Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.; 1997, 13., 23. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7., 10., 20. nr.; 2005, 10., 15. nr.; 2006, 1., 12., 24. nr.; 2007, 10., 14. nr.; 2008, 9. nr.; 2009, 6., 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 166. nr.; 2011, 99. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 70., 204. nr.; 2016, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "likumdošanas akti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "normatīvie akti" (attiecīgā locījumā).

2. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izteikt terminu "Atgadījums civilajā aviācijā" šādā redakcijā:

"Atgadījums civilajā aviācijā - Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa regulas (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2003/42/EK, Komisijas regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 2. panta 7. punktā minētais atgadījums.";

izteikt terminu "Aviācijas nelaimes gadījums" šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījums - Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 26. oktobra regulas (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ direktīvu 94/56/EK (turpmāk - regula Nr. 996/2010) 2. panta 1. punktā minētais nelaimes gadījums.";

papildināt sadaļu pēc termina "Nelikumīga iejaukšanās civilās aviācijas darbībā" ar terminu "Nopietns incidents" šādā redakcijā:

"Nopietns incidents - regulas Nr. 996/2010 2. panta 16. punktā minētais nopietnais incidents.";

papildināt sadaļu pēc termina "Perons" ar terminu "Smags miesas bojājums" šādā redakcijā:

"Smags miesas bojājums - regulas Nr. 996/2010 2. panta 17. punktā minētais smagais miesas bojājums.";

izteikt terminu "Speciālie aviācijas darbi" šādā redakcijā:

"Speciālie aviācijas darbi - Komisijas 2012. gada 5. oktobra regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk - regula Nr. 965/2012) 2. panta 7. punktā minētā specializētā ekspluatācija."

3. Aizstāt 2. panta otrajā daļā vārdus "Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (EUROCONTROL)" ar vārdiem "Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA)".

4. 6. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. punktu;

izslēgt pirmās daļas 6. punktā vārdus "kā arī speciālos aviācijas darbus";

izteikt otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) reģistrē Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izslēdz no šā reģistra civilās aviācijas gaisa kuģus, kā arī izdara nepieciešamās izmaiņas reģistrā;";

papildināt otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) veic gaisa satiksmes pārvaldības uzraudzību;";

papildināt trešās daļas 1. punktu ar vārdiem "nenosakot personas vainu un atbildību";

papildināt trešās daļas 2. un 3. punktu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījumi" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nopietni incidenti" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ziņo regulas Nr. 996/2010 9. panta otrajā daļā minētajiem subjektiem par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem, nopietniem incidentiem un incidentiem."

5. Papildināt 6.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas aģentūras inspektora amata kandidāta un inspektora iepriekšējo darbību pārbauda atbilstoši šā likuma 57.1 pantā noteiktajām prasībām."

6. 7. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrē civilās aviācijas gaisa kuģus, kas ir Latvijas Republikas, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices Konfederācijas valsts institūciju, pašvaldību, biedrību, nodibinājumu, komersantu, pilsoņu, kā arī Latvijas nepilsoņu un ārzemnieku, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, īpašumā vai ekspluatācijā.";

izslēgt otro daļu.

7. Izslēgt 9. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus "vai ekspluatanta".

8. 13. pantā:

aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdu "triju" ar skaitli "10";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā civilās aviācijas gaisa kuģus izslēdz no Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra, nosaka Ministru kabinets."

9. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. Atļauja veikt lidojumus

Latvijas Republikas gaisa telpā lidojumi ir atļauti gaisa kuģim:

1) kurš reģistrēts Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vai citas valsts reģistrā un uz kura ir gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas zīme;

2) kuram ir spēkā esoša apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, ko izsniegusi gaisa kuģa reģistrētājvalsts atbilstoši 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 8. pielikumā "Gaisa kuģa lidojumderīgums" noteiktajām prasībām.

Lidojumus ar gaisa kuģi, kurš nav reģistrēts šā panta pirmajā daļā noteiktajos reģistros vai uz kura nav gaisa kuģa reģistrētājvalsts noteikumiem atbilstošas nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes, veic tikai ar Civilās aviācijas aģentūras atļauju pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju.

Lidojumus ar gaisa kuģi, kuram nav šā panta pirmās daļas 2. punktā minētās apliecības, veic tikai ar Civilās aviācijas aģentūras atļauju.

Šā panta trešo daļu nepiemēro attiecībā uz Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) dalībvalstī reģistrētiem rūpnieciski būvētiem vēsturiskajiem gaisa kuģiem, kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra regulas (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes direktīvu 91/670/EEK, regulu (EK) Nr. 1592/2002 un direktīvu 2004/36/EK (turpmāk - regula Nr. 216/2008) 2. pielikuma "a" punkta "i" apakšpunkta prasībām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 5700 kilogramiem un kuri tiek izmantoti nekomerciāliem lidojumiem, ja:

1) iepriekš ir bijusi izsniegta šā panta pirmās daļas 2. punktā minētā apliecība;

2) ir spēkā esoša apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem vai lidojumu atļauja, kas izsniegta saskaņā ar reģistrētājvalsts noteikumiem."

10. Izslēgt 19. panta otrās daļas ievaddaļā un ceturtajā daļā vārdus "Ar Civilās aviācijas aģentūras direktora rīkojumu".

11. Izteikt 24. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas lidlauku, no kura veic gaisa pārvadājumus, starptautiskos lidojumus vai nakts lidojumus, ekspluatēt atļauts tikai tad, ja tas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par civilās aviācijas lidlauka derīgumu ekspluatācijai."

12. Papildināt ceturto nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants. Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi

Kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto valsts gaisa kuģi, nosaka Ministru kabinets."

13. Izslēgt 31. panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un".

14. Izteikt 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu apmaksa

Civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes loceklis (darbinieks), sertificēts gaisa kuģa tehniskās apkopes speciālists (darbinieks) un gaisa pārvadātājs (darba devējs) vai darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar pilotu nomu (darba devējs), kā arī gaisa satiksmes vadības dienesta dispečers (darbinieks), gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators (darbinieks) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs (darba devējs) ir tiesīgi slēgt vienošanos par to izdevumu atmaksu darba devējam, kuri saistīti ar profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, ja vienošanās termiņš nav ilgāks par pieciem gadiem un darba tiesiskās attiecības tiek pārtrauktas saskaņā ar Darba likuma 100. pantu vai 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu."

15. Izslēgt 32. panta otrajā daļā vārdus "ar Civilās aviācijas aģentūras direktora lēmumu".

16. 42. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā izmanto uz zemes izvietotas sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtas, kā arī globālās navigācijas satelītu sistēmas. Uz zemes izvietotās iekārtas reģistrē un iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības izsniedz Civilās aviācijas aģentūra.";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"Lidlaukā, kurā nav ieviesta gaisa satiksmes vadība, var izveidot gaisa telpas struktūras elementus, kuros gaisa satiksmes informatīvos pakalpojumus gaisa kuģu pilotiem sniedz gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatori.";

izslēgt astoto daļu.

17. Papildināt likumu ar 47.2 pantu šādā redakcijā:

"47.2 pants. Bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumu vai pārvietošanās virs Latvijas Bankas objektiem vai to tuvumā piespiedu pārtraukšana

Lai novērstu kaitējumu valsts aizsardzības un nacionālās drošības interesēm, Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota persona var pieņemt lēmumu par bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, pielietojot gaisa telpas lietotājus neietekmējošus šaujamieročus, kas pielādēti ar tādiem elementiem, kuri nav paredzēti letālu seku radīšanai (piemēram, gumijas lodēm), vai speciālos līdzekļus, ja attiecīgais lidojums veikts, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veicami lidojumi virs Latvijas Bankas objektiem, kuri tiek izmantoti kā skaidrās naudas glabātavas, vai to tuvumā.

Bezpilota gaisa kuģu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu vai tādu cita veida lidaparātu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, veic Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde atbilstoši Latvijas Bankas padomes noteiktajai kārtībai.

Ar bezpilota gaisa kuģu vai tādu cita veida lidaparātu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu saistītu incidenta apstākļu noskaidrošanu veic Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde sadarbībā ar kompetentajām valsts institūcijām atbilstoši kārtībai, kuru nosaka Ministru kabinets."

18. Aizstāt 55.1 pantā vārdus "valsts akciju sabiedrība "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

19. Aizstāt 57.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "2010. gada 4. marta regulā (ES) Nr. 185/2010" ar skaitļiem un vārdiem "2015. gada 5. novembra regulā (ES) Nr. 2015/1998".

20. 57.2 pantā:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdu "otrajā" ar vārdu "pirmajā";

aizstāt trešās daļas 2. punktā vārdu "otrajā" ar vārdu "pirmajā".

21. Aizstāt 62. pantā vārdus "Lidlauka ekspluatants" ar vārdiem "Tā lidlauka ekspluatants, no kura veic gaisa pārvadājumus" un vārdus "neatliekamo medicīnisko palīdzību" ar vārdiem "pirmo palīdzību".

22. Izteikt 65. pantu šādā redakcijā:

"65. pants. Ziņošana citas valsts ieinteresētajām personām par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem

Par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem, nopietniem incidentiem un incidentiem, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs paziņo, ievērojot regulas Nr. 996/2010 9. panta otrajā daļā noteiktās prasības."

23. Papildināt 66. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Palīdzības sniegšana civilās aviācijas nelaimes gadījumā cietušajiem un viņu tuviniekiem ir nošķirta no civilās aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas."

24. Izteikt 68. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Gaisa kuģa un tā atlūzu evakuāciju no aviācijas nelaimes gadījuma vietas veic gaisa kuģa ekspluatants vai tā pieaicinātas organizācijas uz gaisa kuģa ekspluatanta rēķina, ja ir saņemta Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja atļauja. Ja tas ir nepieciešams izmeklēšanai, gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants uz sava rēķina un bez kavēšanās nodrošina gaisa kuģa un tā atlūzu nogādāšanu izpētei un ekspertīzes veikšanai Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja norādītajā vietā."

25. Papildināt 70. panta nosaukumu, pirmo, trešo un ceturto daļu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

26. Papildināt 72. panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā locījumā).

27. Papildināt 73. panta nosaukumu, pirmo un trešo daļu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā locījumā).

28. 74. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. un 5. punktu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmās daļas 4. punktu ar vārdiem "kā arī pieprasīt, lai tiek veiktas šādas apskates un laboratorijas analīzes";

izteikt pirmās daļas 11. punktu šādā redakcijā:

"11) pieaicināt policijas darbinieku, lai civilās aviācijas nelaimes gadījumā, nopietnā incidentā vai incidentā iesaistītās personas nekavējoties nogādātu ārstniecības iestādē, kur tiktu veikta alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaude."

29. Papildināt 74.1 panta pirmās daļas ievaddaļu, 1., 7., 8. un 9. punktu un otro daļu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā locījumā).

30. Papildināt likumu ar 75.1 pantu šādā redakcijā:

"75.1 pants. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas ierakstu aizsardzība

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nodrošina to regulas Nr. 996/2010 14. pantā minēto ierakstu aizsardzību, kuri iegūti izmeklēšanas laikā un atrodas tā glabāšanā vai kontrolē.

Ja šie ieraksti nepieciešami tiesībsargājošajām iestādēm, tiesībsargājošās iestādes tos pieprasa no pirmavota."

31. 76. pantā:

papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārdiem "civilās aviācijas nelaimes gadījums" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "nopietns incidents" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nobeiguma ziņojumu un drošuma rekomendāciju kopijas nosūta regulas Nr. 996/2010 16. panta 8. punktā minētajiem subjektiem."

32. 78. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Tiesības veikt gaisa pārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā ir gaisa kuģa ekspluatantam, kurš ir saņēmis gaisa kuģa ekspluatanta apliecību un gaisa pārvadājumu licenci.";

izslēgt otro un trešo daļu.

33. Izteikt 81. un 82. pantu šādā redakcijā:

"81. pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības atzīšana par spēkā neesošu

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība nav spēkā, ja tās darbība ir apturēta vai anulēta atbilstoši regulas Nr. 965/2012 prasībām.

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, kas atzīta par spēkā neesošu, nodod Civilās aviācijas aģentūrai.

82. pants. Gaisa pārvadājumu licence

Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādātā versija) (turpmāk - regula Nr. 1008/2008), izņemot regulas Nr. 1008/2008 23. un 24. pantu, ir Aviācijas departaments. Kompetentā iestāde, kas īsteno šīs regulas 23. un 24. pantu, ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un gaisa pārvadājumu licences darbības atjaunošanu, kā arī minētās valsts nodevas apmēru."

34. Izteikt 91. pantu šādā redakcijā:

"91. pants. Speciālie aviācijas darbi

Gaisa kuģa ekspluatants speciālos aviācijas darbus ar gaisa kuģiem, uz kuriem attiecas regulā Nr. 216/2008 minētās prasības, veic, ja šis gaisa kuģa ekspluatants atbilst regulā Nr. 965/2012 noteiktajām prasībām.

Gaisa kuģa ekspluatants speciālos aviācijas darbus ar gaisa kuģiem, uz kuriem neattiecas regulā Nr. 216/2008 minētās prasības, veic, ja šis gaisa kuģa ekspluatants atbilst prasībām, kuras nosaka Ministru kabinets.

Kārtību, kādā veicami speciālie aviācijas darbi, nosaka Ministru kabinets."

35. Aizstāt 95. panta otrajā daļā vārdus "ar Aviācijas departamenta direktora vai Civilās aviācijas aģentūras direktora rīkojumu anulē" ar vārdiem "pieņem lēmumu anulēt".

36. Izteikt 109. panta otro daļu šādā redakcijā:

"Prasību pret pārvadātāju sakarā ar pasažierim klātesošās mantas, reģistrētās bagāžas vai kravas nozaudēšanu, iztrūkumu, bojājumu vai reģistrētās bagāžas vai kravas gaisa pārvadājuma nokavējumu, kā arī sakarā ar iekāpšanas atteikumu, lidojuma atcelšanu vai ilgu kavēšanos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulu (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ regulu (EEK) Nr. 295/91 (turpmāk - regula Nr. 261/2004), var celt tikai pēc rakstveida pretenzijas pieteikšanas saskaņā ar šā likuma 110. panta noteikumiem."

37. Papildināt 110. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"Iekāpšanas atteikuma, lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulu (EK) Nr. 261/2004 pretenzija pārvadātājam iesniedzama sešu mēnešu laikā no lidojuma dienas vai dienas, kurā lidojums bija paredzēts.";

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.

38. Papildināt 113.2 panta pirmo daļu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk, kuri atradīsies militāro gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā un kuri neatradīsies šīs daļas 4. punktā minētajā vietā - 15 kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa."

39. Pārejas noteikumos:

izslēgt 33. punktu;

aizstāt 34. punktā skaitļus un vārdus "2017. gada 30. aprīlim" ar skaitļiem un vārdiem "2018. gada 25. decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 36., 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"36. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. maijam izdod šā likuma 29.1 pantā minētos noteikumus.

37. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. maijam izdod šā likuma 82. panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumi Nr. 1447 "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

38. Ministru kabinets līdz 2018. gada 31. maijam izdod šā likuma 91. panta otrajā un trešajā daļā minētos noteikumus. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2006. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 557 "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

40. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. un 3. punktu.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par aviāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2017.Stājas spēkā: 20.12.2017.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 06.12.2017. OP numurs: 2017/242.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
295598
20.12.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)