Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 780

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 45. §)
Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu ģimenes locekļiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13. panta pirmās daļas 12. punktu un 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Onkoloģisko slimnieku atbalsta biedrība "Dzīvības koks" (turpmāk – biedrība) nodrošina no valsts budžeta finansēto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību (turpmāk – personas) un viņu ģimenes locekļiem (turpmāk – pakalpojums);

1.2. pakalpojuma veidu, apjomu, saturu, saņemšanas un izpildes nosacījumus, kā arī piešķiršanas kārtību.

2. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personai un vienam viņas izvēlētam tuviniekam profesionālu informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi, palīdzēt novērst emocionālo spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu atbalstu, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā.

3. Pakalpojumu var saņemt persona no septiņu gadu vecuma.

4. Bērnam līdz 15 gadu vecumam pakalpojumu nodrošina tikai kopā ar likumisko pārstāvi vai likumiskā pārstāvja norādītu pilngadīgu tuvinieku.

5. Pakalpojumu var saņemt vienu reizi pēc vienas lokalizācijas audzēja ārstēšanas kursa beigām.

6. Lai nodrošinātu šajos noteikumos biedrībai noteikto uzdevumu izpildes pārraudzību, Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) slēdz ar biedrību līgumu. Līgumā iekļauj pakalpojuma pārraudzības un informācijas aprites kārtību, finanšu un statistikas pārskatu iesniegšanas nosacījumus, kā arī citus pakalpojuma sniegšanai būtiskus nosacījumus.

7. Biedrība:

7.1. uzsākot pakalpojumu un pakalpojuma saņemšanas beigās novērtē personas psihosociālo stāvokli;

7.2. pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu;

7.3. ministrijas pārziņā esošajā Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā izveido un uztur datubāzi par personām, kuras pieprasījušas un saņēmušas pakalpojumu, kā arī par personām sniegto pakalpojumu;

7.4. sagatavo un, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, iesniedz ministrijai pārskatus par sniegto pakalpojumu;

7.5. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par nodarbību kursa tēmām, regulāri to pilnveido un papildina, kā arī norāda iespējamo nodarbību uzsākšanas laiku;

7.6. informē iedzīvotājus un ārstniecības personas par pakalpojumu.

8. Pakalpojuma nodrošināšanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus biedrībai piešķir ministrija.

9. Pakalpojuma administrēšanas izdevumu apmēru biedrībai nosaka ministrija, un šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus biedrība var izlietot:

9.1. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto darbinieku:

9.1.1. atlīdzībai;

9.1.2. transporta izdevumiem;

9.2. telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei;

9.3. citiem izdevumiem, kas saistīti ar pakalpojuma administrēšanu.

10. Šajos noteikumos minētos biedrības izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt ministrijā. Ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

II. Pakalpojuma veids, apjoms un saturs

11. Pakalpojums ietver sešu dienu ilgu pusotru stundu garu secīgu nodarbību kursu grupā ar izmitināšanu – kopā 31,5 stundas. Nodarbības vada biedrības piesaistīti speciālisti:

11.1. sociālais darbinieks;

11.2. klīniskais psihologs vai psihoterapeits;

11.3. sertificētas ārstniecības personas (piemēram, mākslas terapeits, onkologs ķīmijterapeits, uztura speciālists, fizioterapeits, ergoterapeits);

11.4. citi speciālisti atbilstoši nepieciešamībai (piemēram, fitoterapeits, jurists).

12. Nodarbību kursa tēmas un to organizēšanas laiku biedrība publicē savā tīmekļvietnē.

13. Nodarbības organizē grupām, kurās ir 14 līdz 24 personas un viņu tuvinieki (turpmāk – dalībnieki).

14. Nodarbību kursa ietvaros ne mazāk kā 50 % nodarbību organizē grupām līdz 12 dalībniekiem katrā, pārējās ir kopīgas nodarbības līdz 24 dalībniekiem grupā. Konkrētu nodarbību skaitu grupām līdz 12 dalībniekiem un grupām līdz 24 dalībniekiem, kā arī nodarbību plānojumu, tēmas, saturu un speciālistu iesaisti nodarbību vadīšanā nosaka biedrība, pamatojoties uz to personu vecumu, dzimumu un tuvinieku iesaistes pakāpi, kuras pieteikušās uz attiecīgo nodarbību kursu, un ņemot vērā šo personu audzēja lokalizāciju.

15. Grupās līdz 24 dalībniekiem nodrošina:

15.1. mākslas terapeita vadītas mākslas terapijas nodarbības;

15.2. sertificētas ārstniecības personas vadītas informatīvi konsultatīvas nodarbības;

15.3. speciālista vadītas kustību nodarbības.

16. Grupās līdz 12 dalībniekiem nodrošina:

16.1. attiecīgi psihoterapeita vai klīniskā psihologa, mākslas terapeita, sociālā darbinieka vadītas grupu terapijas nodarbības;

16.2. fizioterapijas nodarbības;

16.3. nodarbības uztura speciālista vadībā par veselīgu uzturu atbilstoši audzēja lokalizācijai.

17. Nodarbību kursa laikā personai ir tiesības, individuāli piesakoties, saņemt ne vairāk kā divas konsultācijas par sertificētas ārstniecības personas vadītajās nodarbībās iegūto zināšanu izmantošanu konkrētajā situācijā.

18. Pakalpojuma ietvaros biedrība nodrošina:

18.1. personu un viņu tuvinieku izmitināšanu nodarbību kursa laikā;

18.2. izmitināšanai nepieciešamās mēbeles, aprīkojumu un mīksto inventāru;

18.3. ēdināšanu ne mazāk kā trīs reizes dienā nodarbību kursa laikā, kā arī ēdināšanu ierašanās dienā un aizbraukšanas dienā;

18.4. pakalpojuma sniegšanai aprīkotas telpas;

18.5. saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

18.6. fiziskās aktivitātes katru rītu;

18.7. rekreācijas aktivitātes.

III. Pakalpojuma piešķiršanas kārtība un saņemšanas nosacījumi

19. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis (turpmāk arī – pakalpojuma pieprasītājs) iesniedz biedrībā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādas ziņas:

19.1. pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, mēnesis un datums, dzīvesvietas adrese un saziņas veids;

19.2. iesniedzēja personas dati, ja iesniegumu neiesniedz pakalpojuma saņēmējs, un saziņas veids;

19.3. norāde par pakalpojuma saņēmējam noteikto invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti;

19.4. vēlamais nodarbību kurss un saņemšanas laiks atbilstoši biedrības tīmekļvietnē pieejamajai informācijai;

19.5. informācija par audzēja lokalizāciju;

19.6. apliecinājums, ka persona ir spējīga veikt pašaprūpi un ikdienas aktivitātes un personai nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un aprūpe;

19.7. informācija, kas var ietekmēt personai nepieciešamā pakalpojuma organizāciju:

19.7.1. ziņas par izmantotajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, ja tādi ir;

19.7.2. ziņas par speciālo diētu, ja tāda ir;

19.7.3. citas ziņas, kas var ietekmēt pakalpojuma organizāciju;

19.8. tuvinieka personas dati un šo noteikumu 19.6. un 19.7. apakšpunktā minētais apliecinājums, kā arī informācija par tuvinieku, ja persona pakalpojumu vēlas saņemt kopā ar viņu.

20. Lai sagatavotu šo noteikumu 19. punktā minēto iesniegumu un iesniegtu to biedrībā, persona var izmantot biedrības tīmekļvietnē pieejamo iesnieguma veidlapu.

21. Ja persona izvēlas saņemt pakalpojumu kopā ar tuvinieku, iesniegumu paraksta arī tuvinieks.

22. Iesniegumam pievieno:

22.1. brīvas formas motivācijas vēstuli, kurā persona pamato savu gatavību dalībai nodarbību kursā un norāda vēlamo rezultātu pēc pakalpojuma pabeigšanas;

22.2. pārstāvību apliecinoša dokumenta kopiju, ja pakalpojumu pieprasa persona, kas nav bērna vecāks;

22.3. bāriņtiesas lēmumu, ja audžuģimenes kompetencē nav tiesību iesniegt iesniegumu pakalpojuma pieprasīšanai bērnam.

23. Ja turpmāko sešu mēnešu laikā nav iespējams nodrošināt personai viņas izvēlēto nodarbību kursu, biedrība, izvērtējot šo noteikumu 19. un 22. punktā minētajos dokumentos sniegtās ziņas, piedāvā personai citu atbilstošu nodarbību kursu. Ja persona neakceptē nevienu no biedrības piedāvātajiem nodarbību kursiem, biedrība uzņem personu rindā pakalpojuma saņemšanai.

24. Biedrība izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda personas atbilstību pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

24.1. par pakalpojuma piešķiršanu personai un viņas tuviniekam, nosakot pakalpojuma uzsākšanas laiku;

24.2. par pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai, ja:

24.2.1. beidzies pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtais finansējums;

24.2.2. sešu mēnešu laikā no pakalpojuma piešķiršanas nav iespējams nodrošināt pakalpojumu personas izvēlētajā nodarbību kursā un persona neakceptē biedrības piedāvāto nodarbību kursa maiņu;

24.3. par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

25. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav iesniedzis visus lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus vai tajos norādītā informācija nav pietiekama lēmuma pieņemšanai, biedrība pieprasa iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildināt iesniegto informāciju un nosaka termiņu to sniegšanai.

26. Ja personas tuvinieks nav iesniedzis šo noteikumu 19.6. apakšpunktā minēto apliecinājumu vai viņam nav tiesību saņemt no valsts budžeta finansētu pakalpojumu, biedrība par to informē pakalpojuma pieprasītāju, lūdzot izvēlēties citu tuvinieku, ar kuru kopā saņemt pakalpojumu.

27. Ja biedrība pieņēmusi lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, tā paziņo pakalpojuma pieprasītājam lēmumu un sniedz pakalpojuma saņemšanas uzsākšanai būtisku informāciju.

28. Ierodoties saņemt pakalpojumu, persona un viņas tuvinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, ja pakalpojuma saņēmējs ir bērns. Ja pakalpojumu pieprasījusi un to saņemt kopā ar bērnu ierodas persona, kas nav bērna vecāks, persona uzrāda pārstāvību apliecinošu dokumentu.

29. Uzsākot pakalpojuma saņemšanu, persona un tuvinieks paraksta apņemšanos ievērot pakalpojuma saņemšanas vietas iekšējās kārtības noteikumus un citus biedrības noteiktos pakalpojuma saņemšanas noteikumus.

30. Pamatojoties uz personas iesniegumu, personai piešķirto nodarbību kursu var aizstāt ar citu nodarbību kursu citā laikā, bet ne vairāk kā divas reizes uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem:

30.1. ja pasliktinājusies personas veselība un paredzams, ka pakalpojuma saņemšanai noteiktajā laikā persona ārstēsies stacionārā vai ambulatori;

30.2. ģimenes apstākļu dēļ saistībā ar laulātā, taisnās vai sānu līnijas radinieka, cita ģimenes locekļa vai pusmāsas vai pusbrāļa nāvi, ja tā iestājusies ne agrāk kā 14 dienas pirms paredzētā pakalpojumu saņemšanas laika.

IV. Noslēguma jautājumi

31. Šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētos uzdevumus biedrība veic pēc Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas attiecīgās sadaļas darbības uzsākšanas. Līdz tam biedrība attiecīgo informāciju sniedz šo noteikumu 6. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā.

32. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 780Pieņemts: 19.12.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 21.12.2017. OP numurs: 2017/254.29
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
296030
01.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva