Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18-6

Jelgavā 2018.gada 22.februārī (prot. Nr.3/3)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu

Izdarīt 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 28. nr.; 2016, 107., 180. nr.; 2017, 33. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 29.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "185,07 euro" ar skaitli un vārdu "200,00 euro";

2. Aizstāt 29.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "111,93 euro" ar skaitli un vārdu "134,08 euro";

3. Izteikt 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt 200,00 euro mēnesī bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ja privātā izglītības iestāde nodrošina:

29.11. nepārtrauktu pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 12 stundas dienā);

29.12. pedagoģisko procesu nodrošina pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

29.13. pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba algu ne mazāku par 730,00 euro par 40 darba stundu nedēļu."

4. Aizstāt 41.punktā skaitli un vārdu "2017.gada" ar skaitli un vārdu "2018.gada";

5. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās izmaksas norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm

Ekonomiskās klasifikācijas kods Budžeta izdevumi saskaņā ar iepriekšējā gada (2017) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem Kopā (euro)
1100 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 2 558 826,72
1200 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 689 478,62
2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 503,63
2200 Pakalpojumu samaksa 855 748,67
2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 10 275,12
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 361 544,43
2230 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 35 904,07
2240 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 427 455,20
2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11 105,21
2260 Īres un nomas maksa 9 464,64
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 310 388,68
2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 100 746,61
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0,00
2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 4 956,21
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 111 694,10
2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 8 034,25
2370 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 84 957,51
2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 842,23
  Kopā pašvaldības līdzekļi 4 416 788,55
  Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 231 372,49
  Kopējie izdevumi 4 648 161,04
  Valsts budžeta mērķdotācija (pedagogu atalgojums, VSAOI, mācību līdzekļi) 772 323,61
Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi 5 420 484,65
Bērnu skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 2017.gada 1.septembrī 1 282
Bērnu skaits obligātās sagatavošanas vecumā 2017.gada 1.septembrī 977
Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz četru gadu vecumam 199,96
Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā 134,08"

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.18-6 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (turpmāk - Saistošie noteikumi) paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē ar 2018.gada 1.janvāri:

1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam noteikts 200,00 euro (divi simti euro) apmērā;

2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, noteikts 134,08 euro (viens simts trīsdesmit četri euro, astoņi euro centi) apmērā.

Ja privātā izglītības iestāde nodrošina nepārtrauktu pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 12 stundas dienā), kuru nodrošina pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba alga noteikta ne mazāka par 730,00 euro par 40 darba stundu nedēļu, pašvaldības atbalsta apmērs noteikts 200,00 euro (divi simti euro) apmērā bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei privātā izglītības iestādē.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" noteiktai metodikai veica pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējo izmaksu aprēķinu norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm saskaņā ar iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļai pašvaldība Saistošajos noteikumos noteikusi lielāku pašvaldības atbalsta apmēru bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei privātā izglītības iestādē pie nosacījuma: ja privātā izglītības iestāde nodrošina nepārtrauktu pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 12 stundas dienā), kuru nodrošina pedagogs ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba alga noteikta ne mazāka par 730,00 euro par 40 darba stundu nedēļu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ņemot vērā, ka ir vērojams viena bērna vidējo izmaksu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pieaugums un pašvaldība, izmantojot Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļā noteikto, noteikusi lielāku pašvaldības atbalsta apmēru bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei privātā izglītības iestādē, ievērojot tā piešķiršanas nosacījumus, minētais radīs papildus izmaksas pašvaldības budžetam 189 962 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot pirmsskolas izglītības pakalpojumu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav būtiskas ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pašvaldība ir uzklausījusi un iespēju robežās ņēmusi vērā privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju priekšlikumus.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.16-3 "Jelgavas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18-6Pieņemts: 22.02.2018.Stājas spēkā: 06.03.2018.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 05.03.2018. OP numurs: 2018/46.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
297522
06.03.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)