Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 753

Rīgā 2017. gada 12. decembrī (prot. Nr. 61 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
24. panta pirmo daļu un 29. panta 1., 2., 3. un 4. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 142. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.3. apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

2. Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. iekārtām, kuras tiek izmantotas valsts drošības pamatinterešu aizsardzībai, kā arī uz ieročiem, munīciju un citām specifiskām militārām iekārtām, kas paredzētas īpašiem militāriem mērķiem;".

3. Papildināt 13. punkta ievaddaļu aiz vārda "izmantošanai" ar vārdiem "reģenerācijai vai pārstrādei".

4. Izteikt 14.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1. polihlorētos bifenilus (PHB) saturoši kondensatori atbilstoši normatīvajiem aktiem par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;".

5. Izteikt 14.13. un 14.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.13. detaļas, kurās ir ugunsizturīgas keramikas šķiedras atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006;

14.14. detaļas, kuras satur radioaktīvas vielas (izņemot detaļas, ar kurām drīkst veikt darbības bez speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par radiācijas drošību un kodoldrošību);".

6. Svītrot 22. punkta ievaddaļā vārdu "savākšanas".

7. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Šo noteikumu 22. punktā minētās personas nodrošina iekārtu savākšanu atbilstoši termiņiem un apjomiem, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm."

8. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Reģenerēto, pārstrādāto un atkārtotai izmantošanai sagatavoto iekārtu atkritumu apjomu nosaka procentos kā attiecību starp dalīti savākto iekārtu atkritumu svaru attiecīgajā iekārtu kategorijā un to pienācīgi apstrādāto attiecīgās kategorijas iekārtu atkritumu vidējo svaru, kuri nogādāti atkritumu apstrādes iekārtās iepriekšējā gadā, neietverot iekārtu atkritumu apjomus, kuri ir šķiroti vai uzglabāti vai ar kuriem veiktas citas darbības pirms tālākās reģenerācijas."

9. Izteikt 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"29. Iekārtu ražotājs, tā pilnvarots pārstāvis vai iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja iekārtu ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis ar iekārtu atkritumu apsaimniekotāju ir noslēdzis attiecīgu līgumu) elektroniski iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā un ievada minētā reģistra datubāzē šādus ziņojumus:

29.1. ziņojumu par ražotāja Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu (5. pielikums):

29.1.1. par laikposmu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam - līdz kārtējā gada 30. oktobrim;

29.1.2. par laikposmu no kārtējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim - līdz nākamā gada 30. aprīlim;

29.2. ziņojumu par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu, kā arī par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, un par atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un apglabāto iekārtu atkritumu daudzumu (6. pielikums):

29.2.1. par laikposmu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam - līdz kārtējā gada 30. oktobrim;

29.2.2. par laikposmu no kārtējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim - līdz nākamā gada 30. aprīlim.

30. Iekārtu ražotāji, kas piegādā iekārtas, izmantojot distances līgumu, vai to pilnvaroti pārstāvji iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā ziņojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos piedāvāto iekārtu daudzumu (7. pielikums). Informāciju par laikposmu no kārtējā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam iesniedz līdz kārtējā gada 30. oktobrim, bet par laikposmu no kārtējā gada 1. jūlija līdz 31. decembrim - līdz nākamā gada 30. aprīlim. Informāciju iesniedz par katru Eiropas Savienības dalībvalsti atsevišķi. Informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto iekārtu daudzumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam."

10. Papildināt noteikumus ar 32.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.1.1 šo noteikumu 22. punktā minēto personu un citu personu Latvijā dalīti savākto iekārtu atkritumu svaru, lai nodrošinātu šo noteikumu 40. punktā minēto mērķu sasniegšanu;".

11. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē citas Eiropas Savienības dalībvalstis par Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ievesto iekārtu atkritumu apsaimniekošanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju vai pieprasa šādu informāciju no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, tai skaitā nodrošinot piekļuvi attiecīgajai informācijai un dokumentiem (arī veikto pārbaužu rezultātiem), izmantojot arī elektroniskās saziņas līdzekļus un ievērojot normatīvos aktus par personas datu aizsardzību."

12. Papildināt 39. punktu aiz vārda "iedzīvotāju" ar vārdiem un skaitļiem "vai arī tādam iekārtu atkritumu svaram, kurš Latvijā vidēji tika savākts 2012., 2013. un 2014. gadā, - atkarībā no tā, kurš savākto iekārtu atkritumu svars ir lielāks".

13. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Attiecībā uz iekārtu atkritumu dalīto savākšanu jānodrošina šādu minimālo mērķu izpilde:

40.1. no 2016. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam katru gadu tiek savākts kopējais iekārtu atkritumu svars, kas atbilst 40,5 % no iepriekšējos trijos gados Latvijas tirgū laisto iekārtu vidējā svara;

40.2. sākot no 2021. gada 1. jūlija, katru gadu tiek savākts kopējais iekārtu atkritumu svars, kas atbilst 65 % no iepriekšējos trijos gados Latvijas tirgū laisto iekārtu vidējā svara."

14. Papildināt noteikumus ar 40.1 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Jānodrošina pakāpenisks dalīti savākto atkritumu apjoma pieaugums laikposmā no 2016. gada līdz 2021. gadam, lai nodrošinātu šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, ja šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētais mērķis nav sasniegts pirms šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minētā termiņa."

15. Aizstāt 1. pielikuma nosaukumā skaitli un vārdu "15. augustam" ar skaitli un vārdu "30. jūnijam".

16. Aizstāt 1. pielikuma tabulas 6. punktā vārdus "centrālie procesori" ar vārdu "lieldatori".

17. Aizstāt 1. pielikuma tabulas 9. punktā vārdus "Plaša patēriņa audiovizuālās iekārtas" ar vārdiem "Patērētāju iekārtas".

18. Aizstāt 1. pielikuma tabulas 10. punktā vārdus "Plašam patēriņam paredzētas iekārtas" ar vārdiem "Patērētāju iekārtas".

19. Aizstāt 1. pielikuma tabulas 20. punktā vārdus "tirdzniecības automāti" ar vārdiem "automātiskie sadalītāji".

20. Aizstāt 2. pielikuma nosaukumā skaitli un vārdu "15. augusta" ar skaitli un vārdu "1. jūlija".

21. Aizstāt 2. pielikuma tabulas 4. punktā vārdus "tirdzniecības automāti" ar vārdiem "automātiskie sadalītāji".

22. Aizstāt 2. pielikuma tabulas 5. punktā vārdus "plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas" ar vārdiem "patērētāju iekārtas".

23. Papildināt 2. pielikuma tabulas 6. punkta trešo aili ar 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.7. kabatas kalkulatori".

24. Papildināt 4. pielikuma nosaukumu aiz vārda "atkritumu" ar vārdu "minimālie".

25. Izteikt 4. pielikuma 1. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"I. Minimālie apjomi, kādos iekārtu atkritumus sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādā un reģenerē, laikposmā līdz 2015. gada 14. augustam".

26. Izteikt 4. pielikuma 1. tabulas 10. punktu šādā redakcijā:

"10. 4.1. kategorija. Patērētāju iekārtas (izņemot televizorus) 65 75"

27. Aizstāt 4. pielikuma 1. tabulas 19. punktā vārdus "Tirdzniecības automāti" ar vārdiem "Automātiskie sadalītāji".

28. Izteikt 4. pielikuma 2. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Minimālie apjomi, kādos iekārtu atkritumus sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādā un reģenerē, laikposmā no 2015. gada 15. augusta līdz 2018. gada 30. jūnijam".

29. Izteikt 4. pielikuma 2. tabulas 10. punktu šādā redakcijā:

"10. 4.1. kategorija. Patērētāju iekārtas (izņemot televizorus) 70 80"

30. Aizstāt 4. pielikuma 2. tabulas 19. punktā vārdus "Tirdzniecības automāti" ar vārdiem "Automātiskie sadalītāji".

31. Izteikt 4. pielikuma 3. tabulas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Minimālie apjomi, kādos iekārtu atkritumus sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādā un reģenerē, laikposmā no 2018. gada 1. jūlija".

32. Izteikt 5. pielikuma 2. punkta 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. 3.2. kategorija. Mobilie telefoni  
8. 3.3. kategorija. Monitori "

33. Aizstāt 5. pielikuma 2. punkta 18. punktā vārdus "Tirdzniecības automāti" ar vārdiem "Automātiskie sadalītāji".

34. Izteikt 6. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Ziņojums par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas

Nr.
p. k.
Iekārtu kategorija atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam Latvijas teritorijā
dalīti savākto iekārtu atkritumu apjoms (kg)
Apstrādāto iekārtu atkritumu apjoms (kg) Apgla-
bātais apjoms
(kg)
māj-
saim-
niecības
citu (izņemot mājsaim-
niecības)
kopā4 (3 + 4) Latvijas teritorijā citā Eiropas Savienības dalībvalstī ārpus Eiropas Savienības kopā5 (6 + 7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 1. kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas1                
2. 1.1. kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)                
3. 1.2. kategorija. Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji                
4. 2. kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas                
5. 3. kategorija. Informācijas tehnoloģiju un elektrosakaru iekārtas2                
6. 3.1. kategorija. Informācijas tehnoloģiju un elektrosakaru iekārtas (izņemot personālo datoru monitorus un mobilos telefonus)                
7. 3.2. kategorija. Mobilie telefoni                
8. 3.3. kategorija. Monitori                
9. 4. kategorija. Patērētāju iekārtas3                
10. 4.1. kategorija. Patērētāju iekārtas (izņemot televizorus)                
11. 4.2. kategorija. Televizori                
12. 5.1. kategorija. Apgaismes iekārtas (izņemot gāzizlādes spuldzes)                
13. 5.2. kategorija. Apgaismes iekārtas (gāzizlādes spuldzes)                
14. 6. kategorija. Elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionāras iekārtas)                
15. 7. kategorija. Rotaļlietas, atpūtas un sporta iekārtas                
16. 8. kategorija. Medicīnas iekārtas (izņemot visas implantētās un inficētās iekārtas)                
17. 9. kategorija. Monitoringa un kontroles instrumenti                
18. 10. kategorija. Automātiskie sadalītāji               "

35. Izteikt 6. pielikuma 3. punkta tabulas 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. 3.2. kategorija. Mobilie telefoni  
8. 3.3. kategorija. Monitori "

36. Izteikt 7. pielikuma 2. punkta tabulas 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. 3.2. kategorija. Mobilie telefoni  
8. 3.3. kategorija. Monitori "

37. Aizstāt 7. pielikuma 2. punkta tabulas 18. punktā vārdus "Tirdzniecības automāti" ar vārdiem "Automātiskie sadalītāji".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 753Pieņemts: 12.12.2017.Stājas spēkā: 21.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 20.12.2017. OP numurs: 2017/253.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295952
21.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)