuments vai informācija nav jāiesniedz vai jānorāda vadītājam, kurš sniedz šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu atkārtotai reģistrācijai taksometru vadītāju reģistrā, ja iepriekšējā reģistrācija veikta pēc 2020. gada 17. augusta;

4.12. dokumentus, kas apliecina vadītāja atbilstību šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšpunktā minētajām prasībām, ja vadītāja apliecība izsniegta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts teritorijas.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

5. Autotransporta direkcija Administratīvā procesa likumā noteiktajos termiņos  transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un Sodu reģistrā pārliecinās par vadītāja atbilstību šo noteikumu 3.1., 3.3.3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām prasībām, kā arī pārliecinās par vadītāja atbilstību šo noteikumu 3.2. apakšpunktā noteiktajai prasībai un reģistrē vadītāju uz trim gadiem, veicot attiecīgu ierakstu taksometru vadītāju reģistrā un nepieņemot atsevišķu rakstveida lēmumu.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

6. Šo noteikumu 11. punktā minētās personas taksometru vadītāju reģistrā reģistrē pēc tam, kad ir iegūta attiecīgās personas fotogrāfija.

7. Vadītāja reģistrācija stājas spēkā dienā, kad attiecīgā informācija par reģistrāciju tiek ievietota Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē. Vienlaikus informāciju par vadītāja reģistrāciju Autotransporta direkcija nosūta uz oficiālo elektronisko adresi vai iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

8. Ja konstatēta vadītāja neatbilstība kādai no šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka vadītāja reģistrāciju un par reģistrācijas atteikumu nosūta paziņojumu uz oficiālo elektronisko adresi vai iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu. 

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 85)

10. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra turētājs nodrošina, ka Autotransporta direkcija var iegūt reģistrētā vadītāja digitālo fotogrāfiju, kas attēlota uz reģistrācijas dienā derīgas Latvijā izsniegtas transportlīdzekļa vadītāja apliecības.

11. Personām, kurām transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav izsniegta Latvijā, piecu darbdienu laikā pēc Autotransporta direkcijas uzaicinājuma saņemšanas jāierodas Autotransporta direkcijā fotogrāfijas izgatavošanai.

III. Vadītāja izslēgšana no reģistra

12. Vadītāju no taksometru vadītāju reģistra izslēdz, ja vadītājs Autotransporta direkcijā iesniedzis iesniegumu par izslēgšanu no reģistra vai ir konstatēta vadītāja neatbilstība šo noteikumu 3.2., 3.4. vai 3.5. apakšpunktā minētajām prasībām. Par neatbilstību šo noteikumu 3.1. un 3.3. apakšpunktā minētajām prasībām vadītāju no taksometru vadītāju reģistra izslēdz, ja vadītājs vadījis transportlīdzekli bez derīgas B kategorijas vadītāja apliecības vai pārkāpis vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu.

13. Autotransporta direkcija reizi nedēļā pārbauda vadītāja atbilstību noteiktajām prasībām transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un Sodu reģistrā.

14. Par vadītāja izslēgšanu no taksometru vadītāju reģistra Autotransporta direkcija atsevišķu rakstveida lēmumu nepieņem. Vadītāju no taksometru vadītāju reģistra izslēdz ar attiecīga ieraksta izdarīšanu reģistrā. Par vadītāja izslēgšanu no taksometru vadītāju reģistra paziņo publiski, ievietojot informāciju Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē un nosūtot paziņojumu uz oficiālo elektronisko adresi vai iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

15. Ja vadītājs izslēgts no taksometru vadītāju reģistra par neatbilstību šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām, vadītājs iesniegumu atkārtotai reģistrācijai var iesniegt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc izslēgšanas datuma šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā.

IV. Taksometru vadītāju reģistrs

16. Taksometru vadītāju reģistru izveido un uztur valsts informācijas sistēmas "Autopārvadātāju informatīvā datubāze" ietvaros. Taksometru vadītāju reģistra pārzinis ir Autotransporta direkcija.

17. Taksometru vadītāju reģistrā iekļauj:

17.1. taksometru vadītāju reģistra piešķirto vadītāja reģistrācijas numuru;

17.2. reģistrācijas datumu;

17.3. reģistrācijas termiņu;

17.4. vārdu, uzvārdu;

17.5. personas kodu;

17.6. transportlīdzekļa vadītāja apliecības numuru;

17.7. fotogrāfiju;

17.8. datumu, kad vadītājs izslēgts no taksometru vadītāju reģistra.

18. Taksometru vadītāju reģistrs, izņemot šo noteikumu 17.5. un 17.7. apakšpunktā minēto informāciju, pieejams publiski, izmantojot Autotransporta direkcijas tīmekļvietni.

19. Latvijas autopārvadājumu kontroles institūcijām taksometru vadītāju reģistrs pilnā apmērā pieejams, izmantojot autorizētu piekļuvi. Pieeju reģistram nodrošina saskaņā ar vienošanos starp Autotransporta direkciju un attiecīgo kontroles institūciju.

19.1 Valsts informācijas sistēmā "Autopārvadātāju informatīvā datubāze" reģistrētam tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzējam taksometru vadītāju reģistrs, izņemot šo noteikumu 17.7. apakšpunktā noteikto fotogrāfiju, pieejams tiešsaistes datu apmaiņas pieslēguma veidā. Autotransporta direkcija un attiecīgais reģistrētais tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojumu sniedzējs noslēdz rakstveida vienošanos par taksometru vadītāju reģistra pieejamību tiešsaistes datu apmaiņas pieslēguma veidā.

(MK 28.02.2023. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

20. Informāciju par vadītājiem, kuriem beidzies reģistrācijas termiņš vai kuri izslēgti no taksometru vadītāju reģistra, glabā vienu gadu pēc vadītāja izslēgšanas no taksometru vadītāju reģistra un pēc tam to dzēš no taksometru vadītāju reģistra.

V. Noslēguma jautājumi

21. (Svītrots ar MK 28.02.2023. noteikumiem Nr. 85)

22. Autotransporta direkcija šo noteikumu 9., 18. un 19. punktu piemēro, sākot ar 2018. gada 1. jūniju.

23. Šo noteikumu 3.5. apakšpunktā un 13. punktā minēto informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Autotransporta direkcijai sniedz, sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 149Pieņemts: 06.03.2018.Stājas spēkā: 21.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297821
{"selected":{"value":"03.03.2023","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.03.2023","iso_value":"2023\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2018","iso_value":"2018\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2018.-02.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.03.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"