Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 134

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46., 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10.1 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Apmācību kuponu izsniegšanas kārtību un secību aģentūra nosaka atbilstoši bezdarbnieku izteiktajām vēlmēm apgūt konkrētas izglītības programmas konkrētā laika periodā."

2. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja pasākumu īstenotāju izvēlei nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu, aģentūra izveido pasākumu īstenotāju izvēles komisiju (turpmāk - komisija), izņemot šo noteikumu 163.3 5.1. un 163.3 6. apakšpunktā minēto pasākumu, un saskaņā ar šo noteikumu 13., 14., 15., 16. un 17. punktu izvēlas pasākumu īstenotājus. Komisijas sastāvā atbilstoši pasākuma veidam iekļauj aģentūras pārstāvjus."

3. Izteikt 15.2. un 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. pretendentam ir licence, akreditācijas lapa, sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" izsniegta mācību karte vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegta mācību atļauja, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti. Ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendenta profesionālās izglītības programmām jābūt akreditētām uz sešiem gadiem;

15.3. pretendentam vai tā personālam ir konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, kā arī pasākuma īstenošanai atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas izveidota jau pirms pasākuma īstenošanas uzsākšanas, ja šāda materiāltehniskā bāze ir nepieciešama šajos noteikumos minēto pasākumu īstenošanai. Ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendenta vai tā personāla izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām;".

4. Papildināt noteikumus ar 15.7. un 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendents apmācības laikā nodrošina atbilstošus vides, piekļuves, materiāltehniskās bāzes, izdales materiālu un darbarīku pielāgojumus personām ar invaliditāti, ciktāl šādi pasākumi neuzliek pretendentam nesamērīgu slogu;

15.8. ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, apmācībām nepieciešamo materiāltehnisko bāzi sagatavo un uzstāda licencēšanas dokumentos norādītajā pasākumu īstenošanas vietā, un tā ir pieejama vismaz tādā apjomā, kā norādīts licencētajā izglītības programmā."

5. Papildināt noteikumus ar 19.1 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1 1.7. izglītības iestāde, piedāvājot apmācību pakalpojumus bezdarbniekiem, īsteno negodīgu komercpraksi;".

6. Papildināt 19.2 punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestādei ir pienākums atlīdzināt aģentūrai šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētos izdevumus, kas izlietoti bezdarbnieku apmācībai, kuras īstenošanā konstatēti būtiski nosacījumu pārkāpumi. Ja izglītības iestāde minētos apmācību izdevumus neatlīdzina labprātīgi, aģentūrai attiecīgo summu ir tiesības piedzīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

7. Izteikt 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. neformālās izglītības programmu apguvi, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu. Bezdarbniekam vai darba meklētājam, kurš nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;".

8. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās modulārās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas īsteno profesionālās izglītības iestādes, nodrošinot vienu vai vairāku profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu moduļu apguvi atbilstoši profesionālās kvalifikācijas pamatprasībās noteiktajām profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām. Pēc šajā punktā minēto programmu apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi). Modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksas sedz proporcionāli modulī paredzētajam mācību stundu skaitam un stundas likmei atbilstoši šo noteikumu 45. punktā noteiktajām apmācību izmaksām."

9. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Labklājības ministrijas izveidota komisija, kuras sastāvā iekļauj Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un citu kompetento valsts, pašvaldību, augstākās izglītības un zinātnes institūciju vai biedrību un nodibinājumu pārstāvjus un ekspertus, ne retāk kā reizi gadā nosaka:

22.1. apmācību jomas, izglītības programmas, profesijas un sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību;

22.2. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tematiskās jomas."

10. Papildināt 32. punktu aiz vārda "pabeigšanas" ar vārdiem "modulārās profesionālās izglītības programmas apguves".

11. Papildināt 33. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Bezdarbnieku un darba meklētāju reizi gadā var atkārtoti iesaistīt neformālās izglītības programmā valsts valodas apguvei vienā līmenī, ja bezdarbnieks nenokārto konkrētā līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu."

12. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Ja darba devējs bez attaisnojošiem iemesliem, kas noteikti līgumā par bezdarbnieku profesionālās, neformālās izglītības vai transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības programmu apguves organizēšanu, nav pieņēmis bezdarbnieku darbā vai bez attaisnojoša iemesla pirms šo noteikumu 36. punktā minētā termiņa beigām izbeidzis darba līgumu, vai nodarbina bezdarbnieku neatbilstoši apmācībās iegūtajai kvalifikācijai vai profesionālajām iemaņām un prasmēm, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai šo noteikumu 43.1. apakšpunktā minētos izdevumus (mācību vai studiju maksa), kas izlietoti bezdarbnieku apmācībai. Atmaksātos finanšu līdzekļus, kas veidojušies iepriekšējos saimnieciskajos gados, aģentūra ieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Darba devējam un bezdarbniekam, to iepriekš saskaņojot ar aģentūru, ir tiesības vienpusēji pārtraukt darba tiesiskās attiecības pirms šo noteikumu 36. punktā minētā termiņa beigām atbilstoši Darba likuma 100. un 101. pantam."

13. Papildināt noteikumus ar 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Lai bezdarbnieks varētu kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vai noslēguma pārbaudījumu, tam nepieciešams apmeklēt vismaz 80 % no visa izglītības programmā paredzētā nodarbību stundu skaita."

14. Papildināt 70. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Darba devēja līdzfinansēto daļu sedz no līdzekļiem, kas nav komercdarbības atbalsts."

15. Aizstāt 74.6 punktā skaitli "4,50" ar skaitli "7".

16. Papildināt 3.4. apakšnodaļu ar 74.7, 74.8, 74.9, 74.10, 74.11, 74.12 un 74.13 punktu šādā redakcijā:

"74.7 Latviešu valodas mentors bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (turpmāk - valodas mentors), kas uzsākuši darba tiesiskās attiecības vai iesaistās šo noteikumu 79., 109.1 punktā, 131.3. apakšpunktā un 141.1 punktā minētajos pasākumos, pirmajos četros darba tiesisko attiecību mēnešos palīdz pilnveidot darbam nepieciešamās latviešu valodas zināšanas, apgūt darba profesionālo leksiku un patstāvīgi iekļauties darba vidē.

74.8 Valodas mentora pakalpojumu nodrošina personai, kura atbilst visām šīm prasībām:

74.8 1. persona ir ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu;

74.8 2. valodas mentora pakalpojums pieprasīts 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas;

74.8 3. personai ir priekšzināšanas latviešu valodā.

74.9 Valodas mentora pakalpojumu nodrošina pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas ne vairāk kā 20 akadēmiskās stundas mēnesī atbilstoši individuālajam valsts valodas apguves plānam. Viens valodas mentors vienlaikus nodrošina pakalpojumu ne vairāk kā četrām personām.

74.10 Valodas mentora pakalpojumus var sniegt persona ar atbilstošu izglītību pedagoģijā vai filoloģijā.

74.11 Šo noteikumu 74.9 punktā minētajā termiņā neieskaita pārejošas darbnespējas laiku un citu laiku, kad bezdarbnieks darbu nav veicis un valodas mentora pakalpojumus nav varējis saņemt attaisnojošu iemeslu dēļ.

74.12 Šo noteikumu 74.7 punktā minētā pakalpojuma sniedzējus aģentūra izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem.

74.13 Personu var atkārtoti iesaistīt šo noteikumu 74.7 punktā minētajā pasākumā ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad beigusies iepriekšējā dalība šajā pasākumā. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad dalība pasākumā ir pārtraukta no bezdarbnieka neatkarīgu iemeslu dēļ un tā ilgusi mazāk par pusi no paredzētā dalības laika."

17. Izteikt 80.2., 80.3. un 80.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

80.3. persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

80.4. persona, kas ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;".

18. Izteikt 81. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"81. Ja pasākumus noteiktām personu grupām īsteno Jauniešu garantijas programmas ietvaros, tajos iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ja pasākumos iesaista šo noteikumu 81.2., 81.3. un 81.4. apakšpunktā minētos jauniešus bezdarbniekus) vai no 15 līdz 29 gadiem (ja pasākumos iesaista šo noteikumu 81.1. apakšpunktā minētos jauniešus bezdarbniekus), kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja un aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu, un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:".

19. Izteikt 81.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.2. persona ir bijusi bez darba vismaz sešus mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;".

20. Izteikt 82. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"82. Lai īstenotu pasākumus noteiktām personu grupām, aģentūra, ņemot vērā tās izstrādāto darba devēju un bezdarbnieku atlases kārtību, izvēlas darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības -, kuri saskaņā ar noslēgto līgumu par pasākumu īstenošanu nodrošina:".

21. Aizstāt 109.4. apakšpunktā skaitli "28,46" ar skaitli "30".

22. Izteikt 109.1 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Apmācību pie darba devēja uz sešiem mēnešiem, apmācības laikā nodibinot darba tiesiskās attiecības ar apmācībā iesaistīto bezdarbnieku (turpmāk - praktiskā apmācība), organizē darba devējam - komersantam (izņemot ārstniecības iestādi, kā arī izglītības iestādi, kuras pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātai personai, biedrībai (izņemot politisko partiju) vai nodibinājumam - vajadzīgā darbinieka praktiskai sagatavošanai, ja darba devējs apņemas turpināt nodarbināt attiecīgo darbinieku šajā darbā vismaz trīs mēnešus pēc praktiskās apmācības pabeigšanas."

23. Izteikt 109.8 punktu šādā redakcijā:

"109.8 Ja darba devējs bez attaisnojošiem iemesliem, kas noteikti līgumā par praktiskās apmācības īstenošanu, pēc praktiskās apmācības pabeigšanas atsakās turpināt darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku trīs mēnešus vai pirms šo noteikumu 109.1 punktā minētā termiņa beigām izbeidzis darba līgumu, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai šo noteikumu 109.13 punktā minētos līdzekļus, kas izlietoti bezdarbnieka praktiskajai apmācībai. Atmaksātos finanšu līdzekļus, kas veidojušies iepriekšējos saimnieciskajos gados, aģentūra ieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Darba devējam un bezdarbniekam, to iepriekš saskaņojot ar aģentūru, ir tiesības vienpusēji pārtraukt darba tiesiskās attiecības pirms šo noteikumu 109.1 punktā minētā termiņa beigām atbilstoši Darba likuma 100. un 101. pantam."

24. Papildināt 109.12 punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja bezdarbniekam praktisko apmācību ietvaros profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešama papildu teorētiskā apmācība, bezdarbnieku praktisko apmācību laikā var iesaistīt šo noteikumu 21.1 punktā minēto modulāro profesionālās izglītības programmu apguvē atbilstoši praktisko apmācību ietvaros apgūstamajām profesionālajām kompetencēm. Modulāro profesionālās izglītības programmu apguves laiks ieskaitāms šo noteikumu 109.1 punktā minētajā praktiskās apmācības īstenošanas termiņā."

25. Izteikt 109.13 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.13 1. kā dotāciju darba devējam praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai šādā apmērā:

109.13 1.1. par pirmajiem trim apmācību mēnešiem - 200 euro;

109.13 1.2. par pēdējiem trim apmācību mēnešiem - 150 euro;".

26. Aizstāt 109.13 5. apakšpunktā skaitli "28,46" ar skaitli "30".

27. Aizstāt 109.13 7. apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "100".

28. Izteikt 133. punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai īstenotu pasākumu "Pirmā darba pieredze jaunietim", aģentūra, ņemot vērā darba devēju un jauniešu bezdarbnieku atlases kārtību, izvēlas darba devējus - komersantus (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 %, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātas personas, biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumus, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības."

29. Aizstāt 134.7. apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "100".

30. Izteikt 136.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"136.1. ikmēneša stipendijas izmaksai. Stipendijas apmērs ir 5 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādātajām dienām;".

31. Izteikt 138.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"138.1. pasākumā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijām. Stipendijas apmērs ir 5 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši iesaistes dienām pasākumā;".

32. Aizstāt 141.9 3. apakšpunktā skaitli "28,46" ar skaitli "30".

33. Izteikt 163.2 1. un 163.2 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.2 1. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma;

163.2 2. persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijusi uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma un vismaz vienu reizi atteikusies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikusies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;".

34. Papildināt 163.4 3. apakšpunktu aiz vārda "filiāles" ar vārdiem "vai dienesta viesnīcas".

35. Aizstāt 163.5 5. apakšpunktā vārdu "sešiem" ar skaitli "12".

36. Izteikt 164. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas."

37. Aizstāt 166.2. apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "15".

38. Papildināt 166.4. apakšpunktu aiz vārda "teritorijā" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā".

39. Izteikt 174.5 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 1.1. darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu) un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja bezdarbnieka deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas;".

40. Izteikt 174.5 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 2.1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;".

41. Izteikt 174.5 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.5 3.1. apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai šajā laikā ir mainījis deklarēto dzīvesvietu, bet gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad konkrētā dzīvesvieta ir bezdarbnieka pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā;".

42. Izteikt 174.6 1. un 174.6 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.6 1. bezdarbnieks 10 darbdienu laikā pēc pirmā darba tiesisko attiecību vai apmācību mēneša beigām iesniedz aģentūrā izdevumus apliecinošus dokumentus - sabiedriskā transporta braukšanas biļetes vai degvielas patēriņa izdevumus apliecinošus dokumentus un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas īres līguma un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju. Dokumentus iesniedz atkārtoti, ja mainās darba vai apmācību vietas adrese (bezdarbnieks maina dzīvojamo telpu vai dienesta viesnīcu (ja attiecināms)). Ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti atkārtoti, ikmēneša finanšu atlīdzību par nākamajiem mēnešiem aprēķina, ņemot vērā attiecīgajā mēnesī radušās dzīvojamo telpu īres vai transporta izmaksas;

174.6 2. ikmēneša finanšu atlīdzību, ko aprēķina atbilstoši šo noteikumu 174.7 2. apakšpunktam, par iepriekšējo apmācību vai darba tiesisko attiecību mēnesi aģentūra izmaksā kārtējā mēneša desmitajā vai divdesmitajā datumā. Finanšu atbalsta sniegšanas periodā aģentūrai ir tiesības pieprasīt bezdarbniekam iesniegt šo noteikumu 174.6 1. apakšpunktā minētos izdevumus apliecinošos dokumentus par jebkuru darba tiesisko attiecību vai apmācību mēnesi, kurā saņemta finanšu atlīdzība. Ja bezdarbnieks neapliecina piešķirtā finanšu atbalsta izlietojumu, viņš aģentūrai piecu darbdienu laikā atlīdzina pārmaksāto finanšu atlīdzības summu, kas nav izlietota atbilstoši mērķim;".

43. Izteikt 174.7 1. un 174.7 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.7 1. par pirmo apmācību vai darba tiesisko attiecību mēnesi - avansu līdz 100 euro, ko izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par finanšu atlīdzības piešķiršanu. Ja bezdarbnieks nevēlas saņemt avansu, izdevumus sedz pēc šo noteikumu 174.6 1. apakšpunktā minēto izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas;

174.7 2. par nākamajiem trijiem apmācību, darba tiesisko attiecību vai dienesta attiecību mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro mēnesī. To aprēķina, ņemot vērā pirmajā mēnesī radušās faktiskās izmaksas par transporta izdevumiem un dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, no kurām tiek atskaitīts pirmajā mēnesī saņemtās finanšu atlīdzības summas atlikums, ja izdevumi par dzīvojamās telpas īri un transportu ir bijuši mazāki par 100 euro, izņemot gadījumu, kad izmaksas apliecinošie dokumenti tiek iesniegti atkārtoti."

44. Papildināt 192.8 punktu aiz vārda "izbeigta" ar vārdiem "vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma uzsāktu maksātnespējas procedūru".

45. Svītrot 192.9 punktu.

46. Papildināt 6.2 nodaļu ar 192.11, 192.12 un 192.13 punktu šādā redakcijā:

"192.11 Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kurš darbojas nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

192.12 Atbalsta sniedzējs un atbalsta saņēmējs datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu.

192.13 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 un Komisijas regulu Nr. 1408/2013 var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam."

47. Papildināt noteikumus ar 217. punktu šādā redakcijā:

"217. Grozījumus šo noteikumu 136.1. un 138.1. apakšpunktā, kas paredz, ka stipendijas apmērs pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" un pasākuma "Darbnīcas jauniešiem" ietvaros ir 5 euro par vienu nostrādāto vai iesaistes dienu pasākumā, nepiemēro tiem bezdarbniekiem, kurus aģentūra minētajos pasākumos iesaistījusi līdz 2018. gada 10. martam."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 06.03.2018.Stājas spēkā: 09.03.2018.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 08.03.2018. OP numurs: 2018/49.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297574
09.03.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)