Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Izdarīt Azartspēļu un izložu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 65. nr.; 2013, 188. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 241. nr.; 2017, 222. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā:

"31azartspēļu pakalpojumu sniegšana - šā likuma 5. pantā noteikto azartspēļu organizēšanai nepieciešamā satura radīšana, uzturēšana, piekļuves nodrošināšana vai tiešsaistes raidīšana, izņemot gadījumu, kad azartspēļu pakalpojumu sniegšana ir Latvijā licencēta azartspēļu organizētāja organizētās azartspēles sastāvdaļa;

32azartspēļu pakalpojumu sniedzējs - komersants, kas Latvijas Republikas teritorijā rada, uztur vai no tās teritorijas sniedz šā panta 3.1 punktā noteikto pakalpojumu;".

2. Izteikt 2. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šis likums nosaka azartspēļu un izložu organizēšanas kārtību un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas kārtību, reglamentē azartspēļu un izložu organizētāja darbību, azartspēļu pakalpojumu sniedzēja darbību, atbildību un uzraudzību, kā arī nosaka to personu tiesības, pienākumus un atbildību, uz kurām attiecas šā likuma prasības."

3.  4. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"4. pants. Azartspēļu automātu un iekārtu reģistrēšana un sertificēšana, interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas sertificēšana";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sertificēt azartspēļu automātu, iekārtu, spēļu automāta spēles programmu, interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu un interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu drīkst sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts akreditācijas institūcijā par tiesībām veikt testēšanu un sertifikāciju attiecīgajā jomā."

4. Izteikt 36. panta trešās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) laimestu, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, izmaksā vienas darba dienas laikā;".

5.  47. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) informāciju par paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par interaktīvās azartspēles organizēšanā izmantojamām interaktīvo azartspēļu programmām;

4) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās azartspēles iznākumu, kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par interaktīvajā azartspēlē paredzēto interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmu vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās azartspēles iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, sniedzot atzinumu par interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo azartspēļu organizēšanas sistēmā, un informācijas glabāšanas termiņu."

6. Papildināt 53. panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;".

7. Papildināt likumu ar 54.1 pantu šādā redakcijā:

"54.1 pants. Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistrs

(1) Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās azartspēlēs un novērst no interaktīvajām azartspēlēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās azartspēlēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās azartspēles organizētājs. 

(3) Interaktīvās azartspēles organizētājs izveido un uztur interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistru un reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības. 

(4) Lai reģistrētos interaktīvajai azartspēlei, izņemot veiksmes spēli pa tālruni, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;

2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa likmju izdarīšanai interaktīvajā azartspēlē.

(5) Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo azartspēļu uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra pārzinim ir pienākums nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā minētajiem fizisko personu datiem.

(6) Interaktīvās azartspēles organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā minēto informāciju interaktīvās azartspēles organizētājs glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(8) Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās azartspēles organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā interaktīvās azartspēles organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets paredz nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo azartspēļu spēlētāju reģistra, kā arī informācijas glabāšanas termiņu."

8. Papildināt 56. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ka informācija, kuru veiksmes spēles pa tālruni organizētājs ieguvis, izpildot šā panta 1. un 2. punktā minētās prasības, par katru veiksmes spēles pa tālruni izspēli tiek uzglabāta piecus gadus."

9. Papildināt 72. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecībā uz šā likuma 74. panta trešajā daļā minēto izložu biļešu pārdošanu vai izložu dalības maksājumu pieņemšanu, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, Ministru kabinets nosaka:

1) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmu;

2) biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz biļešu pārdošanas iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus."

10.  76. pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) informāciju par paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, tai skaitā par interaktīvo izložu organizēšanā izmantojamām interaktīvo izložu programmām;";

papildināt pirmo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, kā arī par fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem;".

11. Papildināt likumu ar 79.1 pantu šādā redakcijā:

"79.1 pants. Interaktīvo izložu spēlētāju reģistrs

(1) Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra mērķis ir noteikt spēlētāju identitāti, nepieļaut nepilngadīgu personu dalību interaktīvajās izlozēs un novērst no interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs, nodrošinot šā likuma mērķa īstenošanu.

(2) Interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinis ir interaktīvās izlozes organizētājs.

(3) Interaktīvās izlozes organizētājs izveido un uztur interaktīvo izložu spēlētāju reģistru un reģistrē tajā spēlētājus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības.

(4) Lai reģistrētos interaktīvajai izlozei, spēlētājs par sevi sniedz šādu informāciju:

1) vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums;

2) konta numurs, no kura tiks iemaksāta naudas summa dalībai interaktīvajā izlozē.

(5) Lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija varētu nodrošināt interaktīvo izložu uzraudzības un kontroles pasākumus, interaktīvo izložu spēlētāju reģistra pārzinim ir pienākums nodrošināt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai piekļuvi šā panta ceturtajā daļā minētajiem fizisko personu datiem.

(6) Interaktīvās izlozes organizētājs informāciju par visām spēlētāja spēles kontā iemaksātajām un no tā izmaksātajām summām vai citiem darījumiem glabā sistēmas auditpierakstos.

(7) Šā panta ceturtajā un sestajā daļā minēto informāciju interaktīvās izlozes organizētājs glabā piecus gadus pēc pēdējām izmaiņām spēlētāja spēles kontā.

(8) Spēlētājam ir tiesības pieprasīt, nosūtot attiecīgu paziņojumu interaktīvās izlozes organizētājam, lai viņu izslēdz no šā panta trešajā daļā minētā attiecīgā interaktīvās izlozes organizētāja izveidotā un uzturētā interaktīvo izložu spēlētāju reģistra. Ministru kabinets paredz nosacījumus un kārtību, kādā spēlētājs tiek izslēgts no interaktīvo izložu spēlētāju reģistra, kā arī informācijas glabāšanas termiņu."

12.  80. pantā:

papildināt pirmās daļas 1. punktu ar vārdiem "kā arī minimālās prasības, kas jāievēro, lai novērstu no interaktīvajām izlozēm atkarīgo spēlētāju tālāku dalību interaktīvajās izlozēs";

papildināt pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) interaktīvo izložu spēlētāju reģistra izveidi un uzturēšanu;";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinets nosaka:

1) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas galvenās sastāvdaļas un informāciju, kas iesniedzama par interaktīvajā izlozē paredzēto interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu, kā arī kārtību, kādā drīkst mainīt interaktīvo izložu organizēšanas sistēmu vai tās sastāvdaļas;

2) interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumus, kas nepieciešami, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu, un fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kurus izvērtē sertifikācijas institūcija, sniedzot atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem;

3) informāciju, kas glabājama interaktīvo izložu organizēšanas sistēmā, un informācijas glabāšanas termiņu."

13. Papildināt likumu ar X1 nodaļu šādā redakcijā:

"X1 nodaļa
Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence

80.1 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence

(1) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

(2) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku, un katru gadu tā jāpārreģistrē Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā.

(3) Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licence dod tās saņēmējam tiesības sniegt šā likuma 1. panta 3.1 punktā minēto pakalpojumu.

80.2 pants. Iesniegums azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences saņemšanai

Lai saņemtu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, azartspēļu pakalpojumu sniedzējs iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, kuram pievieno:

1) informāciju par komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;

3) informāciju par azartspēļu pakalpojumu radīšanas faktisko adresi;

4) informāciju par komersanta kontaktpersonu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija - e-pasts, tālruņa numurs).

80.3 pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(2) Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci pieņem 30 dienu laikā no papildu ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.

(3) Pieņemot lēmumu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nosaka šīs licences pārreģistrācijas termiņu nākamajam darbības gadam.

(4) Pieņemto lēmumu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija paziņo iesniedzējam.

80.4 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija

(1) Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācija jāveic katru gadu līdz datumam, kāds norādīts lēmumā par licences izsniegšanu.

(2) Iesniegums un citi dokumenti azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrācijai iesniedzami Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai divus mēnešus pirms pārreģistrācijas termiņa beigām.

(3) Iesniegumam par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju pievieno:

1) komersanta attīstības plānu nākamajam darbības gadam, norādot plānotos darbības veidus, plānoto darbinieku skaitu, plānotos spēļu veidus un plānoto azartspēļu iekārtu skaitu;

2) informāciju par izmaiņām dokumentos (ja tādas ir bijušas), kas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegti atbilstoši šā likuma 80.2 panta 1., 3. un 4. punktā noteiktajam.

80.5 pants. Valsts nodevas samaksa

(1) Pēc tam kad paziņots lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu, tā saņēmējs 10 darba dienu laikā samaksā likumā noteikto valsts nodevu par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu.

(2) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci izsniedz pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanu.

(3) Lēmums par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju dod tiesības turpināt azartspēļu pakalpojumu sniegšanu tikai pēc tam, kad samaksāta likumā noteiktā valsts nodeva par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences pārreģistrāciju.

80.6 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pienākumi

(1) Ja izdarītas izmaiņas dokumentos, kas bijuši par pamatu azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences izsniegšanai, vai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai atbilstoši šā likuma 80.2 panta 3. un 4. punktam sniegtā informācija ir mainījusies, azartspēļu pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc izmaiņu rašanās par tām rakstveidā informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.

(2) Ja azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu skaits ir vairāk par 25 iekārtām, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaita izmaiņām informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai nav jāsniedz. Ja azartspēļu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanai plānoto azartspēļu iekārtu skaits ir 25 vai mazāk, bet pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaits pārsniedz 25 iekārtas, par pakalpojumu sniegšanā izmantoto iekārtu skaita izmaiņām informācija Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir jāsniedz piecu darba dienu laikā."

14. Papildināt 82. panta otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) veikt azartspēļu pakalpojumu sniedzēju licencēšanu, uzraudzību un kontroli."

15. Papildināt likumu ar 87.1 pantu šādā redakcijā:

"87.1 pants. Azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences anulēšana

(1) Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai ir tiesības anulēt azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) šīs licences saņemšanai vai pārreģistrācijai sniegta nepatiesa informācija, kas ietekmējusi lēmuma pieņemšanu;

2) azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir iesniedzis rakstveida iesniegumu par licences anulēšanu.

(2) Par azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licenci samaksātā valsts nodeva netiek atmaksāta, ja attiecīgā licence tiek anulēta."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 22., 23., 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"22. Šā likuma 72. panta trešā daļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

23. Šā likuma 76. panta pirmās daļas 3.1 punkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

24. No 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, lai saņemtu licenci interaktīvo izložu organizēšanai, interaktīvās izlozes organizētājs, iesniedzot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai iesniegumu, papildus šā likuma 76. panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sertifikācijas institūcijas atzinumu par interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas pārbaudes rezultātiem, tai skaitā par attiecīgās interaktīvās izlozes organizēšanas sistēmas atbilstību interaktīvo izložu organizēšanas sistēmas drošības pasākumiem, kas tiks veikti, lai nepieļautu kādas personas ietekmi uz interaktīvās izlozes iznākumu.

25. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējam, kas azartspēļu pakalpojumu sniegšanu ir uzsācis līdz 2017. gada 31. decembrim un turpina azartspēļu pakalpojumu sniegšanu pēc šā likuma X1 nodaļas stāšanās spēkā, šā likuma 80.1 pantā minētā licence jāsaņem Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā līdz 2018. gada 31. martam.

26. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 54.1 panta astotajā daļā, 79.1 panta astotajā daļā un 80. panta pirmās daļas 1. punktā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 22. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: Komerctiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 06.12.2017. OP numurs: 2017/242.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295589
01.01.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"