Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/1

Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.3, 8.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu
un Atkritumu apsaimniekošanas likuma
40.pantu un 41.panta 1.4daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 37.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Metodika nosaka kārtību, kādā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk - komersants) aprēķina tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu (turpmāk - tarifa projekts) sadzīves atkritumu poligonā (turpmāk - poligons).";

1.2. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Komersants tarifa projektu aprēķina atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām dabas resursu nodokļa par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk - Dabas resursu nodoklis) likmēm.";

1.3. papildināt ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Komersants tarifa projektā iekļauj Dabas resursu nodokli par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu.";

1.4. svītrot 13.punktu;

1.5. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Komersants iesniedz Regulatoram tarifa projektu vai kopā ar ikgadējo atskaiti par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņu iemesliem, ja vairāk nekā par 5% salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu mainījušās sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas ar Dabas resursu nodokli par vienu tonnu (EUR/t), kas aprēķinātas pēc metodikas 39.punktā norādītās formulas, aprēķinam lietojot rentabilitātes apmēru, kas vienāds ar rentabilitāti spēkā esošajā tarifā.";

1.6. svītrot 19.punktu;

1.7. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) (IP) komersants aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) - Ien + Ir,

kur

Inol - pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Iekspl - ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Inod - nodokļu maksājumi (EUR);

Ik - kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu (EUR);

Ien - ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu (EUR);

Ir - peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte atbilstu metodikas 15.punkta nosacījumiem, kur Ir/IP≤7% (EUR).";

1.8. papildināt ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Komersants tarifa projektā iekļauj Dabas resursu nodokli par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu (MDRN).";

1.9. svītrot 21.punktu;

1.10. aizstāt 30.punktā vārdus "citās izmaksu pozīcijās" ar vārdiem "citos izmaksu posteņos";

1.11. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnajās izmaksās (ar rentabilitāti) komersants iekļauj šādus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātos nodokļus (Inod):

31.1. nekustamā īpašuma nodokli par komersanta īpašumā, valdījumā un turējumā esošām ēkām, būvēm un zemi, kas tiek izmantota sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai;

31.2. uzņēmumu ienākuma nodokli par ienākumu, kas gūts no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas;

31.3. dabas resursu nodokli par piesārņojošo vielu emisiju vidē.";

1.12. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnajās izmaksās (ar rentabilitāti) neiekļauj Dabas resursu nodokli.";

1.13. papildināt 36.punktu aiz vārda "apglabāšanas" ar vārdu "pakalpojuma";

1.14. izteikt 4.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"4. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķināšana";

1.15. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu komersants aprēķina pēc šādām formulām:

38.1. sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (Kap) (EUR/t)

Kap = IP / Q,

kur

Q - sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t);

38.2. Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu (MDRN) (EUR/t)

MDRN = Qap / Q * DRN,

kur

Qap - sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t);

DRN - Dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu.";

1.16. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu ar Dabas resursu nodokli (Tar DRN) (EUR/t) aprēķina pēc šādas formulas:

Tar DRN = Kap + MDRN";

1.17. svītrot 40.punktu;

1.18. aizstāt 43.1.apakšpunktā vārdu "komponentes" ar vārdiem "pakalpojuma tarifa.";

1.19. svītrot 43.2.apakšpunktu;

1.20. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Ja komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs apstiprināts laika posmā no 2017.gada 1.jūnija līdz šīs metodikas spēkā stāšanās dienai un tarifa projekta iesniegšana saistīta tikai ar metodikas 201. punktā noteikto, komersants iesniedz Regulatorā tarifa projektu līdz 2018.gada 30.martam, tarifa projekta aprēķinā saglabājot sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma pilnās izmaksas (ar rentabilitāti) (IP) un sadzīves atkritumu daudzumus (Q, Qap) tādā pašā apmērā, kā ir iekļauts spēkā esošā tarifa aprēķinā, un nesniedz pamatojošos dokumentus par jau izvērtētajām izmaksām.";

1.21. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
16.02.2017. lēmumam Nr.1/5

Komersanta nosaukums: _______________________________________________________________

Vienotais reģistrācijas numurs: ________________________________________________________

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķins

Nr.

Posteņi

Apzīmējums

Tarifa projekta aprēķins*

1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol

 
1.1. Pamatlīdzekļu nolietojums, t.sk.:

Inol.pam

 
1.1.1. ēkas, būves    
1.1.2. iekārtas, mehānismi    
1.1.3. pārējie    
1.2. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

Inol.nem

 
2. Personāla izmaksas

Ipers

 
2.1. Darba samaksa    
2.2. Sociālās apdrošināšanas izmaksas    
3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Isaimn

 
3.1. Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:    
3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai    
3.1.1.1 atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas    
3.1.1.2 atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas    
3.1.1.3 atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas    
3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu    
3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai    
3.1.3.1 inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā    
3.1.3.2 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas    
3.1.3.3 infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas    
3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos    
3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā    
3.3. Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas    
3.4. Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā    
3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas    
3.6. Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu    
3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos    
3.8. Nodevu maksājumi    
3.9. Pārējās izmaksas    
4. Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.)

Iekspl

 
5. Nodokļu maksājumi

Inod

 
6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

Ik

 
7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu

Ien

 
8. Izmaksas kopā, EUR (1.+4.+5.+6.) -7.    
9. Rentabilitāte

Ir

 
10. Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR (8.+9.)

Ip

 
11. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t)

Q

 
12. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā kārtējā gadā (t)

Qap

 
13. Proporcija starp poligonā apglabāto un poligonā pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu, % (12./11.)    
14. SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS PAKALPOJUMA TARIFS:
14.1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, EUR/t (10./11.)

Kap

 
14.2. Dabas resursu nodoklis par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu, EUR/t (12./11. * DRN saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu)

MDRN

 
  pie Dabas resursu nodokļa likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    
       
       
14.3. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar Dabas resursu nodokli, EUR/t (14.1. + 14.2)

Tar DRN

 
  pie Dabas resursu nodokļa likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu    
       
       

* tarifa projekta aprēķinā iekļautās gala summas tiek atšifrētas detalizētāk pa posteņiem tarifa projekta veidojošo izmaksu/ienākumu pamatojumā

Datums ______.______._____________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 

paraksts un atšifrējums

",

1.22. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
16.02.2017. lēmumam Nr.1/5

Komersanta nosaukums: _______________________________________________________________

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķinā izmantotie konti, apakškonti un pazīmes

Nr.
p.k.

Tarifu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņi*

Konta, apakškonta Nr. vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību

1. 1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums  
2. 2. Personāla izmaksas  
3. 3. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas  
4. 3.1. Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma), pa šādiem procesiem:  
5. 3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai  
6. 3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas  
7. 3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas  
8. 3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas  
9. 3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu  
10. 3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai:  
11. 3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā  
12. 3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas  
13. 3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas  
14. 3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  
15. 3.2. Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā  
16. 3.3. Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas  
17. 3.4. Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā  
18. 3.5. Pētniecības un attīstības darbības izmaksas  
19. 3.6. Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu  
20. 3.7. Administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos  
21. 3.8. Nodevu maksājumi  
22. 3.9. Pārējās izmaksas  
23. 5. Nodokļu maksājumi  
24 6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu  
25. 7. Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 11. un 12.punktu  
26. 11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts apglabāšanai poligonā kārtējā gadā (t)  
27. 12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā kārtējā gadā (t)  

* Numerācija un nosaukumi atbilst 1.pielikumā noteiktajiem posteņiem

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 

paraksts un atšifrējums

".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.1/5 "Sadzīves .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/1Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 23.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 22.01.2018. OP numurs: 2018/15.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296574
23.01.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)