Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Notariāta likumā

Izdarīt Notariāta likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 26./27. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 15. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 23. nr.; 2008, 3. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183. nr.; 2013, 21., 112. nr.; 2014, 98., 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2017, 231. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.2 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Uz vakanto zvērināta notāra amata vietu nevar pieteikties pretendents, kurš ieguvis parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu."

2. Aizstāt 17. panta pirmās daļas 2. punktā vārdu "gada" ar vārdiem "divu gadu".

3. Izteikt 45. pantu šādā redakcijā:

"45. Zvērinātam notāram jāved:

1) reģistri visu viņa taisīto aktu un apliecinājumu ierakstīšanai;

2) notariālo aktu grāmata papīra formā taisītiem notariālajiem aktiem un notariālo aktu grāmata elektroniskā formā taisītiem notariālajiem aktiem;

3) glabājumu grāmata;

4) vekseļu protesta aktu grāmata.

Šā panta pirmās daļas 1. punktā paredzētais reģistrs, 3. punktā paredzētā glabājumu grāmata, kā arī elektronisko notariālo aktu grāmata tiek vesta elektroniski.

Zvērināts notārs izmanto šā likuma 45.1 pantā noteiktos reģistrus."

4. 45.1 pantā:

papildināt pantu pēc vārda "ved" ar vārdiem "zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka maksu, atbrīvojumus no tās un maksas samazinājumus par ziņu saņemšanu, kā arī kārtību, kādā saņemamas ziņas no zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistra, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistra un nākotnes pilnvarojumu reģistra."

5. Izslēgt 47. pantu.

6. Izteikt 53. un 54. pantu šādā redakcijā:

"53. Papīra formā taisīto notariālo aktu grāmatu zvērināts notārs caurauklo un nogādā Latvijas Zvērinātu notāru padomei. Aktu grāmata var sastāvēt no vairākiem sējumiem.

Latvijas Zvērinātu notāru padome pārbauda notariālo aktu grāmatas atbilstību noteiktajai formai un lapu numerāciju un pēdējā lappusē nostiprina auklu galus ar papīra uzlīmi, taisa slēguma uzrakstu, kurā norāda attiecīgās notariālo aktu grāmatas atbilstību noteiktajai formai, lapu skaitu un slēguma datumu. Slēguma uzrakstā norādāms arī aktu un šā likuma 128. pantā minēto dokumentu skaits.

Ja, pārbaudot notariālo aktu grāmatas atbilstību, konstatētas nepilnības, to atdod atpakaļ zvērinātam notāram nepilnību novēršanai.

54. Glabājumu grāmata sastāv no septiņām ailēm, kurās ieraksta:

1) kārtas numuru;

2) gadu, mēnesi un dienu, kad glabājuma priekšmets saņemts;

3) glabājuma devēja uzvārdu, vārdu, personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un vietu);

4) glabājumā nodotā priekšmeta apzīmējumu;

5) summu ar cipariem, ja glabājumā nodota nauda;

6) personu, kurai izsniedzams glabājuma priekšmets;

7) zvērināta notāra atzīmi, kuram un kad glabājuma priekšmets izsniegts."

7. Izslēgt 55. pantu.

8. 57. pantā:

papildināt pirmo un otro daļu pēc vārdiem "uzvārdu un vārdu" ar vārdiem "personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un vietu)";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 45.1 pantā paredzētajā zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistrā norāda pilnvarnieka un pilnvarotāja uzvārdu un vārdu, personas kodu (ja tāda nav, - dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un vietu), ziņas par apliecināto pilnvarojumu un zvērinātu notāru, kurš apliecinājis pilnvarojumu."

9. Aizstāt 59. panta pirmajā daļā vārdus "Reģistri, aktu grāmatas" ar vārdiem "Aktu grāmatas".

10. Izslēgt 62. panta otro daļu.

11. Papildināt 69. pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Tulks pieaicināms arī gadījumā, ja notariālā akta dalībnieks ir persona, kas sazinās vienīgi zīmju valodā.".

12. 75. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "personas kods" ar vārdiem "(vai ārvalstī piešķirts identifikācijas kods)";

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārdiem "apliecināšanas gadījumā" ar vārdiem un skaitli "un, veicot liecinieku identitātes pārbaudi šā likuma 94. pantā noteiktajos gadījumos".

13. 80. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) zvērinātam notāram, tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu amatpersonām - sakarā ar amata pienākumu pildīšanu;";

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdus "apgabaltiesas priekšsēdētāja" ar vārdiem "Latvijas Zvērinātu notāru padomes";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka maksu, atbrīvojumus no tās un maksas samazinājumus par atļaujas izsniegšanu, kā arī kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietām. Starptautiskas tiesiskās sadarbības gadījumā ārvalsts amatpersona vai iestāde, kura iesniegusi starptautisko tiesiskās palīdzības lūgumu izsniegt ziņas no zvērināta notāra lietas, ir atbrīvota no samaksas par atļaujas saņemšanu."

14. Izslēgt 84. panta otrajā daļā vārdu un skaitli "un 94.".

15. Izslēgt 86. panta 1. punktā vārdus "proti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurlie, mēmie un aklie".

16. Izteikt 94. un 95. pantu šādā redakcijā:

"94. Taisot aktus, kuros piedalās neredzīgas vai nedzirdīgas personas, kā arī personas ar tādiem runas traucējumiem, kuri liedz tām mutvārdos paust savu gribu, nepieciešama liecinieka klātbūtne, ja vien šīs personas no tās neatsakās. Personu atteikšanās no liecinieka klātbūtnes norādāma aktā.

Ja aktā piedalās persona, kura ir nedzirdīga, kura runas traucējumu dēļ nespēj mutvārdos paust savu gribu un neprot vai nespēj izlasīt notariālo aktu, liecinieka klātbūtne ir obligāta un akta dalībniekam nav tiesību no tās atteikties.

Ja šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā persona nespēj pati parakstīties, piemērojami šā likuma 72. panta noteikumi. Viena liecinieka funkcijas šādā gadījumā var pildīt liecinieks, kurš pieaicināts šā panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.

95. Ja persona ir nedzirdīga un nespēj rakstīt, bet spēj lasīt, tai pašai jāizlasa akts un jāapstiprina, ka akts izteic šīs personas gribu. Tas jānorāda arī aktā.

Ja nedzirdīga persona spēj izlasīt aktu un spēj rakstīt, tai pašrocīgi jāuzraksta, ka aktu ir izlasījusi un ka tas pareizi izteic šīs personas gribu."

17. Izslēgt 96., 97., 98. un 99. pantu.

18. Papildināt 103. pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Valsts nodevu un amata atlīdzību par izraksta izsniegšanu neiekasē, ja to izsniedz saistībā ar zvērināta notāra pieļautas kļūdas labošanu aktā."

19. Papildināt 107.1 panta pirmās daļas 2. punktu pēc vārda "notecējuma" ar vārdiem "vai nomas maksas nesamaksas".

20. Papildināt 107.2 pantu ar vārdiem "vai citiem ticamiem dokumentiem".

21. 107.3 pantā:

izteikt 3. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"parādnieks aktā tieši un nepārprotami piekritis saistības piespiedu izpildei, tai skaitā parādnieka un viņa mantu izlikšanai no nomātā vai patapinātā īpašuma, ja terminētajā nomas vai patapinājuma līgumā paredzēts nomnieka vai patapinājuma ņēmēja pienākums termiņa notecējuma vai nomas maksas nesamaksas dēļ atstāt vai nodot nomāto vai patapināto īpašumu.";

papildināt pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) ķīlas devējs tieši un nepārprotami piekritis piedziņas vēršanai uz ieķīlāto īpašumu, ja uz attiecīgo nekustamo īpašumu nostiprināta ķīlas tiesība."

22. Papildināt 107.4 panta otro daļu pēc vārda "procentu" ar vārdiem "izņemot likumisko".

23. 107.5 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "pārstāvis" ar vārdiem "cesionārs, ja cesijas līgums noslēgts notariālā akta formā";

papildināt trešās daļas otro teikumu pēc vārdiem "ja nepieciešams" ar vārdiem "cesijas un ķīlas līgumu notariālā akta formā un".

24. 107.7 pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) kāda saistība un kādā apmērā ir izpildāma, kā arī norādi uz to, ka ar notariālā izpildu akta izsniegšanas brīdi kreditoram ir tiesības saņemt no parādnieka līdz notariālā izpildu akta izpildei likumiskos procentus no piedzenamās un nesamaksātās parāda pamatsummas;";

papildināt pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) izdevumus par notariālā izpildu akta taisīšanu, kas piedzenami no parādnieka.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja pēc notariālā izpildu akta izsniegšanas kāds no dalībniekiem izstājas (fiziskās personas nāve, juridiskā persona beidz pastāvēt, prasījuma cesija vai citi apstākļi), zvērināts notārs pēc kreditora lūguma atļauj aizstāt šo dalībnieku tā tiesību pārņēmējam un groza izsniegto notariālo izpildu aktu."

25. Papildināt 122. panta pirmās daļas 2. punktu, 253. un 274. pantu pēc vārda "uzvārds" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "personas kods" (attiecīgā locījumā).

26. Izteikt 133. pantu šādā redakcijā:

"133. Par pilnvarojuma atsaukšanu zvērināts notārs paziņo pilnvarniekam elektroniski uz viņa oficiālo elektronisko adresi, ja tās nav, - ierakstītā vēstulē uz deklarēto dzīvesvietu."

27. Papildināt 138.1 panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "zvērināts notārs" ar vārdiem "pēc personas, kura lūgusi nodot paziņojumu, lūguma".

28. Papildināt likumu ar E1 sadaļu šādā redakcijā:

"E1 sadaļa
Elektroniskie akti un apliecinājumi

139.8 Zvērināts notārs elektronisku dokumentu apliecina ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

139.9 Zvērināts notārs elektroniski apliecina šā likuma 108.1 panta ceturtajā daļā noteiktos apliecinājumus, kā arī aktus un apliecinājumus, kurus to dalībnieki elektroniski paraksta zvērināta notāra klātbūtnē.

139.10 Zvērināts notārs var taisīt elektroniskos aktus un apliecinājumus, izmantojot videokonferenci Notāru informācijas sistēmā. Akta vai apliecinājuma taisīšana videokonferences režīmā tiek ierakstīta. Videokonferences ieraksts Notāru informācijas sistēmā tiek glabāts desmit gadus no akta vai apliecinājuma taisīšanas dienas.

139.11 Elektronisko notariālo aktu grāmatu zvērināts notārs veido atsevišķi.

139.12 Iesnieguma, kurā lūdz izsniegt šā likuma 102. pantā paredzētos dokumentus, kā arī iesniegumu un lūgumu, kas paredzēti 107.5, 134. un 145.3 pantā, iesniedzēju identitāti šajā likumā noteiktajā kārtībā nepārbauda, ja iesniegums parakstīts ar derīgu drošu elektronisko parakstu.

Zvērināts notārs pieņem arī elektroniski parakstītu mantošanas iesniegumu, nepārbaudot iesniedzēja identitāti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja iesniegumā netiek izteikta griba par mantojuma pieņemšanu vai atraidīšanu.

139.13 Valsts nodevu un amata atlīdzību par izraksta izsniegšanu neiekasē, ja tas ir elektronisks.

139.14 Zvērināts notārs atsaka taisīt elektronisko aktu un apliecinājumu šajā likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja tehnisku iemeslu dēļ viņam nav iespējams izpildīt šā likuma prasības vai nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu videokonferences ierakstu.

Šā panta pirmajā daļā minētais atteikums nav šķērslis personai lūgt, lai zvērināts notārs taisa elektronisko aktu un apliecinājumu, ja ir atkrituši šķēršļi, kas bija par pamatu šim atteikumam."

29. Izteikt 142. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Glabājuma devēja iesniegums par glabājuma nodošanu zvērinātam notāram apliecināms notariāli. Iesnieguma apliecināšana nav nepieciešama, ja glabājuma nodošanas pamatā ir notariāli apliecināts darījums. Par glabājuma priekšmeta saņemšanu zvērināts notārs izdod glabājuma devējam kvitējumu. Ja glabājuma priekšmets ir nauda, tās saņemšanu apliecina ar dokumentu par naudas ieskaitīšanu zvērināta notāra kontā."

30. Aizstāt 143. pantā vārdus "zvērināts notārs iemaksā kredītiestādē" ar vārdiem "nodod turējumā kredītiestādei".

31. Aizstāt 145.3 panta pirmās daļas 2. punktā un 145.8 panta trešās daļas 2. un 3. punktā vārdus "vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un dzīvesvietu vai atrašanās vietu (juridisko adresi)" ar vārdiem "vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi)".

32. Papildināt 147. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) nokārtojušas zvērināta notāra palīga eksāmenu."

33. Papildināt likumu ar 148.1, 148.2 un 148.3 pantu šādā redakcijā:

"148.1 Zvērināta notāra palīga amata pretendenta zināšanas pārbauda Latvijas Zvērinātu notāru padomes izveidota eksāmenu komisija, piedaloties tieslietu ministra pilnvarotai personai.

148.2 Zvērināta notāra palīga eksāmenu organizē Latvijas Zvērinātu notāru padome. Eksāmenā pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas un praktiskās darba iemaņas.

Zvērināta notāra palīga eksāmena rīkošanas kārtību un nepieciešamo zināšanu apjomu nosaka Ministru kabinets. Tieslietu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšlikuma apstiprina eksāmena jautājumus.

148.3 Pie zvērināta notāra palīga eksāmena tiek pielaisti pretendenti, kuri atbilst šā likuma 147. panta 1., 2., 3., 4. un 5. punkta prasībām un kuru sociālo kompetenci un sociālo intelektu ir izvērtējis Latvijas Zvērinātu notāru padomes noteikts personāla atlases speciālists."

34. Izteikt 151. panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Zvērināta notāra aizstāšana viņa atvaļinājuma, slimības, komandējuma un citas attaisnotas prombūtnes laikā tiek saskaņota Latvijas Zvērinātu notāru padomes noteiktajā kārtībā."

35. Papildināt 166. pantu ar vārdiem "vai kurām šī atlīdzība samazināma un kādā apmērā".

36. Izteikt 174. pantu šādā redakcijā:

"174. Atvaļinājumu zvērinātam notāram piešķir Latvijas Zvērinātu notāru padome. Zvērināts notārs informāciju par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu iesniedz Latvijas Zvērinātu notāru padomei ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms atvaļinājuma sākuma. Zvērinātam notāram ikgadējo atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām.

Darbnespējas gadījumos informācija iesniedzama Latvijas Zvērinātu notāru padomei triju dienu laikā no darbnespējas sākuma, ja darbnespēja paredzama ilgāk par trim dienām. Informāciju par darbnespēju var iesniegt zvērināts notārs vai viņa palīgs.

Sevišķi steidzamos gadījumos zvērināts notārs var izlietot ārkārtas atvaļinājumu, kas nav ilgāks par trim dienām, iepriekš neizprasot Latvijas Zvērinātu notāru padomes saskaņojumu, taču tad zvērināts notārs, tiklīdz iespējams, paziņo, kādēļ un cik ilgi viņš nav pildījis savus pienākumus. Šādos gadījumos, ja zvērinātam notāram ir palīgs, zvērināta notāra pienākumus pilda zvērināta notāra palīgs.

Par zvērināta notāra prombūtni un zvērināta notāra aizvietotāju Latvijas Zvērinātu notāru padome informē Tieslietu ministriju triju dienu laikā no attiecīgā saskaņojuma sniegšanas dienas."

37. 176. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "tieslietu ministrs" ar vārdiem "Latvijas Zvērinātu notāru padome";

aizstāt trešajā daļā vārdus "tieslietu ministra rīkojumā" ar vārdiem "Latvijas Zvērinātu notāru padomes saskaņojumā".

38. 183. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3) naudas sodu no 150 līdz 5000 euro apmērā.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Zvērinātam notāram, kuram ir uzlikts šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētais disciplinārsods, ir pienākums triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iemaksāt naudas sodu Latvijas Zvērinātu notāru padomes kontā, izņemot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktos gadījumus, kad naudas sods tiek ieskaitīts valsts budžetā.

Latvijas Zvērinātu notāru padome pēc zvērināta notāra, kuram uzlikts šā panta pirmās daļas 3. punktā paredzētais disciplinārsods, motivēta lūguma var pieņemt lēmumu par uzliktā naudas soda samaksas atlikšanu līdz noteiktam termiņam vai sadalīšanu termiņos."

39. Izteikt 188. pantu šādā redakcijā:

"188. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes paziņo Latvijas Zvērinātu notāru padomei un tieslietu ministram par visām sūdzībām un prasībām, kuras ierosinātas saistībā ar zvērinātiem notāriem, elektroniski nosūtot Latvijas Zvērinātu notāru padomei un Tieslietu ministrijai šo sūdzību un prasību lietās taisīto spēkā stājušos nolēmumu norakstus.

Saistībā ar zvērinātu notāru taisītajiem aktiem un apliecinājumiem sūdzību un prasību lietās taisīto spēkā stājušos nolēmumu norakstus elektroniski nosūta Latvijas Zvērinātu notāru padomei."

40. Papildināt 189. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Tieslietu ministrs var atcelt no amata arī zvērinātu notāru, kurš nepilda šā likuma 183. panta pirmās daļas 3. punktā uzlikto disciplinārsodu."

41. Aizstāt 191. pantā skaitļus un vārdus "189. panta 1. un 2. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "189. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā".

42. Papildināt 192. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 196.1 pantā noteiktajā gadījumā disciplināratbildības noilgums skaitāms no dienas, kad likumīgā spēkā stājies attiecīgs tiesas nolēmums."

43. Papildināt likumu ar 196.1 pantu šādā redakcijā:

"196.1 Ja persona iesniegusi sūdzību vai prasību tiesā, jautājums par zvērināta notāra saukšanu pie disciplināratbildības izskatāms pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies tiesas nolēmums par attiecīgās zvērināta notāra darbības vai akta vai apliecinājuma atzīšanu par prettiesisku."

44. Papildināt likumu ar 197.1 pantu šādā redakcijā:

"197.1 Disciplinārlietā pieņemto lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu Latvijas Zvērinātu notāru padome triju dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi attiecīgu informāciju no Tieslietu ministrijas, publicē Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē, aizsedzot to informācijas daļu, kura atklāj personas datus, tai skaitā sensitīvus personas datus. Pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.

Ja pie atbildības sauktā persona lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu pārsūdzējusi, attiecīgo lēmumu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā publicē triju dienu laikā pēc tam, kad Latvijas Zvērinātu notāru padome saņēmusi no Tieslietu ministrijas informāciju par to, ka stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums, ar kuru pieteikums noraidīts.

Publicēto lēmumu no tīmekļvietnes dzēš triju dienu laikā pēc viena gada no tā publicēšanas dienas."

45. Aizstāt 199. pantā vārdus "tai tiesai, kuras uzraudzībai notārs pakļauts" ar vārdiem "pilsētas (rajona) tiesai atbilstoši zvērināta notāra prakses vietas adresei".

46. Aizstāt 212. panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "189. pantā" ar skaitli un vārdiem "189. panta pirmajā daļā".

47. Papildināt 218. pantu ar vārdiem "un citiem ieņēmumiem".

48. Izteikt 227. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Zvērinātu notāru padomi, tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, revīzijas komisiju un disciplinārlietu komisiju ievēlē, aizklāti balsojot. Par ievēlētiem uzskatāmi kandidāti, kuri ieguvuši vairāk nekā pusi no kopsapulces dalībnieku balsu skaita."

49. Papildināt 230. pantu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) kārto zvērinātu notāru personālvadības jautājumus, kas saistīti ar zvērinātu notāru atvaļinājumiem, slimībām, komandējumiem un citu attaisnotu prombūtni."

50. Papildināt likumu ar 259.4 pantu šādā redakcijā:

"259.4 Ja mantojuma masas sastāvā norādīti skaidras naudas līdzekļi, kuru summa ir ekvivalenta 15 000 euro vai vairāk, mantinieku pienākums ir tos iemaksāt kredītiestādē, kas ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā."

51. Papildināt pārejas noteikumus ar 27., 28., 29., 30., 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"27. Mantojuma lietas, kas līdz Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā uzsāktas pie Rīgas apgabaltiesas zvērinātiem notāriem Ogrē, tiek pabeigtas vai izbeigtas atbilstoši piekritībai, kāda bija noteikta līdz Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā.

28. Līdz Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā Rīgas apgabaltiesā saņemtās sūdzības par Rīgas apgabaltiesas zvērinātu notāru Ogrē amata darbību tiek izskatītas atbilstoši piekritībai, kāda bija noteikta līdz Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā.

29. Līdz 2018. gada 30. jūnijam Rīgas apgabaltiesā saņemtie iesniegumi par šā likuma 80. pantā minēto atļauju došanu saņemt ziņas no Rīgas apgabaltiesas zvērinātu notāru Ogrē lietām, aktiem un apliecinājumiem tiek izskatīti atbilstoši piekritībai, kāda bija noteikta līdz 2018. gada 30. jūnijam.

30. Šā likuma 45. panta jaunā redakcija, grozījumi 45.1 panta tekstā un 45.1 panta papildināšana ar otro daļu (kas paredz zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistra izveidi), 57. panta trešā daļa (kas paredz zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistrā norādīt ziņas par pilnvarnieku, pilnvarotāju un ziņas par apliecināto pilnvarojumu un zvērinātu notāru, kurš apliecinājis pilnvarojumu), grozījumi 80. panta pirmās daļas 2. punktā un 80. panta papildināšana ar ceturto daļu (kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt maksu, atbrīvojumus no tās un maksas samazinājumus par atļaujas izsniegšanu, kā arī kārtību, kādā izsniedzama atļauja saņemt ziņas no zvērināta notāra lietām), grozījumi 107.4 panta otrajā daļā (kas paredz likumisko procentu piedziņas iespēju) un 107.7 panta pirmās daļas 2. punkta jaunā redakcija un 5. punkts (kas paredz papildu informācijas norādīšanu notariālajā izpildu aktā), kā arī šā likuma E1 sadaļa "Elektroniskie akti un apliecinājumi" stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

31. Šā likuma 147. panta 6. punkts, 148.1, 148.2 un 148.3 pants (par zvērināta notāra palīga eksāmenu) stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

32. Grozījumi šā likuma 75. panta ceturtajā daļā (kas attiecas uz liecinieku identitātes pārbaudi), 151. panta otrā teikuma un 174. panta jaunā redakcija, grozījumi 176. pantā un 230. panta 13. punkts (kas saistīti ar Latvijas Zvērinātu notāru padomes kompetenci personālvadības jautājumu kārtošanā) stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 8. martā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 20. martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Notariāta likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.03.2018.Stājas spēkā: 21.03.2018.Tēma: Tiesu vara; Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Nekustamais īpašums, būvniecība; Mantojuma tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 20.03.2018. OP numurs: 2018/57.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297812
21.03.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)