Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 88

Rīgā 2018. gada 13. februārī (prot. Nr. 9 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 76. nr.; 2016, 28., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.2.1. apakšpunktā vārdus "sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci" ar vārdiem "sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies profesionālās kompetences pilnveidē - supervīzijā un apmācībās".

2. Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas un grāmatas izstrāde par sociālā darba teorijām un metodēm;".

3. Papildināt 18.2. apakšpunktu aiz skaitļa "25.2.1." ar vārdu un skaitli "un 25.1 1.2.".

4. Papildināt 18.3.5. apakšpunktu aiz vārdiem "minētajam personālam" ar vārdiem "ir attiecināmas, ja tās nav iekļautas veselības apdrošināšanas polisē".

5. Izteikt 18.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1 4. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;".

6. Papildināt noteikumus ar 18.1 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1 6. supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros vienam sociālā darba speciālistam par dalību vienā:

18.1 6.1. klātienes individuālajā supervīzijas sesijā - 30 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

18.1 6.2. attālinātā individuālajā supervīzijas sesijā - 25 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa);

18.1 6.3. grupas (grupas, komandas vai organizācijas) supervīzijas sesijā - 22 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa)."

7. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās apmācības īsteno šādā kārtībā:

25.1. finansējuma saņēmējs:

25.1.1. ne retāk kā reizi divos gados virza apstiprināšanai padomē apmācību programmu tēmas;

25.1.2. ne retāk kā reizi divos gados organizē iepirkumu apmācību nodrošināšanai par padomes apstiprinātajām apmācību programmu tēmām, kā arī publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē apmācību pakalpojuma sniedzēju sarakstu, apmācību cenas un nosacījumus apmācību pakalpojumu sniedzēju izvēlei un izslēgšanai no apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta;

25.1.3. publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē apmācību pakalpojuma tipveida līgumu;

25.2. pašvaldība, kas pasākuma ietvaros pretendē uz kompensācijas saņemšanu par apmācību nodrošināšanu:

25.2.1. izvēlas apmācību pakalpojuma sniedzējus no Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta atbilstoši apmācību pakalpojuma sniedzēju izvēles nosacījumiem un slēdz līgumu par padomē apstiprinātajām apmācību programmu tēmām, nepārsniedzot Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā sarakstā norādīto cenu par apmācībām, kā arī nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto minimālo apmācību apjomu sociālā darba speciālistiem kalendāra gadā. Slēdzot līgumu, izmanto šo noteikumu 25.1.3. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

25.2.2. komplektē grupas sadarbībā ar apmācību pakalpojuma sniedzēju;

25.2.3. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms pakalpojuma norises laika informē finansējuma saņēmēju par plānotajām apmācībām un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotā apmācību norises laika - par izmaiņām plānotajās apmācībās;

25.2.4. veic apmācību priekšfinansēšanu pilnā apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem;

25.2.5. nodrošina sociālā darba speciālistu dalību un nokļūšanu apmācību īstenošanas vietā;

25.2.6. saņem no apmācību pakalpojuma sniedzējiem dokumentu, kas apliecina sociālā darba speciālista dalību apmācībās (apliecību vai sertifikātu, kurā norāda vismaz dalībnieka vārdu, uzvārdu, apmācību tēmu un stundu skaitu);

25.2.7. lauž līgumu ar apmācību pakalpojuma sniedzēju, ja tas ir izslēgts no Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētā apmācību pakalpojuma sniedzēju saraksta."

8. Papildināt noteikumus ar 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 un 25.6 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto supervīziju, ja tās pakalpojuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 euro, īsteno šādā kārtībā:

25.1 1. pašvaldība:

25.1 1.1. izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, kas atbilst šādām prasībām:

25.1 1.1.1. tas ir sertificēts un iekļauts sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe);

25.1 1.1.2. tas atbilst pašvaldības sociālā darba speciālistu vajadzībām un līdzšinējā sadarbības pieredze ar pašvaldību (ja tāda bijusi) ir pozitīva;

25.1 1.1.3. tas var nodrošināt supervīziju attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai administratīvajā teritorijā, kurā pašvaldība ir izteikusi vēlmi saņemt supervīziju;

25.1 1.1.4. tas var nodrošināt grupas, komandas vai organizācijas supervīziju klātienē, kā arī individuālo supervīziju klātienē vai attālināti, izmantojot tiešsaistes video saziņas servisu;

25.1 1.1.5. tas var nodrošināt vienas individuālās supervīzijas sesijas ilgumu - viena stunda un grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijas ilgumu - trīs stundas;

25.1 1.1.6. tā piedāvātās supervīzijas pakalpojuma izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā minēto apmēru;

25.1 1.1.7. tam nav nodokļu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pašvaldība pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pārliecinās, vai Latvijā reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē publicētajā nodokļu parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu parādu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu pašvaldība pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu. Pretendents ir tiesīgs apliecināt, ka pirms iepirkuma līguma noslēgšanas tam nav nodokļu parādu, iesniedzot izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu;

25.1 1.1.8. tam nav interešu konflikta ar kādu no iesaistītajām pusēm, kas piedalās lēmuma pieņemšanā par supervīzijas pakalpojuma izvēli;

25.1 1.1.9. tas var nodrošināt pašvaldībai informāciju par īstenoto supervīziju;

25.1 1.2. slēdz līgumu ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, ievērojot šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā minēto izmaksu apmēru par viena sociālā darba speciālista dalību supervīzijas sesijā un nodrošinot normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto minimālo supervīzijas apjomu sociālā darba speciālistiem kalendāra gadā. Slēdzot līgumu, izmanto šo noteikumu 25.1 2.1. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

25.1 1.3. veic supervīzijas plānošanu, kā arī grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas dalībnieku komplektēšanu sadarbībā ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju;

25.1 1.4. ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms supervīziju norises laika informē finansējuma saņēmēju par plānotajām supervīzijām un ne vēlāk kā 24 stundas pirms sākotnēji plānotā supervīziju norises laika - par izmaiņām plānotajās supervīzijās;

25.1 1.5. veic supervīzijas pakalpojuma priekšfinansēšanu pilnā apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem;

25.1 1.6. nodrošina sociālā darba speciālistu dalību un nokļūšanu supervīzijas pakalpojuma īstenošanas vietā;

25.1 1.7. lauž līgumu ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, ja tas ir izslēgts no šo noteikumu 25.1 1.1.1. apakšpunktā minētā reģistra;

25.1 1.8. informē finansējuma saņēmēju par konstatētajām neatbilstībām supervīzijas sniegšanas laikā;

25.1 2. finansējuma saņēmējs:

25.1 2.1. publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē supervīzijas pakalpojuma tipveida līgumu;

25.1 2.2. informē organizāciju, kas pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe), par konstatētām neatbilstībām īstenotajā supervīzijā.

25.2 Ja supervīzijas pakalpojuma paredzamā līgumcena ir 750 000 euro vai lielāka, pašvaldība izvēlas supervīzijas pakalpojuma sniedzēju atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem, kā arī nodrošina šo noteikumu 25.1 1.2., 25.1 1.3., 25.1 1.4., 25.1 1.5., 25.1 1.6. un 25.1 1.8. apakšpunktā minēto prasību izpildi.

25.3 Lai saņemtu kompensāciju par apmācību un supervīzijas nodrošināšanu, pašvaldība:

25.3 1. iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par kalendāra gada ietvaros trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodā veiktajām apmācībām un supervīziju sociālā darba speciālistiem attiecīgi līdz 20. aprīlim, 20. jūlijam, 20. oktobrim vai 20. janvārim, pievienojot izmaksas pamatojošus dokumentus (līguma kopiju ar pakalpojumu sniedzēju, pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu, izmaksas apliecinošo dokumentu neapliecinātas kopijas un citus šo noteikumu 18.2. apakšpunktā paredzēto kompensējamo izdevumu pamatojošos dokumentus). Apmācības un supervīzija, kas nav īstenotas atbilstoši šiem noteikumiem, pārskatā nav jānorāda;

25.3 2. nodrošina finansējuma saņēmēja, sadarbības iestādes un citu kontrolējošo institūciju pārstāvjiem piekļuvi izdevumus pamatojošajai dokumentācijai pašvaldībā, kā arī iespēju tikties ar sociālā darba speciālistiem, kuriem nodrošinātas apmācības vai supervīzija;

25.3 3. atlīdzina finansējumu par šo noteikumu 33.5.1. apakšpunktā minētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un šo noteikumu 33.5.2. apakšpunktā minētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem triju mēnešu laikā no finansējuma saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;

25.3 4. ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šo noteikumu 25.3 3. apakšpunktā minētajā pieprasījumā noteiktā termiņa beigām informē finansējuma saņēmēju par nespēju noteiktajā termiņā atlīdzināt finansējumu un 10 darbdienu laikā vienojas ar to par finansējuma atlīdzināšanas grafiku;

25.3 5. sniedz finansējuma saņēmējam apsvērumus izmaksu attiecināšanai, ja nepiekrīt šo noteikumu 25.3 3. apakšpunktā minētajam pieprasījumam iespējami neatbilstoši veikto izdevumu neattiecināšanai;

25.3 6. veic finansējuma atmaksu, ja pēc šo noteikumu 25.3 5. apakšpunktā minēto apsvērumu nosūtīšanas saņem sadarbības iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

25.4 Lai pašvaldības varētu sniegt pārskatu un saņemt kompensāciju par sociālā darba speciālistiem nodrošinātajām apmācībām un supervīziju, finansējuma saņēmējs:

25.4 1. izstrādā pārskata veidlapu, ko publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē. Pārskata veidlapā iekļauj šādu informāciju:

25.4 1.1. pašvaldības nosaukums;

25.4 1.2. pakalpojuma sniedzējs, ar kuru noslēgts līgums par apmācību vai supervīzijas nodrošināšanu, norādot noslēgtā līguma datumu un numuru;

25.4 1.3. sociālā darba speciālisti, kuri pārskata periodā ir piedalījušies apmācībās vai supervīzijā (vārds, uzvārds un amats);

25.4 1.4. katram sociālā darba speciālistam nodrošināto apmācību un supervīzijas ilgums stundās (pārskata periodā un kopā attiecīgajā kalendāra gadā);

25.4 1.5. kopējās izmaksas, no kurām plānots saņemt kompensāciju, par pašvaldību sociālā darba speciālistiem faktiski nodrošinātajām apmācībām un supervīziju;

25.4 1.6. pašvaldības bankas konta rekvizīti un kontaktinformācija;

25.4 1.7. cita informācija, kas nepieciešama kompensācijas pamatošanai;

25.4 2. 30 darbdienu laikā pārbauda pašvaldību iesniegtos pārskatus, kā arī rēķinus un citus izmaksas apliecinošus dokumentus (neapliecinātas kopijas) par sociālā darba speciālistiem sniegtajām apmācībām un supervīziju. Pārbaudot pārskatus, izvērtē vismaz šādu informāciju:

25.4 2.1. vai persona, kas piedalījusies apmācībās un supervīzijā, atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajai pasākuma mērķa grupai;

25.4 2.2. vai norādītais apmācību un supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir iekļauts Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā apmācību pakalpojuma sniedzēju sarakstā vai sertificētu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, kas publicēts tās organizācijas tīmekļa vietnē, kura pārstāv Latviju Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijā ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe), vai izvēlēts, ievērojot šo noteikumu 25.2 punktā minētos nosacījumus;

25.4 2.3. vai sociālā darba speciālists ir piedalījies apmācībās, kuras programmu finansējuma saņēmējs iepirkumā ir atzinis par atbilstošu padomes apstiprinātajām apmācību tēmām;

25.4 2.4. vai norādītais apmācību un supervīzijas ilgums (stundās) no gada sākuma katram pārskatā norādītajam sociālā darba speciālistam nepārsniedz normatīvajā aktā par prasībām sociālā pakalpojuma sniedzējiem noteikto;

25.4 2.5. vai izmaksas par sociālā darba speciālista dalību apmācībās nepārsniedz šo noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minētajā sarakstā norādīto cenu, kā arī vai izmaksas par sociālā darba speciālista dalību supervīzijā atbilst šo noteikumu 18.1 6. apakšpunktā noteiktajiem izmaksu apmēriem;

25.4 2.6. vai iesniegtie rēķini, maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas un citi apmācības un supervīziju pamatojošie dokumenti atbilst atbalstāmajām darbībām;

25.4 3. 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.4 2. apakšpunktā minētās informācijas izskatīšanas izmaksā pašvaldībām kompensāciju, ja pārskats atbilst šo noteikumu 25.4 2. apakšpunktā minētajām prasībām. Ja pārskata dokumentos konstatēta kļūda, finansējuma saņēmējs lūdz pašvaldībai atkārtoti iesniegt pārskata dokumentus. Ja pašvaldība kļūdas nenovērš, kompensācija netiek atmaksāta.

25.5 Finansējuma saņēmējs pārtrauc izdevumu kompensēšanu pašvaldībai ar dienu, kad pēc līguma parakstīšanas ar apmācību vai supervīzijas pakalpojuma sniedzēju apmācību pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no šo noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minētā saraksta vai supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir izslēgts no šo noteikumu 25.1 1.1.1. apakšpunktā minētā reģistra, vai pašvaldība ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju lauž līgumu, kas noslēgts atbilstoši šo noteikumu 25.2 punktā minētajām prasībām.

25.6 Finansējuma saņēmējs ne retāk kā divas reizes gadā izlases veidā pārbauda apmācību un supervīzijas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus un ar tiem saistītos dokumentus apmācību un supervīzijas īstenošanas vietās."

9. Izteikt 28.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2. izstrādā sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu un grāmatu par sociālā darba teorijām un metodēm, kā arī divas reizes gadā nodrošina periodisko izdevumu izdošanu par sociālā darba aktualitātēm."

10. Aizstāt 33.2.1. apakšpunktā vārdus "(pēc dalības apmācībās)" ar vārdiem "(pēc dalības projektā)".

11. Svītrot 33.2.2. apakšpunktu.

12. Aizstāt 33.2.3. apakšpunktā vārdus "(pēc dalības apmācībās)" ar vārdiem "(pēc dalības projektā)".

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 88Pieņemts: 13.02.2018.Stājas spēkā: 17.02.2018.Zaudē spēku: 24.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 16.02.2018. OP numurs: 2018/34.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
297135
17.02.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)