Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14. panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja lietas iztiesāšanas gaitā līdz sprieduma sastādīšanai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam kādu no tiesnešiem aizstāj cits tiesnesis, lietas iztiesāšana jāsāk no jauna."

2. 34. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā skaitli "71,14" ar skaitli "70";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā skaitli "320,10" ar skaitli "320";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunktā skaitli "519,30" ar skaitli "520";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktā skaitli "1202,28" ar skaitli "1200";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktā skaitli "3023,56" ar skaitli "3025";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunktā skaitli "8715,04" ar skaitli "8715";

aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli "142,29" ar skaitli "145", skaitli "14,23" ar skaitli "15";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli "42,69" ar skaitli "45", skaitli "355,72" ar skaitli "355", skaitli "71,14" ar skaitli "70", skaitli "142,29" ar skaitli "145";

aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli "71,14" ar skaitli "70";

aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli "213,43" ar skaitli "215";

aizstāt pirmās daļas 6. punktā skaitli "142,29" ar skaitli "145";

aizstāt pirmās daļas 7. punktā skaitli "71,14" ar skaitli "70";

aizstāt pirmās daļas 7.1 punktā skaitli "71,14" ar skaitli "70";

aizstāt pirmās daļas 8. punktā skaitli "28,46" ar skaitli "30";

aizstāt pirmās daļas 9. punktā skaitli "498,01" ar skaitli "500";

aizstāt pirmās daļas 10. punktā skaitli "284,57" ar skaitli "285";

aizstāt pirmās daļas 13. punktā skaitli "21,34" ar skaitli "25";

aizstāt pirmās daļas 14. punktā skaitli "21,34" ar skaitli "25";

aizstāt pirmās daļas 15. punktā skaitli "71,14" ar skaitli "70";

izslēgt piekto daļu;

aizstāt sestajā daļā skaitli "2,85" ar skaitli "3";

aizstāt septītajā daļā skaitli "28,46" ar skaitli "30".

3. 38. pantā:

aizstāt pirmās daļas 1. punktā skaitli "7,11" ar skaitli "7";

aizstāt pirmās daļas 2. punktā skaitli "2,85" ar skaitli "3";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā skaitli "14,23" ar skaitli "15";

aizstāt pirmās daļas 4. punktā skaitli "4,27" ar skaitli "5";

aizstāt pirmās daļas 5. punktā skaitli "4,27" ar skaitli "5".

4. Izslēgt 41. panta pirmajā daļā vārdus "blakus sūdzību par tiesas lēmumu".

5. Papildināt 43. panta pirmās daļas 10. punktu ar vārdiem "ja šīs personas ir attiecīgā tiesiskā darījuma vai neatļautas darbības, saistībā ar kuru celta prasība, dalībnieks vai cietušais".

6. Izslēgt 62. panta pirmās daļas 14. punktā vārdu "pilnu".

7. Izslēgt 82. panta sesto un septīto daļu.

8. Papildināt likumu ar 82.1 pantu šādā redakcijā:

"82.1 pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par tiesībām uz pārstāvību

(1) Fiziskās personas un juridiskās personas pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā lietas ved pašas vai ar advokāta starpniecību:

1) lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem (30.4 nodaļa);

2) lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150 000 euro.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos lietu ved juridiskā persona pati, ja to ved tās amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, kā arī personas, kas atrodas darba tiesiskajās vai civildienesta attiecībās ar attiecīgo juridisko personu un ir tam pilnvarotas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Fiziskās personas lietas kasācijas instances tiesā ved pašas vai ar advokāta starpniecību.

(4) Juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību."

9. Aizstāt 83. pantā skaitli un vārdus "82. panta sestajā un septītajā daļā" ar skaitli un vārdu "82.1 pantā".

10. Aizstāt 133. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus "maza apmēra prasības" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras".

11. 187. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apspriežu istabā" ar vārdu "apspriedē";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt spriedumu, tā nosaka datumu, kad spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā."

12. 193. pantā:

izslēgt piektās daļas pēdējo teikumu;

izslēgt sestās daļas pēdējā teikumā vārdu "pilna" un papildināt teikumu ar vārdiem "ievērojot šajā likumā paredzētos izņēmumus".

13. Izteikt 194. pantu šādā redakcijā:

"194. pants. Saīsināts spriedums, tā forma un saturs

(1) Saīsināto spriedumu tiesa sastāda:

1) ja atbildētājs pilnībā atzinis prasību un tiesa prasību apmierina;

2) aizmuguriska sprieduma gadījumā, ja tiesa prasību apmierina pilnībā;

3) vienkāršotās procedūras lietās;

4) lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē.

(2) Saīsināto spriedumu sastāda saskaņā ar šā likuma 193. panta prasībām, izņemot aprakstošo daļu, kurā norāda tikai prasības priekšmetu, normatīvos aktus, pēc kuriem vadījies lietas dalībnieks, kā arī prasījumu, un motīvu daļu, kurā norāda tikai normatīvos aktus, pēc kuriem vadījusies tiesa.

(3) Saīsināto spriedumu tiesa sastāda 14 dienu laikā."

14. Izteikt 199. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Spriedumu pasludina tiesas sēdē pēc tā parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu, bet šā likuma 187. panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa nosaka datumu tuvāko 30 dienu laikā, kad spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu.

(2) Ja spriedums tiek pasludināts tiesas sēdē, tiesnesis izskaidro tā pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

(3) Ja lieta tiek skatīta tiesas sēdē, saīsināto spriedumu pasludina tiesas sēdē pēc tā parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu, bet šā likuma 187. panta otrajā daļā minētajā gadījumā tiesa nosaka datumu tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātais spriedums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu."

15. 208. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietas dalībniekam, kas nav piedalījies tiesas sēdē, sprieduma vai šā likuma 194. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētā saīsinātā sprieduma norakstu nosūta ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas.";

izslēgt otro daļu.

16. Izteikt 230.1 panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Saīsināto lēmumu tiesa sastāda:

1) par pieteikuma par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu apmierināšanu;

2) par pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā apmierināšanu vai apmierināšanu daļā - attiecībā uz apmierināto daļu;

3) par pušu noslēgta izlīguma apstiprināšanu.

(2) Saīsināto lēmumu sastāda saskaņā ar šā likuma 230. panta prasībām, izņemot motīvu daļu, kurā norāda tikai normatīvos aktus, pēc kuriem tiesa vadījusies.

(3) Šā panta pirmās daļas 3. punktā minēto saīsināto lēmumu pasludina un tā norakstu nosūta saskaņā ar šā likuma 231. pantu."

17. 231. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa lēmumu pasludina tiesas sēdē pēc tā parakstīšanas, nolasot tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu vai nosakot datumu tuvāko 14 dienu laikā, kad lēmums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad lēmums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par lēmuma pasludināšanas datumu. Lēmums, kas pieņemts rakstveida procesā, uzskatāms par sastādītu datumā, kad tas ir pieejams tiesas kancelejā.";

izslēgt otrās daļas otro un ceturto teikumu.

18. Aizstāt 250.18 panta pirmajā daļā vārdus "Lietas par maza apmēra prasībām" ar vārdiem "Vienkāršotās procedūras lietas".

19. 250.19 pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus "Lieta par maza apmēra prasību" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vienkāršotās procedūras lieta" (attiecīgā locījumā);

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "2100 euro" ar skaitli un vārdu "2500 euro".

20. Aizstāt 250.20 panta pirmajā daļā vārdus "Maza apmēra prasības pieteikums" ar vārdiem "Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā".

21. Aizstāt 250.21 panta pirmajā daļā vārdus "maza apmēra prasības pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā" (attiecīgā locījumā).

22. Aizstāt 250.23 panta pirmajā daļā vārdus "maza apmēra prasības pieteikumu" ar vārdiem "prasības pieteikumu vienkāršotajā procedūrā".

23. 250.25 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"250.25 pants. Lietu izskatīšana rakstveida procesā, sprieduma sastādīšana, tā noraksta nosūtīšana un sprieduma sastādīšanas lūgums";

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "saņemt" un pēdējo teikumu pēc vārda "kad" ar vārdu "saīsinātā";

papildināt pantu ar 2.1 , 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Tiesa arī pēc savas iniciatīvas šā panta 2.3 daļā noteiktajā kārtībā var sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam.

(22) Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Sprieduma sastādīšanas lūgumu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, nepieņem un atdod iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav pārsūdzams.

(23) Šā panta 2.1 daļā minētajā gadījumā spriedumu sastāda 20 dienu laikā pēc sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanas termiņa beigām. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Pēc puses rakstveida lūguma sprieduma norakstu nekavējoties nosūta pa pastu" ar vārdiem un skaitli "Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu";

izslēgt ceturto daļu.

24. Izteikt 250.26 un 250.27 pantu šādā redakcijā:

"250.26 pants. Lietu iztiesāšana tiesas sēdē, sprieduma sastādīšana, tā noraksta nosūtīšana un sprieduma sastādīšanas lūgums

(1) Tiesa, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus, iztiesā lietu tiesas sēdē, ja ir saņemts puses pamatots lūgums un tiesa atzīst par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē. Tiesa var lietu iztiesāt tiesas sēdē arī pēc savas iniciatīvas. Ja tiesa atsaka lūgumu iztiesāt lietu tiesas sēdē, to norāda spriedumā.

(2) Nozīmējot lietu iztiesāšanai tiesas sēdē, vienlaikus ar pavēsti tiesa paziņo, ka gadījumā, ja kāda no pusēm neieradīsies uz tiesas sēdi, tiesa pabeigs lietas izskatīšanu, tai klāt neesot, un noteiks datumu pēc paziņotā tiesas sēdes datuma tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātā sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā, kā arī izskaidro pušu tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu.

(3) Tiesas sēdē tiesa nosaka saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu tuvāko 14 dienu laikā, kad saīsinātais spriedums būs pieejams tiesas kancelejā. Datums, kad saīsinātā sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsinātajā spriedumā norāda arī datumu, kad atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītais spriedums būs pieejams tiesas kancelejā, ja puse būs iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu.

(4) Tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Lūgumu iesniedz tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas šā likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Tiesa arī pēc savas iniciatīvas šā panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā var sastādīt spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam.

(5) Neparakstītu sprieduma sastādīšanas lūgumu uzskata par neiesniegtu un nosūta atpakaļ iesniedzējam. Sprieduma sastādīšanas lūgumu, kas iesniegts pēc termiņa beigām, nepieņem un atdod iesniedzējam. Lēmums par atteikšanos pieņemt sprieduma sastādīšanas lūgumu nav pārsūdzams.

(6) Ja ir saņemts sprieduma sastādīšanas lūgums, spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam tiesa sastāda 20 dienu laikā pēc šā panta ceturtajā daļā noteiktā termiņa beigām. Datums, kad sprieduma noraksts ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu.

(7) Pēc puses rakstveida lūguma saīsinātā sprieduma vai atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam sastādītā sprieduma norakstu nekavējoties nosūta ar pasta sūtījumu vai, ja tas iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību.

250.27 pants. Saīsinātā sprieduma saturs un sprieduma stāšanās likumīgā spēkā

(1) Saīsinātā sprieduma rezolutīvajā daļā papildus šā likuma 194. pantā noteiktajam tiesa norāda, ka sprieduma sastādīšanas lūgumu var iesniegt 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas datuma, kā arī norāda datumu, kad sprieduma noraksts būs pieejams tiesas kancelejā, ja puse būs iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu.

(2) Saīsinātais spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Ja pēc sprieduma sastādīšanas lūguma tiesa sastāda spriedumu, tas stājas spēkā šā likuma 203. pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Tiesas spriedumu, kas sastādīts atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā noteiktajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem.

(4) Lietas dalībnieks, kuram sprieduma noraksts nosūtīts saskaņā ar šā likuma 56.2 pantu, spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā no sprieduma noraksta izsniegšanas dienas.

(5) Lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, sprieduma rezolutīvajā daļā papildus šā likuma 193. panta sestajā daļā noteiktajam tiesa norāda personai piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības vai grozījumus reģistrācijas ziņās atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem."

25. Aizstāt 250.28 pantā vārdu "Jelgavas" ar vārdiem "Zemgales rajona".

26. Izslēgt 250.36 panta pirmajā un trešajā daļā vārdu "pilna".

27. Izslēgt 250.42 panta pirmajā daļā vārdu "pilnu".

28. Izteikt 415. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja spriedums sastādīts pēc tiesas noteiktā datuma (199. pants), sprieduma pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas."

29. Aizstāt 440.1 pantā vārdus "lietās par maza apmēra prasībām" ar vārdiem "vienkāršotās procedūras lietās".

30. 442. pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo teikumu;

izslēgt 1.1 daļā vārdus "vai, ja tiesa pasludinājusi saīsinātu lēmumu, no pilna lēmuma noraksta izsniegšanas dienas".

31. Papildināt likumu ar 443.1 pantu šādā redakcijā:

"443.1 pants. Blakus sūdzības saturs

Blakus sūdzībā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, - dzīvesvietu; juridiskajai personai - tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Ja sūdzības iesniedzējs piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu vai ir šā likuma 56. panta 2.3 daļā minētais subjekts, norāda arī elektroniskā pasta adresi un, ja sūdzības iesniedzējs ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Sūdzības iesniedzējs papildus var norādīt arī citu adresi saziņai ar tiesu;

3) ja sūdzību iesniedz pārstāvis, kura deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese saziņai ar tiesu ir Latvijā, un viņš piekrīt elektroniskajai saziņai ar tiesu, - pārstāvja elektroniskā pasta adresi un, ja tas ir reģistrējies tiešsaistes sistēmā saziņai ar tiesu, ietver arī norādi par reģistrēšanos. Ja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Ja pārstāvis ir zvērināts advokāts, papildus norāda zvērināta advokāta elektroniskā pasta adresi;

4) lēmumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas šo lēmumu pieņēmusi;

5) kā izpaužas lēmuma nepareizība un tās pamatojumu;

6) pierādījumus, kas apstiprina sūdzības iesniedzēja iebildumus;

7) sūdzības iesniedzēja lūgumu un apjomu, kādā lēmums tiek pārsūdzēts;

8) sūdzībai pievienoto dokumentu sarakstu."

32. Papildināt likumu ar 444.1 pantu šādā redakcijā:

"444.1 pants. Drošības nauda par blakus sūdzību

(1) Iesniedzot blakus sūdzību, izņemot blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru atteikts atbrīvot no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos, iemaksājama drošības nauda 70 euro apmērā.

(2) Ja tiesa pārsūdzēto tiesas lēmumu pilnīgi vai kādā tā daļā atceļ vai groza, drošības nauda atmaksājama. Ja blakus sūdzību noraida, drošības naudu neatmaksā.

(3) Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas. Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no drošības naudas samaksas."

33. 445. pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "atmaksājot drošības naudu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts nodeva" ar vārdiem "drošības nauda";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos atmaksā samaksāto drošības naudu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "Ja" ar vārdiem un skaitli "iesniegta blakus sūdzība, kura neatbilst šā likuma 443.1 panta prasībām, vai".

34. 449. panta ceturtajā daļā:

aizstāt skaitli un vārdus "56,91 euro apmērā" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 444.1 panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajā apmērā un kārtībā";

izslēgt otro teikumu.

35. Izslēgt 452. panta trešās daļas 5. punktā vārdu "pilna".

36. 454. panta otrajā daļā:

izslēgt pirmo teikumu;

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja spriedums sastādīts pēc tiesas noteiktā datuma (199. pants), sprieduma pārsūdzēšanas termiņu skaita no sprieduma faktiskās sastādīšanas dienas."

37. Aizstāt 464. panta septītajā daļā vārdus "valsts nodevu" ar vārdiem "drošības naudu".

38. 464.3 pantā:

izteikt otrās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Šis datums uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu.";

izslēgt 2.1 daļā vārdus "pilna sprieduma sastādīšanas";

izslēgt piekto daļu;

izslēgt sestajā daļā vārdu "pilna" un aizstāt vārdu "sastādīšanas" ar vārdu "pasludināšanas".

39. 472. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apspriežu istabā" ar vārdu "apspriedē";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pilna sprieduma tekstu" ar vārdu "spriedumu";

aizstāt piektajā daļā vārdus "sprieduma pilna teksta" ar vārdu "sprieduma".

40. Izslēgt 477.1 pantā vārdu "pilna".

41. Izteikt 77.1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Lietas par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna pārvietošanas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu".

42. Izteikt 644.6 panta tekstu šādā redakcijā:

"Lietas par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna, kura dzīvesvieta ir Latvijā, pārvietošanas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu tiek izskatītas saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ievērojot šā likuma vispārīgos noteikumus."

43. 644.7 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"644.7 pants. Pieteikums par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai lietā par bērna pārvietošanas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ārvalsts tiesa izskata lietu par prettiesiski uz šo ārvalsti pārvietota vai tajā aizturēta bērna atgriešanos Latvijā, pēc šīs tiesas pieprasījuma persona, kuras tiesības īstenot aizgādību vai aizbildnību ir aizskartas, kā arī bāriņtiesa vai prokurors var iesniegt tiesai pieteikumu par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai par bērna pārvietošanas no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu. Šajā daļā minēto pieteikumu var iesniegt, ja attiecīgā ārvalsts, kuras tiesa izskata lietu par prettiesiski uz šo ārvalsti pārvietota vai tajā aizturēta bērna atgriešanos Latvijā, ir 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem vai 1996. gada 19. oktobra Hāgas konvencijas par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem līgumslēdzēja valsts.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmajā daļā minēto pieteikumu persona, kuras tiesības īstenot aizgādību vai aizbildnību ir aizskartas, kā arī bāriņtiesa vai prokurors var iesniegt tiesai arī tad, ja nav saņemts ārvalsts tiesas pieprasījums, bet minētā persona, bāriņtiesa vai prokurors uzskata, ka šāda atzinuma sniegšana ārvalsts tiesai ir lietderīga.";

papildināt otro daļu pēc vārda "Lietas" ar vārdiem "par atzinuma sniegšanu ārvalsts tiesai lietā";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ziemeļu rajona" ar vārdiem "Vidzemes priekšpilsētas";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "un ārvalsts tiesas pieprasījumu, ja tāds ir".

44. 644.9 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa pieņem lēmumu, ar kuru sniedz ārvalsts tiesai atzinumu par bērna pārvietošanas no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu.";

izslēgt sesto daļu;

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Tiesas lēmums stājas spēkā nekavējoties un nav pārsūdzams."

45. Izslēgt 644.10 pantu.

46. Izteikt 644.11 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa pieņemtā lēmuma, ar kuru ārvalsts tiesai sniegts atzinums par bērna pārvietošanas no Latvijas pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanas ārvalstī tiesiskumu, norakstu iesniedz Tieslietu ministrijai, ja pieprasījums par bērna atgriešanos Latvijā ārvalstij ir iesniegts ar Tieslietu ministrijas starpniecību."

47. Aizstāt 644.12 panta otrajā daļā vārdus "Ziemeļu rajona" ar vārdiem "Vidzemes priekšpilsētas".

48. Aizstāt 644.14 pantā vārdus "Ziemeļu rajona" ar vārdiem "Vidzemes priekšpilsētas".

49. Papildināt pārejas noteikumus ar 131., 132., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140. un 141. punktu šādā redakcijā:

"131. Grozījumi šā likuma 34. un 38. pantā saistībā ar valsts nodevas un kancelejas nodevas precizēšanu stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

132. Grozījumi šā likuma 82. pantā par sestās un septītās daļas izslēgšanu, par likuma papildināšanu ar 82.1 pantu un grozījumi 83. pantā par pārstāvības ierobežojumiem tiesā stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

133. Šā likuma 82.1 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās fiziskās personas vai juridiskās personas lietas, kuras līdz 2018. gada 31. decembrim pirmās vai apelācijas instances tiesā tiek vestas ar pārstāvja starpniecību, var tikt pabeigtas, tās vedot pirmās vai apelācijas instances tiesā ar šā pārstāvja starpniecību.

134. Līdz šā likuma 250.20 panta pirmajā daļā un 250.23 panta pirmajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam ir piemērojami Ministru kabineta 2011. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 783 "Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām", ņemot vērā šajos pantos izdarītos grozījumus, ar kuriem termins "lietas par maza apmēra prasībām" tiek aizstāts ar terminu "vienkāršotās procedūras lietas".

135. Pieteikumus par pieprasījuma iesniegšanu ārvalstij par bērna atgriešanos Latvijā (77.1 nodaļa), kas iesniegti Latvijas tiesā līdz 2018. gada 14. janvārim, izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 15. janvārim.

136. Blakus sūdzību par rajona (pilsētas) tiesas lēmumu, kas, izskatot sūdzību par Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 36 vai Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 37 tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildīšanā (632. pants), pasludināts līdz 2018. gada 28. februārim, izskata Rīgas apgabaltiesa.

137. Grozījumi šā likuma 14. panta trešajā daļā, 62. panta pirmajā daļā, 187., 193., 194., 199., 208., 230.1, 231., 250.25, 250.26, 250.27, 250.36, 250.42 pantā, 415. panta otrajā daļā, 442. pantā, 452. panta trešajā daļā, 454. panta otrajā daļā, 464.3, 472. un 477.1 pantā saistībā ar saīsinātā sprieduma taisīšanas kārtību, formu un saturu, spriedumu sastādīšanas lūgumu, saīsinātā lēmuma taisīšanas kārtību, formu un saturu, kā arī sprieduma, saīsinātā sprieduma, lēmuma un saīsinātā lēmuma pasludināšanas kārtību stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

138. Lietas, kas ierosinātas par maza apmēra prasībām, un lietas, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē līdz grozījumu šā likuma 250.25, 250.26 un 250.27 pantā par saīsinātā sprieduma un sprieduma sastādīšanas lūguma spēkā stāšanās dienai, izskata šā likuma 250.25, 250.26 un 250.27 pantā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam.

139. Grozījumi šā likuma 34. pantā par piektās daļas izslēgšanu, grozījumi 41. panta pirmajā daļā, 445. pantā, 449. panta ceturtajā daļā, 464. panta septītajā daļā, 443.1 un 444.1 pants saistībā ar blakus sūdzības saturu, valsts nodevas par blakus sūdzību aizstāšanu ar drošības naudu un šīs drošības naudas apmēru, iemaksāšanas un atmaksas kārtību stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

140. Blakus sūdzības, par kurām samaksāta valsts nodeva un kuras iesniegtas līdz grozījumu šā likuma 34. pantā par piektās daļas izslēgšanu, grozījumu 41. panta pirmajā daļā, 445. pantā, 449. panta ceturtajā daļā, 464. panta septītajā daļā par rīcību ar drošības naudu un līdz likuma papildināšanas ar 444.1 pantu par drošības naudas samaksu blakus sūdzībās spēkā stāšanās dienai, izskata šajā likumā noteiktajā kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam.

141. Pēc tam kad stājušies spēkā grozījumi šā likuma 187., 194., 199., 230.1 un 231. pantā par saīsinātā sprieduma taisīšanas kārtību, formu un saturu, kā arī par saīsināto lēmumu taisīšanas kārtību, formu un saturu, lietās, kurās taisīts saīsinātais nolēmums atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam, arī pilnais nolēmums tiek sastādīts atbilstoši šajā likumā noteiktajai kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2018. gada 1. martam."

Likums stājas spēkā 2018. gada 15. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 14. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 31. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.12.2017.Stājas spēkā: 15.01.2018.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 259, 31.12.2017. OP numurs: 2017/259.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
296186
15.01.2018
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"