Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.7

Rīgā 2017.gada 18.oktobrī (prot. Nr.10, 77.§)

Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr.84) šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.punktā vārdus "uzturēšanu un".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1punktu šādā redakcijā:

"3.1 Dalītā īpašuma gadījumā būves īpašniekam un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir pienākums kopt tikai ēkai piesaistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu, kā arī šim zemesgabalam piegulošo teritoriju. Kopt ēkām nepiesaistīto zemesgabala daļu un šim zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka pienākums."

3. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā:

4.4.1. esošo gājēju ietvju un slīpās bruģētās ietves zonas no brauktuves malas līdz ietves horizontālajai zonai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu līdz plkst. 8.00, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos; pastiprinātas snigšanas un apledojuma veidošanās apstākļos nodrošināma gājēju ietvju tīrīšana un pretslīdes materiāla kaisīšana, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un ledus veidošanos;

4.4.2. esošo piebrauktuvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un apledojuma veidošanos, kā arī to uzturēšanu kārtībā un pretslīdes materiāla kaisīšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izbraukšanu līdz publiskā lietojuma ielu tīklam;

4.4.3. pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tie netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem; aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem, tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. publiskās teritorijās esošo parku, dārzu un skvēru teritorijās - celiņu attīrīšanu no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšanu."

5. Svītrot 7.punktu.

6. Aizstāt 12.1.2.apakšpunktā vārdus "ik pēc 25 fasādes metriem" ar vārdiem "ik pēc 25 metriem".

7. Svītrot 12.2.apakšpunktu.

8. Izteikt IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Prasības būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam

13. Saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, proti:

13.1. nepieļauj būvju nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

13.2. nepieļauj būvju pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju;

13.3. nojauc vai atjauno būvju ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

13.4. neizmanto dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām;

13.5. nepieļauj bojājumus būvju jumtu iesegumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

13.6. nepieļauj bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

13.7. būvju sienās vai cokola stāvā novērš plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, piesātināšanos ar mitrumu vai saistvielu izskalojumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

13.8. logu stiklojuma, durvju vai vārtu neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu stiklojuma, durvju vai vārtu tehniskais stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs vai pakļauj būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei, veic to atjaunošanu vai nodrošina būvju logu, durvju vai vārtu ailu noslēgšanu ar vienveidīgiem materiāliem atbilstoši būvju arhitektoniskajam stilam, kā arī atjauno atlocījušās palodzes vai novērš citus līdzīgus bojājumus;

13.9. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

13.10. nepieļauj un likvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

13.11. būvju apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozijas vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu;

13.12. būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamības gadījumā veic krāsojuma atjaunošanu;

13.13. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot saistošo noteikumu 15.punktā paredzēto gadījumu, kā arī tādas būves, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, izkārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.1 Būvi, kuras tehniskajā stāvoklī vai ārējā izskatā konstatē vismaz vienas saistošo noteikumu 13.punktā norādītās prasības neievērošanu, klasificē kā vidi degradējošu būvi.

13.2 Būves, uz kuras nav izvietots dekoratīvais pārsegs, saistošo noteikumu 13.1punktā minētās klasificēšanas stāšanos spēkā atliek, ja:

13.2 1. būves īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas paredz novērst konstatētās vidi degradējošās būves pazīmes, - līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem;

13.2 2. būvē notiek būvdarbi ar mērķi novērst konstatētās vidi degradējošās pazīmes un to veikšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, - uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par vienu gadu;

13.2 3. būve vai būves ar kopējo platību ne mazāku par 7500 m2, kas ir neizmantots vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmums un vēsturiski tika paredzēts vienotā ražošanas cikla nodrošināšanai (rūpnieciskās ražošanas ēkas vai rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas), neizmantots militārās nozīmes būvju komplekss (soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas), neizmantots mācību iestāžu būvju komplekss (skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) vai līdzīgi funkcionāli apvienotas būves, kurās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek būvdarbi ar mērķi novērst konstatētās vidi degradējošās būves pazīmes, - uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par trīs gadiem.

13.3 Lūgumu piemērot saistošo noteikumu 13.2punktu izskata, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas motivētu iesniegumu, kuram ir pievienots būves tehniskās apsekošanas atzinums, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas vai pirmsavārijas tehniskajā stāvoklī, būves sakārtošanas darbu kalendārais grafiks, kā arī būvdarbu gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu.

13.4 Ja konstatē, ka saistošo noteikumu 13.2punktā minētais lēmums par būves klasificēšanas atlikšanu nav izpildīts, šo lēmumu atceļ no tā izdošanas dienas.

14. Būvi, kuras tehniskajā stāvoklī vai ārējā izskatā konstatē vismaz vienas saistošo noteikumu 13.punktā norādītās prasības neievērošanu, atbilstoši tās radītajai ietekmei uz cilvēku drošību atzīst par:

14.1. A kategorijas graustu - pilnīgi vai daļēji sagruvušu vai arī cilvēku drošību apdraudošu būvi bīstamā tehniskajā stāvoklī, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana;

14.2. B kategorijas graustu - cilvēku drošību apdraudošu būvi potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. vai 13.9.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana;

14.3. C kategorijas būvi - vidi degradējošu būvi, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.10., 13.11., 13.12. vai 13.13.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

14.1 Informāciju par saistošo noteikumu 14.punktā minētajām būvēm publicē mājaslapā www.grausti.riga.lv, norādot:

14.11. būves attēlus;

14.12. būves adresi;

14.13. būves kadastra apzīmējumu;

14.14. būvei noteikto kategoriju.

15. Uz būves, kurai ir noteikta saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētā kategorija, ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas vienreizēju nepagarināmu atļauju var izvietot dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.

16. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, saistošo noteikumu 3.punktā minētā persona iesniedz Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno:

16.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas, pirmsavārijas vai neapmierinošā tehniskajā stāvoklī;

16.2. Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotu dekoratīvā pārsega skici.

17. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz būves fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:

17.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);

17.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk)."

9. Aizstāt 26. un 29.punktā skaitļus un vārdus "14.-17.punkts" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "13.1-17.punkts" (attiecīgā locījumā).

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 29.1punktu šādā redakcijā:

"29.1 Ja Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki konstatē, ka būve netiek uzturēta atbilstoši saistošo noteikumu 13.punkta prasībām, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 159.2.apakšpunktā minēto lēmumu pieņem Rīgas domes Īpašuma departaments."

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.1punktu šādā redakcijā:

"31.1 Saistošo noteikumu 29.1punktā minētajā gadījumā izdoto administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda Rīgas domes Īpašuma departaments."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2017.gada 18.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Patlaban ir spēkā Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr.146).

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi"" (turpmāk - Saistošie noteikumi) precizē normas, kas nekustamo īpašumu īpašniekiem uzliek pienākumu kopt īpašumam piegulošo teritoriju snigšanas un apledojuma laikā.

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas normas, kas attiecas uz neapbūvētu zemesgabalu īpašniekiem, jo šis regulējums neietilpst ar izdošanas pamatojumā norādītajām likuma normām pašvaldībai dotajā deleģējumā.

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas normas, kas dublē citu normu saturu (Noteikumu Nr.146 12.2.apakšpunkta saturs pārklājas ar 12.1.3. un 13.7.apakšpunkta normām).

Saistošie noteikumi precizē būvju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku un zemes īpašnieka pienākumus dalīta īpašuma gadījumā.

Saistošie noteikumi papildina un precizē Noteikumus Nr.146 ar normām par:

1) vidi degradējošu būvju klasificēšanas atlikšanas nosacījumiem un kārtību;

2) vidi degradējošu būvju klasificēšanas atlikšanas nosacījumu neievērošanas tiesiskajām sekām;

3) vidi degradējošu būvju klasificēšanu un to kategoriju noteikšanu;

4) informācijas apjomu, kas publicējams mājaslapā www.grausti.riga.lv par kategorizētajām būvēm;

5) Rīgas domes Īpašuma departamenta kompetenci pieņemt lēmumu par pienākuma uzlikšanu īpašniekam sakārtot būves, kuras netiek uzturētas atbilstoši Noteikumu Nr.146 13.punkta prasībām;

6) Rīgas domes Īpašuma departamenta kompetenci iepriekšminēto lēmumu izpildīt piespiedu kārtā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir norādījusi, ka pašvaldībai nav likuma deleģējuma izdot saistošos noteikumus par neapbūvētu zemesgabalu uzturēšanu. Ministrija lūgusi arī izvērtēt, vai personām uzliktais pienākums snigšanas laikā visas dienas garumā nodrošināt ietvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu līdz ceļa segumam ir samērīgs.

Attiecībā uz prasībām pilsētvides ainavas uzturēšanai:

1) Saistošie noteikumi detalizē un precizē Noteikumu Nr.146 13.punktā pozitivizētas prasības būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam, tādējādi padarot Rīgas pilsētas pašvaldības gribu skaidrāku būvju īpašniekiem. Saistošie noteikumi nerada pēc būtības jaunas un nesvītro spēkā esošās prasības būvju uzturēšanai, tādējādi Saistošie noteikumi nemaina tiesiskos apstākļus jau klasificētām būvēm. Tāpat Saistošie noteikumi neskar vidi degradējošu būvju klasificēšanas pamatprincipus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, proti:

a) atbildīgā iestāde atzīst par pierādītu faktu (konstatē faktisko situāciju) kaut viena no Noteikumu Nr146 13.punkta apakšpunktos noteiktā priekšraksta neievērošanu. Cēloniskais sakars starp būves ārējo izskatu vai tehnisko stāvokli un esošā/-o vai bijušā/-o īpašnieka/-u darbību (tostarp jebkādiem uzsāktiem, bet nepabeigtiem būvdarbiem) vai bezdarbību būves uzturēšanā netiek vērtēts un pierādīts;

b) Noteikumu Nr146 13.punktā uzskaitīto prasību neievērošanas fakts balstās uz vispārzināma (acīmredzama) fakta doktrināro koncepciju, kas izslēdz obligāto lietpratēja (piemēram, sertificēta būvspeciālista) atzinuma nepieciešamību;

c) Noteikumu Nr.146 13.punktā uzskaitītās prasības nav izsakāmas reālajās (piemēram, kvadrātmetros) vai relatīvajās (piemēram, procentos) mērvienībās;

2) būve tiek klasificēta kā vidi degradējoša būve Noteikumu Nr.146 izpratnē, lai piemērotu Rīgas domes saistošos noteikumus, kas ir izdoti, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļu;

3) ja vidi degradējošas būves īpašnieks neizpilda klasificēšanas atlikšanas nosacījumus, Rīgas pilsētas pašvaldība atceļ klasificēšanas atlikšanas lēmumu un saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.panta otro daļu un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, kas ir izdoti, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļu, par būvi papildus aprēķina nekustamā īpašuma nodokli, pielietojot nodokļa likmi 3%, par periodu no klasificēšanas atlikšanas lēmuma izdošanas brīža līdz tā atcelšanas brīdim;

4) Saistošie noteikumi precizē Rīgas pilsētas pašvaldības sākotnējo gribu būvju kategoriju noteikšanā. Proti, vienīgais un pietiekošais priekšnosacījums (alternatīvais tiesiskais sastāvs) kategorijas noteikšanai konkrētai būvei ir fakta atzīšana, ka konkrētas būves uzturēšanā netiek ievērots kaut viens no Noteikumu Nr.146 13.punkta apakšpunktiem;

5) Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.1punkts cita starpā noteic, ka redakcionālus precizējumus sagatavo vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības. Ievērojot minēto, Saistošie noteikumi paredz redakcionālus labojumus C kategorijas būves definīcijā, proti, atbilstoši Rīgas pašvaldības gribai tiesību normā uzskaitītie tiesiskie sastāvi jau sākotnējā Noteikumu Nr.146 redakcijā bija un ir alternatīvi, nevis kumulatīvi - analoģiski, kā tas ir A un B kategorijas graustu definīcijās;

6) šobrīd informācija par būvju kategorijām jau tiek publicēta mājaslapā www.grausti.riga.lv, tomēr ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikts informācijas apjoms, kas tiks publicēts mājaslapā par visiem klasificētajiem graustiem;

7) Saistošie noteikumi precīzāk pauž Rīgas pilsētas pašvaldības gribu par to, ka atļauja izvietot dekoratīvo pārsegu nav saistīta, piemēram, ar īpašnieku maiņu un par vienu būvi atļauja izdodama tikai vienu reizi, kā arī tā netiek pagarināta;

8) pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 359.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 159.2.apakšpunktu, Saistošie noteikumi nosaka Rīgas domes Īpašuma departamentam kompetenci izdot lēmumus, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldība uzliek pienākumu sakārtot būvi, lai tā atbilstu Noteikumu Nr.146 13.punkta prasībām, un būt par iepriekšminēto lēmumu izpildiestādi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos paredzēto Rīgas domes Īpašuma departamenta lēmumu piespiedu izpildē kā piespiedu izpildes līdzeklis tiks piemērota piespiedu nauda.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošajos noteikumos paredzētais Rīgas domes Īpašuma departamenta lēmums par pienākuma uzlikšanu īpašniekam sakārtot būvi ir administratīvais akts un to var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 18.10.2017.Stājas spēkā: 25.11.2017.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 24.11.2017. OP numurs: 2017/233.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
295293
25.11.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)