Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 25

Rēzeknē 2017. gada 24. novembrī (prot. Nr. 15, 14. p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 14. panta sesto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 255) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 2.2. apakšpunktu.

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. tā vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas nav uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai personai."

1.3. Aizstāt 3. punktā skaitli, simbolu un vārdus "60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas" ar skaitli un vārdu "240 euro".

1.4. Aizstāt 3.1 punktā skaitli un vārdu "277 euro" ar skaitli un vārdu "289 euro".

1.5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai novērtētu ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, ģimene (persona) deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem."

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. ģimenes (personas) vidējie ienākumi pārsniedz šo noteikumu 3. un 3.1 punktā minēto ienākumu līmeni, vai nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi."

1.7. Izteikt 15.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1 uz sešiem mēnešiem - ja ģimenē nav darbspējīgu personu."

1.8. Svītrot 15.2. apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A. Rešetņikovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 25 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošie noteikumi Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Maznodrošinātas personas statuss ir definēts likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestajā daļā, paredzot, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz likumu, noteicis Ministru kabinets.

Ministru kabinets 2017. gada 20. jūnijā pieņēma noteikumus Nr. 356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"" (turpmāk - Grozījumi), kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nolūkā nodrošināt sociālas palīdzības sniegšanu tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nav pietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai, ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta invaliditāte, un/vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un personām, kurām ir noteikta invaliditāte, tiek atzīta par maznodrošinātu.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek veikti šādi grozījumi:

1) tiek svītrots saistošo noteikumu 2.2. apakšpunkts, kas liedza maznodrošinātā statusa iegūšanu, ja pēdējo 12 mēnešu laikā persona iegādājās īpašumu;

2) saistošie noteikumi papildināti ar 2.6. apakšpunktu, kas liedz maznodrošinātas personas statusa iegūšanu, ja persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas uzdāvinājis savu nekustamo īpašumu citai personai. Minētais nosacījums, saskaņā ar Grozījumiem 19.1 punktā, būs attiecināms arī uz trūcīgās ģimenes (personas) statusa iegūšanu;

3) ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, tiek palielināts no 228 euro (60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas) uz 240 euro;

4) Valstī 2017. gada 1. oktobrī tika indeksētas visas pensijas (bez piemaksas) un atlīdzības, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem. Indeksācijā piemērots indekss 1,0439.

Ņemot vērā minēto, ir izvērtējams Rēzeknes pilsētas pašvaldībā noteiktais ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta invaliditāte, un/vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, atzīstama par maznodrošinātu.

Ienākumu līmenis minētajām personām tiek palielināts no 277 euro uz 289 euro.

5) Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 10. punkts paredz, ka trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem. Minētais ir jāņem vērā arī nosakot termiņu maznodrošinātās personas statusam (sk. grozījumus saistošo noteikumu 15. punktā).

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo netiek prognozēts klientu skaita pieaugums.

Svītrojot saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu (statusa saņemšanai labvēlīgs nosacījums) un papildinot ar 2.6. apakšpunktu (statusa saņemšanai nelabvēlīgs nosacījums), abu nosacījumu rezultātā, ģimeņu (personu), kurām noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nemainīsies.

Maznodrošinātu personu ienākumu līmeņi tiek palielināti, ņemot vērā pensijas un citu ienākumu celšanos valstī, līdz ar to kopējais pašvaldības sociālās palīdzības saņēmēju skaits nemainīsies. Visi esošie sociālās palīdzības saņēmēji saglabās šādu iespēju, savukārt no jauna neviens palīdzības saņēmējs šo saistošo noteikumu grozījumu rezultātā klāt nenāks.

Citi saistošo noteikumu grozījumi precizē maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas kārtību bez finansiālas ietekmes.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestā daļa, likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punkts un 43. panta trešā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ir ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A. Rešetņikovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr. 58 "Saistošie noteikumi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 24.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 19.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 22.12.2017. OP numurs: 2017/255.35
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296076
01.01.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)