Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/38

Rīgā 2017.gada 21.decembrī (prot. Nr.46, 20.p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/15 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
18.1 panta otro un ceturto daļu, 25.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr. 1/15 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 212.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos";

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos (turpmāk - noteikumi) nosaka:";

1.3. papildināt ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. kārtību, kādā komersants iesniedz informāciju regulatoram, kā arī iesniedzamās informācijas saturu, apjomu un iesniegšanas termiņu.";

1.4. svītrot 3.punktā vārdus "juridiskās adreses";

1.5. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.";

1.6. svītrot 10.3.apakšpunktu;

1.7. papildināt ar 13.4. un 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.4. ja komersanta saimnieciskā darbība ir apturēta;

13.5. ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus.";

1.8. papildināt ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja komersants uz paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdi nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu. Ja komersants neizpilda regulatora lēmumu par valsts nodevas parāda samaksu, regulators saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina regulatora lēmuma izpildi.";

1.9. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja regulators konstatē vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu komersanta darbībā, regulators nosūta komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto pārkāpumu, lūdz komersantu sniegt skaidrojumu un nosaka termiņu, līdz kuram komersantam jānovērš konstatētais pārkāpums.";

1.10. izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. nosūta komersantam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā brīdinājuma vēstuli, kurā norāda konstatēto atkārtoto pārkāpumu, uzliek par pienākumu novērst atkārtoto pārkāpumu, nosaka termiņu, līdz kuram atkārtotais pārkāpums jānovērš, un brīdina par komersanta izslēgšanu no reģistra.";

1.11. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētajā brīdinājuma vēstulē noteiktajā termiņā komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, regulators lemj par komersanta izslēgšanu no reģistra.";

1.12. izteikt V. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Vispārējās atļaujas un informācijas iesniegšanas noteikumi";

1.13. papildināt ar 22. 1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Komersants normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pēc lietotāju vai citu personu pamatota pieprasījuma, ja komersanta finansiālās un objektu vai infrastruktūras tehniskās iespējas to pieļauj.";

1.14. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Komersants sniedz regulatoram informāciju saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", regulējamās nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem un regulatora lēmumiem un pieprasījumiem. Komersants iesniedz informāciju Regulatoram tā noteiktajā kārtībā.";

1.15. papildināt ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Komersants reizi kalendārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā noteiktā termiņa gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulatoram noteikumu 3.pielikumā noteikto atskaiti par komersanta darbību kopumā, faktiski sniegtā sabiedriskā pakalpojuma apjomu, izmaksām un ieņēmumiem pārskata gadā, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā atkritumu apjoma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.";

1.16. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā
pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju

Vispārējā informācija par komersantu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds: Tālrunis, fakss:
 [X] Elektroniskā pasta adrese:

 

[X] Piekrītu, ka uz šajā reģistrācijas paziņojumā norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Esmu informēts, ka ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas reģistrā jāiesniedz informācija par aprēķināto valsts nodevu par sabiedriskā pakalpojuma regulēšanu regulatoram tā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Lūdzu reģistrēt

(komersanta nosaukums)

sabiedriskā pakalpojuma - sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojuma sniegšanu

1. Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona nosaukums un adrese  
2. Atkritumu apsaimniekošanas reģions, kuru apkalpo poligons  
3. Līgums ar pašvaldību, no kuras administratīvās teritorijas tiek pieņemti sadzīves atkritumi apglabāšanai poligonā (norādīt pašvaldību un līguma termiņu)  
4. Valsts vides dienesta piesārņojošās darbības atļaujas Nr. un izsniegšanas datums, termiņš  
5. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā (t/gadā)  
6. Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots apglabāt poligonā (t/gadā)  

 Ar šo apliecinu, ka komersantam ir tehniskais nodrošinājums - pamatlīdzekļi, kuri var nodrošināt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību un kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums ____.____.____________________

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/";

1.17. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

Paziņojums par darbības izbeigšanu

Komersanta nosaukums: Vienotais reģistrācijas numurs:
Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu, vārds, uzvārds:
 [X] Elektroniskā pasta adrese: Tālrunis, fakss:

[X] Piekrītu, ka uz šajā paziņojumā par darbības izbeigšanu norādīto elektroniskā pasta adresi regulators, izmantojot regulatora oficiālo elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, sūta dokumentus un paziņojumus saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otro daļu, un tie uzskatāmi par paziņotiem otrajā darbadienā pēc to nosūtīšanas. Regulators un komersants savstarpējā saziņā var izmantot arī citus Paziņošanas likumā noteiktos paziņošanas veidus.

Lūdzu izslēgt

(komersanta nosaukums)

no sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojumu sniedzēju reģistra ar _____.gada _____. ______*

 

Norādīt izslēgšanas pamatojumu **_______________________________________

Valsts nodeva EUR_______ apmērā par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu _____.gadā samaksāta _____.gada ____._____________.

Apliecinu, ka attiecīgā(s) pašvaldība(as) ir informēta(as).

Datums ___.___._______

Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt komersantu

   

/paraksts un tā atšifrējums/

 

Piezīmes:

* - ja komersants norādījis datumu pirms regulators var izslēgt komersantu no reģistra, tad regulators izslēdz komersantu no reģistra regulatora norādītajā datumā, norādot to reģistrā.

** - nenorāda, ja komersants ir izslēgts no komercreģistra. Gadījumos, kad komersants pārtrauc sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā pakalpojumu, norādīt, kurš komersants sniegs šo pakalpojumu.";

1.18. papildināt ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr. 1/15

Komersanta nosaukums  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Poligona nosaukums  
Pārskata periods  

Regulējamā nozare: sadzīves atkritumu apglabāšana poligonos

Atskaite par __________________.gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem [1]

Nr.
p.k.

Rādītāji

Mērvienība

Apzīmējums/ aprēķina izteiksme [2]

Pārskata gada pakalpojumu apjomi, izmaksas un ieņēmumi

1

2

3

4

5

1. Ieņēmumi (neto apgrozījums), tai skaitā:

EUR

   
1.1. ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā komponentes

EUR

   
1.2. DRN* ieņēmumi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā atbilstoši spēkā esošajai DRN likmei, kas koriģēta par DRN starpības komponenti

EUR

   
1.3. pārējie pamatdarbības ieņēmumi pa darbības veidiem, tajā skaitā:

EUR

   
1.3.1.      
1.3.2.      
2. 10. Pilnās izmaksas [3], tajā skaitā:

EUR

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) - Ien + Ir(0%)

 
2.1. 1. pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

EUR

Inol

 
2.2. 2. personāla izmaksas

EUR

Ipers

 
2.3. 3. pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, tajā skaitā:

EUR

Isaimn

 
2.3.1. 3.1. ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kā arī izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (t.sk. noma) pa šādiem procesiem:

EUR

   
2.3.1.1. 3.1.1. izmaksas sadzīves atkritumu sagatavošanai apglabāšanai

EUR

   
2.3.1.1.1. 3.1.1.1. atkritumu mehāniskās apstrādes izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.2. 3.1.1.2. atkritumu bioloģiskās apstrādes (kompostēšana, transformēšana biogāzē, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.1.3. 3.1.1.3. atkritumu sagatavošanas tālākai reģenerācijai pēc mehāniskās pārstrādes (sagatavošana pārstrādei, nodošana pārstrādei u.c.) izmaksas

EUR

   
2.3.1.2. 3.1.2. izmaksas sadzīves atkritumu pieņemšanai pārkraušanas stacijās un nogādāšanai uz poligonu

EUR

   
2.3.1.3. 3.1.3. izmaksas sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai

EUR

   
2.3.1.3.1. 3.1.3.1. inerto atkritumu transportēšanas uz apglabāšanas krātuvi, izlīdzināšanas, blietēšanas, starpslāņu klājuma un nogāžu veidošanas, krātuves ceļu izbūves, to uzturēšanas u.c. izmaksas, kas nav iekļautas citu tehnoloģisko procesu sastāvā

EUR

   
2.3.1.3.2. 3.1.3.2. poligona gāzes savākšanas un utilizācijas izmaksas

EUR

   
2.3.1.3.3. 3.1.3.3. infiltrāta un citu notekūdeņu apsaimniekošanas izmaksas

EUR

   
2.3.1.4. 3.1.4. izmaksas pārējo poligona infrastruktūras objektu uzturēšanai, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.2. 3.2. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā

EUR

   
2.3.3. 3.3. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un nodošanas izmaksas

EUR

   
2.3.4. 3.4. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā

EUR

   
2.3.5. 3.5. pētniecības un attīstības darbības izmaksas

EUR

   
2.3.6. 3.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu

EUR

   
2.3.7. 3.7. administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citos izmaksu posteņos

EUR

   
2.3.8. 3.8. nodevu maksājumi

EUR

   
2.3.9. 3.9. pārējās izmaksas

EUR

   
2.4. 4. Ekspluatācijas izmaksas

EUR

Iekspl= Ipers + Isaimn

 
2.5. 5. Nodokļu maksājumi

EUR

Inod

 
2.6. 6. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

EUR

Ik

 
2.7. 7. Ieņēmumi**, par kuriem saskaņā ar metodiku jāsamazina izmaksas

EUR

Ien

 
3. 11. Sadzīves atkritumu daudzums, kas pieņemts poligonā[3]

t

Q

 
4. 12. Sadzīves atkritumu daudzums, kas apglabāts poligonā[3]

t

Qap

 
5. DRN* likme pārskata gadā par sadzīves atkritumu apglabāšanu saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

EUR/t

DRN

 
6. 13. DRN* starpība[3]

EUR

I DRN starp= DRN*Q - DRN*Qap

 
7. 14.3. sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas par tonnu bez DRN*[3], tajā skaitā:

EUR/t

Tbez DRN = Kap - KDRN starp

 
7.1. 14.1. sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente

EUR/t

Kap= Ip / Q

 
7.2. 14.2. DRN* starpības komponente

EUR/t

KDRN starp = IDRN starp / Q

 
8. 15. Maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksām par tonnu bez DRN, pieskaitot pārskata gada DRN likmi saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu[3]

EUR/t

Mar DRN = Tbez DRN + DRN

 
9. Atkritumu apglabāšanas krātuves atlikusī ietilpība***

m3

   
10. Atkritumu apglabāšanas krātuvē apglabāto atkritumu blīvums***

kg/m3

   

* DRN - Dabas resursu nodoklis

** ienākumi, kas tieši vai pastarpināti gūti no poligona infrastruktūras izmantošanas, un ieņēmumi, kas gūti no nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu tirdzniecības un samazināti par nošķiroto, reģenerējamo sadzīves atkritumu sagatavošanas tirdzniecībai izmaksām

*** atbilstoši pārskata gadā veiktajiem mērījumiem

Komersants iesniedz regulatoram skaidrojumu par izmaiņām, kas radušās pārskata gadā, salīdzinot ar spēkā esošajā tarifā un iepriekšējā gada atskaitē iekļauto informāciju, informāciju par būtiskām notikušām un plānotām apsaimniekotā atkritumu apjoma vai tehnoloģiskām izmaiņām komersanta darbībā, kā arī par pārskata gadā izbeigtu vai uzsāktu saimniecisko darbību.

Paskaidrojumi:
 

[1] Informāciju sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteikto.

[2] Apzīmējumi atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajam.

[3] Rādītāji un numerācija atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izdotajā metodikā par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanu noteiktajiem posteņiem.

Datums ____.____.__________________.

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu    
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 
   

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

 

Tālrunis __________________

e-pasts __________________".

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.gada 23.oktobra lēmumā Nr.1/15 "Vispārējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/38Pieņemts: 21.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 28.12.2017. OP numurs: 2017/257.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296150
01.01.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)