Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 23

Rēzeknē 2017. gada 24. novembrī (prot. Nr. 15, 12. p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. panta pirmo daļu un 25.2 panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6. punktu,
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1 punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 252) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu aiz skaitļa un vārda "35. panta" ar vārdu "otro".

1.2. Aizstāt 4.3. apakšpunktā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes";

1.3. Svītrot 4.3.1 un 4.4. apakšpunktu;

1.4. Svītrot 4.5.1 un 4.6. apakšpunktu.

1.5. Izteikt 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. personai, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, personai ar invaliditāti, kā arī personai, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu - 128 euro mēnesī."

1.6. Svītrot 9.5. apakšpunktu.

1.7. Svītrot V nodaļu.

1.8. Aizstāt VI nodaļas nosaukumā un tekstā vārdu "ārkārtas" ar vārdu "krīzes".

1.9. Svītrot 26. punktā vārdus "pamatojoties uz Pārvaldes atzinumu".

1.10. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Pabalsta apmērs:

27.1. stihiskas nelaimes (katastrofas) un citas nelaimes gadījumā pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā radītā zaudējuma sekas;

27.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus."

1.11. Svītrot VI1 un VII nodaļu.

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai."

1.13. Izteikt 39.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.3. par īpašumu, kurš pieder dzīvokļa pabalsta pieprasītājam vai tā lietošanas tiesības tā ieguvusi uz cita likumiskā vai līgumiskā pamata".

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai nav tiesību saņemt, ja personai ir pārmaksa par siltumenerģijas pakalpojumu".

1.15. Svītrot VIII1 nodaļu.

1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Noteikumu 48., 52. un 53. punktā noteikto pabalstu piešķir, sākot ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu."

1.17. Izteikt 59.2 punkta otro teikumu šādā redakcijā "Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi mēnesī, sākot ar mēnesi, kurā saņemts aizbildņa iesniegums."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos un pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas veidojas ņemot vērā sociālās palīdzības pabalsta mērķi un pabalsta pieprasītāja ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma (izņemot pabalstu krīzes situācijā).
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošos noteikumos tiek veikti šādi grozījumi:
pabalsts krīzes situācijā (4.3.1 apakšpunkts, VI1 nodaļa), Jaungada svētku pabalsts (4.4. apakšpunkts, V nodaļa), pabalsts dokumentu noformēšanai (4.5.1 apakšpunkts, VIII1 nodaļa), pabalsts izglītības ieguves atbalstam (4.6. apakšpunkts, VII nodaļa) ir uzskatāms par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu, jo to mērķis nav Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās pamatvajadzības;
9.4. apakšpunktā, kas nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni, tiek svītrots nosacījums par vecuma pensijas saņemšanu, līdz ar to garantētais minimālais ienākumu līmenis - 128 euro mēnesī, tiks noteikts arī personai, kura nesaņem vecuma pensiju, bet ir sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu;
pabalsts ārkārtas situācijā (4.3. apakšpunkts, VI nodaļa) tiek definēts kā pabalsts krīzes situācijā un precizēti pabalsta saņemšanas nosacījumi un apmērs.
tiek precizēta dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtība. Dzīvokļa pabalstu personai būs tiesības saņemt ne tikai par īpašumu, kurš tai pieder vai kuru tā īrē, bet arī par īpašumu, kuru tā lieto uz cita likumiskā vai līgumiskā pamata, piemēram, patapinājuma līguma (39.3. apakšpunkts). Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai nebūs tiesības saņemt personai, kurai par pakalpojumu ir pārmaksa (44.1 punkts);
tiek noteikts, ka pabalstus (ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai (48. punkts), ikmēneša izdevumiem (52. un 53. punkts)) bārenim un bez vecāku gādības palikušajam pilngadīgām bērnam piešķir, sākot ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Tiek precizēta arī pabalsta aizbildnim (59.2 punkts) saņemšanas kārtība.
4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Netiek prognozēta palielināta ietekme uz pašvaldības budžetu.
Grozījumi saistošo noteikumu 9.4. apakšpunktā (svītrots nosacījums par pensijas saņemšanu) un grozījumi 39.3. apakšpunktā (noteikts par kādu īpašumu personai būs tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu) ir personai labvēlīgāki pabalsta saņemšanas nosacījumi, pabalsta saņēmēju skaits pieaugs nebūtiski - 0,25 %.
Savukārt grozījumi saistošo noteikumu 44.1 punktā (pārmaksas par siltumenerģijas pakalpojumu nepieļaujamība) ir personai nelabvēlīgs pabalsta saņemšanas nosacījums, kas samazinās pabalsta saņēmēju skaitu nebūtiski - 1,5%.
Citi saistošo noteikumu grozījumi precizē sociālās palīdzības saņemšanas kārtību bez finansiālas ietekmes.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmā daļa un 25.2 panta piektā daļa, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punkts, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6. punkts, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi" 43. punkts, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 29., 30. un 30.1punkts, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punkts, 41. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 20.12.2013. saistošajos noteikumos Nr. 70 "Par sociālo palīdzību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 24.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 19.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 22.12.2017. OP numurs: 2017/255.33
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296063
01.01.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)