Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156. nr.) šādus grozījumus:

1.  1. pantā:

aizstāt 3. punktā vārdus "pašvaldības vai tās iestādes" ar vārdiem "pašvaldības institūcijas vai tās struktūrvienības";

izslēgt 5. punktā vārdu "(nodevu)";

papildināt pantu ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"51valsts nodevas administrācija - institūcija, izņemot pašvaldības institūciju vai tās struktūrvienību, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama valsts nodeva, kas ieskaitāma valsts budžetā, un vienlaikus kontrolē maksājamās valsts nodevas samaksu un veic tās uzskaiti, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

52pašvaldības nodevu administrācija - pašvaldības institūcija vai tās struktūrvienība, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz no tās funkcijām izrietošu pakalpojumu vai nodrošinājumu, par kuru maksājama pašvaldības nodeva vai valsts nodeva, kas ieskaitāma pašvaldības budžetā;";

aizstāt 27. punktā vārdus un skaitļus "Padomes 1992. gada 12. oktobra regulu Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu".

2.  2. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Likums nosaka nodokļu un nodevu sistēmas principus, valsts nodokļu veidus, nodevu veidus, pašvaldības nodevu objektus, nodokļu un nodevu noteikšanas, aprēķināšanas, iekasēšanas un atmaksāšanas kārtību, nodokļu un nodevu maksātāju (turpmāk - nodokļu maksātāji) un nodokļu administrācijas, kā arī valsts nodevas administrācijas un pašvaldības nodevu administrācijas (turpmāk - nodevu administrācija) tiesības un pienākumus, nodokļu maksātāju klasifikāciju un reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību nodokļu jomā, elektronisko informācijas uzskaiti būvlaukumā un tās izmantošanas kārtību, kā arī atbildību par nodokļu pārkāpumiem.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "terminiem "nodoklis", "nodeva" vai" ar vārdiem "terminiem "nodoklis" vai".

3. 3. panta pirmajā daļā:

izslēgt 2. punktā vārdus "šo likumu, citiem";

papildināt 3. punktu pēc vārdiem "šo likumu" ar vārdiem "Ministru kabineta noteikumiem".

4.  7.1 panta piektajā daļā:

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.";

papildināt daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Komisijas personālsastāvu apstiprina finanšu ministrs."

5.  7.2 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"7.2 pants. Valsts ieņēmumu dienesta izdoto dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus";

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un oficiālo elektronisko adresi, ja nodokļu maksātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka nodokļu maksātājam no oficiālās elektroniskās adreses konta ir piekļuve Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai un tajā paziņotajiem administratīvajiem aktiem (arī nelabvēlīgiem administratīvajiem aktiem) un citiem lēmumiem, dokumentiem un informācijai."

6.  10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)  Valsts nodevu objektus nosaka saskaņā ar likumiem, savukārt pašvaldību nodevu objektus - saskaņā ar šo likumu. Valsts nodevas, ievērojot šajā likumā noteikto, piemēro saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem, ja attiecīgais likums, ar kuru valsts nodeva noteikta, paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus valsts nodevas piemērošanai. Pašvaldību nodevas piemēro saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.";

izslēgt ceturto daļu.

7.  Izslēgt 11. pantu.

8.  Aizstāt 13. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "vietējās pašvaldības vai to izveidotas iestādes" ar vārdiem "pašvaldības nodevu administrācija".

9. 15.1 pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "reģistrācijas kodu" ar vārdiem "reģistrācijas numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja reģistrācijas kods";

papildināt pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem "reģistrācijas apliecība" ar vārdiem "(ja tāda ir izsniegta)";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11)  Uzņēmumu reģistrs publiskās personas un iestādes likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos likumos noteiktajā kārtībā ieraksta publisko personu un iestāžu sarakstā un piešķir reģistrācijas numuru, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja reģistrācijas kods.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "reģistrācijas kodu" ar vārdiem "reģistrācijas numuru";

papildināt astoto daļu pēc vārda "pirmajā" ar vārdu un skaitli "un 1.1";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "un tās iestādi" ar vārdiem "publisko personu un iestādi";

papildināt astoto daļu pēc vārdiem "Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā" ar vārdiem "publisko personu un iestāžu sarakstā";

papildināt devīto daļu ar vārdiem "publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajām personām".

10.  16. pantā:

papildināt pirmās daļas 12. punktu pēc vārdiem "pakalpojums nav sniegts" ar vārdiem "vai maksājums iemaksāts nepareizā valsts budžeta kontā";

papildināt otrās daļas 3. punktu pēc vārdiem "statusa apturēšanas" ar vārdu "atjaunošanas".

11.  Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Nodokļu administrācija un nodevu administrācija".

12.  18. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18. pants. Nodokļu administrācijas un nodevu administrācijas pienākumi";

izslēgt pirmās daļas 5. punktā vārdu "(nodevu)";

papildināt pirmo daļu ar 8.2 punktu šādā redakcijā:

"82) nodrošināt Eiropas Savienības normatīvajos aktos komercdarbības atbalsta jomā noteikto prasību izpildi par informācijas publicēšanu par katru piešķirto individuālo atbalstu, kurš pārsniedz konkrētajā Eiropas Savienības normatīvajā aktā komercdarbības atbalsta jomā noteikto piešķirtā atbalsta slieksni, ja komercdarbības atbalsts piešķirts nodokļu atvieglojumu veidā un atbalsta programmā atbalsta sniedzējs nav noteikts;";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Nodevu administrācijai, izņemot valsts nodevas administrāciju, kas administrē valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs, ir šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 9. punktā noteiktie pienākumi. Valsts nodevas administrācijai, tajā skaitā valsts nodevas administrācijai, kas administrē valsts nodevas par darbību veikšanu tiesu iestādēs, ir pienākums veikt valsts budžetā ieskaitāmo valsts nodevu uzskaiti. Kārtību un apjomu, kādā veicama valsts nodevu uzskaite, nosaka Ministru kabinets."

13.  22. pantā:

papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārdiem un skaitļa "pirmās daļas 8." ar skaitli "8.2";

izslēgt ceturto daļu.

14.  23. pantā:

aizstāt 5.1 daļas trešajā teikumā vārdus "par periodu no deklarētās nodokļu summas maksāšanas termiņa līdz šā lēmuma pieņemšanas dienai" ar vārdiem "par periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz datu atbilstības pārbaudes uzsākšanas dienai";

aizstāt 5.1 daļas piektajā teikumā vārdus "nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem" ar vārdiem un skaitli "nodokļu administrācija šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu aprēķina ar nākamo dienu pēc šajā daļā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās";

aizstāt 5.4 daļas otrajā teikumā vārdus "nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota no dienas, kad pieņemts lēmums par nodokļu apmēra precizēšanu" ar vārdiem un skaitli "nodokļu administrācija šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu aprēķina ar nākamo dienu pēc šajā daļā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās".

15.  23.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Nodokļu un nodevu iemaksāšana budžetā";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nodevu maksātājs nodevu iemaksā budžetā saskaņā ar valsts nodevas administrācijas vai pašvaldības nodevu administrācijas norādītajiem budžeta kontiem."

16.  Aizstāt 24. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu "mēnesi" ar skaitli un vārdu "15 dienas".

17. Izslēgt 26.2 pantu.

18.  28. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļu administrācijas nepareizi piedzīto maksājumu summas atmaksā nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Atmaksājamās summas palielina par pusi no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, kad budžetā saņemts nepareizi piedzītais maksājums, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas lēmums vai tiesas nolēmums par nepareizi piedzītu maksājumu. Ja nepareizi piedzītā maksājumu summa nav atmaksāta 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas, to par laika periodu no 16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu, aprēķinot to no nepareizi piedzītās maksājumu summas. Nepareizi piedzītās maksājumu summas tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā šīs summas ieskaitītas.";

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja pārmaksātās nodokļu summas pamatotība tiek apstiprināta ar nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu, pārmaksātās nodokļu summas atmaksā nodokļu maksātājam 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas. Atmaksājamās summas palielina par trim piektdaļām no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, sākot ar dienu, kad pārmaksātās nodokļu summas saskaņā ar šo likumu vai konkrēto nodokļu likumu nodokļu maksātājam bija jāatmaksā, līdz dienai, kad stājies spēkā nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmums vai tiesas nolēmums. Ja pārmaksātā nodokļu summa nav atmaksāta 15 dienu laikā no nodokļu administrācijas augstākās iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas, to par laika periodu no 16. dienas palielina par šā likuma 29. panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu, aprēķinot to no pārmaksātās nodokļu summas."

19.  28.2 pantā:

papildināt pirmo teikumu ar vārdiem "ja likumā nav noteikts citādi";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevas summas bez nodevas maksātāja iesnieguma Valsts ieņēmumu dienests atmaksā no valsts budžeta 15 dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis tās institūcijas vai amatpersonas rakstveida atzinumu, kura sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu vai kuras administrētajā kontā valsts nodeva iemaksāta nepareizi. Atzinumā norādāma atmaksājamā (pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā) summa, tās pārskaitīšanai nepieciešamie rekvizīti (norēķinu konta numurs un juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs, bet fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai tāds nav piešķirts, dzimšanas datums) un ietverama norāde par to, ka nodevas maksātājs ir izteicis lūgumu par valsts nodevas atmaksu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

20.  Papildināt 33.2 panta trešo daļu pēc vārdiem "vai nodokli" ar vārdiem "vai iesniegt iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju".

21. Papildināt likumu ar 101.1 pantu šādā redakcijā:

"101.1 pants. Automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem uzraudzība

Lai nodrošinātu automātiskās informācijas apmaiņas par finanšu kontiem efektīvas īstenošanas uzraudzību, finanšu iestāde nodrošina Valsts ieņēmumu dienestam piekļuvi procedūrām, dokumentiem un informācijai, kas minēta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta pirmajā un devītajā daļā, 18., 18.1, 18.2 un 37. pantā."

22.  Papildināt pārejas noteikumus ar 201., 202., 203., 204., 205. un 206. punktu šādā redakcijā:

"201. Grozījumi šā likuma 1. panta 3. punktā, 5. punktā attiecībā uz vārda "nodeva" izslēgšanu no panta 5. punkta un panta papildināšanu ar 5.1 un 5.2 punktu, grozījumi 2. un 3. pantā, grozījums 10. pantā attiecībā uz pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums attiecībā uz 11. panta izslēgšanu, grozījums 13. pantā, grozījums 16. panta otrās daļas 3. punktā, grozījums attiecībā uz V nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, grozījumi 18. pantā attiecībā uz panta nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, vārda "nodeva" izslēgšanu no panta pirmās daļas 5. punkta un panta papildināšana ar 1.1 daļu un grozījumi 23.1 pantā, grozījums attiecībā uz 26.2 panta izslēgšanu un likuma 101.1 pants stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

202. Šā likuma 18. panta 1.1 daļā ietverto pienākumu veikt valsts nodevu uzskaiti uzsāk 2018. gada 1. jūlijā. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. martam izdod šā likuma 18. panta 1.1 daļā paredzētos noteikumus.

203.  Grozījumi šā likuma 7.2 panta pirmajā daļā, kas paredz nodrošināt piekļuvi Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmai no oficiālās elektroniskās adreses konta, stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

204.  Šā likuma 15.1 panta 1.1 daļa stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

205.  Grozījumi šā likuma 15.1 panta astotajā un devītajā daļā attiecībā uz Uzņēmumu reģistra funkciju nodrošināt informācijas pieejamību no publisko personu un iestāžu saraksta stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

206.  Līdz 2018. gada 1. jūnijam Valsts ieņēmumu dienests publiskās personas un iestādes reģistrē kā nodokļu maksātājus atbilstoši kārtībai, kāda bija noteikta līdz 2018. gada 1. martam."

23. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) Padomes 2016. gada 6. decembra direktīvas (ES) 2016/2258, ar ko groza direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 16. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 29. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.11.2017.Stājas spēkā: 13.12.2017.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 29.11.2017. OP numurs: 2017/236.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
295392
13.12.2017
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)