Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 694

Rīgā 2017. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59 2. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākumu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

2. Pasākuma mērķis ir izstrādāt un aprobēt publisko pakalpojumu sniegšanas procesu pārveides metodoloģiju, nodrošinot ātrāku un efektīvāku publisko pakalpojumu sniegšanu, samazinot valsts pārvaldes izmaksas un administratīvo slogu, kā arī radot priekšnosacījumus pakalpojumu digitalizācijas straujākai attīstībai.

3. Pasākuma mērķa grupa ir valsts pārvaldes institūcijas, kas prioritāri sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodokļu, valsts pārvaldes procesu digitalizācijas, sociālās drošības un pašvaldību kompetencē esošās jomās.

4. Pasākuma ietvaros līdz 2022. gada 30. jūnijam sasniedzamais iznākuma rādītājs ir piecas valsts pārvaldes institūcijas, kurās īstenota pakalpojumu sniegšanas pārveide.

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums, kas ir vienāds ar vienošanās slēgšanai pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu, ir 400 000 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 340 000 euro un valsts budžeta finansējums – 60 000 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

9. Projekta iesniedzējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas valstī ir atbildīga par pārvaldes pakalpojumu pilnveides un elektroniskās pārvaldes politikas izstrādi, – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

10. Projekta iesniedzējs pilotprojektu īstenošanai piesaista sadarbības partnerus – piecas dažādas tiešās valsts pārvaldes institūcijas, no kurām trīs sniedz pakalpojumus komersantiem, bet divas – iedzīvotājiem.

11. Sadarbības partneris saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētā līguma nosacījumiem tiek iesaistīts pilotprojektā – sadarbības partnera īstenoto procesu pārveidē. Sadarbības partneriem pilotprojekta īstenošanai netiks piešķirts pasākuma ietvaros īstenojamā projekta finansējums.

12. Projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nosakot savstarpējo atbildību, kārtību, kādā ziņo par paveikto (ja attiecināms), un pienākumus projekta sekmīgai īstenošanai.

13. Ja līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai nav noslēgts sadarbības līgums, projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:

13.1. apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;

13.2. sadarbības partnera pienākumus un atbildību.

14. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Lai tiktu sasniegts iznākuma rādītājs – institūciju skaits, kurās īstenota pakalpojumu sniegšanas pārveide, – ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. ekspertu piesaiste pakalpojumu sniegšanas procesu analīzei un pārveidei, kā arī metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrādei;

15.2. metodoloģijas un ar to saistīto vadlīniju un rokasgrāmatu izstrāde;

15.3. sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas procesu analīze;

15.4. sadarbības partneru pakalpojumu sniegšanas procesu pārveide;

15.5. informācijas un publicitātes nodrošināšana;

15.6. projekta vadības un projekta īstenošanas nodrošināšana.

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas attiecināmās izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. finansējuma saņēmēja personāla izmaksas (projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas), izņemot virsstundas, šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze;

17.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

17.2.2. konsultantu, ekspertu un speciālistu atlīdzība šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. un 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

17.2.3. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas projekta vadības un projekta īstenošanas personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai, uzturēšanai un remontam – ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

17.2.4. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas, redzes korekcijas līdzekļu kompensācija, veselības apdrošināšana projekta vadības un projekta īstenošanas personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz laiku, kad projekta vadības un projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

18. Pasākuma īstenošanā finansējuma saņēmējam tiek piemērota netiešo izmaksu vienotā likme kā viena izmaksu pozīcija 15 % apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām plānotajām tiešajām personāla izmaksām.

19. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto papildu darbu vai pakalpojumu finansēšanai, kuri neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu izpildīt vienošanos par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs veicis visus plānošanas pasākumus, lai šādus izdevumus novērstu. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

20. Finansējuma saņēmējs, piesaistot projekta vadības un projekta īstenošanas personālu uz darba tiesisko attiecību pamata un paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaiti atbilstoši veiktajām funkcijām un nostrādātajam laikam. Ja projekta vadības un projekta īstenošanas personāls organizācijā veic pienākumus, kas saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās organizācijas pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā nepieciešama projekta vadības un projekta īstenošanas personāla darbalaika uzskaite, ievērojot, ka izmaksas no Eiropas Sociālā fonda ir tiešās attiecināmās izmaksas, ja darbinieks projektā nodarbināts vismaz 30 procentus no kopējās noslodzes.

21. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Projekta izmaksas ir attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

23. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma, ja no Eiropas Komisijas ir saņemts lēmums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

24. Ierobežotās projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanā piedalās sadarbības iestādes pārstāvji un divi atbildīgās iestādes pārstāvji. Novērotāja statusā piedalās vadošās iestādes pārstāvis.

25. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

25.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, atkarībā no līguma veida un satura var paredzēt avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

25.2. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

25.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

25.4. nodrošina, ka visas preces un pakalpojumi tiks iepirkti, ievērojot publiskā iepirkuma procedūru regulējošos normatīvos aktus;

25.5. ievēro horizontālo principu "Vienlīdzīgās iespējas" un uzkrāj datus par horizontālo rādītāju "Publisko pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupām (personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem)";

25.6. nodrošina izstrādātas metodoloģijas iesniegšanu apstiprināšanai Ministru kabinetā;

25.7. nodrošina vides prasību integrāciju preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

26. Īstenojot pilotprojektu, sadarbības partneris:

26.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

26.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par pilotprojekta īstenošanu.

27. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

28. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

28.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa un tā iznākuma rādītāju sasniegšanu;

28.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

29. Lai uzraudzītu pasākuma īstenošanu, atbildīgā iestāde izveido uzraudzības padomi, kuras sastāvā iekļauj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas un nevalstiskās organizācijas.

30. Uzraudzības padomes nolikumu (uzraudzības padomes tiesības, pienākumus un personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem) apstiprina Valsts kancelejas direktors.

31. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Finanšu ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 694Pieņemts: 28.11.2017.Stājas spēkā: 01.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 30.11.2017. OP numurs: 2017/237.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295406
01.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)